måndag, december 14, 2009

Sverige - Europas sjukaste land?

Jag följer debatten om sjukförsäkringar med intresse. Jag vill uppmärksamma nedanstående grafik som fanns i en artikel skriven av Anna Dahlberg. Den visar hur Sverige, om man studerar sjukfrånvaro, gått från att vara Europas sjukaste land - fast vi enligt alla andra studier sett alltid varit ett av världens friskaste - till att närma oss EU-snittet för sjukfrånvaro. Det är bra.

I en annan artikel framgår det att 32 000 förtidspensionärer med tillfällig sjukersättning blir utförsäkrade vilket kritiserats av socialdemokraterna. Det skulle kosta cirka 3,3 miljarder att ändra på detta, socialdemokraterna tillför inga pengar till detta i sin budget - vilket innebär att de behåller utförsäkringen av förtidspensionärer. Regeringen satsat på arbetslivsinriktad rehabilitering för denna grupp, socialdemokraterna satsar på lönebidrag, utbildning och omställningar, dvs samma sak. Det är kanske läge att skruva ner retoriken?

6 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker snarare det är dags att skruva upp retoriken. Sverige har en av Europas högsta förvärvsfrekvenser för kvinnor. Vilket dock inte innebär att kvinnor arbetar under samma arbetsvillkor som män då fasta heltidsanställningar lyser med sin frånvaro. De flesta kvinnor är sysselsatta med otrygga anställningar i "välfärdssektorer", som oavsett huvudman - privat eller offentlig - är extremt underbemannade. Att arbeta deltid där innebär lika stor arbetsbörda som heltid inom andra yrken, därav förslitningsskadorna och stressrelaterade sjukdomar. Varken privata vårdgivare eller offentliga erbjuder lön eller anställningsformer efter arbetsinsatsen utan det är "noll"-baserade anställningsformer som tillämpats - enligt gammal tradition. Inte undra på att sjukskrivningstalen är högre än övriga länder. I dessa länder görs mycket av motsvarande arbetsuppgifter i form av gratis, oavlönat kvinnoarbete i hemmen. Om inte dessa arbetsförhållanden ändras så måste man tidigarelägga pensionsåldern inom många av dessa yrken. Kvinnor invalidiseras. Det är oerhört tung arbetsbelastning, både fysiskt och psykiskt, med alldeles för många patienter, brukare/anställd, oregelbundna arbetstider, otrygga anställningar, låg lön. Vårdbiträde räknas som ett av samhällets tyngsta jobb, till och med tyngre än gruvarbetare.

Anonym sa...

Att "sjukskrivningstalen" inte syns i andra länder har ju naturligtvis att göra med att de kvinnor som sliter ut sig där inte syns i någon statistik för där räknas det inte ens som något "arbete" utan endast kvinnans lott - att gratis reproducera arbetskraften och tillhandahålla den fysiska omvårdnaden av mannen, samt barn gamla och många gånger också sjuka.

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Kvinnors förvärvsfrekvens kan säket ha ett samband med sjukfrånvaro, men andra variabler verkar lika eller mer viktiga.

Enligt Eurostats statistik har Danmark under perioden 1997-2007 haft samma eller högre förvärvsfrekvens för kvinnor jämfört med Sverige. Samtidigt har Danmark haft hälften så hög sjukfrånvaro.

Anonym sa...

Sjukfrånvaro är inte någon motsats till friskhet. Att folk stannar hemma när de borde minskar faktiskt sjuklighet, i synnerhet vid influensatider men givetvis gäller det även sett på längre sikt för den enskilde. Statistiken blir helt snedvriden när sjukfrånvaro används som ett mått på friskhet. Där har du förklaringen till den paradox som uppstår vid en ytlig betrakting.

-KlingA

Anonym sa...

Angående Danmark är det inte upplagt så att man jobbar deltid och på timmar på samma sätt som i Sverige. Och framför allt har man inte lika låga löner. Så det är andra arbetsförhållanden. I Sverige anställer kommuner och landsting en hel kader på lösa timmar inom både skolväsendet, barnomsorgen, vården och äldre- och handikappomsorgen m fl. Man betalar ut så lite som det överhuvudtaget går - och har ingen som helst anställningstrygghet. Tror inte det är på långa vägar samma arbetsförhållanden i Danmark.

Anonym sa...

Till Mark Klamberg: Och - precis som du nämner - kan kvinnor i Danmark till och med ha högre förvärvsfrekvens för att man där har tryggare anställningar - med högre andel fasta heltidsanställningar inom de här sektorerna. I Sverige lever traditionen kvar - när mannen kommer hem ska maten stå på bordet och den är svår att upprätthålla om kvinnan jobbar deltid. Dessutom upprätthålls "deltidstraditionen" stenhårt av samtliga arbetsgivare inom "välfärdssektorerna" i Sverige - kvinnan ses som "reservarbetskraft" fortfarande och anställs helst noll-baserat på timmar, och när inte det går visstidsanställning på deltid eller på timmar via bemanningsföretag, och när inte det går deltid tillsvidare och i allra sista hand heltid tillsvidareanställning.