torsdag, oktober 31, 2013

Kulturaffischering får fortsätta

Igår beslöt trafik- och renhållningsnämnd att verksamheten med s.k. ”snäppramar” på elskåp får fortsätta. Ett försök har genomförts och trafikkontoret ursprungliga förslag var att det inte ska fortsätta. Försöket med snäppramar har från början haft folkpartiets stöd och jag har under den senaste veckan förmått övriga allianspartier att ändra på trafikkontorets förslag. Från alliansens sida la vi därför nedanstående förslag till beslut som också blev nämndens beslut. Miljöpartiet anslöt sig i nämnden till alliansens förslag vilket var ett välkommet stöd.

Trafik- och renhållningsnämnden
2013-10-30
 Ärende 23
Snäppramar på elskåp. Utvärdering av försök och förslag till beslut

Ulla Hamilton m.fl. (M)
Mark Klamberg (FP)
Jonas Naddebo (C)
Göran Oljeqvist (KD)

 Förslag till beslut
  • Trafik- och renhållningsnämnden ger Trafikkontoret i uppdrag att omförhandla stadens avtal rörande Fortums elskåp med Fortum.
  • Trafik- och renhållningsnämnden ger Trafikkontoret i uppdrag att återkomma till nämnden när nytt avtal har kommit till stånd.  
  •  Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt Trafikkontoret att förlänga försöksverksamheten med affischering i snäppramar på Fortums elskåp och tillstyrka polistillstånd för affischering på elskåp.
  •  Trafik- och renhållningsnämnden beslutar om omedelbar justering
  •  
Att därutöver anföra följande: En ren stadsmiljö och god tillgång till kultur utgör några av fundamenten i en vacker och levande stad. Den illegala affischeringen har sedan länge bidragit till att förfula stadsmiljön, samtidigt som det saknats andra möjligheter för delar av det fria kulturlivet att marknadsföra sig på ett effektivt och ekonomiskt förmånligt sätt. Genom att möjliggöra för det fria kulturlivet att göra reklam för sin verksamhet på ett legalt och ordnat sätt, såsom snäppramar på elskåp, har man försökt att kombinera dessa två kontraster.

Det avtal som idag finns mellan staden och Fortum förhindrar permanent utnyttjande av ytan för reklamändamål. Därför behöver ett nytt avtal mellan Fortum och Trafikkontoret tas fram. Tills dess att ett nytt avtal är på plats bör dock företaget Recadero AB, som i dagförvaltar snäppramarna, ha möjlighet att fortsätta sin verksamhet.

Inga kommentarer: