lördag, maj 02, 2009

Dansk motsvarighet till FRA

Förra veckan deltog jag i Aalborg, Danmark på en konferens för IT-säkerhetskonsulter från Danmark, Sverige och Norge om FRA-lagen. Som bekant har FRA-debatten nått våra grannländer. Där har debatten dock inte kommit riktigt lika lång. Jag har inte riktigt fått svar på om deras myndigheter håller på med samma sak. De danska och norska IT-säkerhetskonsulterna hade ingen kunskap om detta, vilket man annars hade förväntat sig om motsvarande ägde rum i våra grannländer. Den norske paneldeltagaren Gisle Hannemyr förklarade att de norska och danska motsvarigheterna förmodligen gör samma sak med hjälp av fullmaktslagstiftning som i förhållande till normal fredstid ger extraordinära befogenheter till regeringen. Nu har jag hittat lite information om Danmark som bekräftar detta. I Jyllandsposten står följande.

Danskerne må ikke få at vide, om Danmark på grund af krigen mod terror er i
en sådan grad af undtagelsestilstand, at Forsvarets Efterretningstjeneste, FE,
har fået carte blanche til at aflytte al kommunikation i strid med de normale
regler. Forsvarsminister Søren Gade (V) afviser således at svare på et spørgsmål fra SF's it-ordfører, Hanne Agersnap, om forsvarsministeren kan udelukke, at en undtagelsesbestemmelse i forsvarsloven - paragraf 17 - kan bruges i forbindelse med den aktuelle krig mod terror til aflytning uden retskendelse af kommunikation mellem f.eks. danske borgere og folketingsmedlemmer.
/.../
Ole Stig Andersen, chef for Politiets Efterretningstjeneste, PET, fra 1975
til 1984, skriver i en kronik i avisen i dag, at han går ud fra, at FE overvåger
den elektroniske kommunikation over Danmarks grænser, og at det kan være
fornuftigt med en sådan masseaflytning, fordi den afskærer potentielle
terrorister i Danmark fra kontakt med terrorister i udlandet og således vil være
af afgørende betydning i kampen mod terror.

»Hvis jeg har ret, hvorfor må den danske befolkning ikke få det at vide?« spørger Ole Stig Andersen.

I den danska forsvarsloven § 17 stycke 1 första punkten står följande.

§ 17. Under krig eller andre ekstraordinære forhold kan forsvarsministeren
1) uden retskendelse træffe foranstaltninger som omhandlet i grundlovens § 72 over for telefonsamtaler, postforsendelser og anden kommunikation

FE verkar alltså kunna använda undantagslagstiftning för krig och terrorism för att inhämta all kommunikation som korsar landets gränser utan domstolsbeslut (retskendelse). Det är förmodligen detta som Gisle Hannemyr avsåg med fullmaktslagstiftning. Sådan lagstiftning är förmodligen inte förenlig med Europakonventionens krav på att intrång i privatlivet ska ha explicit lagstöd som är tillgängligt och förutsebart. Frågan är om denna fullmaktslagstiftning utnyttjas. Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) och Statsministeriet skriver på sina respektive hemsidor att FE håller på med "elektronisk efterretningsvirksomhed". PÅ FEs hemsida står följande.

Foretager FE elektronisk efterretningsvirksomhed?
Ja.
FE's opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske militære enheder og andre, som er udsendt til løsning af internationale opgaver.

FE's efterretningsmæssige virksomhed er derfor rettet mod forhold i udlandet og omfatter transnationale forhold (især terror og spredning af masseødelæggelsesvåben) samt militære, politiske, økonomiske og teknisk-videnskabelige informationer af betydning for danske sikkerhedsinteresser.

Der anvendes flere forskellige metoder til at indhente disse informationer. Elektronisk efterretningsindhentning er en af disse metoder. FE har siden slutningen af 1940'erne haft kapacitet til at udføre elektronisk efterretningsvirksomhed, herunder aflytning af kommunikation. Denne kapacitet bliver løbende opdateret i takt med den teknologiske udvikling.Virksomheden er alene rettet mod forhold i udlandet.

FE har därmed ett likartat uppdrag som FRA. Det vore intressant att få veta vad som menas med att "Denne kapacitet bliver løbende opdateret i takt med den teknologiske udvikling". Innebär det inhämtning av kabelkommunikation? Om inte filtrering sker hos operatörerna (vilket regeringen i en promemoria sid. 46 och FRA i ett remissvar sid. 2 förklarat som omöjligt) så innebär det att all utrikes kommunikation överförs till den danska staten. Undra om och i så fall när debatten på allvar bryter ut i Danmark.

I Sverige har vi alltså valt en annan väg genom att ha detaljerad lagstiftning istället för fullmaktslagstiftning, vi har gjort det extraordinära normalt. Sett utifrån Europakonventionens artikel 8 och tillhörande praxis i rättsfallen Weber/Saravia och Liberty et al. mot UK så skulle Sverige förmodligen klara sig bättre i Europadomstolen än Danmark. Jag tror att att svårigheten i FRA-debatten finns någonstans här, ska vi acceptera det som tidigare ansetts extraordinärt i fredstid bara för att det är reglerat på ett öppet och detaljerat sätt? Är kampen mot terrorism ett permanent krig?

Uppdatering
Hittade mer på FEs hemsida där dansk lagstiftning återges. Märkligt nog skiljer sig texten hos FE (se stk. 3 och 4 om Politiets Efterretningstjeneste) med hur samma lag återges på andra ställen. Allt finns väl inte på internet.

Forsvarets Efterretningstjeneste er underlagt og virker under ansvar overfor
forsvarsministeren.

Stk. 2. Forsvarets Efterretningstjenestes opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder m.v. i udlandet.

Stk. 3. Ved den i stk. 2 nævnte virksomhed rettet mod forhold i udlandet kan tjenesten medtage oplysninger om danske statsborgere samt personer, der opholder sig i Danmark.

Stk. 4. Forsvarets Efterretningstjeneste kan videregive oplysninger til Politiets Efterretningstjeneste i det omfang, videregivelsen kan have betydning for varetagelse af tjenesternes opgaver.

Det finns vissa likheter med den svenska lagen om försvarsunderättelseverksamhet, inte minst bestämmelserna reglerar relationen mellan FRA och SÄPO/polisen. Den svenska lagstiftningen är dock lite klumpigare eftersom den börjar med ett förbud för FRA att utföra polisens uppgifter och därefter en bestämmelse som ger FRA rätt att stödja polisen. Av förarbetena framgår också att förbudet inte omfattar signalspaning för polisens räkning. Den danska lösningen i stycke 4 är mycket enklare att förstå. Det är inte konstigt att de svenska riksdagsledamöterna och f.d. försvarsminister Odenberg var förvirrade. FRAs egen hemsida är betydligt tydligare än lagtexten.

4 § Inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter ligger inom ramen för polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Lag (2007:664).

Media och bloggar
Expressen, Jens O, Farmorgun, MinaModerataKarameller, Nemokrati, Tankar från rooten, Hjärnfilspån, Efterretning’s Blog

6 kommentarer:

Anonym sa...

Är kampen mot terrorism ett permanent krig?Yes, a war to sustain. Det industrimilitära komplexets önskedröm för konstant ökade anslag och vinster. Varför? Jo därför att det är denna kamp som föder terrorism. Blir man trampad på tillräckligt mycket ger man igen, med vad medel man har. En trängd råtta kan vara farlig, medan en trängd ledare bara är patetisk. Rädda människor är farliga människor, i synnerhet de med makt eller vapen i hand.

Så.. skapar man harmoni, fred, lycka, framgång mfl. "goda" epitet genom att kränka människor och behandla dem som misstänkta brottslingar bara för att varje människa rent teoretiskt är kapabel till "välj ditt gift"? Nej, just det. Det är så man driver allt fler av dem till det. Någonstans går gränsen hos varje människa, när bara "ammo box" upplevs återstå.

Filosofin, socialpsykologin och rättsuppfattningen verkar fullständigt ha tappat fotfästet, vi har kollektivt glömt precis det vi gång på gång uppmanas att inte glömma, problemet är att när vi påminns så görs det genom saker som vi inte behöver komma ihåg eftersom mänskligheten alltid avskytt det, men gång på gång upprepat historien.

Terrorism bekämpas med rättvisa, inte med vapen. Om en stat skjuter min bror så blir jag inte snällare, tvärt om. Men sätter de honom i fängelse på goda grunder, så lär faktiskt både han och jag acceptera det. Det är faktiskt ovanligt att dömda brottslingar blir våldsamma rättshaverister i samhällen där rättvisa råder. Men där folk blir skjutna för att en övermakt ser spöken, så tar man till vapen. Det skulle jag också göra och med mitt kunnande, kontakter och tillgångar skulle jag bli tusenfalt gånger farligare än vilken terrorist som helst. Det skulle antagligen du också kunna bli om läget blev tillräckligt djävligt.

Våra grundläggande fri- och rättigheter har kommit till genom människor med handfast insikt i hur illa det kan gå. Låt oss inte kasta bort de erfarenheterna och då döma oss själva till att upprepa historien ännu en gång. Kom också ihåg att demokratin inte är något perfekt, det är det mest instabila styrelseskicket genom att den inte bara tillåter opposition, det är dess grund. Demokratier som styrelseskick attackeras aldrig utifrån, eftersom det är att gå över ån efter vatten, det är slutna system som diktaturer som attackeras utifrån, eftersom opposition inte tillåts.

/William T.

Bjørn sa...

Dit indlæg omkring anvendelsen af forsvarslovens § 17, stk. 1, nr. 1 er ikke alene interessant, men også relevant eftersom Danmark de facto og de jure deltager i en intern væbnet konflikt i Afghanistan.
Det har formodningen for sig, at FE bruger Danmarks fysiske tilstedeværelse i Afghanistan til at indhente forskellige oplysninger, der enten kan bruges i forbindelse med den nationale sikkerhedsstrategi, eller som ”handelsvare” i forhold til forskellige samarbejdspartnere. Afghanistans geografiske placering giver mulighed for at indhente informationer fra omkringliggende nationer, herunder navnlig Rusland, Iran og Pakistan. Det må ligeledes formodes, at FE i denne forbindelse interesserer sig for eventuel korrespondance mellem personer bosiddende i Afghanistan, og personer bosiddende i Danmark. Det er vel ikke helt uinteressant, hvis en kendt Taliban-leder i Helmand har jævnlig kontakt med en person bosiddende i København. FE vil i denne forbindelse givetvis videregive oplysningerne til Politiets Efterretningstjeneste (PET) efter forsvarslovens § 13, stk. 4, og ikke anmode forsvarsministeren om bemyndigelse til at aflytte korrespondance efter forsvarslovens § 17, stk. 1, nr. 1.
Udtalelser fra den danske forsvarsminister Søren Gade synes da også at pege i retning af, at forsvarslovens § 17, stk. 1, nr. 1 ikke bliver anvendt. Således udtaler forsvarsministeren under en behandling af et beslutningsforslag om forsvarsloven, at
”bestemmelsen i forsvarslovens § 17kun meget sjældent vil finde anvendelse, og at dens anvendelsesområde generelt kun kan antages at dække forhold, hvor statens handlefrihed og sikkerhed er truet” (http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20081/beslutningsforslag/B94/index.htm)
Endvidere udtaler Søren Gade i samme debat, at § 17 ikke alene vil blive anvendt på grund af dansk deltagelse i en væbnet konflikt, og at det derfor ikke kan sluttes, at bestemmelsen pr. automatik finder anvendelse som følge af Danmarks engagement i Afghanistan. Selv om det er den danske regerings opfattelse, at Danmark deltager i en væbnet konflikt i Danmark, jf. http://www.folketinget.dk/samling/20081/almdel/FOU/spm/32/svar/endeligt/20090115/633036.pdf, udtaler forsvarsministeriet i et notat, at Danmarks deltager i den væbnet konflikt i Afghanistan ikke er ”krig” i forsvarslovens § 17’s forstand, jf. http://www.fmn.dk/Nyt%20og%20Presse/Documents/Notat%20om%20forsvarslovens%20%C2%A7%2017.pdf.
Søren Gade har yderligere i et svar til Folketingets forsvarsudvalg givet et bud på definitionen af begrebet ”ekstraordinære forhold” i § 17, stk. 1, nr.1, som en situation,
”hvor statens handlefrihed og sikkerhed er truet, uden at der er tale om egentlig krig”, jf. http://www.folketinget.dk/samling/20081/almdel/FOU/spm/33/svar/endeligt/20090115/633043.pdf.
Denne definition sætter en forholdsvis høje grænse for, hvornår forsvarslovens § 17 kan finde anvendelse i situationer, hvor Danmark ikke befinder sig i en væbnet konflikt.
Hvis forsvarsministerens svar i lægges til grund synes flere forhold at tale for, at forsvarslovens § 17, stk. 1, nr. 1 ikke for nuværende er bragt i anvendelse.

Mark Klamberg sa...

Tack för svaret Björn!

Jag tycker definitionen av "ekstraordinære forhold" som en situation ”hvor statens handlefrihed og sikkerhed er truet, uden at der er tale om egentlig krig” är intressant. Frågan är om terrorism kan användas som grund för att koppla på avlyssningssystemet. Innebär det att FE får tillgång till all kommunikation som korsar Danmarks gränser? Om så är fallet uppstår en rad följdfrågor, är det proportionellt och vilka rättssäkerhetsgarantier finns? Du får gärna höra av dig om debatten fortsätter i Danmark.

Staffan Danielsson sa...

bra grävt, Mark!

Mark Klamberg sa...

Staffan,
Jag läste på Johan Linanders (c) blogg för några månader sedan att centern ställt en fråga till riksdagens utredningstjänst (RUT) om signalspaning i kabel sker i Norge. Enligt Linander blev svaret ja. Är det möjligt för er i centern att publicera er fråga och RUTs svar? Jag skulle tycka det var intressant att läsa. Jag har försökt hitta svaret angående norsk "signalspaning" själv utan framgång, men misstänker att det liknar Danmark.

Anonym sa...

Vilken arrogans visar det att en regim deltar i att spränga ner skyskrapor i sin egen storstad, för att sedan starta krig mot de som görs till syndabockar ?
Samma totala brist på respekt för allt mänskligt som nazisterna visade. Den här gången har man manövrerat in västvärlden i ett om möjligt sämre läge än under Vietnamkriget, nu betecknas all opposition mot kriget som olaglig, och terrorism. Västvärlden fascistiseras enligt den doktrinen. Om inget hade gjorts mot Hitler, hade det väldet blivit permanent. Dom fascistiska krigen mot tredje världen, och fascistiseringen av västvärlden kommer att bli permanent, om det inte stoppas.