onsdag, september 23, 2009

Reflektioner kring den danska försvarslagen

Är just nu på en konferens i Köpenhamn om personlig integritet, informations-och kommunikationsteknologi. Arrangörer är Danskt Näringsliv, tyska och franska ambassaderna i Danmark. Imorgon ska jag tala under rubriken "Surveillance of communication by the National Defence Radio Establishment (FRA)". Danskarna är oroade över den svenska lagstiftningen, men som framgår av detta inlägg borde de även granska vad deras egna myndigheter sysslar med.

Vid mitt konferensbord hamnade medarbetare från den danska datainspektionen. När vi kom in på mitt ämne frågade jag om den danska datainspektionen uppmärksammat 17 § forsvarsloven. Den anger följande.

§ 17. Under krig eller andre ekstraordinære forhold kan forsvarsministeren1) uden retskendelse træffe foranstaltninger som omhandlet i grundlovens § 72 over for telefonsamtaler, postforsendelser og anden kommunikation
Lagen ger den danska försvarsministern rätt att utan ytterligare lagstiftning eller domstolsbeslut (retskendelse) ge tillstånd för att avlyssna kommunikation. Datainspektionen verkar inte ha uppmärksammat detta lagrum. Danska parlamentsledamöter har begärt svar från regeringen om 17 § forsvarsloven utnyttjas. Se följande utdrag.
Spørgsmål nr. 32:
Mener ministeren, at Danmark i øjeblikket er i krig, og at denne situation kan begrunde anvendelse af § 17 i forsvarsloven til evt. aflytninger uden retskendelse?

Svar:
Begrebet krig anvendes typisk ikke i den folkeretlige terminologi, som Danmark og de fleste øvrige lande anvender om nutidens militære operationer. I stedet tales om, hvorvidt staten deltager eller er part i en væbnet konflikt, herunder om konflikten er international eller ikke-international. Den nærmere vurdering heraf afhænger af en række konkrete forhold.

Det er regeringens opfattelse, at Danmark i Afghanistan deltager i en ikke-international væbnet konflikt, som defineret i Artikel 1 i Tillægsprotokol II af 18. juni 1977 til Genève-konventionerne af 12. august 1949 vedrørende beskyttelsen af ofre i ikke-internationale væbnede konflikter. I konflikten deltager på den ene side den legitime afghanske regering og dens internationale allierede, herunder Danmark, og på den anden side en eller flere fjendtlige organiserede væbnede grupper.

Jeg finder ikke, at der inden for rammerne af en besvarelse af spørgsmål stillet af Folketingets Forsvarsudvalg kan gives oplysninger om anvendelsen af forsvarslovens § 17, herunder i den konkrete situation.

Oplysninger af den omhandlede karakter giver regeringen, såfremt det måtte være aktuelt, alene til Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne, der af et meget bredt flertal i Folketinget er nedsat ved lov nr. 378 af 6. juli 1988. Udvalget orienteres blandt andet af regeringen om omstændigheder af sikkerhedsmæssig karakter eller vedrørende udenrigspolitiske spørgsmål, som er af betydning for efterretningstjenesternes virksomhed.
Den danska försvarsministern vill alltså inte svara om 17 § forsvarsloven utnyttjas. Utför danska myndigheter avlyssning/övervakning motsvarande FRAs signalspaning? Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) och Statsministeriet skriver på sina respektive hemsidor att FE håller på med "elektronisk efterretningsvirksomhed".

PÅ FEs hemsida står följande.
Foretager FE elektronisk efterretningsvirksomhed?
Ja.
FE's opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske militære enheder og andre, som er udsendt til løsning af internationale opgaver.

FE's efterretningsmæssige virksomhed er derfor rettet mod forhold i udlandet og omfatter transnationale forhold (især terror og spredning af masseødelæggelsesvåben) samt militære, politiske, økonomiske og teknisk-videnskabelige informationer af betydning for danske sikkerhedsinteresser.

Der anvendes flere forskellige metoder til at indhente disse informationer. Elektronisk efterretningsindhentning er en af disse metoder. FE har siden slutningen af 1940'erne haft kapacitet til at udføre elektronisk efterretningsvirksomhed, herunder aflytning af kommunikation. Denne kapacitet bliver løbende opdateret i takt med den teknologiske udvikling.Virksomheden er alene rettet mod forhold i udlandet.
Se även vad Ole Stig Andersen, chef för Politiets Efterretningstjeneste, PET, från 1975 till 1984 säger i Jyllandsposten.

Efter att jag diskuterat saken med medarbetarna från den danska datainspektionen hittade jag följande analys från CEPOS (verkar motsvara TIMBRO). CEPOS har skrivit en analys publicerad den 30 januari 2009 där de kommer fram till att "Forsvarslovens § 17 er i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention".

När jag därefter läser programmet ser jag att Jacob Mchangama från CEPOS ska tala på konferensen om "Mutation of Privacy". Ser fram emot att senare under konferensen tala med Jacob om forsvarslovens § 17.

3 kommentarer:

fegis sa...

Bara det faktum att Danmark är medlem i NATO och att deras allierade är i väpnad konflikt torde räcka för att stötta sig mot paragrafen.

Mark Klamberg sa...

Dansnka trupper är i Afghanistan och protesterna efter Muhammeedteckningarna kan nog användas som motivering för att aktivera 17 §.

Talade med en journalist från danska Computerworld. I maj tog oppositionen ett iniativ och försökte ändra lagstiftningen så att regeringen skulle tvingas att avslöja om 17 § var aktiverad. Majoriteten röstade ned lagförslaget.

Hans J sa...

Mark,

du är så bra så det är snudd på otroligt!

Jag har ingen mer kommentar för ögonblicket då jag är mållös!