onsdag, september 03, 2008

Ett svar till Carl B Hamilton (fp) och Allan Widman (fp) efter att de lagt nya dimridåer

Efter att jag och 12 medskribenter skrivit på DN Debatt har vi blivit attackerade i interna folkpartilistor samt i SvD av Carl B Hamilton och Allan Widman. Jag ska nu bemöta det. Kopia skickas till alla medlemmar i fp östermalm, samtliga ordförande för fp-stockholms lokalavdelningar, Stockholmsföreningens ordförande Lennart Rydberg och länsförbundets ordförande Maria Wallhager.

Allt kommer också publiceras på min blogg.

Artikeln i DN Debatt

Carl B Hamilton (fp) och Allan Widman (fp) lägger nya dimridåer
1. Bakgrund
Jag har ägnat åtskilliga timmar till att förstå lagstiftningen som antogs den 18 juni 2008, som ibland kallas "FRA-lagen". I verkligheten ändrade man tre lagar och antog en lag. Ingen av dessa heter formellt FRA-lagen. Ofta är det lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som avses i debatten, men inte alltid. Exempelvis finns en av de mest genomgripande förändringarna i lagen om elektronisk kommunikation som ålägger IT- och telekomoperatörer att överföra all trafik i de berörda kablarna till FRA. Jag har vid min genomgång upptäckt att det finns ytterligare lagar och förordningar som är relevanta för FRA:s signalspaning i kabel (vilket enligt mig medför avlyssning av civil kommunikation). Dessa lagar och förordningar har antagits vid tidigare tidpunkten än det som var föremål för riksdagens behandling den 18 juni 2008.

Ett par observationer har blivit uppenbara när jag till slut lade all lagstiftning och alla förordningar i kronologisk ordning:

1. Svårigheterna att överblicka vilka och hur många lagar som reglerar verksamhet som FRA, utgör i sig självt ett hot mot respekten och för den demokratiska ordningen samt den enskilde medborgaren vilket medför att lagrummen brister i legitimitet och folkligt stöd. I repliken från Carl B Hamilton (fp) och Allan Widman (fp) läggs nya dimridåer igen.

2. Användandet av nomenklatur, dvs definitioner som finns i lagen, har ingen motsvarighet eller fotfäste i den "riktiga" eller akademiska världen vilket gör att lagarna är svårpenetrerade.

3. Stora delar av regelverket utgörs av förordningar och har därmed inte passerat riksdagens bord för granskning och debatt vilket försvårat den parlamentariska insynen.

Det känns inte som om någon ställt frågan om hur helheten ser ut. Jag anser att det parlamentariska systemet i detta fall brustit i sin förmåga att fullgöra sitt uppdrag. Att inte ställa frågan om helheten vittnar om en rädsla att bli anklagad för okunskap men i min värld är det tvärtom. Att våga ställa frågan och kommunicera den vittnar om kurage.

En helhet behöver inte vara på detaljnivå, ett anständighetskrav för att med någon självrespekt möta väljarna är att våra förtroendevalda åtminstone i grova termer kan redogöra för helheten.

2. Carl B Hamiltons och Allans Widmans replik
Carl B Hamilton stödjer sig i sitt nyhetsbrev på Allan Widman när han skriver: "[D]agens DN-debattartikel om FRA [bygger] på en fatal sammanblandning av två lagar" och artikelförfattarna på DN Debatt använder fel specialmotivering (förklaring i förarbete av ett specifikt lagrum). Allan Widman säger i SvD: "De har blandat ihop två olika lagar"

3. Att bemöta repliken
Jag ska närmare bemöta Carl B Hamiltons och Allan Widmans replik så kan följande konstateras . De bemöter inte vår huvudtes att FRA ägnar sig åt kartläggning och att detta även drabbar vanliga svenskar. De gör sig skyldiga till ett juridisk kardinalfel genom att de inte behandlar lagarna i sin helhet och sammanhang samt de använder fel specialmotivering i förarbetet.

3.1 Huvudtesen i DN Debatt om kartläggning av vanliga svenskar bestrids ej
Huvudtesen i vår artikel är att FRA ägnar sig åt kartläggning och att detta även drabbar vanliga svenskar. Detta har Carl B Hamilton (fp) och Allan Widman (fp) inte bemött, vilket möjligen kan tolkas som att de erkänner detta faktum. Jag förstår varför de inte gör det eftersom lagen uttryckligen talar om "kartläggning av yttre hot mot landet", 1 § lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. Yttre hot kan därefter kopplas till människor i Sverige, t.ex. vad beträffar migrationsrörelser, vilket gör att kartläggningen drabbar vanliga svenskar, utöver eventuella utlänningar.

3.2 Vi väljer att se helheten
Carl B Hamilton (fp) och Allan Widman (fp) anser att vi gjort en "fatal sammanblandning av två olika lagar.", samtidigt som de tycker "det är olyckligt att ordet ’sökbegrepp’ förekommer i båda lagarna". Jag är väl medveten om att det är två lagar, men de reglerar samma myndighet och samma verksamhet. Denna slutsats förstärks av att lagarna använder samma begreppsapparat. Det går inte att bryta loss lagar från sitt sammanhang. Genom att stirra sig blind på lagförändringar vid ett enskilt tillfälle utan att beakta den redan tidigare existerande lagstiftningen så gör man ett kardinalfel som jurist.

3.3 Specialmotivering (förklaring i förarbete till ett visst lagrum)
Carl B Hamilton (fp) och Allan Widman (fp) menar att vi använder fel specialmotivering när vi anger vad som är kartläggning av yttre hot. Detta är ytterligare en dimråde eftersom de inte ange vad de själva anser är "yttre hot"

Carl B Hamilton (fp) och Allan Widman (fp) refererar till "FRA-lagen" vilken lag som de avser är något oklart eftersom riksdagen den 18 juni ändrade i tre lagar och antog en ny lag. Carl B Hamilton (fp) och Allan Widman (fp) förefaller ha läst fel specialmotivering. De har läst specialmotiveringen till lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet när vi kommenterade lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. I den senare kan man läsa följande: " Vidare innebär ändringarna att verksamheten breddas från att omfatta yttre militära hot mot landet till att omfatta även andra yttre hot mot landet än rent militära. I lagtexten slås därför fast att försvarsunderrättelseverksamheten skall avse yttre hot mot landet. Detta innebär att bl.a. internationell terrorism och annan kvalificerad gränsöverskridande brottslighet som utgör hot mot rikets säkerhet eller samhällsviktiga strukturer omfattas av underrättelseverksamheten. Det utvidgade mandatet behandlas utförligt i avsnitt 6.3.1." (prop. 2006/07:63 sidan 134.)

I avsnitt kan 6.3.1 kan vi läsa " Förutom att tjäna som ett stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik skall försvarsunderrättelseverksamheten kartlägga yttre hot mot landet, oavsett om de är militära eller ej. … Som framhållits i tidigare avsnitt finns det ett växande behov av att kunna förse olika delar av samhället med underrättelser om företeelser som genom utvecklingen i omvärlden kommit att på ett eller annat sätt framstå som hot mot landet. (prop. 2006/07:63 sidan 36 och 38)

Det hänvisas till tidigare avsnitt. Där kan vi läsa: " Det finns också en rad andra fenomen som kan påverka Sveriges säkerhet negativt och i vissa fall få säkerhetspolitiska konsekvenser. Hit hör t.ex. olika typer av försörjningskriser, ekologiska obalanser, miljöhot, etniska eller religiösa konflikter, stora flykting- och migrationsrörelser samt ekonomiska utmaningar i form av valuta- och räntespekulationer." prop. 2006/07:63 sidan 17.

Carl B Hamilton (fp) och Allan Widman (fp) vill inte kännas vid att FRA ska kartlägga yttre hot som internationell terrorism, annan stats agerande mot Sverige, IT-beroende, försörjningskriser, miljöhot, etniska eller religiösa konflikter, stora flykting- och migrationsrörelser samt valuta- och räntespekulationer. De har alltså läst fel specialmotivering när de kritiserar oss.

41 kommentarer:

Johan Westerholm sa...

Bra! Du har mitt helhjärtade stöd

Mvh

Johan

Anonym sa...

När det gäller användandet av ordet "sökbegrepp", så kan det förvisso syfta på olika saker i signalspaningslagen respektive PUL:en för FRA. I den senare skulle "sökbegrepp" kunna syfta på kriterierna för de sökningar som FRA:s personal kan göra i det redan insamlade rådata.

Det skulle alltså inte handla om den filtrering som sker vid samverkanspunkterna, utan avse de manuella sökningar som görs i efterhand.

Jag är dock osäker på om det är detta som Allan Widman åsyftar. Det är också svårt att se på vilket sätt detta skulle vara av vikt i sammanhanget.

Det intressanta är ju att FRA ges möjlighet att massinhämta trafikdata inom ramen för sin metodutveckling, såsom beskrivs på s 72 i propositionen. Detta lär ske med hjälp av breda sökbegrepp som fångar in de flesta trafikuppgifter.

FRA-PUL:en medger lagring av uppgifterna i tre år, med möjlighet till förlängning. Under tiden får FRA:s personal göra sökningar i dessa data, som avser etnicitet, politisk åskådning, hälsa, sexualliv m.m. Resultatet av sökningarna kan sedan sammanställas i form av sociogram.

/Jakob

Anonym sa...

För mig (oss?) som inte har tillgång till interna folkpartinyhetslistor så är det litet oklart vad Carl B Hamilton (fp) och Allan Widman (fp) invänt mot och hur de har uttryckt sig. Finns det ingenstans man kan läsa vad de har sagt?

Gun Svensson sa...

Mark! Ser att spinnet mot er artikel har börjat. Det är klart att de som suttit närmast grytorna har mera prestige att försvara än andra. Det intressanta är vad andra riksdagsledamöter inom Folkpartiet gör – om de brinner samman till en Fp-del av betongmuren kring FRA. Detta fann jag på Leif GW Perssons blogg den 7 juli ”Bl a vet jag, tyvärr av egen erfarenhet, hur man kan påverkas av att leva och verka i en miljö där ”ett högre ändamål får helga medlen” och detta ganska oavsett hur dessa medel ser ut. Hur ens rättskänsla och demokratiska sinnelag kan ta skada utan att man riktigt fattar hur det gick till. Och utan att man ens behöver vara en dålig människa. Eller särskilt korkad. Även om det givetvis underlättar”. Detta har hjälpt mig att förstå hur vanligtvis kloka människor inte förstår när det blir fel.

Anonym sa...

"Hur ens rättskänsla och demokratiska sinnelag kan ta skada utan att man riktigt fattar hur det gick till.
Och utan att man ens behöver vara en dålig människa. Eller särskilt korkad."


Håller helt med farmorgun, efter 25:år i offenlig tjänst. Huvudsaken är att det man gör, är sanktionerat.
Lagligt, etiskt och att samtliga är med på det. "Man följer altså lagen". Konsekvensen kan bli vad den blir.

Erik Gertkvist sa...

Varje steg i debatten om FRA-lagen visar att riksdagsledamöterna varken läst lagförslagen eller förstått vad de innebär. Samt att de trots detta angriper bevisligen pålästa och insatta kritiker.

Bättre varudeklaration inför valet 2010 går inte att få.

Erik Gertkvist sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

Du är helt lysande Mark!

Mark Klamberg sa...

Tor sa...
F"ör mig (oss?) som inte har tillgång till interna folkpartinyhetslistor så är det litet oklart vad Carl B Hamilton (fp) och Allan Widman (fp) invänt mot och hur de har uttryckt sig. Finns det ingenstans man kan läsa vad de har sagt?"

Jag har uppdaterat detta inlägg och sammanfattat vad de sagt. Om jag skulle ta med hela meddelandet på en sida blir det lite otympligt. Det går bra att klicka till intervjun i SvD så får ni hela Allans citat.

Lars-Erick Forsgren sa...

Lysande Mark, jag har försökt beskriva också att man måste se att lagarna samspelar. Och att totaleffekten blir fel och märklig.
Men du utreder det in i varje detalj så de inte kan komma undan.

Anonym sa...

Det kan ju bero på att man inte känner till allt och övervakning över alla. Någon ger mer resurser än alla. Någon mer sofistikerad form av psykologisering att man ju bero på att utöva hemlig kontroll. Allt Storebror ser mer tycks allt. Storebror mer till och har aldrig blivit av med psykologisering. Över en sofistikerad form av psykologisering än så tycks alla förstå. Någon mer som kan utöva hemlig kontroll.
Det kan ju bero på att de storebror ser tycks aldrig kontroll ge. Iskallt och över att man inte känner alla så tycks viljan finnas.

Leo sa...

Personligen förstår jag inte hur Allan Widman (fp) och Carl B Hamilton (fp) kan vilja sätta sitt namn under en lag som helt uppenbart avskaffar grundläggande demokratiska rättigheter i Sverige, och bryter mot svensk grundlag och EKMR.

Inte heller förstår jag hur Widman kan göra det arroganta uttalande han gör i SvD. Men det är väl så, de har målat in sig nu, och det har gått prestige i frågan.

Det är inte bra. Särskilt inte när det handlar om vår demokratis varande eller icke-varande.

Anonym sa...

Det var Allan Widman och Carl B Hamilton som fick mig att bli intresserad av FRA-lagen från första början eftersom jag på den tiden förväntade mig att riksdagsledamöter skulle vara pålästa i det de röstar om. Väldigt naivt, jag vet.

Det var på den gamla goda tiden, i juni, när debatten var av mer teknisk karaktär. Allan och Carl som kom med väldigt befängda (och falska) argument gällande de tekniska aspekterna av FRA-lagen.

Jag märker att de nu ger sig på att debattera den juridiska aspekten av lagen också. Hur ska detta gå?

Stå på dig Mark. Vi vet att du har rätt.

Anonym sa...

Mark Klamberg,

Artikeln är ju i det mesta välskriven, som alltid.

Men jag är helt övertygad om att du (ni?) kommer att få ge er vad gäller konklusionen rörande sociogram och hur dessa används.

"Den andra frågan är vad som händer med all trafik som överförs till FRA. Svaret ligger i kartläggning av sociala nätverk med tekniker såsom sociogram."

Först: social nätverksanalys är lika med sociogram. (Sista meningen är så där lagom knäpp.)

Andra: All trafik som övers till FRA används inte endast för att ställa sociogram.

Tredje: All fokus rörande sociogram, är baserat på spekulationer om hur de används, och spekulationer om vad som _kan_ göras. Inte konkret hur, vad, och när, eller i vilken omfattning.

Att mappa tekniska spekulationer i olika led till specifika juridiska paragrafer för att få någon form av korrekt, men spekulativ, helhets konklusion är dömt att misslyckas. (Vice versa gäller också.)

Jag tror att Herrarna Hamilton och Widman, sannolikt har rätt i sin kritik, om att du (ni?) fått saker och ting om bakfoten.

Det blir helt enkelt sällan rätt när en konklusion är baserat på spekulationer. Speciellt när du (ni?) missat faktiska tekniska fakta, som finns att tillgå.

***

http://www.svt.se/content/1/c8/01/17/51/52/FRAny.pdf

(Sannolikt är detta ett äkta dokument, och i där finns ju faktiskt en hel del tekniskt om några saker FRA gör.)

***

Customer Target->Signal->Data->Information->Knowledge->Intelligence->Customer Environment.

Allt utgår ifrån kunderna: Huvuduppdrag, generella uppdrag, samt specifika uppdrag. (Även uppdrag som forskning (R&D) inkluderas.)

FRA består av två huvudenheter (bortser från administrativa): Signalunderrättelse- och Informationssäkerhetstjänst.

Varje huvudenhet har flera underenheter som tordes ha underenheter i sig, alla utför specifika saker, dvs uppfyller ett specifikt syfte.

Man har olika typer av "signalspaning", i olika typer av medium, beroende på ändamålen. Signaler lokaliseras, filtreras, och, inhämtas, analyseras och bearbetas, beroende på ändamål.

Allting görs enligt reglementet, och självklart ska det kontrolleras att så är fallet.

Så långt tordes det var självklart.

***

Uppdragen:

kan röra att ta fram nya trollformler för hur saker och ting kan förbättras.

lokalisera och inhämta en specifik krypterad kommunikation mellan två ambassader, i syfte att luska fram information om krypteringen.

Att försöka forcera krypteringen från en viss kommunikation, vilken ju först måste lokaliseras, filtreras ut, analysera så att det är den rätta, etc.

Att söka efter potentiell information om ett Ryskt potentiellt nytt vapensystem.

Att söka, analysera, trafiken, göra en trafikanalys, efter kända variabler som konstituerar en potentiellt pågående IT-attack.

Att skapa ett teoretiskt dynamisktnätverk, och göra en analys därefter, för att se hur, och vart, folk flyr från ett krigsdrabbat område, för att förhoppningsvis få reda på vart man ska sända hjälpen.

Att ta fram information när Herr Bildt ska resa till ett specifikt område, för att göra en riskanalys.

Att ta fram information till en riskanalys i ett potentiellt riskfyllt läge för att UD ska kunna tala om om vilka risker som föreligger för turister.

Att göra en nätverks analys av ett lands ambassaders hårdvara, för att se hur deras virtuella nät är uppbyggt ... ställa ett sociogram över maskiners kommunikationer.

Att ta reda på vilka Alibabas fyrtio rövare egentligen är ... här är sciogram ett sätt, men långt ifrån det ända som görs.

Etcetera, etcetera, etcetera.


Att söka, med specifika kriterier, efter länkar i trafikdatabaser, på generell basis som NSA gjort, är egentligen inte att ställa ett sociogram, däremot kan det leda fram till ett. (Trots allt en viktig skillnad.)

***

Inom alla dessa "spaningsuppdrag" kommer en hel mängd olika metodiker, (eller discipliner som andreas pettersson skrev), existera, varav en är att skapa av sociogram, där metodiker som länkanalys, ("anomaly detection"), länk extrahering, mfl mfl mfl, ingår: men som är metodiker som används var för sig, eller tillsammans, i varierande kombinationer, i mångt fler saker än bara endast sociogram (som används i kombinationer med metodiker som både ingår, i att ställa ett sociogram, och inte.)

***

Fokuseringen på sociogram är helt fel, för annars kan du (ni?) fokusera på "anomaly detection" också på samma sätt, eller varför inte nätverksanalys eller vardaglig trafikanalys som operatörer håller på med för att hålla systemen vid god vigör?

***

Vilka databaser som existerar (interna, externa, och, öppna och slutna) är en sak, hur dessa används beror på ändamålet. Att dessa _kan_ användas (spekulativt) är en sak, hur, när, och för vilket syfte, dessa används är en helt annan sak, och det bör kontrolleras och helst före, under, och efter, de nyttjas.

***

Det viktiga tordes först vara hur, hur mycket, och på vilket sätt, FRA får access till signaler, vilket tordes utgå per uppdrag. Och att detta med kontroll filtreras innan, samt att processen kontrolleras före, under, och efter.

***

Oavsett vad man tycker om FRA, så måste FRA ha tillgång till civila kommunikationer, för att effektivt kunna utföra sina uppdrag. Det gäller trots allt signalspaning, underrättelseverksamhet riktat i första hand internationellt, men också potentiellt nationellt (beroende på specifika uppdrag).

***

Hmm, du (ni?) talar oftast om konsekvenser utifrån vad som _kan_ göras.

Vad blir konsekvensen av att sänka "FRA-lagen" pga mer eller mindre demagogisk retorik av FRAs användning av sociogram?

Ska vi förbjuda att någon skapar ett sociogram?

Ok, låt säga att FRA inte får skapa sociogram utifrån tillgång till signaler som direkt dupliceras eller dirigeras till dom, och att signalerna endast är från "militära frekvenser".

Först: Alla kan skapa sociogram, med en enkel kabelaccess via sin ISP, å man behöver inte mer ärn papper och penna, fast diverse mjukvaror gör så saken enklare. Forskare gör det och får tillgång till duplicerade signaler från diverse kabelägare/operatörer, i syfte att forska om dittan och dattan. Polisen, SÄPO, och MUST skapar sociogram (i helt legala syften) vid behov. Företag, även operatörer, gör det, non-profit organisationer, och studenter, mfl, likaså.

Andra: Skulle vi reglera, eller än värre förbjuda, enligt lag sociogram bara för att FRA använder sociogram efter behov, hur skulle det då påverka alla andra? (Men säg att vi bara reglerar, eller än värre föbjuder endast FRA att skapa sociogram t om via deras vanliga Internet access, oavsett om det rör människor och/eller maskiner. Hur mycket skulle inte effektivitet sjunka då, t om inom underrättelsetjänster hos polisen, SÄPO, och MUST?

(Bättre då att reglera individer och verksamheter som gör det, före, under och efter, och inte minst hur resultaten får användas och i vilket format. Eftersom sociogram i alla dess former har funktioner för olika personer och verksamheter i ett fritt demokratiskt samhälle som bygger på utveckling.)

***

Heh, gick poängen fram (ang. komplexiteten, och speciellt sociogram)?

(Ursäkta den långa kommentaren. huh fast egentligen är det ännu mer komplext.)

//ST

Anonym sa...

Ett tillägg:

Vad som tordes vara klart och uppenbart är att FRA använder sig av sociogram. Dom skulle vara ytterst korkade om dom inte gjorde det.

När, hur, och i vilken utsträckning, FRA använder sig av sociogram, begränsas med tillgången till accessen till signaler (data/kommunikationer/information/blah) samt självklart att allt kontrolleras före, under och efter, i processen.

Som sagt sociogram ett enda litet verktyg. Och FRA ska ha tillgång till, men den tillgången ska filtreras och kontrolleras efter behov.

//ST

Anonym sa...

ST:


Du har just konfirmerat, korrektheten i artikeln.
Tack så mycket.

Tomas Mattsson sa...

Strukturen på trafikdatat vittnar om sanningen, förstår Hamilton och Widman det.

Anonym sa...

"Du har just konfirmerat, korrektheten i artikeln.
Tack så mycket."

Det är altså artikeln i [DN], vilket jag åsyftar på.

Mark Klamberg sa...

Anonym/ST skriver: "Jag tror att Herrarna Hamilton och Widman, sannolikt har rätt i sin kritik, om att du (ni?) fått saker och ting om bakfoten.

Det blir helt enkelt sällan rätt när en konklusion är baserat på spekulationer. Speciellt när du (ni?) missat faktiska tekniska fakta, som finns att tillgå."

Anonym/ST, du verkar väldigt insatt. Du kanske är en desinformatör från FRA?

Tack för tipset om FRA-dokumentet som SVT hade. Jag ska tugga sönder det vid tillfälle. FRA:s glidningar i svaren är uppenbara, t.ex. fråga 14.

Fråga 14.
Finns det inga övergripande lagar som gör att man är skyldig att ingripa vid brott.

FRA:s svar: Inte såvitt jag vet.

Min kommentar: Jag har aldrig påstått att FRA:s anställda tar på sig uniform likt John Anderton (filmen Minority Report) och beger sig ut på fältet för att handgripligen gripa någon när de hittat något misstänkt. De lämnar informationen vidare till polisen. Då kan FRA ge ett glidande svar som vi ser ovan. Det vimlar av glidningar i dokumentet. Jag orkar inte ta i alla.

Anonym sa...

Tack för ditt gedigna arbete, Mark Klamberg. Det biter!

Tomas Mattsson sa...

Denna strid berättar för oss vilken nivå vi befinner oss på -- vad har vi gjort för att drabbas av denna förbannelse.

Anonym sa...

badlandshyena.
Är rätt träffande i kommentarerna.
Erik Hultin har svårt att få ut en referenskopia, av FRA hearingen.
Det är så det ser ut, vid en snabb översikt.

Tomas Mattsson sa...

Ja, vi får nog be FRA rita ett sociogram över di där professorerna och alla oss andra för vi verkar ju inte vara riktigt riktiga, att döma av vissas uttalanden. Det är i alla fall en sak som är klar.

Anonym sa...

Jag tror vi bör fundera lite mer på det som Anonym/ST säger. Hans inlägg är intressant för att det verkar vara ganska mycket i linje med vad FRA vill presentera utåt. Och det är denna typ av sysslor de talar med gästande politiker om, tills alla är nöjda med att de gör ett viktigt jobb. Man får heller inte glömma att många som jobbar på FRA troligen är ärligt övertygade om att de gör vettiga saker som inte hotar integriteten.

Massövervakningen av människor genom kontaktkartor (sociogram) är en viktig del av integritetsöverträdelsen, men också mer direkt spaning på individer lär kunna förekomma om de får tips från USA på intressanta IP-adresser t.ex. Så vi får akta oss för att få det att verka som om vi vore motståndare främst till upprättandet av sociogram i största allmänhet, när det ju är det att FRA får hela trafikflödet som är det mest upprörande, oavsett exakt vilken metodologi de sedan använder på materialet. Och där har ST säkert rätt i att metodval skiftar alltefter uppdrag, och FRA får massor av olika slags uppdrag. Detta är i själva verket ännu ett av problemen med FRA, att de får göra alla möjliga slags undersökningar till olika kunder. Det är osunt med ett organ som sitter på alla rådata och låter myndigheter och främmande makt köpa den information de önskar. Eftersom FRA hellre vill syssla med dessa saker än med traditionell signalspaning finns det antagligen goda skäl att lägga ner FRA i dess nuvarande form och dela upp de legitima delarna av verksamheten på olika (redan befintliga) myndigheter, så inte ett organ sitter på allt (Agrell har varnat för denna maktkoncentration i Aktuellt nyligen). Men exakt hur detta ska gå till blir förstås en fråga för den parlamentariska kommittén efter höstens upprivning av lagen i riksdagen.

Med detta vill jag inte på något sätt kritisera Marks m.fl. briljanta artikel. Och särskilt viktigt var att den kom på en framskjuten plats i en ledande tidning. Bloggosfären är mycket viktig men DN slår faktiskt igenom snabbt och tungt hos stora grupper som inte läser bloggar.

ST:s inlägg visar vad FRA-sidans svarsstrategi kan komma att bli: att nämna alla viktiga sysslor FRA gör som är till gagn för alla och som är långt från traditionell spionageverksamhet. Man kommer att framhålla att sociogram är en legitim teknik på många områden och försöka måla upp FRA-motståndet som att det skulle vilja förbjuda en vedertagen och nyttig teknik. Och man kommer att leta efter eventuella fel i de analyser som kommit fram genom jämförelser mellan lagtext och antaganden om teknik. (Men vad annat kan man göra än sådana jämförelser? Allt är ju hemligt och vi har bara lagtext och lite tekniska fakta att utgå ifrån. Likväl vänds detta underskott i insyn emot oss. Snarare borde riksdagsmännen fundera på varför de ska sanktionera något de inte får adekvat information om.)

Anonym sa...

Ja ... Eller så får Ingvar Åkesson skicka ut sina "narkotikavovvar", för att lukta på våra sladdar. När han tydligen, har svårt att höra vad vi säger annars.

Lars-Erick Forsgren sa...

Blev det tyst kring Widmans-Hamiltons replik nu? Eller fortsätter det som programmering av de lydiga i tysthet?

Gun Svensson sa...

Lars-Erick: Inte alls, jag tror att vi alla begrundar att Datainspektionen påbörjat sin granskning av FRA och att Mark Klamberg bett dem kolla sådant som Mark och andra tagit upp i sin debattartikel. Annars tror jag nog att FRA-kramarna gör det som inte bara jag utan alla andra gör, nämligen pratar med folk på stan - som politisk vilde har jag ingen partiorganisation, som måste övertalas ;-) Jag har lagt mina valsedlar på tre olika partier i alliansen och just nu är det bara ett, möjligen två som får vara med vid nästa dragning :-))

Mark Klamberg sa...

Zeke skriver: "vi får akta oss för att få det att verka som om vi vore motståndare främst till upprättandet av sociogram i största allmänhet, när det ju är det att FRA får hela trafikflödet som är det mest upprörande, oavsett exakt vilken metodologi de sedan använder på materialet."

Jag tycker vi redan har lyckats bra med att förklara att all trafik ska överlämnas, det nämns också i en bisats av artikeln. Med den här artikeln tog vi ett steg till, som jag ser det. Budskapet är att FRA både massavlyssnar och kartlägger.

Gun Svensson sa...

Mark: Det ligger en del i Zekes funderingar. Men som jag tidigare skrev till Jens O i en kommentar på min egen blogg kan man säga; Sociogram är egentligen ingenting konstigt - det är en vanlig metod i många andra sammanhang, men då är den person, som det gäller, själv med och bygger upp det hela för att själv se hur ens situation ser ut. Felet här är att man med hjälp av en sökrobot gör det bakom ryggen på den det vederbör och att det utan dialog med den det rör kan bli helt fel.

Anonym sa...

Mark/Farmorgun:
Farmorgun har helt rätt där. Blev synnerligen förvånad häromdagen, när jag satt och tog upp frågan om sociogram, med min 75:åriga mor (folkskolelärare). Hon hade full koll på vad det var och kände omgående igen det diagram, som Falkvinge har gjort. Det var sådant hon hade arbetat med som pedagog, då på individnivå.

Gun Svensson sa...

Jens O: Hälsa din 75-åriga mamma ;-), hon är bara några år äldre än jag. Bra dock att vi har klart för oss skillnaden mellan lärarens och andra yrkesgruppers sociogram och FRA:s.

Anonym sa...

Farmorgun:
"Hälsa din 75-åriga mamma ;-), hon är bara några år äldre än jag."

Det skall jag göra. Har förövrigt rekomenderat din blogg, när den är mycket välskriven.

"Bra dock att vi har klart för oss skillnaden mellan lärarens och andra yrkesgruppers sociogram och FRA:s."

Där har vi skillnaden. Pedagogens verktyg för att förklara rellationer, kontra FRA:s massinsamling, 'för vad det nu kan vara'.
Vilket faller platt, när den typen av sociogram i praktiken, faller på sin egen orimlighet.

Något som jag stött på (pingback till mig), är en ytterligare försvårande omständighet.
Det är de personer vilka lever, under en skyddad identitet.

Lars-Erick Forsgren sa...

OK, Farmor! Blir intressant vad Datainsp kommer fram till. Har dock inga stora förhoppningar, så vassa klor har de inte utrustats med. Och det tar väl tid... men man kan ju hoppas.

F.ö. självklart att vi alla nu försöker nå ut med vår kunskap o uppfattning. Vi kan vara övertygade om att FRA-kramarna gör detsamma, fr f a i "buskarna".
Själv håller jag mig f.n. främst i öppna, tryckta medier.

Gun Svensson sa...

Lars-Erick: DI ska vara klara om sex veckor - kan just undra om de ingår i FRA-kramarnas arsenal. Vad vet vi om DI:s chef Göran Gräslund - går han maktens eller individens ärenden?

Anonym sa...

Man blir ju rent gråtfärdig av lycka - NOT!

Detta innebär att DI:s granskning är klar precis exakt när den allmänna motionstiden i riksdagen gått ut... HEHEHE!

Jag har förstått att det är mycket mygel bland de som stulit makten av medborgarna - Men inte trodde jag att ABSOLUT ALLT var mygel!!!

Gun Svensson sa...

Hans J: Det var ju ett intressant sammanträffande ;-)
Mark och andra: Jag har nytt sänt ett mejl till SVT24 och Martin Ådahl, Fores och bett dom att skingra dimmorna kring alla våra ansträngningar att få besked om reprissändning. Jag har ställt frågan om det är mediapolitiska eller partipolitiska skäl som kan förklara svårigheterna.

Anonym sa...

Det handlar dels om reprissändning (mindre viktigt i mina ögon men fler kanske blir delaktiga så) men ännu mer att man inte lägger upp hearingen i arkivet för streaming. Där stör det ju inte ett dugg men finns konstant tillgängligt!

Så repris så klart men
absolut lagd i arkivet!

Gun Svensson sa...

Jag har nu fått svar sedan Mattias Forsgren ringt upp mig:

Förklaringen är följande: 24 Direkt har inga budgetmedel för att kunna lägga ut några av sina program på nätet i anslutning till att de sänts. De lägger ut veckans tablå varje fredag och har en veckas framförhållning.

Programmet finns inte med i nästa veckas tablå, men ligger i pipen, varför jag vädjade om att det skulle tas med snarast. På min fråga om mediepolitik eller partipolitik svarade han ABSOLUT INTE och jag väljer att tro på förklaringen med pengarna, eftersom inga andra 24 Direkt-programmen läggs ut på nätet!

Anonym sa...

1. Jag vägrades även att KÖPA materialet!

2. Jag fick inte ta med egna tomma DVD-skivor för att kunna få en kopia.

Men vad är detta för system? Ska jag tigga mitt eget företag om att lägga ut material i en fråga som är otroligt viktig för hela det svenska folket och även för andra. En debatt i den kanske mest brännande frågan på många år göms undan? Vi får inte lov att ta del av den? Självklart nekar man till allt mygel, vem hade väntat sig någonting annat...

DETTA ÄR INTE ACCEPTABELT!

Man får budgetera om för jag vill få tillgång till programmet!

Gun Svensson sa...

Hans J: Förstår din rebelliska inställning, men ... Om inga andra 24Direkt-program läggs ut, blir det svårt att begära ett avsteg för just detta program. Du kan inte slå på en underordnad anställd utan isf måste du vända dig till toppen i SVT. Även om vi äger "företaget" har vi inte rätt att klampa in hur som helst. Livet har lärt mig att man kommer längre om man bugar så djupt att de inte ser att man ler.

Anonym sa...

@Farmorgun:
Det är illa om man inte ens blir sedd när man bugar. Då kan man le så mycket man vill men leendet riktas mer mot en själv...

Sedan är jag inte så mycket rebell som rätt och slätt besviken.

Vi får sätta vår tillit till Piratebay när det gäller yttrandefriheten och Mark och Rick när det gäller att påpeka att Kejsaren inte har några kläder...