måndag, december 01, 2008

Remissvaret från PTS

Jag sitter och läser texter som jag inte hann med under sommarens FRA-debatt. Har nu hittat remissvaret från PTS där remissinstansen jämför lagförslaget med teleavlyssning och teleövervakning, vilket jag själv försökt mig på här och här. PTS borde vara en myndighet som har en viss kunskap inom området. PTS skriver följande.

Såsom utredningen konstaterar så är inte kommunikation via Internet en
kommunikation som med någon särskilt skarp gräns sker inom eller utom
nationella gränser. Det är snarare slumpen som avgör om en kommunikation,
även om den sker mellan subjekt som båda är belägna inom Sveriges gränser,
träder över nationens gränser.
/.../
Det kan ifrågasättas om den tekniska funktionen av FRA:s signalspaning verkligen kan fungera på så sätt att det ”ljus som inte hanteras” försvinner. Den informationsmängd som kommer att passera FRA:s anslutningspunkter kommer att vara enorm. Det kommer såvitt PTS kan bedöma vara nödvändigt att spara information som passerar, i vart fall under en viss tid, för att överhuvudtaget kunna möjliggöra en organiserad genomsökning efter nyckelord. Även om det inte förhåller sig på detta sätt och det endast är ljus som passerade ett spanande öga så utgör all denna spaning, periodiserad lagring eller ej, en behandling av informationen som passerar. I praktiken ges FRA tillgång till all kommunikation som sker.
/.../
Situationen kan jämföras med vad som gäller vid hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning är åtgärder som omfattar all kommunikation till en viss teleadress. Avlyssningen är omgärdad av stränga juridiska restriktioner. Dessa restriktioner har sin bakgrund i den integritetskränkning det utgör att staten i hemlighet avlyssnar enskilda individers kommunikation. Det måste därför finnas en insyn och ett rättskydd kring dessa ingrepp. Vad utredningen i praktiken föreslår är en potentiell hemlig avlyssning av samtliga kommunikationer, till alla teleadresser (låt vara med den begränsningen att det bara är kommunikation som sker över landets gränser, avseende Internettrafik är detta såsom påpekats ovan dock svårt att avgöra).

Har även sett att en ny skrift publicerats "Alternativ till Bodströmsamhället", författad av Oscar Swartz. Sammanfattning ges här.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mer kortfattat: Den 18:e juni 2008 tog riksdagen beslutet att avskaffa privat kommunikation som koncept i sverige.

Det är den ofrånkomliga konsekvensen, frågan är hur många decennier det skall ta innan folk i gemen inser det.

- William.

Anonym sa...

Apropos det PTS skriver om Internet-trafik som utan nationsgränser:

Jag skulle vilja tillägga att men låtsastillägget att bara spana på transittrafik (sådan som passerar genom Sverige) så kommer även viss trafik vara mellan svenskar. Exempelvis sådan som sker mellan en svensk i Sverige och en Svensk i Finland, om den förre använder sig av en webbmejl (exvis Hotmail eller Gmail).

Resan för mailet blir då USA->Sverige(troligtvis)->Finland.

Det betyder att kommunikation mellan en svensk hemma och en svensk i Finland är lovligt att avlyssna med eller utan tillägget om transittrafik.

OBS! Bara för att du sitter och mailar från Sverige, så kommer mailet att skickas ändå från USA där Hotmail och Gmail har sin mailserver. Det blir således från ett IP-nummer i USA till ett IP-nummer i Finland. Att själva mailet är på svenska eller från en svensk person kan man inte se utan att läsa det.

Någon annan kan bättre än jag avgöra hur troligt det är att trafik USA-Finland ska gå i transit genom Sverige. Jag utgår ifrån att det inte är ovanligt. Samma kanske tom gäller USA-Norge men någon som vet bättre kan svara på det.