fredag, november 15, 2002

LNB: Sexslaveriet måste bort

Publicerad i diverse tidningar genom LNB den 15 november 2002

Sexslaveriet måste bort
I årets riksdagsval glömdes en av de mest utsatta grupperna bort, kvinnorna som tvingats till Sverige för att leva i prostitution. Den vrede och frustration som många känner över detta förtryck måste omsättas i handling. Skrämmande siffror visar att upp till en halv miljon kvinnor och barn förs in i Västeuropa varje år för tvångsarbete och slaveri. Rikspolisstyrelsen uppskattar att under år 2000 tvingades mellan 200 och 500 kvinnor till Sverige. Kvinnor och barn som levt i fattigdom och lockas av arbete i Väst, fastnar i prostitutionshärvor och sexslaveri som de inte kan komma ur.

Från bergsbyn i ett sydostasiatiskt land och betongförorten i Östeuropa luras kvinnor till storstäderna i Indien, Thailand och Västeuropa med fagra löften om ett bättre liv, in i en värld av utnyttjande, våld och förnedring. Hur kvinnor luras in i och hålls fast åskådliggjordes mycket väl genom Lukas Moodysons film Lilja 4-ever.

Alla åtgärder som kan hjälpa dessa kvinnor är välkomna, vi har fyra förslag:

Exportera den svenska sexköpslagen
För tre år sedan infördes sexköpslagen som kriminaliserar köparna. Lagen fyller ett syfte genom att den pekar ut förövarna som är oftast män, ska stå till svars för sitt utnyttjande av andra människor. Samhället ska stödja de kvinnor som vill ta sig ur prostitution. Därför är lagen bra och den borde kunna vara en modell för lagstiftning i andra länder.

Godkänn FN:s protokoll mot människohandel
FN har genom sina olika organ ägnat stor energi för att bekämpa dagens form av slavhandel. Sverige kan konkret stödja detta arbete genom att ratificera tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot gränsöverskridande brottslighet som handlar om människohandel. Detta är viktigt av två anledningar. För det första krävs det att 40 länder ansluter sig för att protokollet ska träda ikraft. Vi kräver att Sverige aktivt arbetar för att protokollet träder ikraft och att länder uppfyller sina åtaganden. För det andra skulle protokollet kräva en skärpning av den svenska lagstiftningen inom detta område.

Skärp den svenska lagstiftningen
Sverige har redan tagit viktiga steg i kamp mot människohandel för sexuella ändamål genom att den första juli i år förändra brottsbalken. Lagen behöver dock skärpas ytterligare om vi ska kunna uppfylla de åtaganden som finns i FN-protokollet. Den svenska lagen omfattar idag endast gränsöverskridande brottslighet, inte fall där kvinnor och barn tvingas in i sexprostitution här i Sverige. Vi uppmanar regeringen att slutföra arbetet med denna skärpning av lagen.

Ge Lilja asyl
Ett hinder för de kvinnor som vill lämna den påtvingande prostitutionen är att de hotas av sina förtryckare såväl i Sverige som i deras hemländer till livet. Även detta problem berörs av FN-protokollet. Om kvinnorna anmäler sina slavhandlare till polisen skickas kvinnorna oftast tillbaka till sina hemländer där slavhandlarnas medbrottslingar väntar. Det var detta som hotade Lilja i Lukas Moodysons film. Därför borde vi ge kvinnor i Liljas situation asyl och ge dem skydd här i Sverige. Det finns idag, ingen specifik lagbestämmelse om möjlighet att ge tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd för medverkan i brottsutredning och rättegång.

Den 27 augusti 2002 presenterade den parlamentariska anhörigkommittén ett betänkande som skulle påverka möjligheten för kvinnor i Lilja situation att få stanna i Sverige. Rapporten föreslår bl a att dessa kvinnor ska få ett tillfälligt uppehållstillstånd under rättegången, därefter ska de avvisas. Förvisso nämner kommittén i sitt betänkande möjligheten till asyl på humanitära grunder. Detta är ett steg i rätt riktning, men risken är att dessa kvinnor blir utsatta för godtycke. Kvinnor ska inte skickas tillbaka till kidnapparna efter avslutad rättegång. FN-protokollet öppnar upp för att dessa kvinnor ska kunna stanna permanent i Sverige, vilket vi anser att

Låt oss inte svika de mest svaga människorna i Sverige, även om de inte hade rätt att gå till valurnan. Sverige har tagit viktiga steg i kampen mot sexslaveriet, nu är det dags att gå hela vägen.

Mark Klamberg
1:e vice ordförande Liberala Ungdomsförbundet

Aleksander Gabelic
Ordförande Svenska FN-förbundet

1 kommentar:

Anna sa...

är det invandrare som för hit dessa kvinnor till Sverige med sina kontakter från sina hemländer???