måndag, april 27, 2009

Lagrådsremissen om FRAs signalspaning: Försvaret får spana på fientliga vapensystem

NyTeknik har lagt ut lagrådsremissen "Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning". Jag uppfattar två substantiella ändringar jämfört med regeringens departementspromemoria. I övrigt har den massiva remisskritiken inte bitit på regeringen.

1. FRA och Försvaret får spana mot fientliga försvarssystem som befinner sig på svenskt territorium
Enligt det ursprungliga förslaget i departementspromemorian får inhämtning inte ske om sändare och mottagare på befinner sig på svenskt territorium. Det skulle förbjuda FRA och Försvarsmakten från att spana mot fientliga försvarssystem som befinner sig på svenskt territorium, vilket naturligtvis vore absurt. Jag har kommenterat detta tidigare. I den nu aktuella lagrådsremissen har man infört ett undantag där inhämtning är tillåten på svenskt territorium beträffande signaler mellan sändare och mottagare på utländska statsfartyg, statsluftfartyg eller militära fordon. I enlighet med vad jag skrivit tidigare tycker jag denna förändring är bra.

2. Integritetsskyddsombud införs
Vid prövningen av ansökningar om tillstånd till signalspaning ska finnas ett integritetsskyddsombud som ska bevaka integritetsintresset. Integritetsombudet företräder inte någon särskild person, utan enskildas intressen i allmänhet. Integritetsskyddsombudet får ta del av allt material som förekommer i målet. En intressant och potentiellt värdefull säkerhetsventil är att "[f]ör det fall integritetsskyddsombudet uppmärksammar missförhållanden är det en naturlig följd av uppdraget att han eller hon påtalar det för Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern." (sid. 71)

Reflektion
När regeringen den 25 september 2008 presenterade överenskommelsen var lösningen på "massavlyssningen" att FRA endast skulle få tillgång till s k trafikstråk (senare benämnt som signalbärare). Eftersom trafikstråk/signalbörare är tämligen okända och svårdefinierade begrepp så har det blivit en hel del kritik. Regeringen har på sidan 36 i lagrådsremissen avfärdat kritiken genom att förklara att detta är "en mycket långtgående begränsning av den trafikvolym som signalspaningsmyndigheten teoretiskt kan få tillgång till för att genomföra urval med sökbegrepp."

Definitionen av minsta möjliga signalbärare är dock den samma som tidigare, dvs "en enstaka fiberkärna i en optisk fiberkabel". Hur mycket är detta? Enligt FRAs egna uppgifter 2007 motsvarade detta 400 Gigabit/s (2007/08:FöU14 sid. 76-77), eller 200 000 hushåll med bredband 2 Megabit/s. Teknikutvecklingen gör att två senare har en fiberkärna kapacitet om 1,6 Terabit/s, ett fiberpar för tvåvägskommunikation 3,2 Terabit/s , eller 1 600 000 hushåll. Är detta en "mycket långtgående begränsning"?

Juridiska Fakultetsnämndens och Advokatsamfundets kritik beträffande FRAs masslagring av trafikdata som även omfattar "oskyldig kommunikation" har regeringen inte bemött med en bokstav. Trafikdata är information om vem som kommunicerar med vem. SVT Rapport har rapporterat om denna masslagring som i lagtexten benämns genom eufemismerna "följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, samt fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag." Jag citerar advokatsamfundets remissyttrande.

När det gäller möjligheten att bedriva signalspaning för tekniska ändamål, metodutveckling m.m., enligt 1 § tredje stycket, föreslås ingen ändring i promemorian i förhållande till vad som gäller idag. Advokatsamfundet är fortfarande mycket kritiskt till denna reglering, som i praktiken innebär en i det närmaste oinskränkt rätt för FRA att signalspana för alla typer av syften. Detta framgår också av författningskommentaren till bestämmelsen, som medger en mycket vidsträckt tillämpning av bestämmelsen. Analysen i propositionen till varför denna möjlighet ska finnas för FRA är inte tillräcklig. Det är nödvändigt att komplettera analysen och om behov kan konstateras, förse denna del av FRA:s verksamhet med nödvändiga rättssäkerhetsgarantier och ett betryggande skydd för den personliga integriteten. Det måste tydligt framgå hur sådan information får användas, samt om och under vilka förutsättningar sådan information kan lämnas ut till myndigheter i Sverige och utomlands. Regleringen måste därför förtydligas så att det av lag framgår att signalspaningen enbart är tillåten för de i lag angivna ändamålen och att annan signalspaningsverksamhet därmed inte är tillåten.

Om regeringen föreslår att FRA ska ha tillgång till stora delar av trafiken som korsar Sveriges gränser och kunna lagra uppgifter om kommunikation i massiva mängder i "bred håv" utan urskiljning så borde regeringen vara ärlig med detta. Man skulle kunna fortsätta med andra brister i förslaget, men det här får väl räcka.

Media och bloggar
SvD, HAX, Opassande, Jakob Sjöström, MinaModerataKarameller

10 kommentarer:

AndersH sa...

Om man begränsar Försvarmaktens tillstånd till "signaler mellan sändare och mottagare på utländska statsfartyg, statsluftfartyg eller militära fordon" så kommer det alltså inte vara tillåtet att spana på radiokommunikation från/till apparater som främmande militär bär på sig eller ställer på marken? Eller finns det ett undantag för det också?

Mark Klamberg sa...

AndersH,
Jag kan inte se något sådant undantag som tillåter spaning på radiokommunikation som exempelvis infanterisoldater bär på. Det visar på att det lätt blir fel när man i lagtext ger begreppet signalspaning en väldigt omfattande räckvidd.

Jag tror det hade varit bättre om spaning i etern mot rena militära system och kommunikation kallats signalspaning och så hade man i lagtexten använt ett annat begrepp för FRAs kabelspaning (om de nu ska hålla på med detta).

Jonas B sa...

Spot on, Mark! Du tar upp flera viktiga aspekter. Det är förvånande att regeringen har kommit så billigt undan i fråga om begreppet 'signalbärare'. Visst handlar det fortfarande om potentiell massavlysnning.

Från dag 1 har både den förra och nuvarande regeringen ägnat sig åt skönmålning av FRA:s verksamhet. Det har vimlat av eufemismer, halvsanningar och vilseledande information. Rena propagandan i stället för klarspråk. Och man fortsätter i samma stil.

Den som fortfarande tror att det nya begreppet 'signalbärare' verkligen innebär en begränsning kan läsa FRA:s eget remissvar. Det faktum att Ingvar Åkesson är nöjd med denna del av förslaget borde få alla varningslampor att blinka.

Aldrig att FRA skulle tillstyrka ett lagförslag som riskerade att reducera deras trafikflöde. Aldrig.

Tor sa...

Tack för uppdateringen. Jag noterar förresten att Storbritannien inom ramen för sina datalagringslagar föreslår att nätoperatörer även åläggs att lagra trafikdata för meddelanden som bara råkar passera genom deras nät ("They will also be asked to store additional third-party data crossing their networks including phone calls and internet use from outside Europe").

Unknown sa...

Monopolkapitalets raka rör till Dem I Regeringet.

Land skall med Hot styras!

Det mäktiga Samhällets inställning till den lilla värnlösa människan präglas av totalt nådlöst illvilligt - RÄTTSHAVERI.

Bravo, statsministern. Bravo, bravo, bravo.

Ut ur EU fort som fan. Det är vad som gäller för folket. Så länge vi har tillstymmelse till demokrati.

- Peter Ingestad, Solna

Mark Klamberg sa...

Tor,
Tack för informationen om Storbritannien. För några veckor sedan funderade jag över samma sak beträffande Sverige, det kommenteras inte närmare i det lagförslag som presenterats av den svenska Trafikuppgiftsutredningen. Då kontaktade jag Per Lagerud som som varit sakkunnig i Trafikuppgiftsutredningen. Han sa att det svenska genomförandet EG-direktivet innebär att även uppgifter om transittrafik ska lagras.

Anonym sa...

Bara en liten fråga... Använder utländska fartyg, flyg och stridsfordon sladd? De torde väl bara vara att signalspana på dem, som de länge gjort. Det här kan ju inte handla om mer än att de tycker det är bekvämare att titta på samma kommunikation i ethern. Spännande att en vidgning av vad de får avlyssna är en av två förändringar de är beredda att göra...

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Självklart använder utländska fartyg, flyg och stridsfordon inte sladd för att kommunicera. Problemet är att samma lagstiftning omfattar både signalspaning i kabel och eter. Det gör att alla begränsningar som görs i lagen för kabelspaningen också begränsar eterspaningen som riktas mot fartyg, flyg och stridsfordon. Det är inte bra.

Mark Klamberg sa...

En sak till. I lagrådsremissen försöker man lappa och laga problemet eterspaningen. Det försöker jag förklara i denna bloggpost.

Hans J sa...

@Mark:

Det går knappast att signal-"spana" i kabel...

Det behövs inte - man vet redan att "signalen", om det finns någon, finns i kabeln. Då AVLYSSNAR man den "signal" som man redan hittat.

På samma sätt behöver man inte signalspana vanliga telefoner. Antingen talar någon eller så talar ingen.

Jätteenkelt!