torsdag, maj 19, 2011

Framkomlighet för kollektivtrafiken

I samband med Stadsdelsnämndens möte den 19 maj la jag fram nedanstående skrivelse som fick stöd av samtliga partier i nämnden.

Skrivelse

Under vintern har buss 62 haft svårigheter att köra längs Erik Dahlbergsgatan pga felparkerade bilar.

Några dagar har det berott på att stora mängder snö samlats som gjort att bilar delvis stått parkerade i körbanan, andra dagar har det varit bilar som förvisso varit marginellt felparkerade men där de ändå utgör hinder för bussen. Bristen på framkomlighet för busstrafik har skapat avsevärda problem för de Östermalmsbor i området som är beroende av en kollektivtrafik, särskilt äldre personer.

Problemet är att de två körbanorna på vardera sida har parkering för bilar, dvs totalt fyra fält är reserverade för parkering. När Erik Dahlbergsgatan trafikerades av spårvagn fanns inga dylika problem eftersom spårvagnarna gick i mitten av gatan. När spårvagnstrafiken upphörde i samband med högeromläggningen 1967 ersattes mittenutrymmet av bilparkeringar och därefter av en allé, med gång och cykelbana. Nuvarande ordning med fyra fält för bilparkering är relativt ny.

Det är ohållbart att buss 62 periodvis förhindras från att fullfölja sin rutt. Man bör överväga att under perioder med mycket snö endast ha två fält för parkering på Erik Dahlbergsgatan på sträckan mellan Valhallavägen och Olaus Petrigatan. För att kompensera för de parkeringsplatser som tillfälligt försvinner när det är mycket snö kan det prövas om fler parkeringar kan skapas på sidogator till Erik Dahlbergsgatan.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att överlämna denna skrivelse till trafikkontorer för beredning och genomförande av intentionerna i denna.

Inga kommentarer: