fredag, oktober 31, 2008

Bevisbördan i mål om fildelning

Det finns en hel del intressanta frågor kring vilket beviskrav som kommer att krävas för att fälla en fildelare och hur bevisbördan ska placeras. Jag har lämnat en kommentar på Christian Engströms blogg där jag försöker förklara presumtionsreglers roll och hur bevisbördan ska placeras i tvistemål som rör fildelning. Min kollega Daniel Westman är den verkliga experten inom området så jag hänvisar till vad han skrivit.

Daniel Westman skriver följande på sidan 15 i artikeln "Förslag på nya civilrättsliga sanktioner i kampen mot olaglig fildelning – en kritisk granskning", IRI Promemoria 3 / 2007.

Det är ... långt ifrån säkert att den information som
skulle erhållas genom ett informationsföreläggande är tillräcklig för att en rättighetshavare ska kunna vinna bifall till en skadeståndsrättslig talan mot den abonnent som identifierats.
Westman gör en hänvisning till sin tidigare artikel "Bevisfrågor vid upphovsrättintrång genom fildelning m.m." där han lyfter fram att presumtionsregler även använts i brottmål om fildelning, Lov&Data nr 88 december 2006, s. 36-39.

Även om det får sägas finnas en viss presumtion för att det brottsliga tillgängliggörandet utförts av den som innehar det internetabonnemang som kan kopplas till det aktuella ip-numret kan det finnas flera källor till rimligt tvivel. Exempelvis kan abonnenten ha ett trådlöst nätverk som är öppet för externa användare, det kan vara någon annan i hushållet som har haft tillgång till abonnentens dator eller det kan ha skett någon form av intrång i abonnentens utrustning (virus etc.). I den ovan nämnda domen från Norrköpings tingsrätt och i en annan dom som avkunnats efter den här refererade hovrättsdomen (Borås tingsrätt, dom 2006-10-18, mål nr B 624-06) blev resultatet att de tilltalade fälldes. Inte heller i dessa fall hade de misstänktas utrustning undersökts, men de tilltalade hade i polisförhören lämnat sådana uppgifter att tingsrätterna fann det ställt utom allt rimligt tvivel att de utfört de aktuella tillgängliggörandena. Om den tilltalade själv inte lämnar sådana uppgifter är det emellertid tveksamt om det i framtida mål kommer att vara möjligt med fällande domar utan en teknisk undersökning av användarens utrustning.

En sådan undersökning kan t.ex. klarlägga hur eventuella trådlösa nätverk är konfigurerade, om de aktuella upphovsrättsskyddade verken finns på den aktuella datorn, om det finns någon trojan installerad på den så att den kan fjärrstyras och om det finns andra spår som visar hur eller av vem olika filer och program i datorn använts. Alla dessa förhållande kan beaktas vid den helhetsbedömning som måste göras vid bevisvärderingen. Så länge inte säkerhetsnivåerna i hemdatorer är högre kommer det emellertid alltid att finnas en teoretisk möjlighet att någon med fysisk tillgång till datorn har slagit på den och gjort de aktuella verken tillgängliga. Detta förhållande innebär dock knappast att det alltid kommer att finnas rimliga tvivel i denna typ av mål. En teknisk undersökning i kombination med ett polisförhör, där det närmare undersöks vem som har haft åtkomst till dator och nätverksuppkoppling, kan leda till tillräcklig bevisning i många fall. I vissa fall kommer domstolarna dock att komma fram till att den tilltalades skuld inte är ställd utom allt rimligt tvivel och då skall naturligtvis en friande dom meddelas.
...
Beviskraven i tvistemål är generellt sett lägre än i brottmål. Därtill kommer att bevisbördan under vissa förutsättningar kan flyttas över på svaranden i civilrättsliga mål, medan åklagaren har den fulla bevisbördan i straffrättsliga mål. Om dessa skillnader innebär att en rättighetshavare inte skulle behöva föra någon närmare bevisning om svaranden utrusning är emellertid en öppen fråga. Om praxis skulle visa att sådan bevisning krävs kan det konstateras rättighetshavarnas möjligheter till bevissäkring är tämligen begränsade. Intrångsunderökning kan visserligen ske även i bostäder, men enligt förarbetena torde det bara bli aktuellt vid allvarliga immaterialrättsintrång. Intrångsundersökningsinstitutet är dessutom tämligen krävande för sökanden, varför det lämpar sig dåligt för att säkra bevisning om begränsade intrång av privatpersoner.
Jag uppfattar att min förklaring på Christians Engströms blogg sammanfaller med Daniel Westmans mer utförliga argumentation. Daniel Westman skriver om denna fråga utifrån en akademisk ståndpunkt och jag upplever att han intar en balanserad hållning utifrån utgångspunkten att upphovsrätt ska skyddas.

Bloggar
Farmorgun, Rick Falkvinge, Mårten Schultz

23 kommentarer:

scaber nestor sa...

Så, i stora drag, om jag förstått det rätt, så måste skivbolagslobyisterna ta det civilrättsligt för att slippa en stor del av bevisbördan, en bevisbörda som de hittills inte kunnat uppbära i ett brottsmål?

Mark Klamberg sa...

Visst blir det lättare i väsentliga hänseenden för skivbolagen genom att ta det civilrättsligt. Samtidigt får skivbolagen stå för kostnaderna vid förlust i ett mål, de behöver de inte göra i ett brottmål som åklagaren driver. Det kan göra att skivbolagen fokuserar på de som fildelar mycket. Daniel Westman resonerar lite kring detta.

Hoffa sa...

Men grundproblemet kvarstår väl att en vanlig svensson kommer att ha svårt att försvara sig i ett civilmål. Det finns ju vad jag förstått ingen rätt till offentlig försvarare så de flesta vanliga medborgare kommer inte kunna hävda sin rätt av ekonomiska skäl.

Det borde rimligen finnas någon sorts skydd för den svagare parten i ett civilmål där det råder en väsentlig skillnad i resurser mellan parterna.

Mark Klamberg sa...

Hoffa,
Visst finns det problem du skriver. I andra länder har man ofta starka konsumentorganisationer och då jag tänker inte nödvändigtvis på sådana som håller på med internet. Sådana brukar hjälpa medlemmar i principiellt viktiga mål. I Sverige har vi överlåtit till staten att skydda konsumenternas intressen (konsumentverket). Borde det inte finnas en konsumentorganisation som driver interntkonsumenternas intressen? Iofs så kanske Piratpartiet ser sig som denna organisation.

Lars Olof sa...

Detta gör mig rädd:
"Om praxis skulle visa att sådan bevisning krävs kan det konstateras rättighetshavarnas möjligheter till bevissäkring är tämligen begränsade. Intrångsunderökning kan visserligen ske även i bostäder, men enligt förarbetena torde det bara bli aktuellt vid allvarliga immaterialrättsintrång. Intrångsundersökningsinstitutet är dessutom tämligen krävande för sökanden, varför det lämpar sig dåligt för att säkra bevisning om begränsade intrång av privatpersoner."

Det kommer alltså bli nästa mål för medialobbyn, att få fria händer att "säkra bevis" i sina privata fildelningsutredningar.

Jag säger som Uggla: "Illa, jag mår illa..." (blir jag stämd för upphovsrättsbrott nu?)

Nils2 sa...

Jag har mailkonverserat om sanktionsdirektivet med en ledamot av Justitieutskottet. Ledamoten hävdar att jämförelser med USA inte är relevanta eftersom alla i Sverige har ett rättsskydd via hemförsäkringen. Skrämmande att hemförsäkring med rättsskydd kommer att krävas för att slippa bli utpressad av upphovsrättsindustrin. Kanske är det ännu mer skrämmande att Justitieutskottet känner till att så kommer bli fallet.

Stoffe sa...

Resonemangen stämmer säkert, men är till och med i bästa fall sekundära. Vad som kommer hända, är precis samma sak som hänt i 100% av alla andra länder mär liknande lagar drivits genom: Utpressningsbrev kommer skickas ut, skickligt formulerade för att se ut som mottagaren inte har en chans. Mottagaren erbjuds köpa sig fri för att slippa kostsam process. Många gör det då de inte vet bättre. Skivbolagen slår på stor trumma över hur många som "erkänner" och betalar. Många liv och familjer ruineras för all framtid. Kanske någon tar sitt liv, som i Danmark. De som står upp och vägrar betala släpas INTE till domstol!

Bevisbörda och rimligt tvivel kanske har akademiskt intresse, men det kommer inte handla om det. MAFIIAn som de kallas i USA har ägnat åratal åt att finslipa sina tekniker och det sista de vill är att hamna i domstol. Där förlorar de nämligen alldeles för ofta. Att skicka inbetalningskort för beskydd har däremot visat sig effektivt för att krossa enskilda människors framtid.

Tomas Mattsson sa...

Vill bara påpeka, jag utgår från att Piratpartiet inte stödjer ovan nämnda lagrum, att Magnus Jiborns artikel "Meningslös retorik om fildelning" i sydsvenskan sätter likhetstecken mellan å den ena sidan konstnärliga verk skapade av människan och å den andra sidan bär och svampar frambringade av naturens villkor i skogen. Logiken som Magnus Jiborn formulerar är naturligtvis elegant och oantastlig som ren logik betraktad, men genom att föra resonemanget på det sätt som han gör, att relativisera gränslöst och lura in tanken i en ren och klar logik, bortser han från det faktum att människans villkor varken kan eller ska jämföras med naturens villkor, såvida vi inte vill frambringa en fascistisk samhällsutveckling. För man in naturens villkor som prejudicerande element när man talar om mänskligt skapande, då bejakar man, medvetet eller omedvetet, en fascistisk tendens.

Jag skulle tro att de flesta Piratpartister inte är medvetna om detta, ty många av dem ser troligen sig själva som IT-gurus. Ja, jag tror till och med att många av dem känner att internet är en del av deras personliga egendom.

Realiteten är att Piratpartiets position i fildelningsfrågan i hög grad vilar på Magnus Jiborns gränslösa relativisering. Med andra ord: Piratpartiet ser på konstnärer som de ser på bär och svampar i skogen, och det menar jag vittnar om deras sanning och vilja till makt.

Jens O sa...

För att se hur upphovsrättslobbyn arbetar, är Recording Industry vs The People.
en mycket läsvärd blogg. Även om det gäller förhållandena i USA, ligger de ju även hårt på här via IFPI.

Det är säkert inte helt okänt här hemma, vad det har medfört.
I ett fall lämnade åklagaren ut den ena partens hårddisk, till just lobbyn här hemma, därför att de hade den 'rätta' expertisen.
Ska det få gå till på det viset, i ett rättstrygt samhälle?
Det är vad det ytterst är frågan om, inte 'bara' om upphovsrätt.

Karl Sigfrid, har nu vaknat till liv.
Tar även han upp frågan, om just "Telekompaketet och tillgången till internet".

Perty sa...

@tomas mattson
Hur tycker du vi ska göra? Har sett dina kommentarer, men inte så många konstruktiva.

På http://blog.brokep.com/2008/10/31/siffror-siffror/
skriver Peter Sunde från Pirate Bay att dom har 2,2 miljoner unika svenska ip-nummer varje vecka. Vilket jag skulle tippa på är mångt mer än 50% av de svenska hushållen.

Så, kom med ett konstruktivt förslag vettja.

Anonym sa...

Kapa några 100 000 sossepack

Kapa några 100 000 sossepack
Det är det enda som kan rädda Sverige långsiktigt - både nu födda och ofödda.
Bränn ner deras välsammankomster
Bäst hade ju varit att UFO helt enkelt hade strålat sönder deras huvuden så de dött av svår hjärnförlamning (tumörer i deras sosseskalle)
1 miljon
Även ”ledande företrädare” = allt mot dessa (från bilar till uppsägning och försäkringar/pension)
Dvs döda packet (man har ju många gånger tänkt tanken - ju fler 1000-tals desto bättre)
En lite uppoffring för det storas välmående och förbättring
Det är det enda sättet att vinna långsiktigt

http://dagestanmetoden.blogspot.com/

Tomas Mattsson sa...

@Perty:

Se här!

minata sa...

Jag har ställt en fråga till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna men har inte fått svar. Förutsätter att socialdemokraterna röstar med alliansen. Om inte är det ett svek mot upphovsmännen (liv plus 70 år), de som har rättigheterna till de “närliggande rättigheterna” (50 år - på CD ring med P följt av inspelningsår).
Dagens Nyheter Söndag 2 November 2008:
Helsida (annons): Biografer mot filmpirater:
Annonsen avslutas: “För att få bukt med den illegala nedladdningen av film uppmanar vi nu riksdagens ledamöter att stödja två förslag som nu diskuteras”. Sanktionsdirektivet och ett ansvar för operatören i brottsbekämnping.
Det är fler än rättighetshavaren som är beroende av en konkurrens på lika villkor plus att lagar följs upp och efterspel sker: Artister, körmedlemmar, studiomusiker. Och i annonsen biografägare.
Vänsterpartiet har svikit, det vet vi, men, socialdemokrater. Svik ej!

Perty sa...

@tomas matsson
Menar du din första kommentar på Opassande? Det finns ju redan, det finns otroligt många bra initiativ som är för fri kommersiell fildelning.
Magnatune och Jamendo är bara två exempel när det gäller musik.

Så vad gör man åt de som vill fortsätta kopiera olovliga filer?

@minata
Missade den helt i morse, fantastiskt initiativ måste jag säga. Man blir ju helt livrädd. Skulle vilja se bevis på att olovliga fildelningen av filmer påverkar biografernas inkomster.

Om biorafer fick större befogenheter att t ex sälja öl/vin, skapade barnhörnor (ala ica maxi), så skulle tjänsteutbudet ökas och även troligtvis inkomserna. Det skulle nog slå bättre än att stämma 1-2000 fildelare.

minata sa...

@Perty

"Om biografer fick större befogenheter att t ex sälja öl/vin, skapade barnhörnor (ala ica maxi), så skulle tjänsteutbudet ökas och även troligtvis inkomsterna. Det skulle nog slå bättre än att stämma 1-2000 fildelare.

Citat från annonstexten:

...vi sätter upp affischer på kommande filmer och förbipasserande fäller kommentarer som "den där filmen har vi redan laddat ner" ...

Det gäller att känna till de olika rollerna. Biografägaren skall jämföras med skivaffären. Ett offer för den olaglighet som förekommer med en förlamnigshämmad polis/åklagare. Den nya lagen kopplar bort de usla poliserna/åklagarna. Åklagaren i Linköping klarade inte av jobbet i fildelningsmålet. Svenska IFPI fick hoppa in som åklagare och rädda statens ansikte. Filmbolaget/skivbolaget är intressent i den nya lagstiftning. Som vänstermänniska är jag stolt att Folkets Bio AB och Filmcentrum är medlemsföretag i Antipiratbyrån samt MNW (en gång i tiden Musiknätet Waxholm) är medlemsföretag i Svenska IFPI.

Perty sa...

@minata
Som SOM's undersökningar visar så är det så att de som laddar upp/ner mest är det som går på bio och köper musik mest.

Den som ser en olovlig film som personen laddat ner inte nödvändigtvis behöver tänkt se den via betalande tjänster.

Se det som TV.

Inte fan tänkte du betala för alla de filmer eller TV program som du tittar på varje dag? Internet är som en stor djävla TV med miljoner kanaler och folk zappar och slötittar utan att det betyder att de skulle springa ut och köpa det om det inte visades på TV.

Eller vad menar du?

Jag tror fortfarande att BIO inte främst handlar om vilken film som visas utan det är en totalupplevelse (se copyriot som skrivit en del om det). Det är upplevelsen som man betalar för inte den specifika filmen.

För det är fortfarande så att film oftast är bäst på bio.
(Och det skulle kunna bli bättre med mat, utskänkningstillstånd och barnvakt)

minata sa...

@Perty

Jag refererar en annons från biografägarna. Frågan skall ställas till dem. Om de upplever att folk säger att den där filmen har jag laddat ner är det väl sanning. Kolla in topplistan på The Pirate Bay. Ett bra tips. Inte är det smala filmer som ligger på topp.

Kulturarbetarna finner helt klart att polisen och åklagarna är klantskallar. Jag har visat att klantskallen i Linköping till titel åklagare som inte kunde föra fildelningsmålet vidare. Svenska IFPI fick ta över. Underbetyg, underbetyg. Då är det bättre att Antipiratbyrån, svenska IFPI tar över statens roll. Sedan får Piratpartiets rövslickare (borgerliga bloggare) gråta krokodiltårar. Den 16:e septembermanifestation visar stödet i siffror bland dessa borgerliga bloggare plus Piratpartiets anhängare.

Perty sa...

@minata

Ja eller hur.

Jag läste annonsen.

När du eller någon över huvud taget visar på en faktiskt opartiskt undersökning som visar antingen att:
- Olovlig fildelning utarmar kulturen
- Olovlig fildelning minskar kultur köp.
- Sanktionsdirektivet/hot fungerar.
- Fildelning är något dåligt.

Då kan vi börja diskutera, när 60% av tillfrågade musiker själv olovligt fildelar så är det något som inte stämmer.

Tror du helt allvarligt att bura in folk för att de lyssnar på en låt eller tittar på en film utan att betala kommer öka kulturköpen?

Att TPB toplista är hollywodproduktioner är väl inte så konstigt eftersom folk ser reklamen. Men vara för att det är många som laddar ner/upp filmerna och musiken är det fortfarande inte så att de skulle sprungit och köpt dem.

Det är det som är så tragiskt med de 300 biografägarna.. Deras bästa kunder är de som olovligt fildelar, vilket SOM institutet visat i flera undersökningar.

minata sa...

Politik är att vilja (Olof Palme). Om polis/åklagare inte kan upprätthålla lagen måste civilrätten förstärkas. Och så är fallet i området upphovsrätt.

Om undersökningar. Jag brukar printa ut dem på jobbets printer och använda dem skithuspapper.

Anonym sa...

"Om undersökningar. Jag brukar printa ut dem på jobbets printer och använda dem skithuspapper."

... där åkte Minata ut ur diskussionen...
Moget.

minata sa...

Gillar anonym 10:56 PM inte mitt svar att undersökningar printas ut (obs på jobbets printer) och kommer till användning som skithuspapper har jag ett alternativt svar: jag kallar detta fenomen att hänvisa till undersökningar i en politisk duell som den vetenskapliga nyliberalismen. I annonsen (DN 2 nov 2008) Biografer mot filmpirater står: "... när vi sätter upp affischer på kommande filmer och förbipasserande fäller kommentarer som - den där filmen har vi redan laddat ner." Möts man då av en SOM-undersökning. Det hör till historien att den som var ansvarig för SOM-undersökningen skrev hela tiden fildelning som om fildelning i sig är olagligt. Hela det tänkande Sverige visste att, idioten som var ansvarig för undersökningen var okunnig. Så visst förtjänar den rapporten att som slutprodukt bli skithuspapper.

Hoffa sa...

@Perty. Ingen springer och köper allt de laddar ner. Vad man gör är att man laddar ner. Lyssnar/tittar/spelar och sedan köper det man verkligen tycker om. (Efter som man ju faktiskt vill att de som gör sånt man gillar ska kunna fortsätta med det.)Det man inte gillar raderar man och spenderar inte en spänn på.

Ingen skulle köpa ett hus ut att få grundligt besiktiga det först. På vilket sätt är det orimligt att tillämpa samma förfarande på musik/filmer/datorspel/böcker ?
Nu när exemplarframställning är gratis.

Dennis Nilsson sa...

“Branschen” och regeringen har vunnit en Pyrrhusseger.
http://www.google.se/search?hl=sv&q=pyrrhusseger%2Bnapster&meta=

De borde ha lärt av hur det gick med Napster-fallet. “Branschen” vann i domstol men förlorade de facto i verkligheten.

Ju mer “branschen” väntar med att anpassa sig till verkligheten, desto större kommer deras kraschlandning att bli.

I bästa fall utplånar de sig själva och lämnar utrymme för en ny “bransch”.