söndag, april 05, 2009

Unika möjligheter för svensk polis?

NyTeknik rapporterar följande.

Vid sidan av FRA kan polisen få egna befogenheter att signalspana. Det betyder att såväl Säpo som den öppna polisen kan få tillgång till rådata från signalspaning gällande utländska förhållanden.

Att polisen får råmaterial skulle, enligt uppgift, vara detsamma som att polisen får del av stora mängder extremt hemlig information, exempelvis om hur underrättelserna har inhämtats och från vem.

– I de flesta länder kan polisen få del av bearbetad underrättelseinformation och sammanställningar i form av rapporter, men att de själva skulle få signalspana är unikt i världen, säger en bedömare.

Det här kan vara ett problem eftersom FRA inhämtar och lagrar rådata även avseende kommunikation som inte kan kopplas till yttre hot, dvs "oskyldig kommunikation". Det handlar bl.a. om information om vem som kommunicerar med vem. SVT har rapporterat om det och i FRAs egna dokument förklaras mera. I SVTs reportage och FRAs dokument talar man om trafikdata istället för rådata, men jag uppfattar att trafikdata omfattas av det mer omfattande begreppet rådata.

FRA fångar in och sparar omfattande mängder trafikdata om vem som kontaktar vem, när, var och hur via fasta telefoner, mobiler, sms, mejl, datorer med IP-nummer och så vidare.

FRA har framhållit utåt att man jobbar med precisa, exakta sökbegrepp för att få tag i utländsk trafik. Men enligt Rapports källor handlar det om en generell massinhämtning av trafikdata. där både svenska och utländska medborgares trafikdata samlas in i en bred håv.

Trafikdata som avslöjar vem som kommunicerar med vem är väldigt känslig eftersom den kan användas för att kartlägga kommunikationsvanor, vilka nätverk man tillhör och därmed social tillhörighet. Detta ska hanteras av så få personer som möjligt för att förhindra missbruk. Därför vill jag resa ett varningens finger för att polisen får direkt tillgång till FRAs databaser med rådata/trafikdata. SÄPOs/polisens motiv för en sådan förändring är förmodligen att de skulle få större möjlighet att rikta signalspaning (t.ex. avlyssning) mot fysiska personer, individer. I NyTekniks artikel ovan kan man läsa att det vore unikt i världen med polis som har tillgång till rådata.

Som jag uppfattar det har polisen enligt nu gällande lag bara direkt tillgång till färdigbearbetade underrättelser och inte rådata/trafikdata. (9 § förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet).

En relaterad fråga är i vilken uträckning obearbetad information överförs mellan stater. Jag har uppfattat att stora mängder rådata/trafikdata insamlas inom FRAs utvecklingsverksamhet. Enligt 9 § signalspaningslagen får FRA beträffande utvecklingsverksamheten "etablera och upprätthålla samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer." Det ger ju inget svar om i vilken utsträckning detta sker. Idag återupptäckte jag en gammal artikel från NyTeknik där vissa ledtrådar ges.
FRA kan ha spanat på svenskar via avlyssning i baltstaterna. Enligt vad Ny Teknik erfar skickas stora trafikmängder från några av baltstaterna till FRA.

Stora trafikmängder eller rådata från signalspaning i kabel – alltså obearbetad digital trafik – sänds enligt uppgift till FRA i Sverige.

Den söks sedan igenom här hemma i jakt på försvarsunderrättelser som FRA kan ha intresse av. På så sätt kan FRA ha samlat uppgifter om svenskarna, som man sedan lämnat vidare, sannolikt till Säpo.

Även stora underrättelsenationer, som USA, lär få ta del av trafikmängderna via sina organ, uppger Ny Tekniks källor.
Dessa konkreta uppgifter hade förtjänat mera uppmärksamhet.

Bloggar
Scaber Nestor

9 kommentarer:

Tor sa...

Mark, när datalagringsdirektivet var uppe för diskussion på din blogg verkade du anse att det kan vara motiverat att ge polisen tillgång till trafikdata. När det gäller FRA-lagen verkar du tycka tvärtom. Har jag missuppfattat din ståndpunkt? Om inte, hur kommer det sig att du gör olika bedömningar?

Mark Klamberg sa...

Tor,
Nu har ju inte Anders Eriksson lämnat sitt förslag, men om SÄPO/polisen ska bedriva sin egen signalspaning måste de få tillgång till all trafikdata avseende kommunikation som korsar Sveriges gränser.

Datalagringsdirektivet reglerar operatörers skyldighet att lagra trafikdata, inte polisens möjlighet att få ut den samma. Redan idag har polisen rätt att få ut sådana uppgifter från operatörerna enligt rättegångsbalken och lagen om elektronisk kommunikation. Polismetodutredningen föreslår förändringar, men inga av dessa alternativ innebär att SÄPO/polisen har tillgång till all trafikdata. Det är en skillnad.

Jag tycker det är rimligt att SÄPO/polisen kan få ut trafikdata, men när det börjar närma sig "fri" tillgång blir jag tveksam. Jag tror det är detta som ibland avses med "signalspaning".

Vi får se vad Anders Eriksson föreslår.

Tor sa...

NyTeknik: "I korthet innebär det att såväl Säkerhetspolisen som Rikskriminalen ges egna möjligheter att signalspana.

Rent tekniskt skulle de biträdas av FRA, Försvarets radioanstalt, som alltså skulle utföra själva signalspaningen med sin utrustning."


Med andra ord (med reservation för att vi inte sett det slutgiltiga förslaget): polisen/SÄPO skulle inte spana själva utan få tillgång till resultaten av FRA:s spaningar.

Jag tolkar din inställning som att förutsatt att SÄPO/polisen bara får ut data som är relevant för deras syften, så är det ok. Jag har ärligt talat väldigt svårt att förstå varför du är så kritisk mot lagring och behandling av trafikdata i FRAs regi, men okritisk i förhållande till internetleverantörer/polis.

Om polisen bereds tillgång till data som detaljerat beskriver människors liv tror jag att det innebär betydligt större risker för påverkan på folks betéende än om FRA har tillgång till samma information. Det finns också betydligt större risker för ändamålsglidning.

Robert sa...

Tor: ang datalagringsdirektivet

Johan pehrson är ju med i folkpartiet (liksom Mark Klamberg). Då blir det så där ..

Mark Klamberg sa...

Tor och Robert,
Låt oss säga att polisen har en välgrundad misstanke mot en narkotikalangare som är medlem av ett större nätverk. Tycker ni det är fel att polisen 1) får information om vem han kommunicerar med 2) har möjlighet att avlyssna personen?

Man måste varken ha FRA-lagen eller trafikdatalagring för att göra detta möjligt såvida man inte vill gå bakåt i tiden. Det måste dock åtminstone finnas en möjlighet för polisen att begära ut sådana uppgifter avseende pågående eller framtida kommunikation avseende en misstänkt brottsling. Det sista har jag inga problem med. Har ni?

Polismetodutredningen föreslår hur man ska ändra på reglerna för när polisen kan få ut uppgifter. Det kan de redan idag, både genom rättegångsbalken och LEK. En del av förslagen är bra (inga trafikuppgifter fås ut genom LEK), andra funderar jag över, men att polisen ska kunna få ut sådana uppgifter stödjer jag.

Mark Klamberg sa...

När det gäller att problematisera frågan om förhållandet internetleverantörer/polis har närmast alla fokuserat på att polismetodutredningen kommer tillåta att polisen får ut abonnentuppgifter för "vanlig" fildelning.

Jag har i all ödmjukhet påpekat att det finns andra aspekter av polismetodutredningen som är problematiska. Jag vet inte om det är att vara okritisk.

Tor sa...

Hej Mark,
Tack för svaret. Själv har jag inga problem med hemlig avlyssning vid misstanke om grov kriminalitet förutsatt att det sker framåt i tiden i anslutning till det att misstanken uppstår och att det finns fungerande kontrollmekanismer på plats.

Det är den generella och ständiga lagringen av allas förehavanden och kontakter som jag vänder mig mot. Jag tror förresten att jag var litet otydlig. Med att du verkade "okritisk i förhållande till internetleverantörer/polis" syftade jag på polisens eventuella framtida möjlighet att komma åt data som lagrats i enlighet med datalagringsdirektivet, och den uppenbara risken att kraven för tillgång med tiden sänks. Om hälften av allt krut som läggs på IPRED och fildelning lades på datalagringsdirektivet skulle ingen vara lyckligare än jag.

Vad anser du för övrigt, rörande datalagringsdirektivet, om möjligheten att gå tillbaka i tiden, faran för ändamålsglidning och risken för att databaserna läcker och människors betéende påverkas?

Mark Klamberg sa...

Tor,
Jag anser att alla de problem du tar upp är relevanta.

infallsvinkel sa...

Sista rycket i omröstningen på min blogg!

Nästan 100 pirater har redan deltagit.

Vilket parti är Piratpartisternas andrahandsval?

http://infallsvinkel.wordpress.com/2009/04/05/piratpartisternas-andrahandsval/