onsdag, augusti 06, 2008

Klarhet om FRA:s sökbegrepp och filter

Uppdatering: Jag har den 29 augusti 2008 justerat min uppfattning om hur FRA arbetar. Numera menar jag att FRA primära arbetssätt rör analys av trafikmönster (sociogram) och textanalys är endast en sekundär del, vilket gör nedanstående inlägg delvis inaktuellt. För min nuvarande analys, se detta inlägg.

Efter att ha läst ett inlägg författat av Emina Karic började jag forska lite om FRA:s sökbegrepp och filter som avgör vilken kommunikation som ska bearbetas ytterligare. Min efterforskning har i vart fall skapat lite klarhet hos mig själv om dessa saker.

Slutsats 1: FRA-filtret definieras som en uppgiftssamling och dess sökbegrepp består av tekniska parametrar och personuppgifter, t.ex. namn. Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv får också användas som sökbegrepp. Med tekniska parametrar avses såväl manuella som automatiska frekvenser, e-postadresser och telefonnummer.

Filtret som - ur FRA:s synvinkel - skiljer ut relevant kommunikation har en fullständig legaldefinition som lyder "uppgiftssamlingar för information om företeelser mot vilka signalspaningen inriktas", tidigare benämnd som "Urvalsdatabasen" och än tidigare "tele- och adressregistret". Jag kommer fortsättningsvis att kalla "uppgiftssamlingar för information om företeelser mot vilka signalspaningen inriktas" för "FRA-filtret".

Den politiska konsekvensen av denna juridiska slutsats är att FRA:s sökbegrepp kan bestå av mycket känsliga personuppgifter vilket ofta förnekas av lagens förespråkare.

Hur kan jag belägga denna juridiska slutsats?
Nedan kommer jag att citera förarbeten. Räcker det inte med lagar och förordningar? Nej, i Sverige anses förarbetena vara en rättskälla i sig och bedöms vara av betydligt större vikt som sådan än i många andra länder.

I SOU 2003:34, sid 129 står följande: ”I Urvalsdatabasen, som tidigare var benämnd tele- och adressregistret, behandlas främst sökord i form av olika personuppgifter, såsom t.ex. namn.” … ” Spaning sker även efter vissa tekniska parametrar, vilka även de återfinns i Urvalsdatabasen. Med parametrar avses såväl manuella som automatiska frekvenser, epostadresser och telefonnummer.”

I SOU 2003:34 fanns det ett förslag till lag om behandling av uppgifter i Försvarets
radioanstalts underrättelseverksamhet. I 2 kap. 2 § av detta lagförslag står det:

"Urvalsdatabasen
2 § Uppgifter som används för att bestämma planering och inriktning av inhämtning av information, genom signalspaning eller på annat sätt, skall behandlas i en urvalsdatabas.
Uppgifter i databasen får endast behandlas för tillhandahållande av nödvändig urvalsinformation."

Utöver "urvalsadatabas" talas det i samma förslag också om "källdatabas", "databasen för öppna källor", "analysdatabas" och "rapportdatabas". Alla dessa framstår som viktiga för FRA:s signalspaning.

För att vara fullständig så att det inte råder missförstånd om att lagen om underrättelseverksamhet avser signalspaning, står följande om FRA:s underättelseverksamhet på sid. 79 i SOU 2003:34 "Till huvuduppgiften hör också att genom signalspaningsverksamhet medverka i svenskt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete och att bidra med underrättelser för att stärka samhället vid svåra påfrestningar i fred. Försvarets radioanstalt skall i övrigt bedriva signalspaning enligt den inriktning som regeringen, Försvarsmakten och övriga uppdragsgivare ger.... Försvarets radioanstalts huvuduppgift och verksamhet såsom försvarsunderrättelseorgan tar emellertid sikte på underrättelseverksamhet i en mer allmän säkerhetspolitisk mening. Myndigheten skall inte enbart ägna sig åt att klarlägga främmande makters rent militära och försvarspolitiska förhållanden eller militära handlingsmöjligheter. I underrättelsekommitténs betänkande Underrättelsetjänsten - en översyn (SOU 1999:37) framhålls att Försvarets radioanstalt inte omfattas av den grundprincip för försvarsunderrättelseverksamhet som säger att sådan verksamhet uteslutande får avse underrättelser av betydelse för rikets yttre säkerhet. Försvarets radioanstalt bedriver inte enbart militär underrättelsetjänst utan har även andra uppgifter, bl.a. som ett regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska civila inhämtningsorgan. Försvarets radioanstalt kan också ges särskilda uppdrag att med sin tekniska expertis lämna stöd för annan myndighetsverksamhet än sådan som rör yttre hot (SOU 1999:37 s. 219)."

I regeringens proposition 2006/07:46 som följde SOU 2003:34 föll lagförslaget om Urvalsdatabasen bort men begreppet nämns på sid. 32 i 2006/07:46

"Urvalsdatabasen
Urvalsdatabasen består av en samling uppgifter som används för planering och inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten. Underrättelse-verksamheten styrs främst genom riktlinjer och anvisningar från regeringen och Regeringskansliet. Utöver detta bidrar andra uppdragsgivare och samarbetspartners med mer detaljerad information för planering och inriktning av myndighetens underrättelseverksamhet. Den information som lagras i Urvalsdatabasen används för inriktning på kort och på lång sikt av försvarsunderrättelseverksamheten. Uppgifterna i databasen används i underrättelseverksamheten vid sökning genom signalspaning och i öppna källor. Spaning sker även efter vissa tekniska parametrar vilka även de återfinns i Urvalsdatabasen."

Orsaken till att lagförslaget om "Urvalsdatabas" föll bort är oklart. Man kan endast spekulera, lagrummet kanske var för uppenbart formulerat och FRA ville ha en mer oskyldig formulering. Jag vet inte. Den enda hjälpen i denna sak får man på sid 23 i prop. 2006/07:46:

"Lagförslagen innehöll särskilda bestämmelser om Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts databaser. Under beredningen av Underrättelsedatautredningens förslag framkom att det förelåg behov av en annan lagteknisk lösning än den som föreslagits i betänkandet."

Hur ska man hitta författningen som reglerar "Urvalsdatabasen"? En ledtråd ges på sid 31 i prop. 2006/07:46: "De personuppgifter som hämtats in genom signalspaning och från öppna källor lagras i elektronisk form i olika uppgiftssamlingar (databaser)." Se även bilaga 4, sid. 155.

Slutsats 2: begreppet "databaser", tidigare benämnt som "register" är synonymt och ersätts av det mer diffusa begreppet "uppgiftssamlingar".

FRA-filtret (tidigare benämnd som "Urvalsdatabasen") återfinns i 6 § förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet med följande legaldefinition:

"Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för information om företeelser mot vilka signalspaningen inriktas. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla sådan information om signalspaningsobjekt som är nödvändig för att verkställa inriktningar av signalspaningen."

Värt att notera är att i förordningen (2007:261) har man bytt begreppsapparat i förhållande till SOU 2003:34

Urvalsdatabasen blir "uppgiftssamlingar för information om företeelser mot vilka signalspaningen inriktas"

Källdatabas blir "uppgiftssamlingar för råmaterial"

Databasen för öppna källor förefaller ha blivit "uppgiftssamlingar för information om signalmiljön"

Analysdatabas blir "uppgiftssamlingar för analyser"

Rapportdatabas blir "uppgiftssamlingar för underrättelser"

Om personuppgifter kan man läsa i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

11 § Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som beskriver en persons utseende skall alltid utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.

Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

Överföring av personuppgifter till andra länder
17 § Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer endast om sekretess inte hindrar det och det är nödvändigt för att Försvarets radioanstalt skall kunna fullgöra sina uppgifter inom ramen för det internationella försvarsunderrättelse- och säkerhetssamarbetet, om inte regeringen har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat om att överföring får ske även i andra fall då det är nödvändigt för verksamheten vid Försvarets radioanstalt.

Slutsats 3: Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv får också användas som sökbegrepp. Dessa personuppgifter får överföras till annat land.

Uppdatering
Tidigare hade jag fyra slutsatser. Jag har slagit samman slutsatserna 1 och 2.

Några bloggar
Stoppa FRA-lagen, Opassande, Henrik Alexandersson, Rick Falkvinge, FP-Östermalm

Inga kommentarer: