måndag, mars 12, 2012

Intervju i DN

DN rapporterar om regeringsförslaget om att polisen ska få använda FRA:s signalspaning. Jag har med en kort kommentar.

5 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Om än kort kommentar, så är det givetvis riktigt att även alternativet att inte signalspana alls borde utredas, som du föreslår i DN.

Men med FRA-lag så är det en given följd att fler vill använda den för sina syften. Vilka inte alls var meningen från början. Eller det sas i alla fall inte rent ut.

Anonym sa...

I DN kan vi läsa "Bra alternativ vore, enligt Mark Klamberg, om Säpo och polisen i stället får ut information från teleoperatörerna.

– Man använder sig i dag av liknande metoder för inhemsk kommunikation och borde kunna göra det även för utländsk kommunikation, säger han."

En märklig juridisk situation att begära ut information från utländsk teleoperatör då det rör sig om en operation i underrättelsestadiet. Ex att Säkerhetspolisen vänder sig till en rysk teleoperatör för att få ut information om den ryska underrättelsetjänstens telefontrafik för att utröna hot och operationer mot Sverige. Lite naivt kan tyckas.....

Mark Klamberg sa...

Nej,
Det handlar inte om att SÄPO ska vända sig till ryska teleoperatörer.

SÄPO ska vända sig till de teleoperatörer som verkar i Sverige för att få tillgång till en begränsad mängd meddelanden och information som korsar Sveriges gränser istället för att spaningen ska vara beroende av att operatörerna överlämnar all kommunikation till staten. Det senare alternativet benämns av lagstiftaren som signalspaning.

Mark Klamberg sa...

För övrigt kan konstateras att SÄPO idag får vända sig till teleoperatörerna om de vill avlyssna/övervaka för att komma åt olovlig underrättelseverksamhet vad avser rent inhemsk kommunikation.

Det framgår exempelvis av lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott och lag (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott.

Det vi nu diskuterar är kommunikation som korsar Sveriges gränser och hur SÄPO ska få tillgång till detta.

Jag diskuterar inte kommunikation som endast finns i det ryska kabelnätet. Det hjälper inte med signalspaning i kabel mot ren rysk kommunikation om samverkanspunkterna mellan operatörer och FRA finns i Sverige.

Fredrik sa...

Advokatsamfundet avstyrker förslaget om att RKP ska få inrikta FRA. Man förordar dock att Säpo ska kunna fungera som uppdragsgivare, men bara under förutsättning att de av Siun påtalade tillkortkakommandena i FRA:s verksamhet åtgärdas. Detta handlar om FRA:s kreativa tolkning av lagen, där man upprepade gånger rapporterat oförsiktigt och lagstridigt om fysiska personer till Säpo.

Advokatsamfundet menar att FRA i nuläget inte kan anförtros spaningsuppdrag för Säpos räkning, med mindre än att en rad åtgärder vidtas:

"FRA:s bristande hantering inger starka betänkligheter och bekräftar dessvärre många av de farhågor som Advokatsamfundet tidigare har påtalat. Det påtagliga integritetsintrång, som det innebär att det allmänna kan ta del av integritetskänslig och grundlagsskyddad information och behandla den vidare, måste på nytt framhållas. Här kan t.ex. särskilt påtalas risken för att advokaters tystnadsplikt, liksom meddelarskyddet åsidosätts. Det är inte acceptabelt att verksamheten hos FRA uppvisar den typ av brister som påtalats av Siun och det krävs därför att sådana fel åtgärdas före det att mandatet kan utvidgas till att omfatta signalspaning på uppdrag av SÄPO. Detta framstår som särskilt angeläget med hänvisning till FRA:s uttalanden i media om att de inte anser att några fel har begåtts."