tisdag, december 07, 2010

Utlämning av Assange till USA via Sverige

De senaste dagarna har jag blivit uppringd av flera journalister som undrar om Assange efter att han överlämnats från Storbritannien till Sverige för våldtäkt kan lämnas vidare till USA för att ha läckt hemligstämplade dokument. Jag har kommit i kontakt med liknande frågeställningar i min undervisning på grundkursen i folkrätt, där vi bl.a. tar upp fallen USA v. Rauscher (1886) och USA v. Alvarez-Machain (2002). Båda fallen tar upp den sk specialitetsprincipen som anger att en person som utlämnats endast kan åtalas för det brott han blivit utlämnad för. En strikt tillämpning av denna doktrin innebär att om Storbritannien överlämnar Assange till Sverige för våldtäkt så kan han inte åtalas eller utlämnas för något annat brott.

Jag har hittills försökt hänvisa journalisterna vidare. Efter att ännu en journalist som ringt upp ger jag upp och ska nu försöka ta mig an denna fråga. I Regeringens proposition 2003/04:7 Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder står följande på sidan 61.

Specialitetsprincipen och skydd mot vidareöverlämnande

Inom utlämningsrätten skyddar den s.k. specialitetsprincipen den som har utlämnats från åtal eller straff för andra brott än de som omfattades av utlämningsbeslutet (se avsnitt 12.1). För att den som har utlämnats skall kunna åtalas eller straffas för sådana brott – som har begåtts före utlämningsbeslutet – krävs som regel ett medgivande från den utlämnande staten. Specialitetsprincipen och skyddet mot vidareutlämning samt undantag från dessa principer regleras i 12 och 12 a §§ utlämningslagen. Ett krav på medgivande eller samtycke från den andra staten återfinns också i rambeslutet, men enligt artikel 27 kan varje medlemsstat förklara att sådant medgivande inte krävs om den utfärdande medlemsstaten har lämnat motsvarande förklaring. I artikeln anges dessutom ett antal situationer, i huvudsak hämtade från 1957 och 1996 års utlämningskonventioner, där den verkställande medlemsstatens medgivande inte krävs för ytterligare åtal eller straff. På motsvarande sätt kan medlemsstaterna förklara att vidareöverlämnande till en annan medlemsstat får ske utan medgivande från den verkställande medlemsstaten (artikel 28). Vidareutlämning till en stat utanför EU förutsätter dock alltid medgivande från behörig myndighet i den stat från vilken personen har överlämnats.
Propositionen tar sikte på utlämning från Sverige till annan stat, medan fallet Assange handlar om utlämning från annan stat till Sverige. Ovan citerade passage kan ändå vara relevant då den kommenterar ett rambeslut från Europeiska Unionens Råd om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna. Rambeslutet ligger till grund från både brittisk och svensk lagstiftning. I artikel 28 av rambeslutet kan vi läsa följande.
Artikel 28
Överlämnande eller efterföljande utlämning

1. Varje medlemsstat får anmäla till rådets generalsekretariat att, i medlemsstatens förbindelser med andra medlemsstater som har lämnat samma förklaring, samtycket till överlämnande av en person till en annan medlemsstat än den verkställande medlemsstaten enligt en europeisk arresteringsorder som har utfärdats för ett brott som har begåtts före överlämnandet skall anses ha avgivits, såvida inte den verkställande rättsliga myndigheten i ett enskilt fall uppger något annat i sitt beslut om överlämnande.

2. Under alla förhållanden får en person som har överlämnats till den utfärdande medlemsstaten enligt en europeisk arresteringsorder, utan samtycke av den verkställande medlemsstaten, överlämnas till en annan medlemsstat än den verkställande medlemsstaten enligt en europeisk
arresteringsorder som utfärdats före överlämnandet i följande fall:

a) Om den eftersökte har haft möjlighet att lämna territoriet i den medlemsstat som han eller hon överlämnats till men inte har gjort detta inom 45 dagar efter sitt slutliga frigivande eller har återvänt till det territoriet efter att ha lämnat det.

b) Om den eftersökte samtycker till att överlämnas till en annan medlemsstat än den verkställande medlemsstaten enligt en europeisk arresteringsorder. Samtycke skall lämnas inför de behöriga rättsliga myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten och skall protokollföras i enlighet med denna stats nationella lagstiftning. Samtycket skall inhämtas så att det framgår att personen har gjort detta frivilligt och fullt medveten om följderna av detta. Den eftersökte skall i detta syfte ha rätt till juridiskt biträde.

c) Om den eftersökte inte utnyttjar specialitetsbestämmelsen enligt artikel 27.3 a, e, f och g.

3. Den verkställande rättsliga myndigheten skall ge sitt samtycke till överlämnande av den berörda personen till en annan medlemsstat enligt följande bestämmelser:

a) En framställan om samtycke skall överlämnas i enlighet med artikel 9 och åtföljas av de uppgifter som anges i artikel 8.1 och av en översättning enligt artikel 8.2.

b) Samtycke skall ges om det brott för vilket det begärs i sig skall medföra överlämnande enligt bestämmelserna i detta rambeslut.

c) Beslutet skall fattas senast 30 dagar efter det att framställningen har mottagits.

d) Samtycke skall vägras av de skäl som anges i artikel 3 och får i övrigt vägras endast av de skäl som anges i artikel 4.

I de situationer som anges i artikel 5 måste de garantier som föreskrivs i den artikeln ges av den utfärdande medlemsstaten.

4. Trots vad som sägs i punkt 1 skall en person som har överlämnats enligt en europeisk arresteringsorder inte utlämnas till ett tredje land utan samtycke av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som har överlämnat personen. Samtycket skall lämnas i enlighet med de konventioner enligt vilka den medlemsstaten är bunden samt enligt den statens nationella lagstiftning.
På vanlig svenska, om Sverige ska utlämna Assange till USA krävs det ett godkännande från behörig myndighet i Storbritannien. Om USA vill ha Assange utlämnad skulle det kanske vara lättare att vända sig direkt till Storbritannien istället för att gå via Sverige.

För de journalister som vill veta mera rekommenderar jag kontakt med åklagare som arbetar med utlämningsärenden alternativt "Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete" (BIRS) på Justitiedepartementet

Uppdatering. Nu har SvD talat med överåklagare Nils Rekke som reder ut saken.

Media
SvD I DN1 I DN2 I DN3 I Expressen I Aftonbladet

16 kommentarer:

Anonym sa...

En intressant vinkel på den här frågan är kanske vilket ansvar som Sverige tar på sig för hans säkerhet, för det fall han nu lever med en hotbild, när han nu begärts och så småningom också kanske blir utlämnad?

Jag kan tänka mig att han kommer att förhöras, häktningen hävas och han (kanske med lite hjälp?) lämnar landet igen inom något dygn om det är så att åklagaren inte fullföljer med åtal för den grövsta brottsanklagelsen. Och hans advokat låter ju väldigt säker på den saken...

Nemokrati sa...

Lustigt då att Assange inte är mer rädd för att gripas i Storbritannien än i Sverige, då USA ju troligt har chans att få gehör från den utelämnande staten om senare utelämning från Sverige till USA. Har inte hans advokater uppmärksammat detta?

ConnyT sa...

@Nemokrati

Eller så står domstolarna i UK mer fria från politiska påtryckningar jämfört med Sverige.

Michael sa...

Sverige Vilket hycklarland om man lämnar ut han.

Anonym sa...

Fått för mig att specialitetsprincipen var en princip inom sakrätten. Men prinipen tycks ha flera innebörder. Juridikstudierna fortsätter!

Mark Klamberg sa...

På engelska heter det "doctrine of speciality" men när jag läste i propositionen så valde jag att använda den svenska termen "specialitetsprincipen".

Anders Andersson sa...

Förutsätter inte utlämning även att åtgärden avser en gärning som är straffbar också i den utlämnande staten? Att publicera tidigare hemliga handlingar räknades vad jag vet inte som spioneri i Sverige ens vid tiden för IB-affären. Guillou fick fängelse för sina efterforskningar, samtidigt som hans artiklar fick tryckas.

Wikileaks agerar både "meddelare" och "radiostation" enligt YGL, men paradoxalt nog kan Assange tack vare YGL 10:2 vara bättre skyddad om Wikileaks sänder från utlandet än om det sker från Sverige, eftersom utländska radiostationer inte behöver anmäla ansvarig utgivare.

Anders Andersson sa...

Ur 4 § första stycket lagen (1957:668) om utlämning för brott:

Utlämning får beviljas endast om den gärning för vilken utlämning begärs motsvarar brott, för vilket enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i ett år eller mer.

Mark Klamberg sa...

Anders,
Jag uppfattar att regleringen om europeisk arresteringsorder är en specialreglering i förhållande till utlämningslagen. Därmed har den företräde enligt principen lex specialis.

Mark Klamberg sa...

Det är t.o.m. uttalat i utlämningslagen. I 1 § andra stycket står följande: "Lagen gäller inte om ... lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder är tillämplig i förhållande till den andra staten."

Det är dock viktigt att påpeka att lagen om europeisk arresteringsorder gäller utlämning från Sverige till annan europeisk stat men eftersom det ligger ett rambeslut från EU i botten så borde samma regel gälla när UK utlämnar till Sverige.

Anders Andersson sa...

Nu syftade jag i mina kommentarer på det du talar om i trådrubriken, nämligen en (befarad) utlämning av Assange till USA via Sverige. Denna utlämning har i så fall ingenting med någon europeisk arresteringsorder att göra, och då bör den svenska utlämningslagen från 1957 vara tillämplig.

Amerikanska företrädare har anklagat Assange för spioneri. Förutom att det slag av gärningar han begått knappast utgör spioneri i svensk mening, så är flertalet bestämmelser om spioneri och andra brott mot rikets säkerhet i 19 kap. brottsbalken begränsade till brott mot svenska intressen. Om någon på svenskt territorium skulle bedriva spioneri mot något annat land, så heter det olovlig underrättelseverksamhet (10 § samma kapitel), och även om det kan ge böter eller fängelse i Sverige samt måhända utvisning efter avtjänat straff, så betvivlar jag att regeringen skulle lämna ut den misstänkte till det land mot vilket han spionerat.

Därutöver finns alltså skyddet i 13 kap. TF respektive 10 kap. YGL för den som medverkar i utländska tidningar eller radioprogram, oberoende av huruvida dessa tidningar eller radioprogram skulle garanteras grundlagsskydd i Sverige om de tryckts respektive sänts här. Wikileaks har inte säte i Sverige, även om materialet distribueras via servrar också här i landet, och detsamma kan sägas om flertalet av de övriga massmedieföretag som Wikileaks samarbetar med.

Om Assange tack vare grundlagens skydd inte skulle kunna åtalas för spioneri i Sverige, då kan han knappast heller lämnas ut till något annat land för samma brott.

Bertilo sa...

Den här diskussionen känns väldigt naiv. Det är ju helt enkelt så att lagar och regler inte spelar någon roll när det handlar om politik. Vill regeringen lämna ut Assage så blir det så. Domstolarna lyder snällt. Reglerna sopas under mattan. Alltså kan man tolka och analysera reglerna hur mycket man vill. Det spelar ändå ingen som helst roll.

Tor sa...

Hej Mark,
tack för klargörandena.

Borde inte detta innebära att Assange åtnjuter ett potentiellt starkare skydd mot utlämning till USA i Sverige eftersom både Sverige och i andra hand Storbritannien då skulle kunna stoppa en utelämning?

Jag har också undrat över just det som Anders Andersson skriver om. Vore väldigt intressant att höra dig kommentera det ifall du har tid.

Sedan tillkommer ju även uppgifterna om att personen som misstänkts ha läckt WikiLeaks uppgifter hålls av USA under tortyrliknande förhållanden månadsvis utan rättegång. Det är naturligtvis en helt annan handling att läcka hemlig dokument till vilka man anförtrotts tillgång, men jag undrar ändå om det inte skulle kunna ha betydelse för bedömningen av vilken behandling Assange skulle kunna vänta om han utlämnades.

Bertilo,
om högsta domstolen nekar till utlämning kan inte regeringen köra över det beslutet. Litet tilltro till våra rättsliga instanser får man nog ändå ha.

Mark Klamberg sa...

Det kan finnas en teoretisk möjlighet att Sverige måste lämna jut Aassange till USA om Storbritannien godkänner det, men det är ingen enkel process med ett givet utfall.

Utan att vara en expert på detta område så har jag uppfattat att amerikanska myndigheter måste rubricera Assanges handlade så att det blir ett brott enligt såväl amerikansk, brittisk och/eller svensk lag enligt principen om dubbel straffbarhet.

Om det finns anledning att misstänka att Assange kommer att utsättas för tortyrliknande omständigheter så kan varken Storbritannien eller Sverige utlämna Assange till USA. Det framgår av artikel 3 i Europakonventionen och det välkända rättsfallet Soering mot Storbritannien. I nämnda rättsfall slog domstolen fast principen att utlämning ej får ske enligt artikel 3 om utlämnande leder till tortyr.

Anders Andersson sa...

Lagföring för politiska brott är ett annat hinder mot utlämning från Sverige. Spioneri räknas mig veterligen som ett politiskt brott så länge det utförs för ett annat lands räkning (företagsspioneri är däremot ett ekonomiskt brott, inte ett politiskt).

Vad gäller i det fallet att "spioneriet" sker för den nyfikna allmänhetens räkning, som när Jan Guillou på 1970-talet avslöjade IB:s verksamhet (och dömdes till fängelse för det)? Om detta ens finns på kartan som ett eget brott, då förefaller det minst lika politiskt som när man går en främmande makts ärenden.

Att det är ett politiskt brott hänger väl samman med att spioneri enligt den svenska brottsbalken endast avser gärningar riktade mot svenska intressen, medan det heter olovlig underrättelseverksamhet när gärningarna är riktade mot en annan stat.

Leif Elinder sa...

Would it not be possible for the Swedish Government - in advance – to give a guarantee that Assange would not be extradited to a country, which openly violate international commitments as well as human rights?

See below:

http://www.thenation.com/article/169860/protecting-torturers-prosecuting-whistleblowers

http://jonathanturley.org/2011/09/06/nuremburg-revisited-and-revised-the-legitimation-of-torture-in-the-united-states/

http://anewworldsinbirth.wordpress.com/2011/05/17/the-quaint-and-obsolete-nuremberg-principles/
http://www.chomsky.info/interviews/20070803.htm

And also considering expressed threats –

http://www.swedenversusassange.com/Timing-EAW-INTERPOL-Red-Notice.html

Leif Elinder