torsdag, mars 22, 2012

Ny utformning av Oxenstiernsgatan

Eftersom jag är ledamot i såväl Stockholms Trafik- och renhållningsnämnd som Östermalms stadsdelsnämnd så kommer jag delta i processen av ny utformning av Oxenstiernsgatan. Trafikkontoret har presenterat tre alternativ, här finner du en mer detaljerad beskrivning av förslagen.

Något förenklar så innebär förslag 1 och 2 att en ny stor ek kan placeras i mittrefugen av gatan där TV-eken stod tidigare. Den nya eken måste beskäras ganska kraftigt för att spårvagnen ska kunna komma fram. Vidare kan man endast ha en trädallé på en av sidorna av Oxenstiernsgatan för att få plats för mittrefugen med eken.

1. Tidigare samrådsförslag
Alternativ 1 "Tidigare samrådsförslag" har en samlad plattform för spårvagnarna söder om korsningen Karlavägen mittemot Radiohuset.

Gatusektion alternativ 1

Illustrationsplan alternativ 12. Delad hållplats
Alternativ 2 "Delad hållplats" har plattformar för spårvagnar saxade på varsin sida av korsningen mot Karlavägen, det blir alltså ingen samlad plattform.

Gatusektion alternativ 2

Illustrationsplan alternativ 2
3. Samlad hållplats
Alternativ 3 "Samlad hållplats" har ingen mittrefug med ek. I gengäld får man plats med trädallé på båda sidorna av Oxenstiernsgatan.

Gatusektion alternativ 3

Illustrationsplan alternativ 3Lilleken
Lilleken som tidigare stod bredvid TV-eken kommer inte planteras i mittrefugen i något av förslagen. Trafikkontoret motiverar det på följande sätt: "Trafikkontoret bedömer det inte möjligt att återplantera den så kallade lilla eken i gatumitt. Anledningen till detta är att ett så litet träd skulle få svårigheter att överleva i en hårt trafikerad miljö. Närheten till den planerade spårvägen gör att trädet skulle behöva beskäras hårt med tanke på de säkerhetskrav som ställs på avstånd till elanläggningar. Ett litet träd är svårt att forma så att dessa krav tillgodoses. En placering av den lilla eken utanför den direkta trafikmiljön i mittrefugen är däremot möjlig." Nedan finns en skiss med tre möjliga platser där Lilleken kan återplanteras.

Vad tycker du?
Innan jag bestämmer mig vill jag höra vad du tycker, vilket förslag tycker du är bäst? Finns det något alternativ som saknas? Skriv en kommentar nedan.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Den skeva beskärningen av den stora eken i förslaget ser inte vacker ut, vilket väl också är meningen eftersom Trafikkontoret inte vill ha det alternativet. När jag ställde en fråga om detta till TK fick jag följande svar:

"Lindarna på Strandvägen beskärs varje år, det är därför de kan vara närmare ledningarna. För en ek måste en annan lösning tillämpas eftersom den har ett annat växtsätt än en lind. I bilden redovisas platsen som den skulle se ut när den är färdigbyggd och trädet är nyplanterat. Det är ett stort inköpt träd som redovisas som är över en meter i stamomkrets o ca 12 m högt. Då det här trädet kommer att få rätt förutsättningar i marken kommer det att kunna växa sig stort och då kommer det inte att upplevas som lika ”skevt”, utan mer naturligt. På sikt låter vi ju dessutom grenarna växa ut över ledningarna."

Själv tycker jag att lilleken ska planteras tillbaka på den plats som TK har gjort i ordning för den på refugen invid stubben av TV-eken.

Mvh
Bo Lagerqvist
Oxenstiernsgatan

Anonym sa...

Alternativ 3 är klart bäst eftersom det ger en samlad plattform, raka spår/bussväg, två trädalléer och undviker extrem beskärning av träden.

Bra initiativ att lyssna till synpunkter på din blogg! :-)

Martin Engman
Södermalm

Peter Tucker sa...

Inget av dessa förslag är bra. Det är meningslös att plantera en ny ek om den ska behöva beskäras på det fyrkantiga sättet som visas i bilderna. Den nya eken kommer dessutom att sakna de särskilda historiska och andra kvalitéer som kännetecknade den gamla eken. Trafikkontorets svar till frågan från Bo Lagerqvist kan tas som ett erkännande att kontorets bilder är missvisande, att bildernas syfte var precis att avskräcka från alla alternativ utan det som Trafikkontoret säkert föredrar, nämligen alternativ 3.
Men det finns en fjärde möjlighet, som hedrar platsens kulturhistoriska betydelse samtidigt som spårvagnslinjen dras på ett fördelaktigt sätt. Om man avstodd från en ny ekplantering skulle det ge uttrymme för den mindre minnesplatsen (minatyrpark) kring ekstubben som föreslagits av föreningen Ekens vänner. Minnesplatsen skulle lätt kunna integreras med spårvagnsperrongen, till allas tillfredsställelse. Lilleken skulle kunna planteras i närheten, på en plats som ger bra förutsättningar för att den skulle kunna växa, kanske på en av de platser som Trafikkontoret förslaget. Dessutom skulle Trafikkontontoret ta på sig att plantera en hel skog ekar på olika ställen i eller omkring staden, efter samråd med Ekens vänner och erfarna utomstående trädexperter (som inte är beroende på Stockholms stad för sina inkomster). Detta som ett symboliskt ursäkt till medborgarna för det skandalösa sättet Trafikkontoret skött hela affären med TV/Radioeken.

Mark Klamberg sa...

Bo, Martin och Peter,
Tack för era kommentarer!

Min tidigare utgångspunkt har varit att det tidigare samrådsförslaget skulle genomföras (alternativ 1) och att lilleken skulle återplanteras, förutsatt att trädet kan erbjudas en livskraftig miljö.

Om det är som Trafikkontoret skriver att Lilleken skulle ha svårt att överleva i en hårt trafikerad miljö så anser jag det är bättre att man planterar i närheten, t.ex. vid SVT-byggnadens hörna och skapar en trevlig miljö kring trädet, t.ex. med bänkar och/eller en miniatyrpark. Det kan till och med göra Lilleken mer tillgänglig än om den står i mittrefugen. Det gör att jag också börjar tänka om när det gäller vilket av alternativen 1-3 som är bäst. Jag ser inget egenvärde i att plantera en annan ek i mitttrefugen även om grenarna så småningom kan växa ut över ledningarna om det finns andra alternativ som gör gatan vackrare.

Det egentliga argumentet för att behålla mittrefugen är TV-ekens stubbe. Att behålla refugen för att värna stubben skulle förhindra trädallé på båda sidor av gatan. Hur angeläget anser ni att stubben ska få avgöra gatans utformning?

Charlotte Holst sa...

Jag tcker inte att man ska ha en refug i mitten på gatan. Den tar för mycket plats. Jag tycker att man ska göra Oxenstiernsgatan till en vacker boulevard med spårvagn i mitten och trädrader på båda sidorna. Utanför trädraden utmed körbanorna ska man ha cykelbanor, en på¨vardera sida (bygg inte dubbelriktade cykelbanor, de är livsfarliga, en bekant krockade med en cyklist på en sån och blev svårt skadad ).
Gör hela gatan symmetrisk så att den blir vacker och lättbegriplig.
En eller fler ekar tycker jag man ska planera i anslutning till rondellen på Valhallavägen. korsninge Oxen.

Per Schönning sa...

Mark på Östermalms stadsdelsnämnds möte 19 april sa du att du ville ha ekplantering i mitten och en ny allé längs bostäderna. Det är bara ett alternativ, som har detta och det är Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförenings och bostads-fastighetsägarnas kallat KURBITS. Då nämnde du ej detta och här nämns det inte heller trots att det fanns med i nämndens underlag. Det finns på www.dlv.se hemsida. Spårväg går då öster om nya ekar med sparad ekstubbe i mitten. På västra sidan läggs en hela 3 meter bred och säker cykelbana. Det är många som vill att KURBITS ska genomföras. Det ger gatan glädje och lekfullhet i form och färg.
Per Schönning, ordf DLV

Anonym sa...

Som boende på Oxenstiernsgatan förordar jag det förslag, KURBITS, som har lagts farm av Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddförening.

Oxenstiernsgatan är porten till Stockholms innerstad för alla kryssningspassagerare från fartygen i Värtahamnen/Frihamnen och bör därför ha en inbjudande utformning och helst något särskiljande inslag.
Det har framkommit att Trafikkontorets skiss vad avser beskärningen av eken är överdriven, vilket också har bekräftats. Ett annat fel är att spårvägsytan synes vara upphöjd från övriga körbanan, vilket den enligt TK inte skall vara.
Bo Lagerqvist
Oxenstiernsgatan

Anonym sa...

Hej! Jag har genom TV-ek-striden fått inblick i det politiska livet och sett hur "demokratin" utövas i Östermalms stadsdelsnämnd. Det är ingen rolig erfarenhet. Alliansen röstade som Trafikkontoret ville. Nu handlar det om Oxenstiernsgatans framtoning. Trafikkontoret har 3 förslag och sedan finns det ett medborgarförslag kallat KURBITS. Inget ifrågasättande har hörts från stadsdelsnämnden ang. KURBITS. Inte heller några kommentarer ang. den kritik som finns ang. de 3 förslagen från TK. På Stadsdelsnämndsmötet rekommenderas TK´s förslag. Någon som blir förvånad??? Du Mark som är t o m Doktorand inom folkrätt, tycker du inte att Östermalms stadselsnämnd borde förklara vad som ogillas med Medborgarförslaget KURBITS. Du och övriga inom Alliansen inom nämnden borde i demokratins och i folkrättens namn svara på de invändningar som har ställts vad gäller TK´s förslag. Stadsdelsnämnden är annars ett "spel för galleriet". Ordet politikerförakt har sitt ursprung i just sådan här hantering. Om du skall vara trovärdig vad gäller hanteringen av detta projekt och som doktorand inom folkrätt, så måste du förklara för mig och folket vad det är i KURBITSförslaget som är sämre än det valda förslaget från TK. Bemöt också de invändningar som finns mot TK´s förslag. I Folkrättens namn.
KURBITS är både vackrare, trafikvänligare och säkrare än det valda TK-förslaget. Hälsningar/ Johan Strömstedt

Anonym sa...

Visst kan man bevara en historisk ekstubbe som ett monument i en liten park i mitten av en trafikerad gata. Så har man gjort i Encino i Kalifornien:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Encino_Oak_Tree.jpg

http://www.wildbell.com/oak/

Låt Oxenstiernsgatan få en fantasifull utformning - tänk fritt !

Bo L