måndag, maj 17, 2010

Kriminalisering av aggressionskrig

När Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen (ICC) antogs 1998 kunde staterna inte enas om domstolen skulle ha jurisdiktion över aggressionsbrottet, dvs fall då en stat med militärt våld angriper en annan stat i strid med folkrätten. Staterna kunde inte heller enas om en definition av brottet. De fem permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd stödde förslag om att en domstolsprövning förutsatte att FNs säkerhetsråd först hade konstaterat att aggression ägt rum. Det skulle innebära att vart och ett av de fem permanenta medlemmarna skulle kunna blockera en prövning genom sin vetorätt. På andra sidan stod framförallt stater från alliansfria stater i tredje världen som ville att ICC skulle stå fri från FNs säkerhetsråd.

Kompromissen blev att frågan skulle avgöras av en översynskonferens sju år efter domstolens stadga trätt ikraft. Domstolen har därför endast jurisdiktion över folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Eftersom stadgan trädde ikraft 2002 skulle översynskonferensen ha genomförts 2009, men konferensen ska istället genomföras den 30 maj till den 11 juni 2010 i Kampala, Uganda.

Detta är politik på högsta nivå och om staterna lyckas definiera aggressionsbrottet och ge domstolen jurisdiktion så vore det en sensation.

När jag 2001 skrev mitt examensarbete i juridik fanns ännu inte ICC eftersom domstolens stadga inte trätt ikraft. Jag skrev ändå en uppsats under rubriken "The International Criminal Court and the Crime of Aggression". I efterhand hittar jag en hel del brister i uppsatsen men en del kan vara intressant. Utöver att beskriva gällande rätt de lege lata försökte jag att de lege ferenda ge ett förslag på brottet skulle kunna definieras och infogas under domstolens jurisdiktion. Mitt förslag till definition var följande.

For the purposes of the present Statute, the crime of aggression means the use of armed force, including the initiation thereof, by an individual who is in a position of exercising control or directing the political or military action of a State against the territorial integrity or political independence of a another State, in manifest contravention of the UN Charter.
Nu har det funnits en arbetsgrupp som arbetat sedan 2002 med frågan (och tidigare arbete i en förberedande kommission, 1999-2002). Vad jag förstår har Liechtenstiens förslag fått ett brett stöd. Enligt detta förslag ska brottet definieras på följande sätt.
1. For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations.

2. For the purpose of paragraph 1, “act of aggression” means the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations. Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in accordance with United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify as an act of aggression:

(a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof;

(b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State;

(c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;

(d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State;

(e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;

(f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;

(g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.

Mitt förslag överenstämmer väl med första stycket i Liechtensteins förslag: 1) Aggression är ett brott som endast politiska och militära ledare kan göras ansvariga för, 2) det ska röra sig om aggression och 3) det ska vara en uppenbar (manifest) överträdelse av FN-stadgan vilket höjer ribban för vilka handlingar som kan anses vara brottsliga. Liechtensteins förslag har därutöver definierat vad aggression är för något genom att ta sin utgångspunkt i resolution 3314 från 1974. Jag skriver om nämnda resolution i min uppsats på sidan 20-23 men tog ej med den i mitt förslag eftersom viktiga stater som Kina och USA inte stödde denna definition.

När det gäller relationen till FNs säkerhetsråd så innehöll min uppsats en idealistisk, men ganska naiv lösning där FNs säkerhetsråd godkännande inte var en absolut förutsättning. Man återfinner ett liknande förslag i alternativ 2 till Liechtensteins huvudförslag (se sid. 10).

Som sagt, det vore en sensation om staterna lyckas definiera aggressionsbrottet och ge domstolen jurisdiktion över brottet. Jag kommer att ha anledning att återkomma till detta när konferensen sätter igång.

8 kommentarer:

sapient sa...

En intressant fråga i detta sammanhang är väl huruvida punkt 2g i förslaget kan anses omfatta stödjande av liknande irreguljära stridkrafter verksamma i ett annat land (alltså t.ex. Irans eller Syriens stöd till Hizbollah) även utan att staten aktivit startar och rekryterar rörelsens soldater.

Mark Klamberg sa...

Sapient,
Mitt svar skulle vara ja, se formuleringen "or its substantial involvement therein."

Jakobi sa...

En annan intressant aspekt kan ju vara cyber-krigsföring, eller vad man nu ska kalla angrepp mot en stats infrastruktur utan att fysiskt anfalla staten.

Mark Klamberg sa...

Jakobi,
Nu ligger du i framkant av forskningsfronten, jag har en kollega som vill skriva sin avhandling om detta.

Jakobi sa...

Mark,
Det låter ju som en hemskt intressant avhandling :)

Jens Petersson sa...

Några råd om hur vi i folkrörelsesfären bör positionera oss i frågan skulle uppskattas.

Är det bättre med en dålig/svag definition av brottet och hur det ska kunna hanteras av ICC än ingen möjlighet alls?

Liechtensteins förslag enligt alternativ 1 ger ju P5 (fortsatt) veto över att bestämma om vem som "varit aggressiv" och vem som är "oskyldig".

Det alternativa (naiva?) förslag nr 2 är däremot synnerligen intressant eftersom det öppnar dörren för att ICC skulle kunna ställa även P5 till svars (eller åtminstone hindra att de stoppade en del möjliga åtal av andra länders ledare).

Bör man kräva "alternativ 2 eller inget" och därmed skjuta ens den lilla teoretiska möjligheten att få något i sank?

Jens Petersson
handläggare för fredsfrågor
Svenska FN-förbundet

Mark Klamberg sa...

Jens,
Utifrån er utgångspunkt skulle jag driva alternativ 2. Jag skulle dock inte driva "alternativ 2 eller inget". Jag tror alternativ 1 är bättre än inget.

Jöran Lindeberg sa...

Intressant!