onsdag, februari 08, 2012

Syrien, FN och folkrätten

Professor Said Mahmoudi har skrivit på SvD Brännpunkt om Syrien, FN och folkrätten. Jag tycker att en av hans viktigaste poänger är att även med ett veto i FNs säkerhetsråd så har andra stater likväl rätt enligt folkrätten att vidta åtgärder mot Syrien för att stävja kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive "begränsa diplomatiska kontakter, handelsrelationer eller olika typer av utbyten mellan länder".

I tenta den 19 december 2011 ställde jag nedanstående frågor till studenterna. Du kan också läsa svaren. fråga 4a) och 4b) handlar om vad folkrättens regler är (de lege laga) medan fråga 4c) är en fråga om hur folkrätten bör vara (de lege ferenda). När man läser Said Mahmoudis artikel så är det bra om man har uppdelningen mellan de laga lata och de lege ferenda i bakhuvudet.

Fråga 4
7 poäng
Som en del av den “Arabiska våren” började protester i Syrien den 26 januari 2011 och några månader senare utvecklades dessa till ett fullskaligt uppror. När protesterna fortsatt har Syriens regeringen bl.a. använt stridsvagnar och prickskyttar för att få bort människor från gatorna. Protesterande, förbipasserande och boende i vissa städer påstås ha dödats på ett godtyckligt sätt. Organisationen Human Rights Watch uppskattar att 5 000 människor dödats. Syriska oppositionella har rest krav på omvärlden att den ska ingripa med våld för att undsätta den syriska civilbefolkningen bl.a. genom att upprätta en flygförbudszon på samma sätt som skett beträffande Libyen. Ryssland är nära allierad till Syrien. Som permanent medlem i FNs säkerhetsråd har Ryssland förklarat att man kommer säga nej till sådana krav.

Fråga 4a) Givet ovanstående förutsättningar, kan andra stater hålla Syrien ansvarigt och vidta motåtgärder i form av handelssanktioner för att förmå Syrien att upphöra med kränkningar av mänskliga rättigheter? (2 poäng)
Svar: Av draft artikels 42 och 48 framgår att inte bara stater som kränkts utan även stater som parter i en multilateral överenskommelser eller som känner sig kränkta som medlemmar i det internationell samfundet kan vidta motåtgärder. Det gäller bl.a. vad avser kränkningar av mänskliga rättigheter. Se sid. 134 i Bring/Mahmoudi/Wrange.  
Utgångspunkten som några studenter har missat är att Ryssland lägger in sitt veto mot alla tvångsåtgärder mot Syrien.

Fråga 4b) Givet ovanstående förutsättningar, kan enligt folkrätten en grupp av stater, en koalition av de villiga, likväl använda våld för att undsätta den syriska civilbefolkningen? (3 poäng)

Svar: Nej. FN-stadgan huvudregel i artikel 2(4) anger att stater ej ska använda våld. (1 poäng) Undantag från denna huvudregel är möjlig om 1) det finns ett FN-mandat grundat på kapitel VII eller 2) vid självförsvar enligt artikel 51. Ryssland kan som permanent medlem i säkerhetsråd inlägga veto och förhindra att FN-mandat ges. (1 poäng) De exempel på humanitär intervention som finns (Kosovo) och R2p-doktrinen förändrar inte saken. (1 poäng) Resonemang om Uniting-for-peace resolutionen har gett poäng, även om det är mycket tveksamt att generalförsamlingen har en sådan befogenhet. Okritiska resonemang som utgått från Uniting for peace har därför ej lett till maxpoäng.

Fråga 4c) Med hänsyn till ovanstående exempel, anser du att en förändring av det relevanta regelverket är påkallat och i så fall hur? Om du anser att det vore olämpligt med några förändringar, argumentera i så fall för denna ståndpunkt. (2 poäng)

Svar: Diskussionsfråga där studenter exempelvis kan föreslå avskaffad vetorätt. Studenterna kan också argumentera varför denna situation är olycklig men att vetorätten samtidigt är motiverad och bör bevaras. 

måndag, februari 06, 2012

Operation Anfal / the Anfal Campaign

Forum för Levande Historia har publicerat en text av mig angående Operation Anfal där det mest allvarliga var användningen av kemiska vapen vilket ledde till att mellan 50 000 och 100 000 civilpersoner dödades. Du kan läsa texten här.

The Living History Forum has published a text by my (translated to English) on Operation Anfal. You may read it here.