torsdag, januari 31, 2013

Krav på Spårväg Syd och hårdare tag mot felparkeringar

I måndags antog kommunfullmäktige framkomlighetsstrategi för Stockholm. Nedan finns mitt inlägg i debatten.

Kommunfullmäktigeledamöter samt Stockholmare som följer denna debatt,

Stockholm växer så att det knakar. Prognoserna visar att Stockholms stads invånare kommer att vara cirka 25 procent fler år 2030 än jämfört med dagsläget. För att klara den kraftiga befolkningsökningen krävs det att stadens gator och spår i framtiden lyckas med att transportera fler människor och mer gods på ungefär samma yta som i dag.

I detta syfte har staden tagit fram en Framkomlighetsstrategi, vars slutversion som vi idag ska ta beslut om. Kortfattat handlar det om att stärka kapaciteten för och attraktiviteten hos de trafikslag som är yt- och transporteffektiva – dvs. kollektivtrafiken samt cykel- och gångtrafik – samtidigt som man förändrar kapaciteten för biltrafiken.

Det är glädjande att spår och vägar ska byggas ut för att stödja regionens utveckling och läns-planen för Stockholm innebär att investeringar i transportinfrastrukturen på 100 miljarder kronor genomförs till år 2021. Alliansens har kommit överens om att genomföra en förstudie avseende förlängning av den blåa linjen till Nacka, vilket är glädjande. Efterfrågan på resor inom stadens gränser bedöms dock vara större än transportsystemets fysiska kapacitet – stadens gator och spår kommer att behöva transportera fler människor och mer gods på samma yta som idag. Även om vi blir fler stockholmare så ökar inte gatuutrymmet i det befintliga nätet. Det blir snarare trängre. För att klara ett ökat transportbehov när fler invånare och be-sökare ska dela på ett begränsat gatuutrymme krävs ett effektivare utnyttjande av gatuutrymmet och transportinfrastrukturen.

Framkomlighetsstrategin är i mångt och mycket ett utmärkt dokument som på många sätt knyter an till Folkpartiets trafikpolitiska program, men vi ser utvecklingspotential. Ett problem i dag är felparkerade fordon som dubbelparkerar eller skapar övriga slag av hinder för trafikflödet. En effektiv och snabb bortforsling av fordon bör initieras så att fordon kan bogseras bort direkt när man felparkerar. Folkpartiet vill gärna utveckla strategi kring hur felparkerade bilar ska hanteras. Folkpartiet anser att böterna för de fordon som parkerar i kollektivtrafikkörfält ska höjas och att fordonen skyndsamt ska forslas bort för att säkra kollektivtrafikens framkomlighet.

Tidigare har jag i denna talarstol talat om vikten av en levande cykelstad. Det handlar inte bara om att förenkla cykelpendling mellan förorter och centrum utan även mellan förorter. Det knyter an till en annan viktig åtgärd för att knyta ihop förorterna, Spårväg Syd. Några talar om en BRT-lösning, dvs stombuss. Folkpartiet förespråkar att vi kommer igång med bygget av spårväg direkt.

Framkomlighetsstrategin ställer krav på att det finns ett fungerande och sammanhängande trafiksystem även för fotgängare. Då krävs en stad som är trygg, tät och attraktiv. Vardagslivet fungerar då även utan bil och den fysiska aktiviteten tillåts bli en naturlig del av vardagen. Det tycker vi är viktigt.

Vi tar ett ansvar för ett växande Stockholm där kommunikationerna fungerar.

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag avseende framkomlighetsstrategin.

Inga kommentarer: