lördag, juni 12, 2010

Historisk överenskommelse angående aggressionsbrottet

Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har sedan 2002 haft jurisdiktion över krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord, men inte aggressionsbrottet (brott mot freden). AFP rapporterar att staterna som deltar på översynskonferensen i Kampala för ICC nått en överenskommelse om att ge domstolen jurisdiktion över aggressionsbrottet. När domstolens stadga antogs i Rom 1998 var det omöjligt att nå en överenskommelser utan istället hänsköts frågan till den konferens som nu äger rum.

Överenskommelsen är en kompromiss mellan de som vill att domstolen ska stå helt fri från FNs säkerhetsråd och stater som vill att eventuella rättsprocesser görs beroende av att säkerhetsrådet först har funnit att aggression ägt rum. I säkerhetsrådet har som bekant de fem permanent medlemmarna var för sig vetorätt.

Av AFPs artikel framgår följande. Överenskommelsen kommer först att träda ikraft 2017 och således är det endast aggressionshandlingar efter denna tidpunkt som domstolen kan pröva. Även om det i första hand är säkerhetsrådet som ska avgöra om aggression ägt rum så kan domstolen under vissa omständigheter pröva fall utan ett föregående beslut av säkerhetsrådet. Det senare gäller endast medborgare i stater som anslutit sig till domstolens stadga och som inte begärt ett undantag beträffande aggressionsbrottet. Om säkerhetsrådet hänskjuter frågan till domstolen så kan även medborgare i stater som inte anslutit sig till Romstadgan ställas till svars. I balansen mellan olika intressen har stor vikt lagts vid staters suveränitet och att säkerhetsrådets roll vad avser internationell fred och säkerhet. Detta är förvisso en kompromiss men likväl en historisk händelse.

När jag 2001 skrev mitt examensarbete i juridik om ICC och aggressionsbrottet så var ämnet lite udda, en uppsats om en domstol som ännu ej fanns och ett brott som domstolen inte hade jurisdiktion över. Det har hänt en del sedan dess och jag har försökt att följa frågan. Det blir första gången sedan rättegångarna mot andra världskrigets förbrytare i Nürnberg respektive Tokyo som en internationell domstol kan döma individer för detta brott.

För mer bakgrund läs mina inlägg från den 17 maj och den 1 juni 2010.

Uppdatering. Nu rapporterar SVT om saken.

Inga kommentarer: