tisdag, augusti 19, 2008

FRA är massavlyssning

Artikel publicerad på SVT Opinion den 19 augusti 2008

FRA är massavlyssning

Regeringen har med kraft avvisat påståendet att FRA:s utökade rätt till signalspaning skulle medföra massavlyssning. Om vi med massavlyssning menar att hörlurarförsedda FRA-anställda lyssnar på alla svenskars telefonsamtal så har regeringen naturligtvis rätt.

Om vi däremot undersöker vad som menas med avlyssning i gällande svensk lagstiftning så blir svaret det motsatta, nämligen FRA:s utökade rätt till signalspaning innebär massavlyssning.

Enligt rättegångsbalken så är hemlig teleavlyssning ett tvångsmedel som åklagare och polis förfogar över när någon är skäligen misstänkt för ett brott och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Enligt lagen innebär teleavlyssning att "telemeddelanden, som befordras eller har befordrats till eller från ett telefonnummer, en kod eller annan teleadress, i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet."

Detta tvångsmedel kallades tidigare för hemlig telefonavlyssning men i nu gällande lag heter det hemlig teleavlyssning för att det klarare ska framgå att inte bara telefonsamtal utan också bl.a. telefaxmeddelanden och olika typer av datakommunikation omfattas av regleringen.

Den antagna FRA-lagstiftningen och därtill hörande förarbete medför att tele- och internetoperatörerna får en ny skyldighet att "till särskilda samverkanspunkter överföra all trafik som förs över Sveriges gräns". En samverkanspunkt är den plats där trafiken överlämnas från den till FRA.

Som bekant tar inte internetkommunikation fågelvägen utan kabel där det är minst trafik. Det innebär att ett e-mail från Malmö till Stockholm kan gå via Tyskland, USA och Frankrike. Med andra ord, mycket av vanliga svenskars internetkommunikation kommer att bli tillgänglig för FRA.

Likheten mellan rättegångsbalken och FRA-lagstiftningen är alltså att svenska staten får tillgång till människors tele- och internetkommunikation. Därmed bör båda företeelserna benämnas som avlyssning, oavsett om FRA-lagstiftningen använder omskrivningarna som "överföring", "automatiserad inhämtning i tråd av signaler i elektronisk form", eller "användning av sökbegrepp". Lagrådet, Sveriges högsta jurister, angav i sitt remissvar på FRA-lagstiftningen att intrånget "sker redan genom att staten bereder sig tillgång till teletrafiken och inte först när ett visst meddelande avskiljs för analys genom sökbegreppen. Karaktären av intrång förringas inte av att sökningen sker med automatiserad behandling."

Skillnaden mellan rättegångsbalken och FRA-lagstiftningen är att hemlig teleavlyssning endast får ske när någon är skäligen misstänkt för ett brott och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen medan FRA:s nya signalspaningen kan omfatta all svensk kabelkommunikation. Därför är signalspaning i kabel massavlyssning. Intrånget sker ju redan som lagrådet angett när vår kommunikation överförs till FRA.

Om man inte orkar undersöka skillnader och likheter i lagstiftningen mellan avlyssning och signalspaning så går det bra att vända sig till Nationalencyklopedin som ger följande definition av signalspaning: "signalspaning, verksamhet för att genom avlyssning, lägesbestämning och identifiering ... skaffa information".

Regeringen kommer naturligtvis aldrig att kalla FRA:s signalspaning för massavlyssning, men det vore välgörande om parterna i denna debatt kunde enas kring vad som står i lagen. När 14 moderata kommunalpolitiker på DN Debatt (4 augusti 2008) kritiserar lagen, pekar på att den nya signalspaningen innebär att all trafik som förs över Sveriges gräns ska överföras till FRA och kallar det för massavlyssning får de följande svar från den moderata partiledningen, författad på försvarsdepartementet: "Nej, FRA får ej kopior på all elektronisk trafik. FRA får bearbeta delar av flödet av kommunikationen, i enlighet med lagstiftningen."

När regeringen inte vill kännas vid vad som står i den antagna lagstiftningen så är det svårt att föra en meningsfull debatt.

Mark Klamberg

Kommentar. Min egen rubrik var "FRA:s utökade rätt till signalspaning innebär massavlyssning". För närmare beskrivning av de relevanta författningarna och därtill hörande förarbete, läs detta inlägg.

Media och bloggar
Henrik Alexandersson (HAX) skriver om att Max Andersson (mp) ställt en skriftlig fråga om FRA-chefen Ingvar Åkesson. Opassande och HAX skriver om EU:s telekompaket.

Inga kommentarer: