fredag, september 05, 2008

Mer om trafikdata

För att arbeta med sociogram så är tillgång till trafikdata avgörande. Vi nämner trafikdata i vår artikel på DN Debatt. Detta var även föremål för SVT Rapports inslag "FRA lagrar svenska telesamtal och mejl" den 16 juni 2008.

Nu har Tor, kommentator på denna blogg, hittat följande:
"Verksamheten avser normalt inte innehållet i meddelanden som utväxlas mellan enskilda. Intrånget i den personliga integriteten blir därmed marginellt. Emellertid kan det inte uteslutas att verksamheten kan komma att innefatta inhämtning av information, t.ex. om mellan vilka viss kommunikation äger rum, som är känslig ur integritetssynpunkt."
(Prop. 2006/07:63 sidan 72)

Det bekräftar vår tes att FRA arbetar med trafikdata och sociogram där väldigt många människor utan grund kartläggs. Tack Tor!

15 kommentarer:

Anonym sa...

Är det bara jag eller har FRA uppdaterat sin sida efter de senaste vändorna i debatten?

http://www.fra.se/omfra_faq_lag.shtml

Anonym sa...

Precis efter det där citatet följer meningen: "Regeringen anser därför att även denna verksamhet skall omfattas av de begränsningar som lagen uppställer."

Jag förstår inte riktigt vad man vill säga med detta. Ska inte all verksamhet omfattas av lagen eller vad?

Annars är delar av lagrådets yttrande också intressanta:
"När de tekniska möjligheterna väl föreligger finns alltid en risk för missbruk. Erfarenheterna – bl.a. de som bedömts av Säkerhetstjänstkommissionen, SOU 2002:87– visar att risken är reell. En viktig utgångspunkt är därvid dels att myndigheterna inte får ges så vida befogenheter att medborgarnas tilltro till dem påverkas negativt, dels att regelsystemet blir så transparent och tydligt att systemet även i övrigt framstår som godtagbart."

"En praktisk begränsning följer vidare av det förhållandet, som upplysts vid föredragningen, att meddelanden som inte träffas av sökbegrepp inte lagras i någon som helst form utan oåterkalleligt har ”passerat” och inte kan rekonstrueras."

När man läser det sista citatet måste man ställa sig frågan om lagrådet alls tagit ställning till lagring av trafikdata, och om de hade kommit fram till samma slutsats om de hade gjort det.

Anonym sa...

@tor:

Vi kan nog utgå ifrån att även trafikdata inhämtas med någon form av sökbegrepp, även om de är breda och allmänna för att fånga in så mycket som möjligt. Så lagrådets formulering äger kanske sin riktighet, trots allt.

/Jakob

Anonym sa...

@mikael:
Googles cache från 30 aug visar samma innehåll som idag och wayback machine (http://web.archive.org/web/*/http://www.fra.se/omfra_faq_lag.shtml) visar att sidan skapades 11 juni 2007 och är oförändrad sedan dess.
//Pelle

Anonym sa...

Tor, Jakob,

Vad säger propositionen och lagen om lagring av data för metodutveckling, nu igen?

Anonym sa...

Just det, under rubriken metodutveckling kan FRA hitta på egna sökbegrepp som de sen kör skarpt. Eller lämnar resultaten vidare till någon utländsk partner.

Anonym sa...

@Jacob:
Visst, men lagen säger att "Sökbegreppen skall utformas och användas så att de medför ett så begränsat intrång som möjligt i den personliga integriteten."

I och för sig är ju "som möjligt" litet av en gummiparagraf.

Rikard, bra fråga. Jag kan inte svara på rak arm.

Anonym sa...

Rikard:

När det gäller reglerna för själva lagringen av trafikdata, så klubbades ju den lagen redan våren 2007, dvs den särskilda PUL:en för FRA.

Till den hör också en förordning, som medger att dessa data (med stöd av interna FRA-beslut) kan lagras på obestämd tid. Ingvar Åkesson framhöll dock i Rapport att man gör en gallring efter 18 månader. Kanske av utrymmesskäl?

/Jakob

Anonym sa...

Hej! jag skrev nyss nedanstående i min blogg men kände att det saknades lite kött på benen. Är det någon här som har en aning om volymer som flyttats, återtagits, planerar att flyttas etc.?

"Tanken att FRA lagen håller på att urholka sig själv slog mig just! Jag har ingen aning om vilka volymer det handlar om så här långt men det är ostridigt så att viss trafik flyttats från Sverige redan.

Andra har aviserat flytt och ytterligare andra har reviderat tidigare beslut att förlägga verksamhet här. Det är inte höga odds på att tänka sig att ryssarna har egna funderingar åt det hållet. Norrmännen utreder förutsättningar och kostnader för att dra en ny kabel till England istället för att låta trafiken avlyssnas i Sverige.

Vilka konsekvenser får detta?

Minskade investeringar = färre jobb på sikt.

Flytt av teknik och utrustning = minskade skatteintäkter och omedelbar arbetslöshet för dom som ser sina arbeten försvinna ur landet.

Förluster av spetskompetens utarmar successivt svenskt knowhow vilket är ett av våra få konkurrensmedel idag.

Men.....

Mest intressant blir följande fråga: Vem återstår sedan att spana på?

Jo, dig och mig och andra svenskar! Som man ju inte ska spana på sägs det.

Införs lagen i nuvarande form ser den alltså ut att kunna begå harakiri på lite sikt."

Mark Klamberg sa...

rikard skriver:
"Vad säger propositionen och lagen om lagring av data för metodutveckling, nu igen?"

Prop. 2006/07:42, sid. 32-33
"Källdatabasen är den primära databasen för lagring av den information som Försvarets radioanstalt hämtar in i sin försvarsunderrättelseverksamhet. Källdatabasen innehåller endast hemlig information i form av signalspaningsmaterial.

Inhämtning genom signalspaning kan ske utan urval, vilket innebär att databasen tillförs stora mängder obearbetad information. Källdatabasen är då en "spegling" av förekommande signaler. Det inhämtade materialet kan vara såväl krypterat som avfattat på ett främmande språk. Försvarets radioanstalt vet således inte på detta stadium i underrättelseprocessen vilken information det inhämtade materialet innehåller.


Försvarets radioanstalt genomför också signalspaning enligt de särskilt utvalda sökkriterier som återfinns i Urvalsdatabasen. Sökning sker då efter dels tekniska parametrar, dels särskilda sökord.

Källdatabasen är en omfattande databas. Till denna förs ständigt nya uppgifter med den konsekvensen att äldre information i princip överlagras när kapacitetstaket nåtts. Lagringstiden varierar starkt. Merparten av data lagras mycket kort tid, men det finns också information som kan behöva lagras under lång tid.

Källdatabasen innehåller, om än till mindre del, personuppgifter som kan eftersökas, t.ex. namn på personer, adresser eller personnummer. I sakens natur ligger att även personuppgifter som rör politiska åsikter, etniskt ursprung och andra känsliga personuppgifter kan förekomma. Behandling av känsliga personuppgifter är en förutsättning för att Försvarets radioanstalt skall kunna utföra sitt uppdrag som leverantör av underrättelser. Sådan känslig information är inte intressant i sig men kan i kombination med andra uppgifter vara av största betydelse för rapporteringen."

Det finns bestämmelser om gallring, men samtidigt finns det i 6 kap. 1 § lagen (2007:259) ett undantag som säger att "uppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål."

Anonym sa...

@Mark:

Jag kan inte hitta någonting om FRA:s olika databaser i propositionen 2006/07:42.

Det du refererar måste vara SOU 2003:34, dvs Underrättelsedatautredningen. Men det som står där är förmodligen alltjämt relevant. Dagens FRA-ledning har i varje fall inte haft några invändningar mot beskrivningen.

Vad gäller gallringen av personuppgifter kan FRA med interna beslut behålla material så länge som de anser nödvändigt. Ur förordningen 2007:261 2§:

Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för råmaterial. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla obearbetat och automatiskt bearbetat material som har inhämtats i försvarsunderrättelseverksamheten och utvecklingsverksamheten.

Personuppgifter i en uppgiftssamling för råmaterial skall gallras senast vid utgången av det tredje året efter det att behandlingen av uppgifterna påbörjades, om inte Försvarets radioanstalt dessförinnan har beslutat att uppgifterna skall bevaras därför att de fortfarande behövs för det ändamål för vilket de behandlas. Om uppgifter bevaras med stöd av ett sådant beslut skall de gallras eller frågan om bevarande prövas på nytt senast vid utgången av det tredje året efter beslutet.


Det förefaller vara i uppgiftssamlingen för råmaterial som trafikdata kommer att lagras. Den trafikdatabas (Titan) som avslöjats existerar troligen vid sidan av källdatabasen, som enligt SOU 2003:34 innehåller även obearbetat innehåll.

Att det är i uppgiftssamlingen för råmaterial som trafikuppgifterna lagras, har Ingvar Åkesson indirekt bekräftat. I Rapport den 16 juni framhöll han att FRA gallrar svenska trafikdata redan efter 18 månader, trots att regelverket medger lagring i 3 år. Enligt 2007:261 är det endast för råmaterialsamlingen som denna långa lagringstid medges.

Man skulle annars kunna tänka sig att trafikuppgifter lagras i uppgiftssamlingarna för information om signalmiljön, där gallringstiden anges till 1 år, om inte FRA dessförinnan fattat beslut om att uppgifterna ska bevaras. Men så tycks alltså inte vara fallet.

/Jakob

Anonym sa...

Jakob, Mark syftar nog på sid. 32-33 i prop. 2006/07:46, Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Det blev fel nummer där. Antagligen bygger den propositionen också på SOU 2003:34, så du är kvar på rätt spår.

Anonym sa...

Anders Andersson, tack för påpekandet. Visst, det är naturligtvis prop. 2006/07:46 som Mark refererar. Tänkte inte på det.

Jag ser förresten att Expressens ledarsida uppmärksammar sociogrammen idag.

/Jakob

Anonym sa...

@Jakob:

I den där ledaren på Expressen talas om en Center-hearing.

Denna Centerhearing hindrar SVT oss från att få se...

Mark Klamberg kämpade tappert för att få igenom ordet sociogram...

Det var på vippen att han hade misslyckats!

Var är kopian på hearingen SVT!

Mark Klamberg sa...

Jag hade fel nummer, det ska vara 2006/07:46