måndag, september 12, 2022

Fråga från elever - Begrepp inom folkrätt: Deklaration, Konvention, Fördrag och Protokoll

Jag har fått en fråga från elever/lärare på gymnasieskola som jag besvarat. Eftersom jag lagt ner tid på svaret och tror det är av allmänintresse lägger jag upp korrespondensen här (anonymiserat lärare och skola). 

Fråga 

Hej Mark!

Jag undervisar i kursen Internationella relationer på ... gymnasium och nu arbetar vi med folkrätt. Mina elever är förvirrade över att det finns så många begrepp inom traktaträtten som betyder ungefär samma sak. Skulle du kunna hjälpa oss och förklara skillnaderna mellan följande begrepp:

Deklaration
Konvention
Fördrag
Protokoll

Stort tack på förhand!


Med vänlig hälsning,

...
Leg. lärare i samhällskunskap och religionskunskap 
Mentor ...
... gymnasium 

Svar

Hej ...,
Du får gärna vidarebeordra nedanstående till dina elever.

Först en allmän förklaring. I folkrätten finns det två former av bindande regler (rättskällor): 1) traktat och 2) internationell sedvanerätt.

Traktat ska normalt först undertecknas (t.ex. på en konferens) och därefter ratificeras (normalt av alla berörda staters parlament). Därefter binder den rättsligt en stat. Traktat kan kallas olika saker, t.ex. överenskommelse, stadga, protokoll, fördrag, konvention, ”kärt barn har många namn”. Det finns inga hårda regler vad man ska kalla ett traktat, det spelar ingen roll rättsligt. Men jag kan ändå ge lite tumregler, nedan. 

Först måste vi reda ut vad internationell sedvanerätt – det är statspraxis som uppleves som bindande av staterna, för att förklara på ett förenklat sätt: statspraxis är vad många stater gör på ett liknande sätt under en längre tidsperiod (på latin: usus). Om de samtidigt säger att de gör på detta sätt för att de upplever att de är rättsligt skyldiga att göra (på latin: opinio juris) så uppstår en regel som utgör internationell sedvanerätt. Det krävs både usus och opinio juris för att det ska uppstå en bindande sedvanerättslig regel. Så funkar det även i svensk rätt i vissa delar, föreställ er att alla företag inom en viss bransch (t.ex. bilförsäljare) gör på ett visst sätt under en lång tid och det accepteras av alla så kan det - även utan lag i riksdagen - skapa rättsregler som kan åberopas i en svensk domstol. Tänk även hur det var under vikingatiden i Sverige före vi fick en allmän landslag – det var sedvanerätt som gav reglerna för hur olika vikingastammar skulle interagera med varandra. Det var inte totalt kaos, bara ett annat sätt att organisera och styra samhället. 

Konvention jämfört med överenskommelse
Ett traktat kan binda två eller flera stater. En konvention är ett traktat som binder 3 eller fler stater (dvs om det bara är två stater så brukar det inte kallas konvention, då är det vanligare att kalla det en överenskommelse). Exempel på konvention: Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Protokoll
Ett protokoll är ett traktat som ofta bygger vidare, kompletterar ett tidigare traktat. T.ex. det finns fyra Genevekonventioner om krigets lagar från 1949. Dessa kompletteras 1977 av två stycken tilläggsprotokoll. 

Fördrag
Fördrag är ett traktat som används för att skapa en mer varaktig eller permanent internationell organisation med tillhörande regler. T.ex. EU grundades 1993 genom Maastrichtfördraget som ingicks 1992 i staden Maastricht (dessförinnan kallades organisation EG).

Stadga
Ordet stadga används på ungefär på samma sätt som fördrag: ett traktat som används för att skapa en mer varaktig eller permanent internationell domstol med tillhörande regler. T.ex. Internationella brottmålsdomstolen (ICC) skapades 2002 som en följd av Romstadgan som ingicks 1998 i staden Rom.

Deklaration
En deklaration är ett icke-bindande dokument som anger en politisk viljeinriktning. De är inte bindande i sig. Men, om det som står i deklarationen återspeglas i statspraxis så kan det utgöra internationell sedvanerätt. Hur vet man om det är fallet? Då behöver man slå upp böcker, detta är typiskt frågor som först behöver utredas av någon som mig (dvs en professor i folkrätt), en domstol eller genom en doktorsavhandling. Exempel: FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 är inte bindande i sig då det är en deklaration (den är ej undertecknad eller ratificerad av någon stat – vanligt fel i media är när journalister säger att alla stater har undertecknat den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och därigenom binder stater, det är alltså ett felaktigt påstående på åtminstone två punkter). Men stora delar av FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter återfinns i bindande konventioner och internationell sedvanerätt, på så sätt kan innehållet i förklaringen likväl vara bindande genom att de har stöd i andra bindande rättskällor. 

Jag hoppas detta har besvarat era frågor.

Vänligen Mark

tisdag, september 07, 2021

Intervju hos TV4: Frisläppta men fortsatt misstänkta för krigsförbrytelser

 Jag har medverkat i intervju hos TV4 Nyheter "Frisläppta men fortsatt misstänkta för krigsförbrytelser", 7 september 2021, inslaget börjar vid 10.45.

tisdag, maj 25, 2021

Får Encrochat användas som bevis?

 Jag har medverkat i TV4 Nyhetsmorgon 25 maj 2021 om "Får Encrochat användas som bevis?"

torsdag, mars 04, 2021

Intervju med anledning av Vetlandadådet

 Jag har med anledning av Vetlandadådet blivit intervjuad av TT om terrorbrott. Detta är återgivit bl.a. i Sydsvenskan och Norra Skåne "När blir ett brott ett terrorbrott?", 4 mars 2021.

lördag, januari 30, 2021

Interview by South Korean YTN news on Sweden's handling of the COVID-19 pandemic

I was interviewed by South Korean YTN news on Sweden's handling of the COVID-19 pandemic, it was on air 30 January 2021.

The news item may (as I understand) be translated to "Sweden's quarantine failed, delayed vaccine supply and emergency"

 

söndag, januari 10, 2021

Medverkan i TV4 Nyhetsmorgon om att pandemilagen trätt ikraft

 Idag medverkade jag i TV4 Nyhetsmorgon om att pandemilagen trätt ikraft. Se inslaget nedan. 

lördag, januari 09, 2021

Kommentar med anledning av att Pandemilagen träder ikraft

Idag medverkade jag i intervju i Le Monde om pandemilagen under rubriken "Covid-19 : la Suède adopte une « loi pandémique » qui autorise de nouvelles restrictions". Imorgon, söndag kl. 9.45 är jag med i TV4 Nyhetsmorgon.


Med anledning av lagens ikraftträdande har jag gjort följande sammanställning som jag gärna delar. Det är flera olika författningar (dvs lagar, förordningar och föreskrifter) som vi bör hålla reda på.  Jag försöker åskådliggöra det nedan, till nytta för mina förberedelser att delta i media och för den intresserade allmänheten. 

1. Pandemilagen och andra lagändringar
Pandemilagen fullständiga benämningen är Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar föratt förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och den träder ikraft 10 januari 2021. Förarbetena återfinns bl.a. i Prop. 2020/21:79. Vad den konkret innebär framgår i avsnitt 1.1-1.3, 2.1 och 3 nedan när jag redogör för förordning och föreskrifter som träder ikraft 10 januari 2021.

1.1 Privata fester - skillnad mellan de som är "i lokal" respektive i den egna bostaden
Lagen kan omfatta den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst (se pandemilagen 11 § och pandemiförordningen 6 kap. 1 §). Jag uppfattar att det bl.a. tar sikte på bröllop där media rapporterat att personer anordnat bröllop med stort antal gäster. Lagen berör dock ej privata fester i hemmet. Jag vill dock inte uppmuntra till fester med stort antal personer i hemmet - här gäller det egna "goda omdömet". 

1.2 Utegångsförbud?
Lagen kan ej heller användas för att införa utegångsförbud, det skulle krävas ny separat lag som särskilt innehåller sådant förbud. Propositionen anger uttryckligen "Bemyndigandet ger inte stöd för att införa ett generellt förbud mot att vistas på platser dit allmänheten har tillträde, vilket i praktiken skulle utgöra ett utegångsförbud" (sid. 85).

1.3 Kollektivtrafik
Lagen kan användas för smittskyddsåtgärder i kollektivtrafiken, men jag har inte uppfattat att regeringen eller Folkhälsomyndigheten (FHM) med stöd av denna lag ännu infört begränsningar. FHM har däremot utfärdat ett allmänt råd som anger att personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas freån den 7 januari 2021 att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18 vardagar.

1.4 Ändring i lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
I samma ärende inför riksdagen ändrades samtidigt Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen vilket media inte riktigt har rapporterat om. Denna lag handlar alltså om restauranger och barer. Rapporteringen har mest bara handlat om "pandemilagen" vilket jag tycker är olyckligt då det för berörda näringsidkare (restauranger och barer) och medborgare spelar mindre roll om det är en eller två lagar som ändras, det viktiga är vilka faktiska begränsningar som restauranger och barer drabbas av. Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde ikraft 1 juli 2020 och medförde då bl.a. skyldighet för den som driver ett serveringsställe att se till att trängsel undviks. Den nu aktuella lagändringen gör att regeringen eller den myndighet som regeringen utser får meddela föreskrift att serveringsställen ska ha begränsas öppettid eller kan stängas ned (11 och 12 §§ i ändringar av nämnda lag).

1.5 Ersättning
Ibland kan vi jurister och andra vara lite slarviga när vi läser förarbeten och mekaniskt hänvisa till regeringens proposition. I detta fall gäller det att vara uppmärksam då Socialutskottet i sitt betänkande 2020/21:SoU23 efter yrkande av M, C, KD, L ändrat i regeringens förslag och bifallit motion från nämna partier. Regeringens linje är att det ska inte finnas en direkt koppling mellan åtgärder antagna med stöd av denna lagstiftning och ersättning, det ska istället ske liknande stöd som använts under 2020, dvs omsättningsstöd, permitteringsstöd och dylika stödformer. Oppositionens motion anger bl.a. att riksdagen ska tillkännage till regeringen att den senare ska återkomma med förslag som innebär att verksamheter som drabbas av en föreskrift som meddelas med stöd av bemyndigande i denna lag, eller lagen (2020:56) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som huvudregel ska ersättas. Denna motion har ännu ej omvandlats till konkret lagtext så det återstår att se hur ersättningsfrågorna kommer hanteras. 

2. Pandemiförordningar
2.1 Pandemiförordningen "den mjuka", antagen och ikraft 10 januari 2021
Pandemilagen innebär i sig inga begränsningar för näringsidkare eller medborgare, det är en ramlag som ger regeringen och myndighet som regering utser makt att utfärda sådana begränsningar. Detta är vad som sker i Pandemiförordningen vars fullständiga benämning är Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridningav sjukdomen covid-19. Denna antogs under fredagen, 8 januari 2021 och träder ikraft imorgon 10 januari 2021. Det har varit känt att regeringen redan före julhelgerna förberett denna och eventuellt andra förordningar. 

Förordningen anger bl.a. följande.
- Den som anordnar allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617), ska begränsa antalet deltagare till högst åtta (3 kap. 1 §) 
- Den som driver gym- eller sportanläggning eller ett badhus, ska begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt (4 kap. 1 §) 
- Den som bedriver verksamhet på en handelsplats som är öppen för allmänheten, ska 1. begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt, (5 kap. 1 §) 
- Den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst, får endast använda eller upplåta lokalen, området eller utrymmet till en sammankomst med högst åtta deltagare (6 kap. 1 §) 

I samma förordning ger regeringen FHM bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder

2.2 Förslag till pandemiförordning "den hårda", ännu ej antagen eller ikraft
Denna lagstiftningen  ger regeringen en bred verktygslåda och alla tänkbara åtgärder behöver inte och kommer inte tillämpas när lagen träder ikraft. Den mest kraftfull åtgärd som regeringen kan tillgripa är att i bred omfattning stänga delar av näringslivet. Av medierapportering och riksdagsdebatt framgår att det är inget som regeringen vill tillgripa som första åtgärd. Det finns dock sådan förordning i beredskap, dvs i skrivbordslådorna på regeringskansliet. Det framgår av PM som regeringen skickat ut på remiss i mellandagarna, i denna fanns utkast till flera förordningar, bl.a. Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningav sjukdomen covid-19 som träder ikraft 10 janauri 2021 och jag kommenterat ovan (avsnitt 2.1), se sid. 3-5 i PM. Där fanns även utkast till ytterligare förordning: "Förordning om tillfällig stängning av vissa handelsplatser för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19", se sid. 7-8 i PM. Denna sistnämna förordning är alltså ännu inte antagen utan ligger färdig att läggas fram om regeringen finner det lämpligt. Om regeringen gör det ska förordningen underställas (prövas av) riksdagen, se 15 § Pandemilagen.

3. Folkhälsomyndighetens föreskrifter
Som anges ovan har regeringen gett Folkhälsomyndigheten (FHM) makt att meddela ytterligare föreskrifter. Det har FHM gjort den 8 januari 2021 genom Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmännarådom särskilda begränsningar för att förhindraspridning av sjukdomen covid-19 som träder ikraft 10 januari 2021. I dessa föreskrifter finns kompletterande bestämmelser om gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser. I dessa föreskrifter anges bl.a. följande.

- Den som bedriver verksamhet (gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser) ska beräkna maxantalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet). Maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Detta ska dokumenteras, synligt anslås och säkerställas. 

 - Gallerior, köpcentrum och varuhus ska spärra av eller ta bort möblemang och utrustning på inomhustorg och andra liknande områden där människor samlas.

Länsstyrelserna utövar tillsyn med hjälp av polis, kan  utfärda föreläggande med hot om vite (se pandemilagen 17-23 §§). Kommunerna utövar tillsyn (med stöd från länsstyrelserna) och kan utfärda föreläggande förenade med vite avseende serveringsställen (se 4-8 §§ Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen).

4. Fördjupade akademiska studier
Jag har skrivit en del om undantagstillstånd och hganteringen av COVID-19 i akademiska sammanhang, se denna länk


torsdag, december 10, 2020

Intervju i TV4 om tillfällig pandemilag

 Jag medverkade den 10 december 2020 i intervju TV4 nyhetsmorgon om regeringens förslag om tillfällig pandemilag. 

onsdag, december 09, 2020

Comments on Sweden's ability to bring in lockdown

I have contributed with two interviews (in English) on on Sweden's ability to bring in lockdown.

Experts: Sweden could bring in lockdown if Parliament wanted to, Radio Sweden (Sveriges Radio), 18 november 2020 

Does Sweden's constitution really prevent tougher coronavirus measures? The Local, 19 november 2020

måndag, december 07, 2020

Jag är intervjuad av SVT på temat "Därför kan Sverige inte göra som Danmark", 7 december 2020.
 

måndag, november 30, 2020

Nürnbergrättegångarna – upprinnelse, kontroverser och arv för eftervärlden

Jag medverkade den 30 november 2020 på föreläsningen hos Senioruniversitet under rubriken "Nürnbergrättegångarna – upprinnelse, kontroverser och arv för eftervärlden". Nedan finns förinspelad video, på dagen den 30 november 2020 kunde kursdeltagarna ställa frågor.

torsdag, oktober 01, 2020

Medverkan i tidningen Politiken och intressant tidskriftsartikel om europeiskt samarbete kring signalspaning

Politiken har publicerat artikeln "Debat om kabelaflytning gav tårer i Sverige og folkeafstemning i Holland" den 1 oktober 2020 

I Danmark råder debatt då Forsvarets Efterretningstjeneste (delvis samma funktion som FRA) undanhållit information från det danska kontrollorganet (motsvarande svenska SIUN). Jag kommenterar hos Politiken vad som bör vara hemligt respektive kan diskuteras offentligt 

Nyhetsartikeln i Politiken nämner tidskriftsartikel i  "Intelligence and National Security" av prof. Bart Jacobs där han beskriver hur Sverige sedan 1970-talet ingått i europeisk allians med Danmark, Tyskland & Nederländerna, samarbete inkluderar analys & kryptoforcering. Samarbetet kallas "Maximator".