lördag, september 28, 2013

Comparing the laws on signals intelligence and metadata collection in Europe and the USA

I have made a guest post at Lawfare om metadata collection in Europe. Lawfare is a leading multimedia resource on national security law, published in cooperation with the Brookings Institution.

onsdag, september 25, 2013

Medverkan i Sveriges Radio, Studio Ett om polisens register

Jag har medverkat i Sveriges Radio, Studio Ett på temat "Registrering av romer - bara vanligt polisiärt underrättelsearbete?", lyssna här.

tisdag, september 24, 2013

Medverkan i TV4 Nyhetsmorgon om polisens register

Idag medverkade jag i TV4 Nyhetsmorgon om polisens register.
Skandalen%20v%C3%A4xer%20kring%20polisens%20registrering%20av%20romer

måndag, september 23, 2013

Intervjuer om polisens register

Idag har jag gett kommentarer om polisens register i SR International och Expressen.

En av Skånepolisens förklaringar har varit att förneka att det handlar om register - de talar hellre om "analysfil" och uppgiftssammanställning. Fakta är att politikerna tagit bort begreppet "register" ur svensk lagstiftning och ersatt det med begrepp som "databas" (varav vissa benämns som analysdatabaser), "uppgiftssamling" och nu det senaste: "gemensamt tillgängliga uppgifter". För mig är detta nyspråk som förvirrar mer än det klargör. Förarbetena till nu gällande polisdatalag är dock tydlig att "register", "uppgiftssamling", "databaser" och "gemensamt tillgängliga uppgifter" avser samma sak (prop. 2009/10:85, sid. 124 och 126):

I stället för bestämmelser om register och databaser ska den nya lagen innehålla särskilda regler om behandling av uppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga i den brottsbekämpande verksamheten. ... I tidigare lagstiftning om personuppgiftsbehandling har begreppen register och databas använts för att definiera uppgifter som har gjorts tillgängliga för en större krets. ... Även om registerbegreppet fortsättningsvis kommer att användas inom polisen för vissa särskilda fall (bl.a. för några av de register som undantas från den nya lagens tillämpningsområde samt register över DNA-profiler) går utvecklingen mot att registerformen överges för mer sofistikerade datasystem [min understryckning]. Som en följd av detta bör den nya regleringen inte bygga på att behandlingen av personuppgifter sker i olika register eller databaser utan i stället ges en mera generell utformning. Ett tänkbart alternativ är att skapa särskilda begränsande regler för personuppgiftsbehandling som avser ”samlingar av uppgifter” eller ”uppgiftssamlingar”. ... Eftersom den nya regleringen ska omfatta all automatiserad behandling i polisens brottsbekämpande verksamhet, bör ett annat begrepp väljas. I betänkandet Kustbevakningens personuppgiftsbehandling Integritet – Effektivitet (SOU 2006:18) föreslås i stället för databas, register eller uppgiftssamling uttrycket gemensamt tillgängliga uppgifter."
Det är lätt att förstå vad "register" är för något medan jag anser att begreppet "gemensamt tillgängliga uppgifter" försvårar en meningsfull diskussion mellan allmänhet och statens företrädare. Även om man tycker denna nya begreppsapparat är bra utgör "analysfiler" inget frikort från de begränsningar som följer av polisdatalagen eller lagen om polisens allmänna spaningsregister vilket Skånepolisen verkar påskina.

onsdag, september 18, 2013

Electronic surveillance and privacy - in light of the Snowden Affair

Earlier this week I had a presentation on "Electronic surveillance and privacy - in light of the Snowden Affair" in Uppsala, September 16th, 2013. It was hosted by UF Uppsala (Association of international affairs). The presentation is in English.


The Magazine Ergo covered the presentation with a story written in Swedish and some of the statements in the article are somewhat different from what I actually said. All in all it still captures the main message of my presentation.

måndag, september 09, 2013

Intervju i SR Ekot om FRAs utbyte med andra länder

Med anledning av DNs (även Metros) rapportering är jag intervjuad i SR Ekot om FRAs utbyte med andra länder, läs här och lyssna här.