torsdag, april 29, 2010

Åter till skattereformen 1991

I samverkan mellan socialdemokraterna och folkpartiet genomfördes 1991 en genomgripande skattereform. Reformen rörde inkomstskatten och medförde en bredare skattebas genom färre avdrag och undantag från beskattning, färre skattesatser samt att den högsta marginalskatten blev 50 procent vid en kommunalskatt på 30 procent.

Nu har såväl socialdemokrater som folkpartister på var sitt håll gjort avsteg från denna reform, t.ex. införde socialdemokraterna 1995 en värnskatt som höjde den statliga skatten från 20 till 25 procent vilket skulle vara "tillfälligt". Alliansregeringen kunde ha prioriterat att ta bort den "tillfälliga" värnskatten istället för att införa jobbskatteavdrag, ROT- och RUT-avdrag, men det hade nog inte varit den mest lättsålda reformen.

Alldeles oavsett, den hälsosamme ekonomisten konstaterar att den rödgröna överenskommelsen innebär att gränsen för värnskatt ska sänkas till 32 000 genom att jobbavdraget trappas av över denna nivå. I praktiken gör det att vi skulle närma oss marginalskattenivåer på 65 procent. Det är en bra bit från skattereformens principer om hälften kvar. Alla borde fråga sig vilka val en inkomsttagare gör när han eller hon endast får behålla 35 kr på varje intjänad hundralapp, blir det mer jobb eller slår man ner på arbetstakten? Via Karl Malmqvist hittar jag Finanspolitiska Rådet simulation av detta i en rapport från 2008.

En utfasning som innebär att höginkomsttagare i mindre utsträckning får tillgång till avdraget minskar den direkta kostnaden av reformen. Men de indirekta kostnaderna till följd av att höjda effektiva marginalskatter leder till kortare arbetstid för hög- och medelinkomsttagare ökar kraftigt. Den minskning av skatteintäkterna som detta medför är större än den direkta besparingen av att avdraget inte ges till personer med hög inkomst.
Vore det inte en idé att försöka återvända till principen att låg- och de flesta medelinkomstagare maximalt ska betala 30 procent i inkomstskatt och höginkomstagare maximalt 50 procent? Vad skulle progressiva socialdemokrater som Peter Andersson och Johan Westerholm säga om en blocköverskridande överenskommelse med detta innehåll?

Läs mera
Kent Persson vill att vi ska tänka efter idag, imorgon kan det vara för sent. Mary Jensen vill gärna se gränser för hur skatt man tar ut. Hans Åberg undrar hur den rödgröna förmögenhetsskatten ska se ut. Per Altenberg och Mikael Ståldal argumentetar för att grön skatteväxling är rimlig, men det är inte vad oppositionens förslag innebär. I samma anda undrar Seved Monke och Sebastian Bjärnegård vilka skatter de rödgröna inte vill höja. Runo Johansson och Mikael Wendt anser att det är överbudspolitik

onsdag, april 28, 2010

FRA "läcker" inte, det är "reglerat"

Sitter på tåget från Uppsala efter att ha haft seminarium om "Integritet vs. säkerhet" med en grupp juriststudenter som går kursen Makt och Rätt, läs mer här vad vi diskuterade.

Anders Jallai skriver i Aftonbladet att FRA läcker information till andra länder. Han anger bland annat följande.

Bara genom den volym av data som samlas in ökar riskerna att uppgifter hamnar i orätta händer. Till detta kommer att uppgifterna ofta är av vardaglig karaktär. Det handlar om vanliga mejl, vilka hemsidor du surfat på och till synes oviktiga uppgifter om när och varifrån telefonsamtal gjorts. De spårar dina kontaktnät.
...
De intervjuer jag gjort med svenska underrättelsetjänstemän under researchen till min bok visar också en tradition av att myndigheter själva spridit hemligheter. Insamlade uppgifter har läckts regelmässigt och med överordnades goda minne till utländska säkerhetstjänster, i utbyte mot annan information.
Påståendet om FRA att samlar in vardaglig information och "läcker" sådan information till andra länder antyder att FRA gör något som är otillåtet eller kanske olagligt. Så är det inte. Riksdagen har under 2007-2009 "reglerat" detta så att sådan insamling och utbyte är tillåtet och t.o.m. påbjudet.

Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
Överföring av personuppgifter till andra länder
17 § Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer endast om sekretess inte hindrar det och det är nödvändigt för att Försvarets radioanstalt skall kunna fullgöra sina uppgifter inom ramen för det internationella försvarsunderrättelse- och säkerhetssamarbetet, om inte regeringen har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat om att överföring får ske även i andra fall då det är nödvändigt för verksamheten vid Försvarets radioanstalt.
Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

1 § tredje stycket Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att

1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, samt
2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag. Lag (2009:967).

9 § I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet finns bestämmelser om internationellt samarbete på försvarsunderrättelseområdet.

Signalspaningsmyndigheten får för den verksamhet som anges i 1 § tredje stycket, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer. Lag (2009:967).

Därför blir det fel att skriva att FRA "läcker", det är "reglerat".

Uppdatering
HAX: FRA kommer att läcka
Michael Gajditza: ALLA register läcker, även FRA:s
Amanada Brihed: FRA kan läcka dina privata mail
Nicklas Starow: Databaser behöver inte läcka när tjänstemän regelmässigt lämnar ut uppgifter

måndag, april 26, 2010

Redovisa övervakningens omfattning

Maria Ferm och Christian Valtersson skriver i Expressen att Grön Ungdom på miljöpartiets kongress ska driva att Försvarets Radioanstalt ska läggas ner. Per Gudmundsson hos SvD klargör att tidningens ledarsida försvarar FRAs existens.

Ett kanske mer realistiskt krav gentemot politikerna vore att FRA ska redovisa övervakningens omfattning så att det går att bedöma integritetsintrånget. SVT avslöjade den 16 juni 2008 uppgifter och dokument inifrån FRA som gick på tvärs mot politikernas beskrivning av övervakningens omfattning. Det är beklagligt att regeringen vägrat att tillsätta en oberoende utredning som klargör fakta.

Alldeles oavsett, miljöpartiets kongress blir intressant i denna del. Kommer Peter Eriksson att försvara FRAs existens när ungdomsförbundet kräver nedläggning? Samtidigt har socialdemokraterna för två veckor sedan bytt hållning och förklarat att FRAs signalspaning i kabel ska fortsätta flera år i väntan på att en ny lag tas fram, som kommer att tillåta samma verksamhet.

Sociala medier inom juridiken

Imorgon ska jag tala på temat "Sociala medier inom juridiken". Arrangör är Stiftelsen för rättsinformation. Min presentation kan du hitta här (PowerPoint) samt via slideshare nedan.

Min tes är svenska jurister, med några få undantag som Mårten Schultz och Jakob Heidbrink, inte utnyttjar den potential som finns i sociala medier. Jag använder även Daniel Solove och Orin Kerr som exempel på forskare och jurister i USA som använder mediet på ett föredömligt sätt.

lördag, april 24, 2010

Pest eller kolera

Maud Olofsson (c) och Andreas Carlgren (c) har skrivit en artikel på SvD Brännpunkt. Jag tyckte en passage i artikeln väldigt väl fångar problematiken i den rödgröna oppositionens överenskommelse om en folkomröstning där vi ska rösta antingen för Förbifart Stockholm eller utbyggd kollektivtrafik.

I den folkomröstning som blir verklighet om de kommer till makten ställs kollektivtrafik mot nya vägar. Oavsett utgång i en sådan folkomröstning riskerar resultatet att bli fortsatt trafikkaos. Vinner kollektivtrafiksförslaget kommer barnen få vänta på dagis medan föräldrarna sitter fast i Essingeledens bilkö. Vinner Förbifart Stockholm blir det svårt för förortens pensionärer att hitta en ledig sittplats på tågen. Därför behöver Stockholm både utbyggd kollektivtrafik och en förbifart.
Den rödgröna politiken innebär att vi väljare i en folkomröstning ställs inför ett val mellan pest och kolera, antingen trängsel på Essingleden eller trängsel i bussar och tåg. Med sådana alternativ är det svårt att fatta ett rationellt beslut. Det är ungefär som om man i 1994 års folkomröstning hade begärt att medborgarna ska välja om Sverige antingen ska vara medlem i FN eller EU, när det bevisligen är fullt möjligt att vara medlem i båda organisationerna. Valet står inte mellan pest eller kolera utan ett val mellan ett rationellt sätt att bekämpa utsläppen eller ständiga låsningar.

Läs mer. Per Ankersjö beskriver det som en infrastrukturfars. Kent Persson är inte förvånad. Runo Johansson skriver apropå låsningar i infrastrukturpolitiken att frågan om förtroende för regeringsalternativen kommer att avgöra valet. Christer Sörliden är inne på samma tema.

torsdag, april 22, 2010

Regeringen bör omvärdera förslaget till ny patientsäkerhetslag

Expressen skriver om regeringens förslag till ny patientsäkerhetslag som innebär att socialstyrelsen istället för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN ska utreda fel i vården. Det är flera som spontant hör av sig till mig och uttryckt oro för detta förslag och bett mig skriva om saken. De har väldigt lite förtroende för socialstyrelsen medan de känner mer tilltro till HSAN. Även min vän Maria Byström har skrivit om saken. Jag har fram till nu avstått att skriva om detta eftersom jag inte är insatt i området. Ikväll träffade jag ännu en person som uttryckte oro inför denna förändring. Regeringen bör omvärdera sitt förslag. Det finns ett egenvärde i att människor känner förtroende för tillsynen över vården.

Belgien tar ett steg mot avgrunden

SvD och DN rapporterar att Belgiens parlament ska rösta om ett förbud på alla offentliga platser mot kläder eller huvuddukar som gör att den som bär dem inte helt kan identifieras, som exempelvis nikab eller burka. Att anta en sådan lag vore fel. Det finns inga legitima ändamål som kan rättfärdiga en sådan kraftig inskränkning i religionsfriheten som det innebär att förbjuda nikab eller burka på alla offentliga platser.

För att låna ett utryck av en person närstående till mig: Det viktiga är inte vad flickor har på huvudet utan vad de har i huvudet. Politiker borde bry sig mindre om människors klädsel, mer om att det finns ett utbildningssystem som är tillgängligt för alla samt bekämpa diskriminering på arbetsmarknaden.

Om Belgiens parlament antar denna lag så tar landet ett steg mot avgrunden.

Uppdatering. Seved Monke tycker det är rimligt att man anpassar sig till sin arbetsplats men han är emot ett förbud på alla offentliga platser är fel. Gulan Avci verkar hålla med samtidigt som hon vill införa en frizon i skolan. Adam Cwejman är både mot tvång och statliga förbud. Maria Byström anser att det är enskamlig diskussion som pågår i Belgien. Christian Tegnvalius anser att det belgiska förslaget är kontraproduktivt. Sebastian Bjärnegård vill värna religionsfriheten.

EG-direktiv och register som rör säkerhet

I ett tidigare inlägg skrev jag om alliansens förslag att öppna upp statliga register. Jag har därefter läst vad Mathias Sundin och Johan Pehrson skriver om förslaget. Hos den senare hittar jag en länk till artikeln "Särskilda registerförfattningar" av Sören Öman från 2006. Han skriver följande om EUs dataskyddsdirektiv på sid. 694.

Bestämmelserna i personuppgiftslagen, som alltså är subsidiära och kan frångås genom annan lag eller förordning, genomför ett EG-direktiv. De särskilda registerförfattningarna med från personuppgiftslagen avvikande bestämmelser får givetvis inte stå i strid med EG-direktivet. EG-direktivet gäller emellertid inte för sådan behandling av personuppgifter som utgör ett led i en verksamhet som inte omfattas av gemenskapsrätten och inte under några omständigheter för sådana behandlingar som rör allmän säkerhet, försvar, statens säkerhet och statens verksamhet på straffrättens område.
Jag har skrivit nedanstående på samma tema i en senare artikel, synd att jag inte fick med en referens till Ömans artikel.
The Data Protection Directive is outside the scope of this article because the directive does not apply to processing operations concerning public security, defence and the activities of the State in areas of criminal law. However, some definitions in the Data Protection Directive are also used in legislation related to law enforcement which will warrant some references to the directive.

Purgatorium på ABF den 28 april

Det har blivit ett missförstånd om när Mats Deland ska presentera sin bok Purgatorium på ABF, det äger rum den 28 april. Nedanstående kan man läsa på ABFs hemsida.

Hur har Sverige kunnat bli
en fristad för krigsförbrytare?

Historikern Mats Deland
samtalar med
folkrättsjuristen Mark Klamberg

Sverige har gjort sig känt för sin ovilja att ställa krigsförbrytare inför rätta. Mellan tre och fyra hundra misstänkta förövare fann en trygg hamn i Sverige efter andra världskriget. Med all sannolikhet finns det även i dag åtskilliga personer med liknande bakgrund i landet. Historikern Mats Deland har i sin uppmärksammade bok Purgatorium beskrivit detta med exempel från framförallt den lettiska flyktinggruppen.

• Onsdag 28 april kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 • Entré 50 kr

Öppnare register är bra, men problem med övervakning kvarstår

SvD rapporterar att allliansen vill föreslå att det ska bli enkelt för den enskilde att få vet vilka personliga uppgifter som finns registrerade hos myndigheter, statliga bolag och institutioner. Detta är naturligtvis välkommet, men jag har svårt att tro att alla register öppnas.

Jag är övertygad om att myndigheter som sysslar med underrättelseverksamhet kommer att bli undantagna, vilket även jag inser kan vara berättigat i vissa fall.

Problemet uppstår framförallt i de fall där myndigheter samlar in och lagrar väldigt stora mängder uppgifter även om vanliga personer. Ett exempel är PNR, registrering av allas flygresor, räknas det som att man ingår i ett register? Uppgifter kan delvis anonymiseras genom att man i enskilda register skiljer på namn å ena sidan och resväg/telefonnummer/IP-nummer å andra sidan. Det är först när man samkör olika register som en person kan identifieras. Morgondagens och delar av dagens övervakning går inte ut på att övervaka och registrera namgivna personer utan om att leta efter mönster där individer reducerats till semianonymseriade noder.

SvD har ett bildspel med vilka register som finns och vilka lagringstider som gäller. Jag tycker dock SvD har missat ett register, FRAs trafikdatabas som SVT Rapport avslöjat. Databas är ju som bekant en synonym för dataregister. Följande kan man läsa i förarbetena (sid. 32-33).

Källdatabasen är den primära databasen för lagring av den information som Försvarets radioanstalt hämtar in i sin försvarsunderrättelseverksamhet. ... Inhämtning genom signalspaning kan ske utan urval, vilket innebär att databasen tillförs stora mängder obearbetad information. Källdatabasen är då en ”spegling” av förekommande signaler. ... Källdatabasen är en omfattande databas. ... Källdatabasen innehåller, om än till mindre del, personuppgifter som kan eftersökas, t.ex. namn på personer, adresser eller personnummer. I sakens natur ligger att även personuppgifter som rör politiska åsikter, etniskt ursprung och andra känsliga personuppgifter kan förekomma.

Register är ju ett tråkigt och kanske negativt värdeladdat ord. Därför används inte det i FRAs regelverk. Det som FRA tidigare kallade "tele- och adressregistret" döptes om i SOU 2003:34, sid. 129 till "urvalsdatabasen" för att numera ha det informativa namnet "uppgiftssamling för information om företeelser mot vilka signalspaningen inriktas", 6 § Förordning (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. Källdatabasen har också bytt namn och heter numera "uppgiftssamling för råmaterial", 2 § samma förordning.

Jag hittade ett klipp på youtube som illustrerar den nya övervakningsteknologin, avsändare är doktoranden Christopher Kullenberg. Kullenbergs tes är att Jeremy Benthams metafor för övervakning genom Panopticon ersatts av Manuel DeLandas Panspectron. Det vore bra om riksdagspolitikerna ville diskutera detta, men då måste de först ta till sig grundläggande kunskap, ett problem som SvD tidigare skrivit om.

Mary Jensen har varit med i moderaternas arbetsgrupp som arbetat fram förslaget om att öppna upp register och andra förslag. Läs mer på hennes blogg. Under eftermiddagen ska jag medverka i ett seminarium på inbjudan av försvarsindustrin om övervakning på allmänna platser, det blir intressant.

Uppdatering. Rasmus Jonlund skriver att integriteten kan bara inskränkas om det inns en belagd nytta. Mikael Elmlund vill gärna bli charmad av alliansen i dessa frågor. Mårten Schultz tar upp ett intressant spår där han pläderar för att kodifiering inom detta område kan hindra den positiva utveckling som skett genom rättspraxis.

onsdag, april 21, 2010

Påtvingad folkomröstning kan strida mot grundlagen

SvD har intervjuat statsvetare och jurister om de rödgrönas överenskommelse om att anta en lag som tvingar kommunerna i Stockholms län att anordna folkomröstningar 2012.

2 § i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar anger att det är kommunfullmäktige, inte riksdag eller regering, som ska besluta om det ska hållas kommunal folkomröstning, den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade samt röstsedlarnas innehåll och utseende.

De rödgröna har som bekant kommit överens om vilka frågor de vill tvinga kommunerna att hålla folkröstning om, vilket strider mot lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.

Därför behövs det en ny speciallag för kommunerna i Stockholms län. Folke Johansson, som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på folkomröstningar, ifrågasätter om det är förenligt med grundlagen. Folke Johansson säger följande.

- Jag förstår inte hur man kan hävda att man ska stifta en lag som gäller en
specifik del av landet och dessutom ange vilken del av landet. Det är för mig en
absurditet med en sådan lag, säger han till TT.

- Det är en absolut konstighet. Att riksdagen sedan skulle fatta beslut om vilka alternativen skulle vara är ytterligare en konstighet. Det är svårt att se det som en generell lag i någon som helst mening, säger han.
Även professor Olof Ruin uttrycker kritik i DN. Det vore bättre att diskutera och avgöra denna fråga i sak i samband med riksdagsvalet 2010.

Läs också: Per Pettersson, Hans Åberg, Kent Persson (2), Magnus Andersson, Maria Wallhager, Per Altenberg, Andreas Froby, Annika Beijbom, Gulan Avci, Peter Friberg, Christer Sörliden, Runo Johansson, Joakim Hofvander, Johan Hedin, Tomas Agdalen

Professionalisering av det politiska bloggandet

Erik Laakso har skrivit ett tänkvärt inlägg om sin roll som bloggare. Jag känner igen problematiken. Politiska bloggar blir som mest intressanta när de går emot sitt eget parti och bloggar som aldrig gör detta betraktas som megafoner. Politiska bloggare får välja antingen mellan en anpassning till partilinjen eller en fortsatt egen linje. Det senare kan leda till en marginalisering inom det egna partiet. Det är ibland en svår balansgång. Johan Ingerö uppmärksammar hur det gick för Lisa Magnusson. Peter Karlberg gör en intressant observation när han skriver att det verkar ske en professionalisering av det politiska bloggandet där "gräsrötter" har en förbluffande tillgång till tid att blogga. Jag instämmer även i detta. Låt oss studera topp-tio på bloggportalen knuff.

1. Alliansfritt Sverige

Rödgrön blogg skrivs av:
Anders Utbult - "arbetar för olika delar av den rödgröna rörelsen"
Björn Fridén - projektanställning inom bloggsatsningen Netroots
Christian Valtersson - student
Jakob Lundgren - student

2. Peter Andersson - med rätt att tycka....

Peter Andersson - socialdemokratisk partiombudsman

3. Kent Persson (m) blogg

Kent Persson -moderat oppositionsråd i landstinget

4. Politikerbloggen

Blogg ägd av TV 4 AB

5. Mitt i steget, Johan Westerholms blogg

Egen företagare, socialdemokrat i nätverket Netroots

6. Henrik-Alexandersson.se

Assistent till Europaparlamentarikern Christian Engström (Piratpartiet)

7. Rick Falkvinge (PP)

Partiledare Piratpartiet

8. Rödgrönt samarbete Blogg

Martin Gelin, nya medier-ansvarig för den rödgröna valkampanjen och redaktör för rödgrön.se
Paulo Silva, stabschef åt språkrören, Miljöpartiet
Karin Pettersson, kommunikationschef, Socialdemokraterna
Jenny Lindahl Persson, kommunikationschef, Vänsterpartiet
Johan Ulvenlöv, bloggkontakter, Socialdemokraterna

9. opassande

Marie Andersson - Piratpartist

10. Minamoderatakarameller

Mary Jensen - Egen företagare och moderat

Vad ska man dra för slutsats av detta? För det första, en doktorand som vill slutföra sin avhandling i folkrätt ska inte bry sig om att komma in på topp-tio. Varken Piratpartiets, Moderaternas eller Socialdemokraternas toppbloggar kan beskrivas som gräsrotsbloggar, med undantag av Mitt-i-Steget, opassande och Minamoderatakarameller. De flesta bloggar på topptio framstår som professionella i bemärkelsen att de drivs av personer som kan blogga på betald arbetstid.

Professionalisering av det politiska bloggandet är inget jag moraliserar över utan jag konstaterar bara fakta. Jag tror denna utveckling skulle bli ett utmärkt avhandlingsämne inom antropologi eller sociologi.

Läs även vad Per Ankersjö och Seved Monke skriver.

Nya EU-regler om föräldra- och mammaledighet

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv ger seminariet

Nya EU-regler om föräldra- och mammaledighet
– vilka blir konsekvenserna i Sverige?


onsdagen den 19 maj 15 –17

Lokal: Rum Bergsmannen, Aula Magna. Aula Magna ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet. En karta över campus-området bifogas.

Inledare: Ulrika Hagström, utredare TCO, Malin Looberger, förhandlare Sveriges Kommuner och Landsting och departementssekreterare Hanna Björknäs, Arbetsmarknadsdepartementet.

Den 8 mars antog EU:s ministerråd ett nytt direktiv om föräldraledighet, som bygger på ett avtal mellan arbetsmarknadens parter på Europanivå. Samtidigt pågår revisionen av det s.k. mödraskyddsdirektivet (92/85) som utifrån ett arbetsmiljöperspektiv föreskriver särskild ledighet – till viss del obligatorisk – för nyblivna och ammande mödrar. Ett förslag är att den obligatoriska ledigheten ska förlängas från två till sex veckor, vilket bland andra den svenska regeringen motsätter sig.

Vid seminariet går Ulrika Hagström och Malin Looberger igenom innehållet i det nya föräldraledighetsdirektivet och Hanna Björknäs redogör för läget i förhandlingarna om mödraskyddsdirektivet. Tänkbara konsekvenser i Sverige analyseras.

Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs.

måndag, april 19, 2010

Top Ten download list for Telecommunications & Regulated Industries eJournal

Min artikel "A Paradigm Shift in Electronic Surveillance Law" har nått "Top Ten download list for Telecommunications & Regulated Industries eJournal". Övriga artiklar på topplistan är från en del mer (och mindre) kända universitet i USA.

Upptäckte samtidigt en artikel som kan intressera en svensk publik, "Network Neutrality, Broadband Discrimination" av Tim Wu. I artikelns abstract kan man läsa följande.

This paper examines the the concept of network neutrality in telecommunications policy and its relationship to Darwinian theories of innovation. It also considers the record of broadband discrimination practiced by broadband operators in the early 2000s.

Att prioritera världens fattiga

Internationell solidaritet med världens fattiga är en viktig fråga för att skapa rättvisa. För att illustrera det svenska biståndets utveckling under alliansregeringen jämfört med den förra regeringen har Per Altenberg tagit fram ett diagram baserat på officiell biståndsstatistik.

Diagrammet visar att alliansregeringen är den första svenska regering som uppnått enprocentsmålet över en hel mandatperiod. I kontrast till den budgetprioriteringen uppgick socialdemokraternas biståndsbudgetar under tio år dessförinnan till i genomsnitt 0,79 procent av BNI. Det innebär att en genomsnittlig s-regering under 1997-2006 gav alltså varje år 7 miljarder mindre än alliansregeringen i bistånd till världens fattiga. Alliansregeringen utövar solidaritet i praktiken.

Självklart är innehållet i detta bistånd väldigt viktigt, vilket Gunilla Carlsson påpekar på DN Debatt. Jag vågar påstå att alliansregeringen biståndspolitik som både når enprocentmålet och har ett fokus på god kvalitet har drivits fram av folkpartiet, oaktat att ministerposten innehas av ett annat alliansparti.

torsdag, april 15, 2010

Värna statsfinanserna och bekämpa utanförskapet

Henrik Brors skriver i DN att det är ont om satsningar i budgeten, det är egentligen bara 5 miljarder i sänkta skatter för pensionärer. Jag tycker det är bra att regeringen håller tillbaka och inte lovar för mycket, särskilt när världen precis har upplevt den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Att det är få satsningar gör det inte lättare för den rödgröna oppositionen, tvärtom. Nu sätter regeringen ribban för reformutrymmet, vilket är lågt. Om de rödgröna vill genomföra reformer som att höja nivåerna i a-kassan eller införa friår så måste de höja skatterna, spara i övriga delar av välfärdssektorn eller försvaga statens finanser. Det går inte att strunta i budgetlagen och man måste kunna samarbeta i budgetförhandlingarna. Regeringen har presenterat en bra budget. Det viktiga är att öka sysselsättningen och minska utanförskapet. Per Altenberg skriver bra om detta.

Liksom regeringen inte kan göras ansvarig för nedgången, kan den inte ta åt sig äran av den snabba uppgång i konjunkturen som vi nu ser. Vad regeringen däremot kan påverka är sysselsättningen över en längre tidsperiod, t.ex. utvecklingen över en konjunkturcykel.

Alliansregeringen tog dock inte över efter socialdemokraterna i botten av en lågkonjunktur utan mitt i en högkonjunktur i oktober 2006. Om man istället för att jämföra lågkonjunktur med lågkonjunktur jämför sysselsättningen vid regeringsskiftet 2006 med läget i botten av den nuvarande lågkonjunkturen (årsskiftet 2009/2010), har sysselsättningen fortfarande ökat med nästan 100 000 personer. Det var den siffran statsministern fick kritik för i början av året. Att döma av redovisningen i regeringens vårproposition (sid 153) stämmer dock den uppgiften i allt väsentligt.
Jag skulle vilja komplettera med en figur från regeringens vårproposition, sid. 119.
Bilden visar att antalet personer med sjukpenning, sjukersättning (förtidspensionering) minskat samtidigt som antalet personer med aktivitetsstöd (personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program) ökat senaste åren. Den senare gruppen kommer att minska när Sverige lämnat den nuvarande lågkonjunkturen. Man kan dock konstatera att 100 000 personer förre lever idag i utanförskap jämfört med 2006.

Läs även vad Runo Johansson, Ankersjö, Christian Tegnvallius, Sebastian Bjärnegård, Kristina Palmgren och Kent Persson skriver.

Återfunnen dom

Jag återfunnit en kanadensisk dom som jag tidigare länkat till, men som plockades ner från domstolens hemsida. Avgörandet var dock sparat på min hårddisk så nu finns den tillgänglig igen här. Kanadas Federala Domstol har senare publicerat domen på en ny adress i en till synes mer formaliserad form.

Avgörandet rör signalspaning. Det är något överraskande men självklart positivt att domen i stora delar är offentlig. Det kanske knäcker två myter i Sverige: 1) frågor om signalspaning måste avgöras vid en specialdomstol (Försvarsunderrättelsedomstolen) och 2) avgörandena måste hållas hemliga.

Samtidigt kan jag tipsa om Kent Persson, Annika Beijbom, Rick Falkvinge, Hans Åberg, Kulturbloggen, Lars-Erick Forsgren, Amanda Brihed, HAX och Nicklas Starow som skriver om de senaste turerna i FRA-frågan.

onsdag, april 14, 2010

Koherent och sammanhängande lagstiftning

Johan Westerholm efterfrågar en koherent och sammanhängande lagstiftning samt en klar bild av sambanden mellan olika bestämmelser som rör avlyssning och övervakning.

Jag har försökt skapa en sådan bild av den nuvarande svenska lagstiftningen i artikeln "A Paradigm Shift in Electronic Surveillance Law". Artikeln är skriven på engelska eftersom jag ofta får frågor om den svenska lagstiftningen från andra länder. Bilden kanske kan tjäna som en utgångspunkt för diskussion.


Att vara invigd eller att stå utanför

SvD, DN och SVT rapporterar att FRA-lagen splittrar de rödgröna, vilket jag inte är förvånad över. Genomgående har socialdemokraterna talat om att den nuvarande FRA-lagen ska ersättas av en annan lag, medan vänsterpartiet och miljöpartiet enbart talat om att riva upp.

För det fall de rödgröna inte kan enas, blir resultatet att den nuvarande lagstiftningen och kabelspaningen består. Möjligtvis kan alliansen och socialdemokraterna enas om en lagändring som innebär att polisen och SÄPO ska kunna inrikta (beställa) signalspaning, vilket vore en återgång mot den lösning som antogs av riksdagen den 18 juni 2008 men revs upp den 14 oktober 2009.

I grund och botten handlar problemet om att FRA under decennier ägnat sig åt övervakning av civila kommunikationsnät (benämnt som signalspaning) utan att detta varit känt för allmänheten. Professor Wilhelm Agrell beskrev det väl i Expressen den 11 juli 2008. Socialdemokraterna har sanktionerat, känt till och upplevt verksamheten som nödvändig medan stödpartier som miljöpartier och vänsterpartiet aldrig blivit invigda. För de senare partierna framstår den eventuella nyttan av verksamheten samt effekterna på den "personliga integriteten" som okända.

Processen för ett parti att bli "invigd" verkar intressant. Mikael Nilsson skrev ett inlägg på sin blogg för några veckor sedan där det framgick att inga miljöpartister och vänsterpartister ingår i den parlamentariska kommitté som ska följa signalspaningen vid Försvarets radioanstalt (FRA) i syfte att redovisa och bedöma verksamhetens konsekvenser för den enskildes integritet. Oppositionen representeras av tre socialdemokrater. Mot denna bakgrund kan jag förstå varför miljöpartiet och vänsterpartiet är tveksamma till verksamheten. Det verkar som ett parti först måste uttrycka stöd för FRAs verksamhet och därefter får partiets representanter meningsfull kunskap i vad denna verksamhet innebär. Då är det upplagt för dimridåer, parlamentarisk kalabalik och sjunkade förtroende bland allmänheten för FRAs verksamhet. Mitt förslag är att alliansregeringen och socialdemokraterna istället borde tala klarspråk i samband med att man tar ställning för denna typ av lagstiftning, inte bara om verksamhetens ändamål utan även om dess omfattning.

Bloggar
Per Ankersjö (c) anser att socialdemokraterna brutet ett löfte medan Johan Westerholm (s) ser ett behov av signalspaning. Westerholm vill utan att avbryta spaningen skapa en mer sammanhängande och klar lagstiftning. Det kan vara en lämplig ambitionsnivå om man redan bestämt sig för att signalspaning i kabel ska finnas. Det går att mixtra med ändamålen för spaningen och vilka myndigheter som får beställa och ta del av information. Att begränsa integritetsintrånget vad avser mängden kommunikation och antalet personer som är berörda tror jag är betydligt svårare. HAX (pp) konstaterar att de rödgröna är överens om att de inte är överens. Amanda Brihed är liksom många andra, inte förvånad över denna utveckling.

tisdag, april 13, 2010

Samtal om Purgatorium hos ABF den 22 april

Förlaget Atlas har i dagarna gett ut boken Purgatorium, Sverige och andra världskrigets förbrytare av Mats Deland. Läs mer på bloggen om boken.

Torsdagen den 22 april 2010, kl. 18.00 ska jag leda ett publikt samtal om boken på ABF, Sveavägen 41 i Stockholm, där Mats Deland kommer att medverka.

Seminarium "Integritet vs säkerhet"

Den 28 april 2010 ska jag hålla i ett seminarium under rubriken "Integritet vs säkerhet" på kursen "Makt och Rätt - konstitutionella problem i dagens samhälle", termin 8 på juristprogrammet vid Uppsala Universitet.

Juristprogrammet vid Uppsala Universitet utgår från Problembaserad Inlärning (PBI) och har ett annat upplägg än vad som används vid Stockholms Universitet vilket jag kommenterat i en promemoria. Jag är intresserad av PBI och har i mina kurser vid Stockholms Universitet gått över från enbart föreläsningar och självstudier till fallstudier (casemetodik) och problemlösning.

Jag har även försökt att lägga upp det aktuella seminariet utifrån detta när jag nu får undervisa i Uppsala. Upplägget kan du läsa nedan. Försök gärna lösa problemen på egen hand och skriv i kommentatorsfältet!

Övningsfrågor inför seminarium på kursen Makt och Rätt, 28 april 2010
Ni ska förbereda er inför seminariet genom att lösa nedanstående frågor.

• Ta hjälp av min artikel ”A Paradigm Shift in Electronic Surveillance Law” samt de svenska författningar, konventionstexter och direktiv som nämns i artikeln.
• Vissa frågor kräver att ni även använder kunskaper som ni förvärvat under tidigare kurser i konstitutionell rätt, straffrätt, processrätt och folkrätt. Ni förväntas därför återkoppla till dessa kurser för att kunna besvara samtliga frågor.
• Antag för samtliga nedanstående frågor att Sverige har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av data.

Jihad Jane och medkonspiratörer
Den 9 mars 2010 offentliggjorde amerikanska myndigheter åtalet mot Colleen ”Jihad Jane” R LaRose för att vara del i en konspiration med målet att mörda den svensk medborgaren Lars Vilks. I Sydsvenskan framkom det att gripandena skedde efter signalspaning mot gruppens e-post och andra kommunikationer. Jihad Jane är bosatt i USA och har vid några tillfällen färdats till Irland och Sverige för att förbereda attacken mot Lars Vilks. Antag att det var Försvarets Radioanstalt (FRA) som genomfört denna signalspaning samt att Jihad Jane har ett antal kända och okända medkonspiratörer i Irland och Sverige. FRA har överlämnat information till amerikanska myndigheter samt svensk polis.

1. Är sådan signalspaning och överlämning av information laglig?
2. Hade svensk polis som alternativ till FRAs signalspaning kunnat använda teleavlyssning eller teleövervakning mot Jihad Jane?
3. Vilka övervakningsåtgärder kan svensk polis på egen hand vidta mot de konspiratörer som finns i Sverige, innan respektive efter förundersökning inletts?
4. Vilket integritetsintrång har Jihad Jane och hennes medkonspiratörer drabbats av för att övervakningen enligt frågorna 1-3 ska vara möjlig?
5. Vilket integritetsintrång har personer som befinner sig bekantskapskretsen av Jihad Jane och hennes medkonspiratörer, men som ej är inblandade i kriminell verksamhet, drabbats av för att övervakningen enligt frågorna 1-3 ska vara möjlig?
6. Vilket integritetsintrång har den vanlige svenske medborgaren drabbats av för att övervakningen enligt frågorna 1-3 ska vara möjlig?
7. Antag att rättsprocessen mot Jihad Jane överförs till Sverige och att rättegången genomförs vid svensk domstol. Kan svensk domstol utöva straffrättslig jurisdiktion över i) Jihad Jane samt ii) hennes svenska medkonspiratörer?
8. Kan åklagaren använda information som FRA inhämtat som bevisning i rättegången?
9. Anser du att det är rimliga integritetsintrång som sker enligt frågorna 1-3? Du får motivera ditt svar både utifrån regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter samt vad du anser är motiverat utifrån mera politiska och moraliska resonemang.

Ryska posten
Enligt mediauppgifter går 80 procent av tele- och internettrafiken till och från Ryssland via Sverige. Antag att Ryssland och USA genomför viktiga nedrustningssamtal i Stockholm och Genève. Den svenska regeringen är intresserad av att ta del av vilka instruktioner som det ryska utrikesdepartementet i Moskva skickar till sina diplomater som är stationerade på ambassaden i Stockholm och delegationen i Genève. Den inhämtade informationen vill den svenska regeringen överlämna till vänner i Washington.

1. Är signalspaning som syftar till att övervaka kommunikation mellan den ryska ambassaden i Stockholm och Moskva laglig och förenlig med Sveriges internationella förpliktelser?
2. Är signalspaning som syftar till att övervaka kommunikation mellan den ryska delegationen i Genève och Moskva laglig och förenlig med Sveriges internationella förpliktelser?
3. Vilket integritetsintrång drabbar de ryska diplomaterna för att övervakningen enligt frågorna 1-2 ska vara möjlig?
4. Vilket integritetsintrång drabbar den vanlige svenske medborgaren för att övervakningen enligt frågorna 1-2 ska vara möjlig?
5. Anser du att det är rimliga integritetsintrång som sker enligt frågorna 1-2? Du får motivera ditt svar både utifrån regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter samt vad du anser är motiverat utifrån mera politiska och moraliska resonemang.

Migrationsminister Åkesson
Det är den 20 september 2010 och Sverigedemokraterna har erövrat en vågmästarställning i Sveriges riksdag. I utbyte mot regeringsmakten får Sverigedemokraterna fyra ministerposter, bl.a. får Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson posten som migrationsminister. Åkesson anser att det är för många papperslösa migranter som befinner sig i Sverige. Han vill använda samtliga statens resurser för att hitta dessa migranter och utvisa dem ur landet. Du är politiskt sakkunnig för Sverigedemokraterna och arbetar på samordningskansliet på Rosenbad med ansvar för migrations-, justitie- och försvarsfrågor. Du ser en stor potential i att använda FRAs och polisens resurser.

1. Förklara hur FRAs alternativt polisens resurser skulle kunna användas för detta ändamål.
2. Vilket integritetsintrång drabbar den papperslöse migranten?
3. Vilket integritetsintrång drabbar personer som bistår den papperslöse migranten?
4. Vilket integritetsintrång drabbar den vanlige svenske medborgaren?
5. Är sådan övervakning förenlig med regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter?

Sammanfattande fråga
1. Vad innebär personlig integritet och rätten till skydd för privat- och familjeliv i detta sammanhang?

måndag, april 12, 2010

Målmedvetet arbete leder till resultat

Alliansen meddelar på DN Debatt att lärarlegitimation ska införas. Detta är ett gammalt folkpartiförslag och förslaget välkomnas av Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (fp). Lärarförbundet anser att förslaget stärker kvaliten i skolan. Detta är ett exempel på hur lång och målmedvetet arbete omvandlas till konkreta förslag.

Redan i Motion 2002/03:Ub250 om Läraryrket från den 14 oktober 2002 föreslog folkpartiet detta. Ulf Nilsson (fp) med kollegor skrev då följande.
Läraryrkets status har sjunkit under ett antal årtionden. Det är därför nödvändigt att vidta åtgärder som höjer läraryrkets status. Detta sker bl.a. genom att skapa fler karriärvägar, fler utvecklings- och fortbildningsmöjligheter, högre löner och införande av en lärarlegitimation.
Detta röstade folkpartiet, moderaterna, centern och kristdemokraterna för medan de rödgröna röstade emot. Det framgår av Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UbU4 och riksdagens protokoll och redovisning av röstning från den 26 mars 2003. När nu alliansregeringen lägger fram ett förslag försöker socialdemokraternas talesman i frågan, Marie Granlund, påskina att de kom på detta förslag 2006 genom att man (efter tryck från folkpartiet) tillsatte en utredning och kritiserar alliansregeringen för att man dragit saken i långbänk. Det är en märklig logik, först röstar de rödgröna mot ett förslag när man är i majoritet och när alliansens genomför förslaget byter socialdemokraterna ståndpunkt för att hävda att förslaget är deras eget.

Jag har därför ett förslag till "Tvättstugan" som är skapad för att bemöta faktafel. Marie Granlunds pressmeddelande förtjänar tvättning i 40 grader.

Runo Johansson pekar på samma sak i en debatt med bloggen "Alltid rött, Alltid rätt". Den senare bloggaren menar att alliansen inte har några idéer utan stjäl förslag från socialdemokraterna, för att i nästa mening skriva "Den största bristen i skolorna är fortfarande bristen på vuxna människor, och inte nödvändigtvis alltid lärare." Det är en synnerligen inkonsekvent argumentationslinje. Därför rapporterar jag "Alltid rött, Alltid rätt" till "Tvättstugan" för tvättning i 95 grader.

Tommy Rydfeldt tar upp samma kritik som Runo Johansson. Fredrik Sneijberg skriver om förslaget utifrån sin erfarenhet som lärarvikarie. Seved Monke ser detta som en statushöjning för läraryrket. Christoffer Fagerberg glädjer sig åt sina vänner som studerar till att bli lärare. Nina Larsson tycker att det är bra med lärarlegitimation. Anne-Marie Ekström anser att utbildningsdepartementet levererar igen. Mats Gerdau hyllar förslaget. Rasmus Jonlund ser lärarlegitimation som en viktig kvalitetsstämpel för skolan. Kent Persson skriver att alliansen flyttar fram positionerna en gång till. Moderata perspektiv konstaterar att alliansen är enig, igen.

onsdag, april 07, 2010

Evaluating a Change to Case-Based Teaching

I have written a paper where I evaluate a change to case-based teaching in the course Public International Law (folkrätt) at the second semester of the law programme at Stockholm University. You can read it here.

Kommentarer om video

Under påskhelgen såg jag nedanstående video från 2007.

Videoklippet är läckt genom wikileaks. Enligt källor i den amerikanska militären ska videon vara autentisk. Videon visar hur amerikanska helikopterpiloter dödar en grupp av människor, varav två senare visar sig vara journalister från Reuters. Professor Ove Bring beskriver i Aftonbladet händelserna som en oerhörd krigsförbrytelse. Biträdande professor Jann Kleffner kommenterar saken i TV 4s nyheter, se nedan.I förhållande till den första attacken förklarar Kleffner att det finns utrymme för misstag och att denna beskjutning kan vara förenlig med den humanitära rätten (krigets lagar). Den andra attacken mot skåpbilen är inte tillåten, vilket skulle göra det till en krigsförbrytelse. Utifrån det som framkommer i videon har jag inget tvivel om att attacken mot skåpbilen är förbjuden. Vad beträffar den första attacken behövs mer information, t.ex. om det tidigare hade förekommit stridigheter i området vilket i sin tur påverkar bedömningen om den första attacken var ett ursäkligt misstag eller kriminell oaktsamhet.

För utomstående kan det verka lite märkligt, men denna typ av videos brukar jag ha med på mina föreläsningar i humanitär rätt, grundkursen folkrätt (termin 2 juristlinjen). Jag tycker sådana videoklipp i undervisningen fyller en viktig funktion genom att visa hur till synes torra regler kan göra skillnad mellan liv och död, rätt och fel samt att det ibland finns en gråzon.

Om någon är intresserad av att läsa vad jag anser om USAs angrepp mot Irak, som rör en separat rättslig frågeställning skild från den humanitära rätten (jus ad bellum respektive jus in bello), så rekommenderar jag en text som jag skrev i februari 2003.

Tredje rättegång i svensk domstol beträffande krigsförbrytelser

SvD och DN skriver att polisen gripit en man i 30-årsåldern greps på tisdagen i västra Sverige misstänkt för grovt folkrättsbrott alternativt mord. De brott mannen misstänks för begicks i byn Cuska i Kosovo den 14 maj 1999. Han kommer att begäras häktad i Stockholms tingsrätt senast fredag den 9 april.

För det fall åtal väcks blir detta den tredje rättegången i svensk domstol beträffande krigsförbrytelser. Det första målet, avgjort 2006, rörde Jackie Arklöv vilket jag kommenterat i en artikel. Rättegång avseende det andra fallet, mot en 43-åring, förväntas inledas i september i år, vilket jag kommenterat i en radiointervju.

Det nu aktuella målet rör konflikten mellan Förbundsrepubliken Jugoslavien och landets albanska minoritet vilket troligen kommer att klassificeras som en icke-internationell väpnad konflikt. Med en sådan klassificering av konflikten följer en rad svårigheter för åklagare, domstol och åtalad. Orsaken är ålderdomlig lagstiftning som tidigare och nuvarande regering valt att inte uppdatera. Rättegångar avseende krigsförbrytelser bör inte avgöras av kvaliteten på den svenska lagstiftningen utan av den tillgängliga bevisningen.

Vid sidan av kan nämnas att jag nu läst färdigt Mats Delands bok "Purgatorium - Sverige och andra världskrigets förbrytare". Där beskriver Deland bl.a. hur juristerna vid tiden för utformningen av lagstiftningen beträffade folkrättsbrott (krigsförbrytelser) som ett provisorium. Han beskriver också hur utrikesdepartementets folkrättsexpert på 1990-talet ifrågasatte om lagstiftningen skulle hålla i en rättegång, se detta PM som anger att "viss osäkerhet råder vad gäller tillämpningsområdet för de straffbestämmelser som skulel aktualiseras". Med detta provisorium får vi leva tills regeringen vaknar upp.