fredag, augusti 26, 2011

Tid för beslut om nya Slussen

I maj välkomnade jag det nya Slussenförslaget som kommer att ge en enkel, effektiv och lättorienterad trafikanläggning med god framkomlighet för gående, cyklister, för kollektivtrafik och bilister. Som folkpartiets representant i Stockholms Trafiknämnd har det varit viktigt att utsikten över Mälaren och Saltsjön inte får byggas igen. Det förra förslaget gav ett alltför massivt intryck vilket blev korrigerat i majförslaget. Det har gjort att miljöpartiet, som ofta är skeptiska till nybyggnation, tydligt tagit ställning för förslaget.

Nu har socialdemokraternas oppositionsborgarråd Karin Wanngård i ett sent skede förklarat att de underkänner förslaget och önskar en ny utredning. När man lyssnar på henne verkar den enda konkreta kravet vara att Gamla Stan ska bli bilfritt. Faktum är att med det nya slussenförslaget kommer dimensioneringen för biltrafik att minska till fördel för kollektivtrafik och gångtrafikanter. Gamla Stan är redan bilfritt, trafiken går på ömse sidor av bebyggelsen. Under 1960-talet passerade 90 000 fordon per dygn i nord-sydlig riktning. I prognosen 2030 för nya Slussen räknas med 29 500 bilar per dygn och trafikkapaciteten kommer med den nya Slussen att halveras jämfört med idag (se sid. 23-24 i detta PM). Det är inte att leda bilar in i Gamla Stan vilket socialdemokraterna påstår. Den nya slussen är en satsning på kollektivtrafik, gång- och cykeltrafikanter.

Slussen är idag en trafikapparat som är närmast fallfärdig. Frågan om ett nytt Slussen har utretts i 20 år och när vi nu har ett bra förslag är det dags för oss Stockholmspolitiker att leverera. Det är tid för beslut. Jag anser att Karin Wanngård borde lyssna på sina partivänner Johan Westerholm och Einerstam.

Inga kommentarer: