lördag, mars 26, 2011

Prioritera inte bort cyklisterna i City!

Artikel publicerad i DN den 24 mars 2011. Utöver undertecknad så är den signerad av Lotta Edholm och Daniel Forslund. Läs hela folkpartiets cykelprogram här.

Prioritera inte bort cyklisterna i City!

Vi i Folkpartiet tycker det är en självklarhet att Stockholm ska konkurrera med cykelstäder som Köpenhamn och Amsterdam när det gäller cykelvänlighet och cykelsäkerhet. Men för att detta ska kunna bli möjligt krävs det att arbetet med att ta fram nya moderna och trygga cykelparkeringar i staden fortsätter oavbrutet, och inga projekt får läggas på is. Detta är särskilt viktigt vid stationer och resecentra, så att alla stockholmare enkelt kan kombinera två miljövänliga sätt att resa.

Sedan början av 1990-talet har antalet cyklister i Stockholm ökat stadigt, och en vanlig dag cyklar minst 150 000 stockholmare i innerstaden. Det är en glädjande utveckling. Cykeln är ett enkelt, snabbt, billigt och miljövänligt transportmedel. En person med 5 km till jobbet som cyklar i stället för att köra en normal bensinbil minskar utsläppen av koldioxid med omkring ett halvt ton per år. Allt fler upptäcker också att man får gratis motion och bättre hälsa av att cykla, och samtidigt minskar trängseln i kollektivtrafiken.

Denna positiva trend av allt fler cyklister ställer dock stora krav på framtidens stadsplanering. Stockholm behöver bli en ännu mer attraktiv stad för alla som cyklar och promenerar. På samma sätt som vi skapar infartsparkeringar för bilar borde det finnas motsvarande säkra och enkelt åtkomliga cykelparkeringar för dem som hellre tar cykeln än bilen till kollektivtrafiken. Så är det ännu inte i Stockholm. Cykelparkeringarna har visserligen blivit flera, men långt ifrån i takt med det ökande antalet cyklister.

Ett projekt som aktualiserar denna fråga är bygget av Citybanan. Enligt de beräkningar som gjorts kommer ungefär 1 000 nya parkeringsplatser för cyklar att krävas vid Citybanans tre huvudstationer (Odenplan, City och Södra Station). För att möta detta behov träffade staden 2008 ett tilläggsavtal med Trafikverket och Stockholms läns landsting om att cykelparkeringar ska uppföras i anslutning till de tre stationerna. Sedan avtalet träffades har ett stort antal lägen utretts för dessa cykelparkeringar.

För stationerna Odenplan och Södra Station har Stockholms stads trafik- och exploateringskontor nu tagit fram förslag till moderna parkeringslösningar för cyklar som bedöms kunna genomföras inom ramen för Citybaneprojektet, men för station City finns i dag inget alternativ som kan genomföras inom en överskådlig framtid. Det finns därför förslag på att arbetet med cykelparkeringar vid Odenplan och Södra Station ska prioriteras före cykelparkeringen vid station City. Att nedprioritera cyklisterna i City tycker vi är fel.

Behovet av en modern och trygg cykelparkering vid Centralstationen och den nya station City är akut redan i dag och kommer bara att öka under kommande år. Därför bör arbetet med att hitta en lämplig plats fortsatt att vara av högsta prioritet som en del i renoveringen av Centralstationen och Vasagatan. I värsta fall bör en provisorisk lösning tas fram för att ersättas i ett senare skede. Det är en förutsättning för att det kollektiva resandet ska kunna öka.

Att veta att det finns en bra, trivsamt ordnad och bekväm cykelparkering där man kan lita på att cykeln står kvar när man återkommer efter sin resa med buss eller tåg kan vara avgörande för om man väljer kollektivtrafik i stället för att ta bilen hela vägen.

Menar vi allvar med att Stockholm ska konkurrera med cykelstäder som Köpenhamn och Amsterdam när det gäller cykelvänlighet och cykelsäkerhet får vi inte lägga viktig framtidsplanering på is. Med trygga och tillgängliga cykelparkeringar vid Citybanans alla tre stationer kommer det att bli lättare för människor att planera sin resa med både cykel och kollektivtrafik, och enkelt kunna kombinera två miljövänliga sätt att resa. Det ska både vara enkelt och tryggt att vara cyklist i Stockholm!

Lotta Edholm

skolborgarråd (FP)

Daniel Forslund

gruppledare exploateringsnämnden (FP)

Mark Klamberg

gruppledare trafik- och renhållningsnämnden (FP)

Inga kommentarer: