söndag, mars 29, 2009

Överdrivet hemlighetsmakeri kan skada svensk underrättelsetjänst

I tidningen Journalisten kan man läsa att regeringsrätten fastställt att FRA tillämpat sekretesslagen korrekt när myndigheten inte lämnat ut handlingar om samarbetet mellan FRA och SÄPO. Det går inte ens att få ut information om ansvarsfördelningen mellan myndigheterna. Hur ska riksdagen kunna stifta lag och ge ramar för FRAs verksamhet om man inte kan få information om ansvarsfördelningen mellan landets underrättelsemyndigheter?

Jag inser att FRA inte kan lämna ut samtliga handlingar om vem FRA spanat på för SÄPOs räkning, men en del av uppgifterna om ansvarsfördelningen måste väl ändå gå att offentliggöra utan att rikets säkerhet eller andra intressen sätts på spel? För de som följt debatten under 2008 presenterade FRA-förespråkarna en bild av att FRA inte har något att göra med SÄPO eller polisen. Mikael Odenberg skrev följande på DN Debatt.

En viktig poäng med den nya lagstiftningen är tvärtom att den uttryckligen förbjuder försvarsunderrättelseverksamheten att någonsin befatta sig med det som är polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Denna tydliga rågång mellan försvarsunderrättelseverksamhet och polisiär verksamhet är helt central ur integritetssynpunkt.
Följande referat av Fredrik Reinfeldt är intressant.

Han underströk att FRA är en civil myndighet, någon som enligt honom "går tillbaka till Per-Albin Hanssons dagar". Att låta militär, polis och åklagare blanda sig i verksamheten vore därför fel. Fredrik Reinfeldt pratade om att bygga upp en "integritetsmur", som klargör att brottsbekämpning är polisens sak. FRA ska bara spana mot yttre hot.
Jag har uppfattat att FRA inte signalspanar för polisen om en förundersökning har påbörjats, men att ge en bild av att FRA inte befattar sig med polisen och SÄPO blir direkt missvisande. Att polisen och SÄPO anlitar och samarbeter med FRA framgår av FRAs hemsida, lagstiftningen och officiella uttalanden från myndigheternas företrädare. Om SÄPO inte anlitar FRA, varför uttryckte SÄPO-chefen kritik när överenskommelsen den 25 september 2008 skar bort denna möjlighet?

Jag tror att en bidragande anledning till att polisen och SÄPO skars bort genom överenskommelsen den 25 september 2008 var att förespråkarna vägrade förklara offentligt att polisen och SÄPO anlitar FRA. Istället har man lekt med ord. t.ex. "FRA sysslar inte med brottsutredningar" vilket säkert är korrekt eftersom FRA spanar åt polisen och SÄPO innan en formell förundersökning inleds, men det senare utelämnar man. Om man letar så bekräftar FRA-chefen Ingvar Åkesson detta. Läs vad han sa i samband med en offentlig utfrågning den 12 april 2007 (Betänkande 2007/08:FöU14, bilaga 5, sid. 68)

På frågan om man kan kringgå rättegångsbalken när man får nej hos en åklagare eller en domstol genom att vända sig till FRA vill jag säga att vi i dag är mycket noga med att se till att inte hjälpa till med underrättelser i fall där en förundersökning är inledd. Vi drar gränsen där. Det gör vi därför att vi har våra egna interna regler, som säger oss detta. I propositionen gör man väldigt tydligt och klart att så ska det vara även i framtiden. Det markeras tydligt i propositionen att så fort man kommer in i ett läge där en förundersökning är inledd drar sig FRA ur. Då kan man inte vända sig till oss.
Ingvar Åkessons besked i samband med utfrågningen var något mer klargörande än vad som framgår av propositionen (sid. 47, 108 och 135). Varför kan inte tidningen Journalisten få ut dokument som ytterligare förklarar saken? Är vi hänvisade till vad som förklarats muntligen i samband med en utfrågning 2007 och återges i en bilaga? Beakta SÄPOs kritiska synpunkter avseende lagstiftningsarbetet. När man senare i samband med debatten 2008 inte ens kan förklara att polisen och SÄPO anlitar FRA sjunker förtroendet och en motreaktion blir naturlig. SÄPO och polisen skärs bort. Jag tror det vore bättre om regeringen och berörda myndigheter spelade med öppna kort i detta hänseende. Då skulle debatten bli bättre och regeringen kanske skulle ha lättare för att vinna stöd för sin ståndpunkt.

6 kommentarer:

Niklas Starow sa...

Jag blev förbannad själv för npågon vecka sedan och skrev vad jag tyckte om deras kringående av sanningar och deras sätt att uppfinna nya betydelser för gamla ord bara för att driva igenom laghelvetet.

http://scabernestor.blogg.se/2009/march/signalspaning-ett-ord-som-aventyrar-sverige.html

Jonas B sa...

Detta avsnitt i Säpos inlaga vid delningen 2007 är av särskilt intresse:

"Försvarets radioanstalt bedriver signalspaning i etern på uppdrag av Säkerhetspolisen. Signalspaningen är väsentlig för Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet men också i ärenden i anslutning till förundersökningar."

Här torde en medborgarkommission ha en del att granska.

I den gamla försvarsunderrättelselagen, som gällde fram till 1 juli 2007, kan man läsa:

"Information som saknar betydelse för myndigheternas försvarsunderrättelseverksamhet … skall, inom ramen för gällande bestämmelser, förstöras. Material som har ett sådant innehåll att det bör komma till polisens (säkerhetspolisen eller den öppna polisen) kännedom skall dock överlämnas dit".

Ovanstående formulering har också funnits i FRA:s instruktion, vilket Ingvar Åkesson framhöll i myndighetens årsredovisning 2004:

"FRA har även, i enlighet med myndighetens instruktion, under perioden även stöttat polisen genom att vid flera tillfällen medverkat till identifieringen av inblandade aktörer vid IT-relaterad brottslighet."

Vid hantering av överskottsinformation har FRA således haft stöd i regelverket för att rapportera angelägna uppgifter vidare till polisen. Därutöver har man arbetat på direkt uppdrag av brottsbekämpande myndigheter.

I Tidningen Svensk polis (2003-04-14)hittar man följande:

Therese Mattsson (polisöverintendent, tidigare biträdande chef för kontraspionaget på Säpo) intervjuas angående dåvarande regeringens utredning av FRAs verksamhet:

"Det finns många samarbetsområden att utveckla. Samhället är idag så tekniskt att en aktör inte kan hålla sig uppdaterad. Idag använder sig brottslingarna i hög grad av informationsteknik, och det är ju ett område som FRA är experter på. Med FRA:s hjälp kan vi till exempel få uppgifter om olika grupper och deras positioner."

Och som ett svar på en utredning av Johan Munck, där det föreslogs att Säpo skulle bli en civil underrättelsetjänst, säger hon:

"Blir det så kommer med största sannolikhet samarbetet mellan FRA och Rikskriminalen att fördjupas och även öka till omfång, tror Therese Mattsson."

Mark Klamberg sa...

Tack Jonas B,
Även om jag läst SÄPOs yttrande från delningen 2007 var detta nytt för mig. Man hittar ständigt nya uppgifter.

Jag tror FRAs avgränsning mot förundersökning delvis är en kuliss. Det verkar som signalspaning kan pågå om man avstår från att inleda en förundersökning.

En medborgarkommission alternativt mer utförligt beslutsunderlag för riksdagsledamöterna hade varit befogat.

Michael Gajditza sa...

Hej Mark!

Tror inte att jag tolkar detta fel, möjligen något långtgående men när det står som följer i regeringens egen remiss så blir iaf jag lite fundersam;

I det remissförslag om förändringar av FRA lagen som nu är aktuellt finns ett avsnitt på sidan 40 som jag inte reflekterat över tidigare.

"Flera andra myndigheter med behov av stöd med underrättelser från signalspaning berövas hittillsvarande möjlighet att erhålla information som verksamheten i stor utsträckning är beroende av. De aktuella myndigheterna saknar alternativa möjligheter att erhålla motsvarande underlag. Förslaget får trots detta anses nödvändigt i syfte att tydliggöra och begränsa antalet inriktade myndigheter."

Den riktigt intressanta meningen är denna:

"Flera andra myndigheter med behov av stöd med underrättelser från signalspaning berövas hittillsvarande möjlighet att erhålla information som verksamheten i stor utsträckning är beroende av."

Hittillsvarande är nyckelordet. Hittills har FRA, enligt egen uppgift iaf, inte spanat i kabel utan enbart i etern. Ett argument för lagens införande har varit och är att spaning i etern inte längre ger något då nästan all trafik numera är kabelburen.

Det är den närmast värdelösa informationen som tydligen flera myndigheters verksamhet är beroende av.

Är det någon mer än jag som hör en mycket falskt klingande ton i detta......? Är det inte i så fall troligare att den information som de är så beroende av har färdats i kabel? Frågorna är fortfarande många och bl.a därför behövs också en sanningskommission!!

Jonas B sa...

@Michael Gajditza

Jag har svårt att tro att FRA skulle ha spanat i kabel. Däremot verkar det ju som att myndigheten får material från sina samarbetspartner utomlands. Detta skrev i varje fall Ingvar Åkesson i FRA:s budgetunderlag för 2009-2011. Han angav att FRA det senaste året (2007) fått råmaterial via "partnersamverkan". Där torde man inte vara begränsad till eterburen trafik. Om samarbetspartnern sysslar med kabelinhämtning, så finns det väl inte några lagliga hinder för att FRA också kan få del av
flödet? Naturligtvis under förutsättning att partnern får något smaskigt i retur...

Nedslag sa...

Hej

- man kan inte annat än bli glad åt dig Mark.

bra att du genomskådar dessa fasadarrangemang och semantiska ordvrängningar. Fortsätt. Tack.