onsdag, oktober 24, 2012

Kompletterande tankar om blockaden av Gaza

Har fått lite frågor om blockaden av Gaza. Här är några utgångspunkter. Som jag skrev i tidigare blogginlägg så kan en stat upprätthålla blockad om det råder en internationell väpnad konflikt. En sådan kan även ske utanför det egna territorialhavet vilket följer av artikel 87 i havsrättskonventionen som anger att "[d]et fria havets frihet utövas i enlighet med de villkor som fastställts i denna konvention och övriga folkrättsliga regler", vilket innebär att man måste skilja mellan havsrätten i fred och havsrätten i väpnad konflikt. Dupuy-Vignes skriver om det boken "A handbook on the New Law of the Sea", 1991, sid. 1322.

Det finns som bekant fyra rapporter om bordningen 2010. Palmerkommissionen (som gjordes på uppdrag av FNs generalsekreterare) och den israeliska Turkelkommissionen kommer fram till att det råder en internationell väpnad konflikt vilket är en förutsättning för att en blockad ska vara tillåten. UNHCR-rapporten tar inte ställning i frågan om hur konflikten ska klassificeras medan den turkiska kommissionen menar att det är en icke-internationell väpnad konflikt.

Douglas Guilfoyle har skrivit artikeln "The  Mavi Marmara Incident and Blockade in Armed Conflict" som publicerades i British Yearbook of International Law den 12 maj 2011. Han argumentar för att det råder en icke-internationell väpnad konflikt mellan Israel och Hamas vilket gör blockaden olaglig. Artikeln har blivit kommenterad på bloggen Opinio Juris, läs även kommentarerna till bloggposten.

Relevanta regler om sjöblockad finns i San Remomanualen om sjökrigföring. I reglerna 93-104 framgår bl.a. att blockaden måste vara proportionell och inte ha som enda syfte att svälta ut en civilbefolkning. Här finns utrymme för olika bedömningar om blockaden är proportionell. Jag anser exempelvis att begränsningar vad avser olika kryddor och lyxprodukter vore en obefogad straffåtgärd medan förbud vad avser införsel av vapen är legitimt. Vidare är det rimligt att byggmaterial kan komma in i området. Reglerna 118-124 handlar om hur fartyg ska stoppas och undersökas. Där talas det om inspektion. Jag har uppfattat att svenska regeringen bl.a. fastnat vid formuleringen "inspektion"  i sin kritik av blockaden och argumenterat för att Israel kan stanna fartyg till havs för inspektion men inte föra fartygen till egen hamn. Frågan är om det går att upprätthålla en effektiv blockad för att hindra tillförsel av vapen utan att fartyg förs till hamn. Jag har inget givet svar på denna fråga utan det skulle behövas en empirisk efterforskning hur andra blockader upprätthållits. San Remomanualen är i sig inte en bindande rättskälla utan anses vara ett uttryck för internationell sedvanerätt på detta område, därför är det befogat att undersöka hur denna sedvanerätt ser ut. Jag har tyvärr inte tid att göra det.

Som jag skrivit tidigare, normalt brukar jag undvika att delta i debatten om Mellanösternkonflikten eftersom oavsett vad man skriver så riskerar man att bli hudflängd av båda sidor, samtidigt. Jag har i detta inlägg försökt att beskriva några utgångspunkter som kan leda till olika svar. Du får som läsare själv ta ställning.

Inga kommentarer: