torsdag, oktober 04, 2012

Kambodja - brott mot mänskligheten eller folkmord?

För två dagar sedan sände SVT en intervju med Jan Myrdal där han vägrade att beskriva Röda Khmerernas dödande av uppskattningsvis 1,7 miljoner människor som ett brott. Programledaren Cecilia Bodström pressade Myrdal hårt och en del av diskussionen fördes i termer av folkmord. Benjamin Katzeff Silberstein skriver på SvDs ledarblogg om ett "historiskt välbelagt folkmord".

Jag hade tänkt ducka i denna debatt men idag på förmiddagen höll jag ett föredrag om internationell straffrätt då jag utan att ha haft sådana planer i förväg kom in på händelserna i Kambodja. Föredraget kommer att sändas i SVT Kunskapskanalen. Det är möjligt att jag sa något som kan uppfattas som kontroversiellt. Då det är bäst att föregå TV-sändningen så vill jag förklara hur jag ser på saken.

Jag anser att Rödas Khmerernas dödande genom sin omfattning och karaktär är lika allvarligt, eller kanske än allvarligare, än folkmordet i Rwanda och de brott som begåtts i f.d. Jugoslavien (däribland Srebrenica). Jag är dock osäker om begreppet folkmord är korrekt benämning utan jag själv brukar beträffande Röda Khmererna tala i termer av massmord eller utrotning som brott mot mänskligheten. Röda Khmererna mördade både personer från majoritetsbefolkning och några minoritetsgrupper. Vad gäller minoritetsgrupperna kan det vara mer relevant att tala om folkmord förutsatt att människor mördades för att de tillhörde dessa minoritetsgrupper.

Min tveksamhet beror på att folkmordskonventionen i en uttömmande lista anger fyra grupper som kan utsättas för folkmord om det finns en avsikt att helt eller delvis förinta en skyddad grupp. Med skyddad folkgrupp avses en i) nationell, 2) etnisk, 3) rasmässigt bestämd eller 4) religiös folkgrupp.

När folkmordskonventionen förhandlades fram fanns det stater som ville att även politiska, sociala och ekonomiska grupper skulle skyddas men så blev det inte. När det gäller skydd av politiska grupper blev det till i slutförhandlingarna ingen debatt då USA (som ville ha ett sådant skydd) avstod från detta krav för att fler stater (läs Sovjet) skulle kunna ansluta sig. Denna definition har därefter upprepats närmast ordagrant i stadgorna för  Jugoslavientribunalen, Rwandatribunalen och ICC. Vi kan tycka detta är tråkigt men det är så folkmord (i rättslig mening) är definierat. Det finns sociologer och historiker som vill ha en bredare definition men jag menar att den rättsliga definitionen är den allmänt vedertagna och att det finns ett värde i att vi definierar begreppet snävt. Risken är annars att begreppet förlorar sin betydelse.

Utifrån denna rättsliga definition så har olika stater, personer, grupper och institutioner bedömt Röda Khmerernas agerande. Jag vill peka på två av dessa. FNs generalsekreterare tillsatte 1998 en grupp som skulle undersöka händelserna. Gruppens medlemmar var Sir Ninian Stephen (Australien), domare Rajsoomer Lallah (Mauritius) och professor Steven R. Ratner (USA). Rapporten skulle utgöra beslutsunderlag huruvida en internationell tribunal skulle skapas i likhet med vad som skedde bteräffande f.d. Jugoslavien och Rwanda eller om händelserna skulle lagföras på annat sätt. Experterna skriver bl.a. följande i sin rapport som presenterade 1999.

65. As for atrocities committed against the general Cambodian population, some commentators have asserted that the Khmer Rouge committed genocide against the Khmer national group, intending to destroy a part of it. The Khmer people of Cambodia do constitute a national group within the meaning of the Convention. However, whether the Khmer Rouge committed genocide with respect to part of the Khmer national group turns on complex interpretive issues, especially concerning the Khmer Rouge’s intent with respect to its non-minority-group victims. The Group does not take a position on this issue, but believes that any tribunal will have to address this question should Khmer Rouge officials be charged with genocide against the Khmer national group.
På vanlig svenska, det är osäkert om mord genomfört mot den egna folkgruppen (som utgör majoritetsbefolkningen och till vilken de styrande tillhörde) kan klassificeras som folkmord eftersom det är svårt att bedöma om det fanns uppsåt att förgöra en skyddad folkgrupp (den egna). Expertgruppen tog inte ställning 1999 utan ville avvakta framtida rättsliga avgöranden.

I Kambodja pågår rättegångar beträffande dessa händelser inför ECCC (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia). Det är en så kallad hybidtribunal med regler både från Kambodjansk rätt och folkrätt, domare och åklagare från såväl Kambodja som andra stater. Det finns en avslutad rättegång mot Khang Khek Ieu (mer känd som Duch). Målet avgjordes i första instans den 26 juli 2010 och den fällande domen överklagades. Högsta domstolens kammare avkunnade den 3 februari 2012 sin dom. Duch dömdes för mord, utrotning, förslavning, olaga frihetsberövande, tortyr, förföljelse pga politiska skäl andra inhumana handlingar som brott mot mänskligheten samt krigsförbrytelser. Han dömdes dock inte för folkmord.

Jag vet inte hur det kommer att gå i de pågående rättegångarna och det är möjligt att någon döms för folkmord. Det bör noteras att Kambodja har en nationell lag där folkmord är kriminaliserat som avviker från folkmordskonventionen, stadgorna för Jugsolavientribunalen, Rwandatribunalen, ICC och ECCC genom att den kambodjanska lagen har en lägre tröskel och således omfattar fler gärningar. Den kambodjanska lagen definierar folkmord som "planned massacres of groups of innocent people; expulsion of inhabitants of cities and villages in order to concentrate them and force them to do hard labor in conditions leading to their physical and mental destruction; wiping out religion; destroying political, cultural and social structures and family and social relations.” vilket är något annat än den gängse definitionen.

Har denna etikettering någon betydelse när vi ska värdera Rlda Khmerernas handlande? Nej, jag anser att oavsett om benämner Röda Khmerernas dödande som "folkmord" eller som "utrotning som brott mot mänskligheten" så är händelsen lika allvarlig som andra fall där man konstaterat folkmord. Problemet med Jan Myrdal är av ett annat slag, han har svårt att överhuvudtaget benämna händelsen som ett brott.

Inga kommentarer: