torsdag, december 06, 2007

Turkiet och självsförsvarsrätten

Uppdatering. Richard, en läsare, har uppmärksammat mig på att begreppsanvändningen i inlägget kan vara förvirrande. I Bring och Mahmoudis Internationell våldsanvändning och folkrätt (2006) som nämns nedan används begreppen "preventivt självförsvar" och "anteciperat självförsvar" såväl som synonymer och som två separata, delvis olika, begrepp. Därför har jag nu korrigerat posten genom att ersätta ordet "preventivt" med "anteciperat", se nedan.

Frågan om Turkiet har rätt att gå in militärt i norra Irak för att bekämpa PKK var en mycket aktuell fråga i oktober. Ove Bring skrev då en artikel på detta tema där han bl.a. hävdar de bakhåll och incidenter som Turkiet utsatts för inte motiverar en gränsöverskridande storskalig invasion. Likväl påpekar Ove Bring att det "turkiska flygvapnet redan bombat mål på andra sidan gränsen och att turkiska trupper stundtals gått in i Irak – utan att man kan säga att detta varit i strid med folkrätten" med hänvisning till att Turkiets våldsanvändning varit på en rimlig och proportionell nivå . Ove Bring skriver om detta i allmänna termer i sin bok FN-stadgan och världspolitiken (2000), sid 161. Samma frågeställning aktualiserades 2006 i samband med att Israel angrepp mål i Libanon som ett svar på attacker från den paramilitära gruppen Hizbollah.

Diskussionen kring denna fråga inspirerade mig till att ha med följande fråga på folkrättstentan den 16 november i år vid Stockholms universitet:

Den turkisk-kurdiska PKK-gerillan har vid ett flertal gånger attackerat turkisk militär i Turkiet för att därefter gömma sig i bergen i norra Irak. PKK-gerillan för en väpnad kamp mot Turkiet för att kurderna i Turkiet ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Turkiet överväger att gå in militärt i norra Irak för att slå till mot PKK-gerillan.

Ledarna för det irakiska Kurdistan och Iraks president hävdar att de inte kan komma åt PKK:s baser i bergen i norra Irak. Kurderna i norra Irak (irakiska Kurdistan) gör anspråk på att deras idag existerande självstyre ska ha territoriell integritet både gentemot Iraks centralregering och dess grannländer. (Turkiet gränsar mot Irak)

A. Under vilka förutsättningar får Turkiet gå in med militär i norra Irak i jakt på PKK? (2p)


B. Vilket ansvar har Iraks regering respektive de kurdiska ledarna i irakiska Kurdistan för PKK:s aktiviteter från norra Irak? (2p)

Frågan är ganska tacksam eftersom det finns utrymme för att argumentera i olika riktningar.

Vår svarsmall:
A. FN-stadgan artikel 51; självförsvarsrätt i händelse av väpnat angrepp. Kan PKK-attackerna utgöra grund för självförsvar? Resonemang om storskaliga terroristangrepp som ger rätt till självförsvar och hänvisning till 11/9. (max 2p)
Om FN: s säkerhetsråd ger sitt godkännande, dvs om situationen utgör ett hot mot den internationella freden och säkerheten i enlighet med FN-stadgan artikel 39 så kan säkerhetsrådet ge Turkiet mandat att använda våld, artikel 41. (ev1p)

Specialvariant: Irak och Turkiet diskuterar saken och Irak ger samtycke till att Turkiet går in militärt för att jaga PKK-gerillan. ILC Draft Articles on State Responsibility, artikel 20 (ev 1p)

Jag tycker personligen att diskussionen kring preventivt självförsvar apropå terrorangrepp kan bli missvisande i de fall en terrorgrupp kontinuerligt utför lågintensivt våld. I dylika fall handlar det inte primärt om prevention utan även snarare om våldsanvändning som svar på redan genomförda angrepp. Ove Bring verkar ha samma uppfattning då han skriver i Internationell våldsanvändning och folkrätt (2006), sid 86, att även om den s.k. Websterdoktrinen "åberopats till stöd för förebyggande självsförsvar av brådskande natur, passar den inte in på situationer där en terrorattack mot en stat upphört och militära åtgärder för att förebygga nya terrordåd övervägs". Websterdoktrinen föreskriver att behovet av anteciperat preventivt självförsvar är 1) nödvändigt, 2) omedelbart, 3) saknar alternativ och 4) rimligt samt 5) att hotet är överhängande. Jag tycker det är mer korrekt att tala om en vidgad självsförsvarsrätt efter den 11 september 2001 där (redan genomförda) storskaliga terrorhandlingar kan utgöra väpnade angrepp som ger rätt till självförsvar i den mening som avses i FN-stadgans artikel 51.

B. Friendly Relationsdeklaration; det är ett brott mot våldsförbudet att tillåta väpnade grupper att använda en stats territorium för att angripa en annan stat; art 2(4) alltså måste Iraks regering ingripa. Om de kurdiska ledarna hävdar att de har territoriell integritet så är det deras ansvar att se till att PKK ej angriper annan stat. (2p)
Alternativt svar: Se även ILC draft articles on state responsibility, art 9 eller 11, en stat kan bli ansvarig om staten underlåter att ingripa mot privata aktörers agerande. Teheran Hostage case. (2p) Utan hänvisning till rättsfall= 1 p
Brott mott Turkiets suveränitet att låta territoriet användas för angrepp mot Turkiet, FN-stadgan 2(1).
Många har fört en diskussion om rebellgruppers ansvar och att stater inte ansvarar för deras agerande i enlighet med artikel 10. Detta rör dock rebellgruppers agerande inom statens territorium, då kan inte Irak hållas ansvarig. Men så fort rebellgrupper börja operera i andra länder så blir andra regler tillämpliga. Diskussion om artikel 10 har inte gett några poäng.


Nu, två veckor efter tentan, har Turkisk militär anfallit PKK i Irak med en mindre styrka om 100 man. Känns som tentanfrågan var relevant! Turkiets anfall har nästan gått obemärkt förbi i media. Min bedömning är att Turkiets senaste intervention är rimlig och proportionell. Det är kanske därför inga proteststormar har blåst upp.

1 kommentar:

Anonym sa...

AB, AB, AB!