lördag, mars 26, 2011

Fotbollsarena på Östermalms IP finns inte som formellt ärende

Miljöpartiet har med stöd av socialdemokraterna och vänsterpartiet på det senaste mötet i stadsdelsnämnd Östermalm yrkat att nämnden ska säga nej till förslaget om en ny fotbollsarena på Östermalms IP. Det har skapat uppmärksamhet i lokalpressen på Östermalm.

Det finns en risk att miljöpartiets förslag skapar förvirring, eftersom det inte finns något formellt ärende om ÖIP som förbereds, varken hos stadsdelsnämnden, idrottsförvaltningen eller stadsbyggnadskontoret. Läs nedan svar på miljöpartiets skrivelse från stadsdelsdirektör Göran Månsson. Detta svar antogs av majoriteten i stadsdelsnämnd Östermalm.

Till Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 110317

Svar på skrivelse

Förslag till beslut
Skrivelsen anses besvarad

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Stefan Nilsson m fl (MP) föreslår i bifogad skrivelse 2011-02-17 att stadsdelsnämnden ska uttala att Östermalms IP ska bevaras samt att nämnden ska göra en framställan till stadens politiska ledning om att den ska säga nej till förslaget om en ny fotbollsarena på Östermalms IP.

En så stor ny byggnad som en ny fotbollsarena fordrar ett planarbete hos stadsbyggnadskontoret och planbeslut av stadsbyggnadsnämnd och KF. Dagsläget är att stadsbyggnadskontoret inte har något sådant ärende eller ens ett uppdrag i frågan. Om ett sådant ärende skulle bli aktuellt skulle det under utredningen med stor sannolikhet remitteras till Östermalms stadsdelsnämnd för synpunkter.

Dagsläget för idrottsförvaltningen är att de inte heller har något formellt ärende i frågan. De har endast vad man skulle kunna kalla ett ”underhandsuppdrag”. Utifrån förslaget från Djurgårdens IF har de underhand börjat titta på vad det skulle kunna innebära, men de har som sagt inget formellt uppdrag i frågan.

Samma sak verkar gälla markägaren Djurgårdsförvaltningen som - om man ska tro mediauppgifter - hittills har varit lite tveksamma till förslaget.

Sammanfattningsvis, även om en ny fotbollsarena på Östermalms IP diskuterats en del i olika sammanhang så är det för dagen faktiskt inget formellt ärende hos vare sig stadsbyggnadskontoret eller idrottsförvaltningen.
Folkpartiets hållning är att en ny arena endast kan byggas på Östermalms IP om 1) Djurgården själv finner finansiering för bygge och drift 2) ny plats finns för idag befintliga verksamheter (skridskoåkning m.m.). Jag är en av dem som nyttjar Östermalms IP både för skridskoåkning och löpträning. Samtidigt ser jag ett värde i att Djurgården kan ha sin hemmaarena på Östermalm, förutsatt att de hittar egen finansiering för ett sådant bygge och att befintliga verksamheter på ÖIP kan bedrivas på annan plats. Jag är dock inte beredd att ta ställning i sakfrågan förrän det finns ett formellt ärende och beslutsunderlag.

Inga kommentarer: