måndag, februari 08, 2010

Rödgröna protektionister vill stänga svensk arbetsmarknad

De rödgröna förklarar på SvD Brännpunkt att svensk arbetsmarknad ska stängas gentemot övriga EU när de tar avstånd från regeringens proposition 2009/10:48 "Åtgärder med anledning av Lavaldomen". De rödgröna skriver att regeringens förslag "öppnar för lönedumpning och illojal konkurrens".

I verkligheten innebär regeringens förslag att EUs utstationsreingsdirektiv genomförs vilket innebär att medlemsstaterna ska se till att de utstationerade arbetstagarna garanteras de arbets- och anställningsvillkor i värdlandet som är fastställda i lag eller i allmängiltiga kollektivavtal för arbete som avser byggverksamhet på följande områden – den s.k. hårda kärnan:

a) längsta arbetstid och kortaste vilotid,
b) minsta antal betalda semesterdagar per år,
c) minimilön,
d) villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom företag för uthyrning av arbetskraft,
e) säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen,
f) skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga,
g) lika behandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-diskriminerande behandling.
Se 5 och 5 a §§ i lagförslaget och sidan 14-15 i propositionen. Detta är inte lönedumpning eller illojal konkurrens. Det är värt att påminna att utstationeringsdirektivet antogs den 16 december 1996 av Europaparlamentet och Ministerrådet med stöd av den svenska socialdemokratiska regeringen. Syftet med utstationseringsdirektivet är att på ovan nämnda områden reglera lagvalsfrågor på ett sätt som avviker från huvudreglerna i konventionen den 19 juni 1980 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Romkonventionen) till fördel för utländska arbetstagare. Detta tar de rödgröna nu avstånd från!

Mer specifikt anges följande på sidan 1 i proposition 2009/10:48.
I propositionen föreslås att en facklig stridsåtgärd mot en utländsk arbetsgivare i syfte att få till stånd ett kollektivavtal för arbetstagare som utstationeras i Sverige får vidtas endast under vissa förutsättningar. De villkor som krävs av den svenska arbetstagarorganisationen ska (1) motsvara villkoren i ett centralt branschavtal som tillämpas i Sverige på motsvarande arbetstagare, (2) bara avse minimilön eller andra minimivillkor på vissa områden, och (3) vara förmånligare för arbetstagarna än det som följer av lag. En sådan stridsåtgärd får inte vidtas om arbetsgivaren visar att arbetstagarna redan har villkor som är minst lika förmånliga som minimivillkoren i ett svenskt, centralt branschavtal.
Att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill stänga svensk arbetsmarknad är ingen överraskning, men Miljöpartiet som tidigare haft en mer öppen inställning måste förklara sig.

Bloggar
Annie Johansson, Magnus Andersson, Hanna Wagenius, Peter Andersson, Johan Westerholm

Inga kommentarer: