söndag, augusti 24, 2008

Ett mail till riksdagsledamoten Eva Selin-Lindgren (c)

Hej Eva,
Mitt namn är Mark Klamberg och jag undervisar i juridik vid Stockholms universitet. Först vill jag berömma dig för att du tog dig tid att besvara ett mail som Emma (bloggen opassande) skickat till dig. Det är bra för demokratin att vi medborgare kan ha direktkontakt med er förtroendevalda och att ni faktiskt läser vad vi skriver.

Jag reagerade dock på en sak i ditt svar.

Du skrev: ”Jag tror att du missuppfattat vad det är fråga om. Har du läst Odenbergs debattartikel i dagens DN? Gör gärna det och återkom med rätt information och befogad kritik som är mycket välkommen….Det är faktiskt förbjudet för bl a FRA att avlyssna, avläsa korrespondens från och till en svensk medborgare.”

Dessvärre så har Mikael Odenberg missuppfattat lagstiftningen och jag förstår om du och andra riksdagsledamöter inför den 18 juni 2008 valt att lita på besked från honom, och senare Sten Tolgfors.

Mikael Odenberg skriver på DN Debatt: "En viktig poäng är tvärt om att den nya lagstiftningen uttryckligen förbjuder försvarets underrättelseverksamhet att någonsin befatta sig med polisens och andra myndigheters brottsbekämpande verksamhet."

Så här står det i lagen som du röstat för.
”[o]m det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet [FRA] lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.” Se den antagna versionen av 4 § 2 st, lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet i prop. 2006/07:63.

Av remissvaren framgår det att polisen kan utnyttja FRA för att spana på svenska medborgare. Det är bara i centerns utspel om att separera trafik som denna möjlighet försvinner. Dessvärre har regeringens egen IT-expert, FRA:s expert och FOI:s expert förklarat att fullständig separation före överföring till FRA är omöjlig.

Prop. 2006/07:63 på sidan 45-46:
”Säkerhetspolisen ... har ifrågasatt bestämmelsen att försvarsunderrättelseverksamhet, utan att riktas mot en fysisk person, ändå får bedrivas för att kartlägga utländska förhållanden som innebär yttre hot mot landet och anfört att det alltid finns en fysisk person bakom de uppgifter som inhämtas och att det därför är svårt att se hur de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet överhuvudtaget skall kunna utföra någon verksamhet inom området, vilket skulle förhindra att försvarsunderrättelseverksamheten ger polisen och andra brottsbekämpande myndigheter stöd i deras underrättelseverksamhet.

Datainspektionen och Malmö tingsrätt har anfört att den föreslagna ändringen i 4 § lagen om försvarsunderrättelseverksamhet kan leda till gränsdragningsproblem när det gäller förhållandet mellan försvarsunderrättelseverksamhet och polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet vilket i sin tur kan leda till problem när det gäller att tillämpa de begränsningar som föreslås ifråga om signalspaning.

Sveriges advokatsamfund har, bl.a. med hänvisning till tidigare ställningstaganden, avstyrkt förslaget i denna del och anfört att det inte innebär en tillräckligt tydlig gränsdragning. En sammanblandning av försvarsunderrättelseverksamhet och polisiär verksamhet är enligt samfundets mening olycklig och kan leda till att de bestämmelser som finns rörande t.ex. förundersökning, som syftar till att tillvarata misstänktas rättigheter, åsidosätts. Detta är oroande i synnerhet mot bakgrund av förarbetsuttalanden i anslutning till nuvarande lag om att gränsdragningsbestämmelsen inte hindrar att myndigheter som sysslar med försvarsunderrättelseverksamhet, enligt regeringens bestämmande, kan lämna andra myndigheter biträde t.ex. avseende signalspaning.

Svenska polisförbundet har avstyrkt förslaget med hänvisning till att brottsbekämpning i första hand är en polisiär uppgift och att förslaget leder till en självständig verksamhet där underrättelseinhämtning sker utifrån andra rättsliga grunder än de polisiära. Förbundet har anfört att försvarsunderrättelseverksamheten inte skall få innefatta åtgärder som ligger inom ramen för polisens brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete."

Jag har skrivit mer om detta på min egen blogg. Där har även signaturen MOD kommenterat vad jag skrivit. Mikael Odenberg brukar använda denna signatur när han kommenterar bloggar. Skaffa dig din egen uppfattning om detta. Om du skickar ett svar till mig får du gärna ange om jag får publicera det på min blogg eller om du vill att jag ska hålla det för mig själv. Jag respekterar ditt beslut. Vi kan också ha fortsatt privat mailväxling om du vill diskutera det vidare.

http://klamberg.blogspot.com/2008/08/antingen-ljuger-mikael-odenberg-eller-s.html

Vänligen Mark Klamberg

3 kommentarer:

Leo sa...

Bra rutet!

Mark Klamberg sa...

Tack Leo!

Jag försökte att inte ryta :=) Lät det så? Jag försökte mig på ett "mjauuu?"

Lars-Erick Forsgren sa...

DET är problemet; ska man ryta eller jama försynt?

Det kan bero på mottagaren vad som är mest effektivt. För verkligt och uppriktigt intresserade (dvs folk som är för lagen men öppna för argument, eller tveksamma som vill veta mera) bör det räcka med sakligt men försynt jamande.

De hårda FRA-kramarna kan man gärna ryta till, för omgivningens skull, själva slår de ändå dövörat till.

Men med få undantag är det inte lätt att veta genast vilken grundinställning diskussionsparten har.