torsdag, september 13, 2012

Ringleder för cyklister knyter ihop Stockholm

Ringleder för cyklister knyter ihop Stockholm

Artikel publicerad på DN Stockholmsdebatt den 13 september 2012

Det finns mycket kvar att göra för att förbättra situationen för Stockholms cyklister. Men då måste bilarna på vissa ställen flytta på sig. På de viktigaste pendlingsstråken bör parkeringsplatser tas bort eller flyttas och körfälten för biltrafiken begränsas eller tas i anspråk.

Att ta cykeln ska aldrig vara krångligt eller otryggt. Cykelvägarna bör också bli bättre skyltade och markerade, så att det både är lätt att hitta och se vart de leder.

 De senaste åren har antalet cyklister i Stockholm ökat kraftigt och en vanlig dag cyklar över 150.000 stockholmare i innerstaden. Säkra och tillgängliga cykelleder höjer väg- och gatusystemets kapacitet och cykeln har en stor potential att avlasta andra färdmedel. Men utan bra infrastruktur kommer denna avlastning inte att bli så stor som den kan bli.

Cykellederna behöver därför bli fler och säkrare, de behöver få reserverade utrymmen och de behöver knytas ihop bättre. I dag är det många gånger svårt att veta var det har planerats för cykling. En stor del av cykelnätet, även i innerstaden, är osammanhängande och svårt att följa. Så får det inte vara.

I september ska trafik- och renhållningsnämnden anta en ny cykelplan för Stockholm. Målet är att stärka den nuvarande infrastrukturen för att fler både ska kunna och vilja välja cykeln.

Över lag är cykelplanen ett mycket bra och ambitiöst dokument som på många sätt knyter an till Folkpartiets trafikpolitiska program. Men planen saknar på vissa områden viktiga förslag. Vi vill därför förstärka cykelplanen i framför allt fyra hänseenden, som särskilt tar sikte på att knyta ihop områden utanför innerstaden.

För det första räcker det inte med att förenkla pendlingsmöjligheterna mellan innerstaden och övriga Stockholm. Det måste också bli lät­tare att cykla mellan ytterstadens stadsdelar. Det kräver ett enklare system för cykelstråken som gör det lätt att få en överblick och komma ihåg hur stråken går. Likt ekrarna på cykelns hjul ska det finnas snabba och säkra cykelbanor in till centrum, men dessa bör kombineras med tre ringleder som erbjuder tvärförbindelser: en cityring, en inre ring i ytterstaden och en yttre ring som passerar genom kranskommunerna.

För det andra vill vi utveckla systemet med lånecyklar. Lånecykelsystemet är i dag mycket uppskattat men det täcker endast delar av staden. Vi vill i högre grad möjliggöra ett system som även omfattar ytterstaden, med fler platser för lånecykelstationer. Vi vill även undersöka om det är möjligt att kunna använda SL:s Access-kort för lånecyklar.

För det tredje upplever vi svårigheter att hitta trygga cykelparkeringar. Parkeringsoredan skapar trängsel och förhindrar framkomlighet för fler än cyklisterna; Fotgängare och flanörer ska inte behöva ta omvägar för att det saknas cykelparkering. Vi vill se fler cykelparkeringshus vid kollektivknutpunkter och utbyggda cykelställ vid centrumanläggningar med affärer.

Avslutningsvis har Folkpartiet länge krävt att det ska vara lättare att göra kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik. Vi har redan drivit igenom att hopfällbara cyklar ska få tas med i SL-trafiken och att de nya tunnelbanevagnarna ska ha cykelutrymmen, men vi vill se ytterligare förbättringar för den som vill kombinera cykeln med kollektivtrafiken.

Det förslag till cykelplan som tagits fram är en bra grund. Med de skärpningar som Folkpartiet föreslår finns alla förutsättningar för Stockholm att ta ett stort steg mot att på riktigt bli en cykelstad i världsklass!

Madeleine Sjöstedt, kultur- och fastighets­borgarråd (FP)
Mark Klamberg, gruppledare trafik- och renhållningsnämnden (FP)
Charlotta Schenholm, ersättare trafik- och renhållningsnämnden (FP)
Jesper Svensson, ersättare trafik- och renhållningsnämnden (FP)

Bloggar
Folkpartibloggen och Lotta Edholm

Inga kommentarer: