söndag, april 22, 2001

Aftonbladet debatt: Ni driver människor i döden, Klingvall

Aftonbladet debatt den 22 april 2001 tillsammans med de borgerliga ungdomsförbunden

Ni driver människor i döden, Klingvall

Regeringen måste sluta driva flyktingar i döden, både här hemma och vid EU:s gränser. Först när Maj-Inger Klingvall tar sitt ansvar som migrationsminister kan vi prata om en flyktingpolitik i Sverige och EU som är värd att kallas human och rättssäker, skriver representanter för fyra borgerliga ungdomsförbund.

Vi är uppväxta i tron på att Sverige är ett land som vilar på två grundpelare: rättssäkerhet och humanitet. Men vid en närmare granskning av Sveriges och EU:s flyktingpolitik tycker vi inte att den kan kallas vare sig rättssäker eller human. Vi undrar varför regeringen och migrationsminister Maj-Inger Klingvall för en flyktingpolitik som driver människor till att ta sina liv?

Sverige har som ordförande i EU möjlighet att driva en förändring av den gemensamma flyktingpolitiken inom EU. Det är oerhört väsentligt att regeringen börjar leva upp till den humanitet som den säger sig värna om. Det är dags att en människovärdig flyktingpolitik förverkligas!

Människor far illa. För en månad sedan hittades tolv döda flyktingar som slagits sönder mot klipporna vid Cádiz i södra Spanien. Drygt 900 kurder strandade på den franska Medelhavskusten den 17 februari. Några dagar senare kom ytterligare 198 människor i några ynkliga båtar till Tafirakusten, intill Cádiz. Listan kan göras lång. Det absurda i det hela är att ju mer Europa försöker stänga till sina gränser, desto fler försöker ta sig in på denna kontinent. Det enda dessa människor har att förlora är sina liv. Vari finns humaniteten och människovärdet i att stänga gränser och bygga skyddsmurar mot dem som strävar efter ett bättre liv?

I Sverige har regeringen punkt för punkt fört en sverigedemokratisk flyktingpolitik. Många flyktingar gömmer sig och lever under mycket inhumana förhållanden i vårt land. Klingvall har själv i en intervju i Dagens Eko (10/2) sagt att hon kan tänka sig att gömma flyktingar: "Vi kan alla hamna i en sådan situation." Vi förstår inte hur hon tänker. Så länge hon har ansvar för flyktingpolitiken kan det väl inte bli så? Med de regler som Klingvall förespråkar, kommer det inga flyktingar som man kan gömma. Det är dock inte för sent för Klingvall att börja ta ansvar för de ändringar som måste ske. Det finns vissa åtgärder som regeringen kan vidta för att sluta driva människor i döden, både på hemmaplan i Sverige och på EU-nivå:

För det första, lägg ned Utlänningsnämnden och låt vanliga förvaltningsdomstolar ta över prövningen av asylärenden. Utlänningsnämnden är en av de mest kritiserade instanserna i Sverige. Långa väntetider, uppmärksammade beslut som utmynnat i tragiska självmord, 2 000 gömda flyktingar varav cirka 200 barn. Sverige har flest fällande domar från FN:s tortyrkommission. Detta stärker bilden av en instans som inte klarar sin uppgift tillfredsställande. Kritiken fick som bekant gehör och en parlamentarisk utredning om ny instans- och processordning i utlänningsärenden (NIPU) inleddes i början av 1997. Slutbetänkandet lades fram 1999 med förslag hur utlänningsärenden ska behandlas. Dessutom lämnades ett förslag till omskrivning av hela Utlänningslagen - som av förklarliga skäl har blivit krånglig efter att ha ändrats mer än tjugo gånger på tio år. Kommittén kunde inte enas om instansordningen. Reservation skrevs av flera partier. Dock fanns en gemensam grundprincip för alla partier som innebar att Utlänningsnämnden ska läggas ner och dess arbetsuppgifter ska överföras till förvaltningsdomstolarna. Regeringen har tillsatt ännu en arbetsgrupp i departementet som kom med sitt förslag i juni 2000. Förslaget, formellt ett komplement till NIPU, från departementets arbetsgrupp är att Utlänningsnämnden ska ersättas av en Utlänningsdomstol. Vi befarar att detta i princip bara betyder ett namnbyte.

För det andra, genomför en amnesti: bevilja uppehållstillstånd till de cirka 2 000 flyktingar som idag lever gömda och till dem som har fått vänta orimligt länge på beslut. Det skulle göra att ett nytt system kunde få träda i kraft och få börja med "rent bord". De flyktingar som har råkat illa ut i dagens restriktiva, godtyckliga och inhumana hantering måste få upprättelse.

För det tredje måste regeringen ta sitt ansvar och bidra till en förändring när det gäller EU:s asylpolitik, som bland annat tvingar flygbolagspersonal att agera gränspoliser. I februari i år träffades EU:s justitie- och inrikesministrar i Stockholm för att diskutera det europeiska flyktingmottagandet. Slutsatsen blev att EU inte kommer att börja driva en humanare, utan snarare en mer restriktiv flyktingpolitik. Utifrån det förslag som Storbritanniens inrikesminister Jack Straw lade fram ska asylsökande från vissa länder inte ens få sin ansökan prövad! Andra skulle få söka asyl från ett land utanför EU. Storbritannien vill gå så långt att den individuella rätten att söka asyl avskaffas. Var i detta förslag ligger den enskildes fri- och rättigheter? Det enda som de flesta migranter drömmer om är att bygga sig en ny framtid i ett nytt land. De drömmarna slås dock snabbt sönder, antingen redan mot bergsklippor i södra Europa eller senare, under de fruktansvärt långa väntetiderna hos Utlänningsnämnden. Genom att upprätthålla den asylprocess som idag finns, både i Sverige och i EU, driver Maj-Inger Klingvall och hennes regering människor till att ta sina liv.

För det fjärde, utnyttja möjligheten att åberopa humanitära skäl i de 650 individuella fall som mot sin vilja ska återföras till Kosovo nu när tidsfristen för kosovoalbanernas och bosniernas tillfälliga uppehållstillstånd går ut. Förra året dog över 500 personer i Kosovo av minor, de flesta barn. För kort tid sedan dog en tonåring av en granat. Det är brist på bostäder. Droger och prostitution frodas när rättssystemet är satt ur spel. De extrema politiska gruppernas våld drabbar civilbefolkningen. Ingen, som inte är beredd att skicka sina egna barn till Kosovo, borde skicka dit andras.

För det femte ska Sverige fortsätta vägra tillämpa Dublinreglerna om första asylland när dessa innebär en kränkning av Genèvekonventionen om flyktingar. Sverige har tidigare inte skickat tillbaka bosnier till Republika Srpska i motsats till Tyskland. Enligt Dublinkonventionens huvudprinciper ska flyktingarna som först sökt asyl i Tyskland, fått avslag och sedan kommit till Sverige, skickas tillbaka till Republika Srpska via Tyskland. Det finns mycket goda argument för att Sverige ska följa sina internationella förpliktelser, ge dessa bosniska flyktingar skydd och därmed utnyttja den säkerhetsventil, de undantagsregler som faktisk finns i Dublinkonventionen. Alternativet är att människor i denna situation skickas tillbaka till områden där de hotas av förföljelse.

Först när Maj-Inger Klingvall tar sitt ansvar som migrationsminister och genomför de åtgärder vi nämner kan vi prata om en flyktingpolitik i Sverige och EU som är värd att kallas human och rättssäker!

Anna Johansson
ansvarig för flykting- och invandrarfrågor i Moderata Ungdomsförbundet,

Tove Lifvendahl
ordförande i
Moderata Ungdomsförbundet.

Birgitta Ohlsson
ordförande i Liberala Ungdomsförbundet,

Mark Klamberg
1:e vice ordförande i Liberala Ungdomsförbundet.

Magnus Berntsson
ordförande i
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet,

Helen Richard
2:e vice ordförande i
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.

Malin Svensson
ordförande i Centerpartiets Ungdomsförbund,

Johanna Gustafsson
ansvarig för integrationsfrågor i Centerpartiets Ungdomsförbund