fredag, maj 22, 2009

Arklövdomen kommenterad i International Criminal Law Review

Jag har tidigare kommenterat Arklövdomen från den 18 november 2006 i Juridisk Tidsskrift. Nu har International Criminal Law Review publicerat en mer utvecklad text. Bakgrunden och min poäng i båda texterna är följande.

Jackie Arklöv är den hittills enda personen som dömts för folkrättsbrott vid svensk domstol. Brottet är speciellt på många sätt, bl.a. genom att straffbestämmelsens uppräkning av brottsliga gärningar inte utgör en uttömmande lista. För att veta vilken brottslighet som omfattas av bestämmelser hänvisas man till traktat och internationell sedvanerätt som rör den internationella humanitära rätten. Jackie Arklöv dömdes senare bl.a. för att han begått brott enligt internationell sedvanerätt, vilket vad jag vet är unikt i svensk rättshistoria. Legalitetsprincipen uppställer krav på att straffbestämmelser ska vara tydliga utan inslag av oklarhet. Det kan diskuteras om den svenska straffbestämmelsen uppfyller detta krav. Vem kan räkna upp vad som är folkrättsbrott enligt traktat och internationell sedvanerätt?

Det finns ett förslag från internationella straffrättsutredningen om ändrad lagstiftning i betänkandet om internationella brott och svensk jurisdiktion (SOU 2002:98). Förslaget skulle bl.a. medföra att lagen (1964:169) om straff för folkmord upphävs och att brottsrubriceringen folkrättsbrott i 22 kap. 6 § BrB ersätts av en ny lag om internationella brott. Det är ett förslag som jag stödjer då den innehåller en uttömande lista på de straffbelagda gärningarna. Jag tror det skulle underlätta för alla inblandade parter, åklagare, domstol och den tilltalade. Tyvärr har Thomas Bodström (s) och senare Beatrice Ask (m) inte prioriterat en sådan förändring. Det finns dock två motioner där ledamöter från samtliga riksdagspartier (förutom moderaterna) kräver en lagändring.

7 kommentarer:

profanum_vulgus sa...

Kan man inte bara döma honom för befintliga brott?
T.ex. grov misshandel, olaga frihetsberövande och ofredande?

Detta är ju redan sedan gammalt brottsligt enligt svensk lag. Inte har väl Arklöv kommit på något nytt fuffens som inte fanns kriminaliserat tidigare?

Mark Klamberg sa...

Du har rätt att man kan rubricera brottet på annat sätt, men de brott du nämner har en annan straffskala än folkrättsbrott där livstid ingår. För vissa (t.ex. ofredande) sker preskription tidigare.

profanum_vulgus sa...

Mark Klamberg:
Men det är ju en helt annan fråga. Om man anser att grov misshandel har ett högre straffvärde därför att det begås i krigstid så kan man ju ändra straffskalan. Det behövs ju inte ett nytt brott: "Extra politiskt inkorrekt grov misshandel", för en redan brottslig gärning.

Samma sak med preskriptionen, varför ska den vara annorlunda för att ett brott sker under krigstid eller även är brott mot en konvention?

Mark Klamberg sa...

I krig behövs det ett annat regelverk än i fred, inte minst eftersom vissa saker som är förbjudna i fred är tillåtna i krig. Exempelvis får man, under vissa omständigheter, döda i krig. I fred har man inte krigsfångar osv. Det behövs alltså särskilda regler och brottsbestämmelser.

profanum_vulgus sa...

Mark Klamberg:
Ja sådana regler har vi ju redan i Svensk rätt och har haft länge. Vad gäller de brott Arklöv begick så är de ju kriminaliserade som jag skrev innan.
Han kan som försvar anföra att det var krig men det ursäktar inte. Ditt argument var ju dessutom det omvända, att brotten skulle vara värre för att det var krig.

Om han skjutit en fientlig soldat utan att nödvärn förelåg så är det ju ursäktat av social adekvans. Att misshandla en fånge är dock inte ursäktat och redan förbjudet.

Varför krångla till det?

Mark Klamberg sa...

Well,
Du skriver om dödande av "social adekvans". Antingen kan domstolar på egen hand komma fram till regler om detta eller så kan man formulera dem i förhand. Jag föredrar det sistnämnda, inte minst av rättssäkerhetsskäl.

profanum_vulgus sa...

Mark Klamberg:
Det finns ju redan regler om det. Social adekvans är en allmän straffrättslig princip, sedan kan man såklart förklara den i lagtext. Det borde man ju göra med alla allmänna straffrättsliga principer.

Men det är ju inte det det handlar om nu. Du föreslår ju inte att man ska förtydliga straffriheten i legala krigshandlingar utan att man ska ha separata straffbud för befintliga brott om de begås i krigssituationer.

Det Arklöv dömdes för var ju kriminaliserat i tydliga straffbud, domstolen borde helt enkelt ha använt dem och det borde man göra i framtiden med.