tisdag, april 13, 2010

Seminarium "Integritet vs säkerhet"

Den 28 april 2010 ska jag hålla i ett seminarium under rubriken "Integritet vs säkerhet" på kursen "Makt och Rätt - konstitutionella problem i dagens samhälle", termin 8 på juristprogrammet vid Uppsala Universitet.

Juristprogrammet vid Uppsala Universitet utgår från Problembaserad Inlärning (PBI) och har ett annat upplägg än vad som används vid Stockholms Universitet vilket jag kommenterat i en promemoria. Jag är intresserad av PBI och har i mina kurser vid Stockholms Universitet gått över från enbart föreläsningar och självstudier till fallstudier (casemetodik) och problemlösning.

Jag har även försökt att lägga upp det aktuella seminariet utifrån detta när jag nu får undervisa i Uppsala. Upplägget kan du läsa nedan. Försök gärna lösa problemen på egen hand och skriv i kommentatorsfältet!

Övningsfrågor inför seminarium på kursen Makt och Rätt, 28 april 2010
Ni ska förbereda er inför seminariet genom att lösa nedanstående frågor.

• Ta hjälp av min artikel ”A Paradigm Shift in Electronic Surveillance Law” samt de svenska författningar, konventionstexter och direktiv som nämns i artikeln.
• Vissa frågor kräver att ni även använder kunskaper som ni förvärvat under tidigare kurser i konstitutionell rätt, straffrätt, processrätt och folkrätt. Ni förväntas därför återkoppla till dessa kurser för att kunna besvara samtliga frågor.
• Antag för samtliga nedanstående frågor att Sverige har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av data.

Jihad Jane och medkonspiratörer
Den 9 mars 2010 offentliggjorde amerikanska myndigheter åtalet mot Colleen ”Jihad Jane” R LaRose för att vara del i en konspiration med målet att mörda den svensk medborgaren Lars Vilks. I Sydsvenskan framkom det att gripandena skedde efter signalspaning mot gruppens e-post och andra kommunikationer. Jihad Jane är bosatt i USA och har vid några tillfällen färdats till Irland och Sverige för att förbereda attacken mot Lars Vilks. Antag att det var Försvarets Radioanstalt (FRA) som genomfört denna signalspaning samt att Jihad Jane har ett antal kända och okända medkonspiratörer i Irland och Sverige. FRA har överlämnat information till amerikanska myndigheter samt svensk polis.

1. Är sådan signalspaning och överlämning av information laglig?
2. Hade svensk polis som alternativ till FRAs signalspaning kunnat använda teleavlyssning eller teleövervakning mot Jihad Jane?
3. Vilka övervakningsåtgärder kan svensk polis på egen hand vidta mot de konspiratörer som finns i Sverige, innan respektive efter förundersökning inletts?
4. Vilket integritetsintrång har Jihad Jane och hennes medkonspiratörer drabbats av för att övervakningen enligt frågorna 1-3 ska vara möjlig?
5. Vilket integritetsintrång har personer som befinner sig bekantskapskretsen av Jihad Jane och hennes medkonspiratörer, men som ej är inblandade i kriminell verksamhet, drabbats av för att övervakningen enligt frågorna 1-3 ska vara möjlig?
6. Vilket integritetsintrång har den vanlige svenske medborgaren drabbats av för att övervakningen enligt frågorna 1-3 ska vara möjlig?
7. Antag att rättsprocessen mot Jihad Jane överförs till Sverige och att rättegången genomförs vid svensk domstol. Kan svensk domstol utöva straffrättslig jurisdiktion över i) Jihad Jane samt ii) hennes svenska medkonspiratörer?
8. Kan åklagaren använda information som FRA inhämtat som bevisning i rättegången?
9. Anser du att det är rimliga integritetsintrång som sker enligt frågorna 1-3? Du får motivera ditt svar både utifrån regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter samt vad du anser är motiverat utifrån mera politiska och moraliska resonemang.

Ryska posten
Enligt mediauppgifter går 80 procent av tele- och internettrafiken till och från Ryssland via Sverige. Antag att Ryssland och USA genomför viktiga nedrustningssamtal i Stockholm och Genève. Den svenska regeringen är intresserad av att ta del av vilka instruktioner som det ryska utrikesdepartementet i Moskva skickar till sina diplomater som är stationerade på ambassaden i Stockholm och delegationen i Genève. Den inhämtade informationen vill den svenska regeringen överlämna till vänner i Washington.

1. Är signalspaning som syftar till att övervaka kommunikation mellan den ryska ambassaden i Stockholm och Moskva laglig och förenlig med Sveriges internationella förpliktelser?
2. Är signalspaning som syftar till att övervaka kommunikation mellan den ryska delegationen i Genève och Moskva laglig och förenlig med Sveriges internationella förpliktelser?
3. Vilket integritetsintrång drabbar de ryska diplomaterna för att övervakningen enligt frågorna 1-2 ska vara möjlig?
4. Vilket integritetsintrång drabbar den vanlige svenske medborgaren för att övervakningen enligt frågorna 1-2 ska vara möjlig?
5. Anser du att det är rimliga integritetsintrång som sker enligt frågorna 1-2? Du får motivera ditt svar både utifrån regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter samt vad du anser är motiverat utifrån mera politiska och moraliska resonemang.

Migrationsminister Åkesson
Det är den 20 september 2010 och Sverigedemokraterna har erövrat en vågmästarställning i Sveriges riksdag. I utbyte mot regeringsmakten får Sverigedemokraterna fyra ministerposter, bl.a. får Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson posten som migrationsminister. Åkesson anser att det är för många papperslösa migranter som befinner sig i Sverige. Han vill använda samtliga statens resurser för att hitta dessa migranter och utvisa dem ur landet. Du är politiskt sakkunnig för Sverigedemokraterna och arbetar på samordningskansliet på Rosenbad med ansvar för migrations-, justitie- och försvarsfrågor. Du ser en stor potential i att använda FRAs och polisens resurser.

1. Förklara hur FRAs alternativt polisens resurser skulle kunna användas för detta ändamål.
2. Vilket integritetsintrång drabbar den papperslöse migranten?
3. Vilket integritetsintrång drabbar personer som bistår den papperslöse migranten?
4. Vilket integritetsintrång drabbar den vanlige svenske medborgaren?
5. Är sådan övervakning förenlig med regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter?

Sammanfattande fråga
1. Vad innebär personlig integritet och rätten till skydd för privat- och familjeliv i detta sammanhang?

7 kommentarer:

Robert Nordman sa...

Något apropå:
I en D-uppsats i applied ethics som jag sedermera kasserat började jag titta på begreppet säkerhet (security), och upptäckte att det är långtifrån lika tydligt som de alternativa tolkningarna av integritet (privacy). Då diskussionen ofta handlar om att vikta privacy vs security så finns ju ett tydligt behov av att förstå:
- Vilken security strävar vi efter och när?
- När minskar security i värde i förhållande till annat? (jfr. behovstrappan till exempel)
- Vilken inverkan har sannolikhet för ett "breach of security" på hur starkt vi skall sträva efter det i olika sammanhang?
- När bli strävan efter security ett hinder för andra grundläggande värden än privacy, såsom självförverkligande, lycka, frihet?
- Skall security som värde ses på samma sätt som värdet av privacy, dvs som ett "enabling value" eller ett värde i sig?

Ett par andra frågor finns förstås, men jag kan klart se att det även för juridiken finns rätt mycket att analysera här.

Mark Klamberg sa...

Robert,
Du har rätt, båda begreppen behöver definieras.

Jag menar att politikerna försökt definiera vad säkerhet betyder i detta sammanhang genom att lista vilka ändamål för vilka FRA får signalspana samt i vilka situationer polisen får övervaka/avlyssna.

Anonym sa...

Dock verkar staten vilja vidga vad som skall ingå i säkerhetsbegreppet, miljöhot och annat inkluderas i första omgången i fra fiaskot.

Anonym sa...

Intressanta frågeställningar! Kommer vi få ta del av facit?

Robert Nordman sa...

Anonym nr 1:
Jo, det är konsekvensen av att väldigt få skrivit om just vad säkerhet egentligen kan vara till förmån för att argumentera för vad som borde ingå.

Om man söker på "defining security" och liknande termer i artikeldatabaser får man upp en del artiklar av just det senare slaget, men endast två-tre mer omfattande om vad vi egentligen menar med själva begreppet.

Faktum är att en av de få artiklar som finns (se nedan) började med ett konstaterande att ingen skrivit en liknande artikel på mer än tre decennier - och den artikeln var, i sig, unik för sin tid.

Här är den:
Baldwin, David A., The concept of security, Review of International Studies volume 23, Cambridge University Press, 1997, pp. 5-26

Mark Klamberg sa...

Jag kan redogöra för seminariet efteråt, men ibland finns inget facit. På vissa frågor kan det finns flera svar som är rimliga.

Anonym sa...

Med "facit" tänkte jag mest på hur regeringen/riksdagen kan tänkas agera idag samt hur du ser på det =)