fredag, september 10, 2004

Stormen som uteblev


Debattartikel september 2004

Stormen som uteblev

Efter vårens infekterade debatt om övergångsregler för personer från EU:s nya medlemsländer har farhågorna för social turism kullkastats. Ansökningar om barnbidrag och socialbidrag har uteblivit. Nu har även ett rättsligt klargörande kommit. I början av september 2004 har EU:s domstol avkunnat en dom som skulle kunna avsluta denna debatt.

Berit Rollén som utredde frågan och förordade övergångsregler grundade sina slutsatser på rättsfall från 1980-talet. Hon pekade framförallt på det s k 10-timmarsmålet, där en person erhöll uppehållstillstånd och socialbidrag i ett annat EU-land endast genom att arbeta 10 timmar i veckan. Regeringen, senare folkpartiet och moderaterna tog fasta på Berit Rollén slutsatser och förordade övergångsregler. Göran Persson talade om hotet av social turism och regeringen grundade sitt förslag på någon form av regelanalys. Inga av förespråkarna för övergångsregler nämnde att EG-domstolen i 10-timmarsmålet uppställde krav på att arbetet skulle vara verkligt och faktiskt.

Regeringen, folkpartiet och moderaterna vände från att ha varit motståndare till övergångsregler till att aktivt propagera för diskriminering. Debatten under våren var uppslitande och slutade lyckligtvis med att riksdagen förkastade regeringens förslag om övergångsregler. Mycket av denna debatt var onödig. Redan i februari lämnade generaladvokaten i Trojanimålet (C-456/02) ett förslag till avgörande som innebar en återupprepning av tidigare regler som begränsar bidragsutnyttjande. Till och med Göran Persson borde ha varit nöjd. Generaladvokaten skrev bland annat i sin motivering: ”På så sätt kan det förhindras att rätten till bosättning utnyttjas för social turism i en medlemsstat som har ett behagligare socialförsäkringsklimat.” Målet rörde en fransk medborgare som arbetade 30 timmar i veckan på ett vandrarhem i Bryssel. Han fick avslag på sin ansökan om socialbidrag.

Domstolen avkunnade i början september 2004 sin dom i Trojanimålet där bland annat följande slogs fast:  ”En person som befinner sig i en sådan situation som sökanden i målet vid den nationella domstolen … kan göra anspråk på uppehållsrätt i egenskap av arbetstagare … endast under förutsättning att det avlönade arbete som personen i fråga utför är att anse som ett verkligt och faktiskt arbete. Det ankommer på den nationella domstolen att göra den prövning av de faktiska omständigheterna som krävs för att avgöra huruvida så är fallet i det mål som är anhängigt vid den.” 10-timmarsregeln, som svenska förespråkare av övergångsregler har hängt upp sig på, förefaller som irrelevant. I bland annat Levinmålet har EU:s domstol slagit fast att det ska röra sig om verkligt och faktiskt arbete, och inte rent marginella och obetydliga verksamheter. Det är därmed mycket tveksamt att en svensk domstol skulle finna att en person som söker socialbidrag samtidigt utför ett faktiskt och verkligt arbete.

Den befarade stormen av bidragsansökningar från EU:s nya medlemsländer har uteblivit. Domen visar på att personers och arbetskraftens fria rörlighet inom EU utan övergångsregler är värd att försvara. För det första undviker vi diskriminering, ett Europas A och B-lag. För det andra upprätthålls arbetslinjen. Det gamla mottot ”gör din plikt och kräv din rätt” gäller.

Mark Klamberg
Tingsnotarie vid Blekinge tingsrätt
Tidigare 1:e vice ordförande Liberala Ungdomsförbundet