måndag, november 30, 2009

Resultat från folkpartiets provval till kommunfullmäktige

Resultatet har presenterats i Folkpartiets provval till Stockholms kommunfullmäktige. Jag kom på tionde plats. Med tanke på den goda konkurrensen är jag mycket nöjd. Tack till alla er som röstade på mig. Här kommer topp tjugo.

1 Lotta Edholm
2 Madeleine Sjöstedt
3 Ann-Katrin Åslund
4 Björn Ljung
4 Ulrika Francke
6 Frida Johansson Metso
7 Gulan Avci
8 Stella Fare
9 Abit Dundar
10 Mark Klamberg
11 Jan Jönsson
12 Ulf Fridebäck
12 Isabel Smedberg-Palmqvist
14 Erik Wassén
14 Karin Karlsbro
16 Per Altenberg
17 Kalle Bern
18 Seved Monke
19 Jonatan Ohlin
20 Patrik Silverudd

Resultatet från provvalet till landstingsfullmäktige finns här.

FRA skriver om trafikdata

Nu skriver FRA om trafikdata på sin hemsida. Det är ungefär samma information som fanns i fråga 5 i det interna FRA-dokument som läckte till SVT. FRA skriver följande.

Vad är trafikdata och varför behövs det?
Trafikdata är ett viktigt verktyg för signalspaning. Dessa uppgifter innehåller inget textinnehåll utan endast data om avsändare, mottagare, tidpunkt för kommunikationstillfället och om det var via telefon eller e-post. Genom att analysera trafikdata går det att få reda på var personen befinner sig och vilka personen kommunicerar med. På kort tid går det då att få en uppfattning om mellan vilka länder trafik förekommer.

Behovet av att använda trafikdata ökar i takt dels med att kommunikationstekniken blir mer komplex, dels med att mängden information ökar.

Är det någon som har insyn i vad ni gör med trafikdata?
Inhämtning av trafikdata omfattas av samma regelverk som övrig signalspaning. Det innebär bland annat att vi i detalj berättar om metod och användningsområde för de olika tillstånds- och kontrollmyndigheterna. Alla sökningar i trafikdata måste kopplas till ett aktuellt tillstånd. Sökningarna loggas och kan granskas i efterhand av kontrollmyndigheterna.

Hur gör ni praktiskt för att få in trafikdata?
Exakt vilka metoder vi använder kan vi inte berätta om offentligt. Däremot kommer kontrollmyndigheterna både att kunna få information om hur vi arbetar med trafikdata och få tillgång till det de behöver för att kontrollera att vi uppfyller integritetsskyddskraven även vad gäller trafikdata.

Ovan skriver FRA att man gör sökningar i trafikdata. Det innebär att man först inhämtar, lagrar och därefter söker i detta material. FRAs nya öppenhet är intressant med tanke på att termen "trafikdata" inte används en enda gång i det beslutsunderlag riksdagen fått.

Det är även intressant att FRA inte vill skriva om vilka metoder de använder för att få in trafikdata. En sådan förklaring skulle förmodligen avvika från den skiss som FRA presenterar på sin hemsida och liknande skisser som använts i tidigare sammanhang. Jag har skrivit om saken i Svensk Juristtidning och i en populärversion på Wikipedia. Jag tror nedanstående bild är mer korrekt. Den är från ett betänkande av Underrättelsedatautredningen SOU 2003:34.

FRA borde använda denna bild när de ska beskriva myndighetens verksamhet.

Justitiedepartementet bekräftar att FRA kommer lämna över information till SÄPO

SvD, DN, Nyheter24 och Göteborgsposten skriver bl.a. om att FRA får tillgång till kabelkommunikation imorgon. NyTeknik vidaretutvecklar en story som Per Agerman avslöjade på sin blogg förra veckan, nämlingen att polisen även fortsättningsvis kommer att få information från FRA. Jag skrev om samma sak i februari 2009 i det remissvar som Juridiska Fakultesnämnden vid Stockholms Universitet lämnade. Anders Hall, politisk stabchef vid justitiedepartementet bekräftar saken på följande sätt idag (30 november 2009).

Information om utländska förhållanden som regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten erhåller genom signalspaning och som har betydelse för terrorismbekämpningen kommer dock även fortsättningsvis att kunna delges Säkerhetspolisen.
Det är ju bra att riksdagen och resten av Sverige får reda på detta. Utöver remissvaret från Stockholms Universitet så var det ingen som kommenterade denna aspekt inför att riksdagen den 14 oktober 2009 antog ändringar i lagstiftningen. I regeringens proposition från i maj 2009 stod däremot följande (sid. 32).
En reducering av kretsen inriktande myndigheter till regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten innebär att det stöd som Försvarets radioanstalt hittills lämnat till ett antal andra myndigheter i praktiken omöjliggörs. Detta får konsekvenser för bl.a. Säkerhetspolisen och den öppna polisen.
Budskapet från regeringen varierar.

Till en annan aspekt. Per är Nygårds på bransch- och arbetsgivarorganisationen IT & Telekomföretagen efterfrågar i Metro en EU-harmonisering istället för nationell särrlagsstiftning eftersom kunder skräms iväg från Sverige pga av "FRA-lagen". Jag förstår att IT & Telekomföretagen inte vill ha konkurrensnackdelar, men samtidigt tror jag inte på en "EU-lag" om signalspaning.

Bloggar
Falkvinge, Mary, Emma, Jens. O

lördag, november 28, 2009

Mer om utbyte av bankdata

Via Mikael Nilsson och Brussels Blogger hittar man två intressanta dokument om utbyte av bankdata (SWIFT) mellan EU-länder och USA. Det första dokumentet innehåller frågor och svar om utbytet. Det andra dokumentet innehåller det svenska utkastet till ministerrådets beslut med bifogat avtal mellan EU och USA (annex II).

I preambeln framgår att överenskommelsen grundas på FNs säkerhetsråds resolution 1373(2001) som fattades under kapitel VII av FN-stadgan vilket gör resolutionen bindande gentemot alla FNs medlemsstater. Resolution 1373 (2001) brukar jag diskutera med studenterna på grundkursen i folkrätt vid Stockholms Universitet. Resolutionen är långtgående och föreskriver bl.a. att FNs medlemsstater har en skyldighet att utbyta information i syfte att förhindra finansiering av terrorism.

Efter att ha läst avtalet mellan EU och USA blir jag lugnare, då artikel 4 föreskriver följande om amerikanska myndigheters tillgång till bankdata. Det begränsas till begäran som grundas på pågående undersökningar av terroristaktivitet, vars grund ska vila på existerande information eller bevisning som ger anledning att tro att sådan aktivitet pågår. Artikel 5(2) anger att "data mining" och automatiserad sökning efter misstänkta ej är tillåten. Det begränsar tillgången och förhindrar att amerikanska myndigheter urskiljningslöst kan söka i information. Det är rimligt vilket jag skrivit tidigare.

Avtalet ska antas före Lissabonfördraget träder ikraft (1 december 2009), vilket gör att Europaparlamentet ej kommer att delta i beslutet. Enligt artikel 16 gäller avtalet bara i 12 månader. När avtalet ska förnyas så kommer därför Europaparlamentet i enlighet med Lissabonfördraget få direkt inflytande över frågan huruvida avtalet ska löpa under en längre period. Att avtalet endast löper i 12 månader är rimligt och visar även att Lissabonfördraget innehåller positiva förändringar vad avser EUs demokratiska struktur.

Samtidigt kan jag genom European Voice konstatera att mina liberala meningsfränder Alexander Alvaro och Sophie in 't Veld vill att Ministerrådet ska vänta till efter den 30 november 2009 så att Europaparlamentet får inflytande över frågan. Per Pettersson är också oroad.

torsdag, november 26, 2009

Principiellt avgörande om trafikdatalagring

För en dryg månad sedan kommenterade jag nyheten att Rumäniens författningsdomstol den 8 oktober 2009 avkunnat en dom som anger att lagstiftning som tvingar operatörerna att lagra trafikdata strider mot landets grundlag och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Nu är avgörandet översatt till engelska. Författningsdomstolen kritiserade inte bara enskilda avsnitt i lagstiftningen utan avvisar generell trafikdatalagring helt och hållet.

Prövningen gällde Rumäniens genomförande i nationell lag 298/2008 av Direktiv 2006/24/EC (EUs trafikdatalagringsdirektiv). Läs nedanstående avsnitt.

The Constitutional Court underlines that the justified use, under the conditions regulated by law 298/2008, is not the one that in itself harms in an unacceptable way the exercise of the right to privacy or the freedom of expression, but rather the legal obligation with a continuous character, generally applicable, of data retention. This operation equally addresses all the law subjects, regardless of whether they have committed penal crimes or not or whether they are the subject of a penal investigation or not, which is likely to overturn the presumption of innocence and to transform a priori all users of electronic communication services or public communication networks into people susceptible of committing terrorism crimes or other serious crimes. Law 298/2008, even though it uses notions and procedures specific to the penal law, has a large applicability – practically to all physical and legal persons users of electronic communication services or public communication networks - so, it can't be considered to be in agreement with the provisions in the Constitution and Convention for the defence of human rights and fundamental freedoms regarding the guaranteeing of the rights to private life, secrecy of the correspondence and freedom of expression.
...
In conclusion, ... the Constitutional Court observes, for the reason shown above, that the examined law is unconstitutional in its entirety
Svenska myndigheter och domstolar är på inget sätt bundna av detta avgörande. Det vore likväl önskvärt att den principiella frågan om 1) trafikdatalagring hos operatörerna som kommer att följa av EUs trafikdatalagringsdirektiv och 2) trafikdatalagring FRA som redan följer av "FRA-lagen" prövades av en svensk domstol. Om det senare har jag skrivit mer utförligt i Svensk Juristtidning och i en populärversion på Wikipedia.

Jag skriver om samma sak på juridikbloggen.

onsdag, november 25, 2009

Matthew Barzun talade om Obamas kampanj

USAs nya ambassadör i Sverige, Matthew Barzun, talade vid ett frukostseminarium idag hos Folk och Försvar. Han bidrog till Obamas presidentkampanj bl.a. genom att skapa ett effektivt system för insamling av pengar. Budskapet var att skapa engagemang. Han återgav framgångsformeln för Obamas kampanj.

1. Move metrics (all verksamhet ska syfta till antingen samla in pengar, rekrytera kampanjarbetare eller vinna väljare).
2. Barriers (sänka barriärer för att "move metrics").
3. Expectations (höj förväntningarna på "move metrics").

Kan tyckas vara självklarheter, men ibland behöver även dessa artikuleras.
Foto: USAs ambassad i Sverige

tisdag, november 24, 2009

Vilka myndigheter får information av FRA?

En naturlig följdfråga på mitt föregående inlägg är om det finns några fler myndigheter utöver regeringen, regeringskansliet, försvarsmakten och SÄPO som kan få tillgång till den information som FRA hämtar in genom signalspaning. I Riksdag & Department från den 23 februari 2009 kunde man läsa följande.

Förslaget till ändringar i signalspaningslagen innebär att Tullverket inte längre får direkt tillgång till information från Försvarets radioanstalt. ... Enligt förslaget kommer endast regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten ha möjlighet att direkt begära information från Försvarets radioanstalt. Övriga myndigheter får gå via någon av dessa tre.

Hur tillförlitliga är dessa uppgifter? En ledtråd får man genom att läsa 9 § förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. Förordningen ändrades den 27 oktober 2009 som en konsekvens av alliansöverenskommelsen den 25 september 2008, men inte 9 §. I nämnda paragraf står följande.
9 § Regeringskansliet, Rikspolisstyrelsen, Inspektionen för strategiska produkter, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter i en uppgiftssamling för underrättelser i den omfattning som Försvarets radioanstalt beslutar. Tillgången till sådana uppgifter ska vara förbehållen de personer inom myndigheterna som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.
Den så kallade FRA-shoppen verkar således vara halvöppen. Möjligen kan myndigheter som Tullverket göra sina beställningar via regeringskansliet, helt säkert kan de ta del av information som samlats in. När FRA sysslar med signalspaning för att kartlägga utveckling och spridning av massförstörelsevapen, strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen och allvarliga yttre hot mot samhällets infrastruktur så kan det vara rimligt att ovan nämnda organisationer får ta del av informationen. Intrånget i post- och telehemligheten har redan skett.

Problemet handlar mer om avsaknaden av en diskussion om kopplingen mellan FRAs mandat och vilka myndigheter som får beställa, ta del av den inhämtade informationen. Det senare bestäms av regeringen genom en förordning, inte av riksdagen genom lag. Jag är övertygad om att tjänstemän på försvarsdepartementet och hos FRA funderat på detta, men har inte sett tecken på en grundlig diskussion om detta i riksdagen.

Bloggar
Amanda Brihed, Leif Nixon, Mikael Nilsson, Christopher Isene, Farmor Gun och Niklas Starow.

måndag, november 23, 2009

FRA kommer fortsatt lämna över information till SÄPO

Per Agerman har på sin blogg uppmärksammat att FRA även efter de senaste lagändringarna fortsatt kommer lämna över information till SÄPO. Det framgår av ett protokoll från en hearing den 30 september 2009.

Ett annat budskap har getts till allmänheten och riksdagen. Sten Tolgfors sa senast i riksdagen den 14 oktober 2009 att "den så kallade FRA-shoppen är stängd". (se även riksdagens protokoll anförande 123, 125, 129 och 133)

Riksdagen har med Sten Tolgfors ord "stängt FRA-shoppen" genom de lagändringar som träder ikraft den 1 december 2009. Anders Erikssons förslag om signalspaning för polisiära ändamål har placerats i frysboxen av justitieminister Beatrice Ask. Trots detta kommer överlämning av information till de brottsbekämpande myndigheterna fortsatt vara tillåten.

Flera är kanske förvånade, men det är inte jag eftersom jag uppmärksammade detta redan i februari 2009. Då skrev jag följande som antogs som remissvar av Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet.

[P]romemorian föreslår en begränsning som innebär att 4 § första stycket signalspaningslagen kommer att ange vilka myndigheter som får inrikta signalspaningen, nämligen regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten.

Det innebär bl.a. att SÄPO och polisen ej ska ha möjlighet att inrikta FRAs signalspaning (sidan 40), men likväl har 4 § lagen om försvarsunderrättelseverksamhet lämnats oförändrad. Enligt andra stycket i nämnda lagrum får FRA lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Av tidigare förarbetsuttalanden till första stycket av nämnda lagrum framgår att även om det inom försvarsunderrättelseverksamheten inte får vidtas polisiära åtgärder så får underrättelseinhämtningen omfatta samma företeelser (prop. 2007:63 sid. 41-48).

För fakultetsnämnden ter sig avgränsningen mellan försvarsunderrättelseverksamhet och polisiär verksamhet som oklar. Det framstår även som FRA med stöd av 1 § andra stycket signalspaningslagen kan kartlägga brottslig verksamhet och med stöd av 4 § lagen om försvarsunderrättelseverksamhet ... lämna över sådan information till polisen utan att gränsdragningsproblematiken är klarlagd/löst.

Juridiska Fakultetsnämndens påpekande kom som förväntat inte med i regeringens proposition till riksdagen. Flera andra relevanta synpunkter från remissinstanserna försvann i propositionen. Därför kan jag förstå varför några nu är förvånade och så kommer det att fortsätta. FRAs signalspaning och samverkan med brottsbekämpande myndigheter är i sig problematisk, men än värre är att riksdagen inte fått ett ordentligt beslutsunderlag.

Bloggar
Leif Nixon skrev i oktober 2009 om ett frukostmöte med Ingvar Åkesson där samma information framkom. Läs mer hos Mikael Nilsson, Christopher Isene och Niklas Starow.

Sem-Sandberg får Augustpriset

Sem-Sandberg får Augustpriset för sin roman "De fattiga i Łódź" som beskriver hur 300 000 judar i ghettot dog/mördades. Har köpt boken, men skäms för att jag ännu inte läst den då min mor och hennes familj är från Łódź. Min mor föddes efter andra världskriget, hon slapp uppleva svälten i ghettot och deportationen till Förintelselägren. Hennes mor, min mormor, klarade sig genom att fly. Resten av mormors familj tog sin förtröstan till gud att de skulle överleva ghettot och stannade med tragisk följd. Morfar var vid krigsutbrottet officerare i den polska armén och fick slåss genom kriget. Tråkigt nog har jag inte fått höra mer än någon episod, många i den generationen ville inte berätta så mycket om vad som egentligen hände under kriget. Mina morföräldrar har sedan flera år gått bort och när de levde var jag för ung för att fråga dem. Får ta och läsa boken nu.

Som en anekdot kan jag berätta att mina morföräldrar efter kriget återvände till Łódź. Mor och hennes familj tvingades lämna Polen som en följd av pogromen 1968. Många i samma situation hamnade i Sverige 1969, men denna historia är inte särskilt känd i Sverige. Jag hoppas att någon kan skriva boken om efterkrigstiden i Łódź och emigrationsvågen under 1968-1969, jag tror det finns en hel del bra historier där.

Riksdagslistan för folkpartiet i Stockholms stad

Nomineringskommitténs har lämnat sitt förslag till riksdagslista för folkpartiet i Stockholms stad enligt följande:

1. Jan Björklund
2. Birgitta Ohlsson
3. Carl B Hamilton
4. Barbro Westerholm
5. Fredrik Malm
6. Gulan Avci
7. Helena Dyrssen
8. Stella Fare
9. Jan Jönsson
10. Jenny Sonesson
11. Karin Karlsbro
12. Björn Ljung
13. Per Altenberg
14. Anna Starbrink
15. Sara Svanström
16. Erik Wassén
17. Fatima Nur
18. Paula Ternström
19. Anders Ekberg
20. Charlotta Schenholm
21. Burhan Yildiz
22. Yoav Bartal
23. Gunilla Gustafsson
24. Lennart Fremling

Listan är väldigt bra med flera starka kandidater. Listan fastställs slutligen den 2 december 2009. Seved Monke och Alexander Bard skulle gärna se att man hade med fler än 24 namn. Jag har ingen stark åsikt i frågan, det beror lite på hur kommun- och landstingslistorna utformas. Behovet av att ha fler än 24 namn kan ju minska om en del av de som hamnade utanför riksdagslistan placerar sig väl i provvalet till kommun och landsting. Resultatet av dessa provval presenteras inom kort.

Uppdatering. Nu skriver Sebastian Hallén om samma sak. Han har rätt i att det saknas unga kandidater på listan, med vilket avses personer yngre än undertecknad. Kan även finnas i ett värde att ta vara på det engagemang hos personer som för närvarande inte finns med på listan genom att tillåta fler än 24 kandidater.

Taxonomi över data i sociala nätverk

Bruce Schneier har gjort taxonomi över data i sociala nätverk, vilket är mycket användbart om man ska diskutera personmlig integritet och sociala medier som Facebook.

1. Service data. Service data is the data you need to give to a social networking site in order to use it. It might include your legal name, your age, and your credit card number.

2. Disclosed data. This is what you post on your own pages: blog entries, photographs, messages, comments, and so on.

3. Entrusted data. This is what you post on other people's pages. It's basically the same stuff as disclosed data, but the difference is that you don't have control over the data -- someone else does.

4. Incidental data. Incidental data is data the other people post about you. Again, it's basically same same stuff as disclosed data, but the difference is that 1) you don't have control over it, and 2) you didn't create it in the first place.

5. Behavioral data. This is data that the site collects about your habits by recording what you do and who you do it with.
Jag anser att data i den femte kategorin är mest känslig, men även data i kategorierna 2 till 4 är känslig om datan aggregeras och analyseras. Se t.ex. applikationen Friends wheel på Facebook. Din vänskapskrets kan röja ganska känslig information om dig.

Oberoende observatörer vid köpstämmor

SvD har rapporterat om frågetecken kring köpstämman för kvarteret Kastanjegården där Svenska bostäder nu stoppat ombildning till bostadsrätt. Jag har ingen närmare kunskap om affären då jag sitter i styrelsen för Stockholmsbostäders systerbolag Familjebostäder, båda inom Stockholms allmännytta. Jag är dock positiv till att vårt gemensamma moderbolag, Stockholms Stadshus AB bestämt att oberoende observatörer med juridiska kunskaper i fortsättningen ska vara närvarande vid köpstämmor. Moderbolaget har tröttnat på varit övertramp från både ja- och nejsidan på ett stort antal köpstämmor den senaste tiden. Du kan läsa beslutet här.

söndag, november 22, 2009

Oförändrad föräldraförsäkring

Folkpartiets landsmöte sa nej till förslaget om tredelad föräldraledighet, vilket jag beklagar. Per Altenberg skriver mer om detta.

Införlivandet av barnkonventionen i svensk rätt

Flera motioner till folkpartiets landsmöte handlade om att barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lag. Partistyrelsen förklarade i sitt svar att Sverige normalt använder normharmonisering vilket innebär att man "anpassar sina lagar så så att de uppfyller konventionens krav" (sic).

Jag tyckte partistyrelsens begreppsanvändning var förvirrande, ovanstående är vad som normalt kallas "transformation". Detta ska jämföras med normharmoni som betyder att gällande rätt anses överensstämma med konventionen. Jag tänkte gå upp i debatten och förklara detta samt argumentera för att transformation i vissa delar kan göra att barnkonventionen får önskvärt genomslag i svensk rätt. Det vore mer i enlighet med svensk rättstradition. Det kan exempelvis konstateras att barnkonventionen i vissa delar redan införlivats i svensk rätt genom transformation, se 6 kap. 2 a § föräldrabalken: "Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge." Hela konventionen har dock inte lett till transformation, i stora delar ansågs svensk rätt stå i normharmoni med barnkonventionen när Sverige anslöt sig. Transformation och konstaterande av normharmoni kan vara enklare för svenska jurister att tillämpa än inkorporering.

I samma stund som jag skulle gå upp i debatten valde partistyrelsen att jämka sig och därmed för att vilja inkorporera barnkonventionen i svensk rätt. Jag vet inte om detta är bästa alternativet för att säkra barns rättigheter i Sverige. I vilket fall avstod jag från att gå upp i debatten.

lördag, november 21, 2009

Folkpartiet debatterar upphovsrätt

På folkpartiets landsmöte redogör Karin Pilsäter för partistyrelsens ståndpunkt rörande upphovsrätt och konstaterar att det finns ingen mirakellösning rörande fildelning. Partistyrelsen utmanas av Madeleine Sjöstedt från Stockholm som i en motion vill att partistyrelsen utreder en ny upphovsrättslag. Hon får eldunderstöd av Adam Cwejman från Liberala Ungdomsförbundet.

Adam Cwejman säger till SvD att han "missnöjd med hur partiet har skött frågorna om integritet och frihet på nätet" och att han vill ha en "uppluckrad upphovsrätt". Partisekreteraren Erik Ullenhag svarar att "partiet delvis har missat diskussionen om frihet på nätet", vilket kommenteras av HAX. Anders Widén kommenterar.

Uppdatering 1. Frågan har hamnat beredningsutskottet eftersom det ser ut som Sjöstedts linje kan vinna och partistyrelsen åker på stryk. Motionen var ganska vag i sin ursprungliga text och därför bör man vara ganska försiktig med att värdera detta beslut. Jämför gärna med vad jag skrev om socialdemokraternas kongressbeslut i samma fråga.

Uppdatering 2. Erik Ullenhag presenterade beredningsutskottets förslag som tillför en fjärde att-sats, se nedan. Landsmötet antog förslaget.

Förslag till landsmötesbeslut:
1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en utredning om en ny upphovsrättslag

2. att partistyrelsen ges i uppdrag att utarbeta Folkpartiets ställningstagande kring den nya upphovsrätten med utgångspunkt i den positiva syn på Internets möjligheter till informationsspridning som ges uttryck för i motionen

3. att den nya upphovsrättslagstiftningen måste söka efter en bättre balans mellan upphovsrättsinnehavares intressen och allmänintresset genom att utöka de legala möjligheter fildelningen och andra tekniker ger

4. att en given utgångspunkt är att upphovsrätten ska vara kvar

Centern i Stockholms stad: Det nya betongpartiet?

Lotta Edholm, Abit Dundar och Madeleine Sjöstedt skriver på Newsmill att folkpartiet i Stockholm ställer sig positivt till att bygga på höjden i några områden t.ex. Nordvästra Kungsholmen, Norra Station, Värtan och Frihamnen. Däremot vill folkpartiet inte förstöra den stadsbild som Stockholms innerstad har. Centerpartiet har svarat på Newsmill och låter förstå att de bryr sig mindre om innerstadens stadsbild när de "ser hellre en ny skyline med skyskrapor". Är Centern i Stockholms stad det nya betongpartiet?

Bloggar
Seved Monke

torsdag, november 19, 2009

Regeringen har utsett FRA-domare och FUN-ledamöter

NyTeknik rapporterar att regeringen har utsett FRA-domare och ledamöter i Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.

Runar Viksten blir domare och ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen.

Samtidigt förordnade regeringen de nuvarande ledamöterna i Försvarets underrättelsenämnd (FUN) som ledamöter i nämnden. Ordförande är Hans Jörgen Andersson, kammarrättspresident, och vice ordförande är Rolf Holmgren, lagman. Dessutom sitter följande riksdagsledamöter med som särskilda ledamöter: Jan Ertsborn (fp), Gunnar Holmgren(m), Göran Magnusson(s) och Tone Tingsgård(s). Nämnden byter inom kort namn till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten(SIUN).

onsdag, november 18, 2009

Solidarisk och värdegrundad säkerhetspolitik

SvD rapporterar om ett riksdagsbeslut från den 16 juni 2009 där följande slås fast.

Sverige är militärt alliansfritt. Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder. Det går inte att se
militära konflikter i vårt närområde som skulle påverka endast ett land.
Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett
angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar
oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige
ska därför kunna såväl ge som ta emot militärt stöd.

Det är Sverige självt som definierar den närmare innebörden av den militära
alliansfriheten. (sid. 20 i 2008/09:FöU10)
SvD skriver att "Sverige har lagt en ny grund för försvarspolitiken". Andra tycks mena att beslutet är ansvarslöst och ett trendbrott. Jag håller inte med om någon av påståendena. Låt mig påminna vad dåvarande utrikesminister Anna Lindh(s) sa vid Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen den 21 januari 2002. Med nedanstående formulering fullföljde hon en utveckling som påbörjades strax efter murens fall, inför det svenska EU-inträdet.
Genom vårt medlemskap i EU deltar vi fullt ut i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, som syftar till att stärka unionens grundläggande värden och intressen, oberoende och integritet. EU-samarbetet bygger på en gemensam värdegrund och solidaritet. Det är därför svårt att föreställa sig att Sverige skulle förklara sig neutralt i händelse av ett angrepp på något av de länder som är, eller inom kort står inför att bli, medlemmar i unionen.
Det senaste riksdagsbeslutet är alltså inte ett trendbrott utan mer en bekräftelse av en redan utstakad kurs. Socialdemokraterns motion 2008/09:Fö5 innehåller en liknande formulering.

Vi har genom åren kunnat visa att det går att kombinera ett aktivt
ansvarstagande för både vår egen och andras säkerhet med att vara militärt
alliansfria. Militär alliansfrihet betyder inte passivitet.
Skillnaderna mellan regeringen och socialdemokraterna är alltså försumlig. Utvecklingen från Sveriges tidigare allians- och neutralitetspolitik till solidarisk och värdegrundad säkerhetspolitik är positiv.

tisdag, november 17, 2009

Malmström blir en stark representant för Sverige

Regeringen har nominerat Cecilia Malmström (fp) som ny svensk EU-kommissionär. Jag tycker det är styrketecken att moderaterna som största alliansparti har ställt sig bakom en kandidat från ett annat parti. Jag har genom folkpartiet lärt känna Cecilia Malmström och jag har svårt att tänka mig en bättre svensk representant i EU-kommissionen.

Foto: Mikael Lundström


Media och bloggar
Sveriges Radio, DN, SvD, Amanda Brihed, Per Altenberg, Gilbert Tribo, Anders Ekberg, Linnéa Darell, Mathias Sundin, Fredrik Malm

Intervju om rättegången mot Radovan Karadžić

För en dryg vecka sedan blev jag intervjuad i Sveriges Radio om rättegången mot Radovan Karadžić. Sveriges Radio återger intervjun här och man kan lyssna här.

söndag, november 15, 2009

Intervju om FRA-registrering av sexualliv

Fria Tidningen har intervjuat mig och Anni Bölenius, informationschef på FRA om myndighetens möjligheter till registrering av sexualliv. Jag upplever att vi tolkar lagstiftningen ungefär likadant.

I slutet på intervjun kommenterar Bölenius och undertecknad om tillsynsmyndigheterna kommer att granska FRAs utbyte av uppgifter med andra länder. Hon verkar lika osäker som jag på om det kommer att ske. Försvarets Underrättelsenämnd (snart Statens inspektion för försvarunderrättelseverksamheten) borde utföra sådan granskning.

fredag, november 13, 2009

Rensa i den blåbruna röran

Med anledning av debatten om Vellingemoderaterna och deras politiska företrädare har jag letat fram en artikel som jag skrev i Sydsvenskan, Aktuella frågor, den 20 augusti 1999. Lika aktuell då som nu.

Rensa i den blåbruna röran

Den politik som moderaterna bedriver i Skåne, och då i synnerhet i Vellinge, bäddar för extremism. Den blåbruna röran i Skåne, med Vellinge som centrum, måste rensas upp. Det skriver Mark Klamberg, vice ordförande i Liberala ungdomsförbundet och ledamot av kommunfullmäktige i Lund.

I vårt Skåne finns det en kommun som utmärker sig -Vellinge. Där lever medborgarna ett stabilt liv i villaområden och med låg arbetslöshet. Men när vi börjar skrapa på ytan finner vi en otrevlig sörja. Nynazistiska ungdomar attackerar svenskar med en annorlunda bakgrund och som har bott i Vellinge större delar av sina liv.

Vellinges starka man, moderaten Göran Holm, har kraftigt fördömt den senaste nazistattacken. Denna tydlighet är föredömlig, men Göran Holm måste se att hans politik, att inte ta emot flyktingar i Vellinge, får konsekvenser och det handlar om mer än bara nazistiskt våld.

För snart två år sedan genomfördes nazistiska attacker mot en journalist som var på besök i Vellinge. När Göran Holm och Lars-Ingvar Ljungman försöker att reda upp situationen så kommer de med uttalanden som att nynazistiska ungdomar likaväl kunde ha blivit veganer - det är bara en protest mot vuxenvärlden. Vidare påstod de att det inte är farligare att vara utlänning i Vellinge än att vara svensk i vissa delar av Malmö.

Vellingepolitikerna avslutade allt med att de inte har någon skuld i de problem som faktisk finns med dagens gettoisering av invandrare och segregation i det svenska samhället i allmänhet och i det aktuella fallet - Malmöregionen.

I en kommun som säger nej till att ta emot flyktingar upplever främlingsfientliga krafter ett stöd. Då hjälper inte kraftfulla uttalanden från de ledande politikerna varvat med bortförklaringar. Det kunde vara annorlunda.

Jag upplever moderata politiker och väljare med få undantag som toleranta och liberala. Därför förvånas jag över att Göran Holm får fortsätta driva sin politik. Tyvärr är han inte den ende.

Ett annat exempel är moderaternas vägval när det gäller styret över Skåneregionen. Istället för att välja samarbete med socialdemokraterna har man gjort sig beroende av främlingsfientliga Skånes väl. Här är det bara att beklaga att folkpartiet är lika skyldigt.

Invandrare har av svenska staten förvandlats till klienter som vi svenskar skall ta hand om. Jag tror inte invandrare själva vill utsättas för någon slags positiv särbehandling. Vid sidan av den stora arbetslösheten bland invandrare och dess skadliga effekter finns förklaringar till segregation i den förda bostadspolitiken som påbörjades under 1950-talet.

Miljonprogrammet var nödvändigt för att klara bostadsförsörjningen men fick negativa bieffekter, bl a en segregation mellan invandrare som förvisats till sterila bostadsområden och svenskar som idag lever isolerade i villaområden. Denna polarisering i boendeformer är särskilt markant vid en jämförelse mellan Vellinge och Malmö. För behandlingen av invandrare som klienter och den segregerande bostadspolitiken måste huvudsakligen socialdemokraterna stå till svars.

Gjort är gjort - nu måste de gamla synderna betalas. Arbetsmarknadspolitiken måste ändras och vi måste bo annorlunda. Villaområden och höghusområden måste blandas. När nu Vellinge är en av de kommuner som tar emot minst antal flyktingar i Sverige så är det inte konstigt att spänningarna mellan människor och grupper i Vellinge och Malmö ökar. För detta har Göran Holm och moderaterna i Vellinge en stor skuld som de nu ignorerar och dessutom försökt lägga på andra kommuner, bl a på Trelleborg.

I grannkommunen Trelleborg har det funnits ett projekt som heter "Sätt gränser", ett samarbete mellan polis och sociala myndigheter med syfte att i ung ålder förebygga rasism och främlingsfientlighet. Lärarna på Söderslättsgymnasiet startade en medveten kampanj mot antisemitism och rasism.

Detta har Trelleborgs kommunpolitiker gjort. Samma sak kan göras i Vellinge. Moderaterna i Vellinge bör sluta skylla ifrån sig, ta ett än starkare avstånd från de främlingsfientliga stämningarna som finns i kommunen och sluta legitimera främlingsfientlighet som de gör både genom sin politik och sina uttalanden i pressen. Det är bra med fördömanden av våldshandlingar, men det räcker inte. Den blåbruna röran i Skåne, med Vellinge som centrum, måste rensas upp.

Mark Klamberg

20 augusti 1999

Media och bloggar
DN, Expressen, Kent Persson, Seved Monke, Annika Beijbom, Dilsa Demirbag-Sten

torsdag, november 12, 2009

Olycklig avgång

Sveriges Radio rapporterar att "förre Säpochefen Anders Eriksson slutar som ordförande i den särskilda nämnd som bland annat övervakar FRA:s spaningsverksamhet." För det första, Anders Eriksson är (var) ordförande för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN). Denna nämnd har inget ansvar eller befogenhet att granska FRA. Det gör Försvarets underrättelsenämnd (FUN) som ska ombildas till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet. Tidigare ordförande för FUN var Anders Björk som i februari avgick i protest mot de senaste förändringarna i FRAs lagstiftning.

Sveriges Radio rapporterar samtidigt att Rolf Åbjörnsson (kd) avgår från SIN i protest. Åbjörnsson menar att Anders Eriksson fått sparken eftersom Eriksson kritiserat regeringens FRA-förslag. Om detta stämmer vill jag beklaga saken. Anders Eriksson har ansett att signalspaning i kabel ska ske men samtidigt framfört relevant kritik och frågor. Jag håller inte med Anders Eriksson i allt, men han har min respekt. Det är synd om detta är skälet till hans avgång. Om regeringen vill återställa förtroendet för FRA och övrig underrättelseverksamhet så är detta fel utveckling.

Media och bloggar
SvD, DN, HAX, Johan Westerholm, Scaber Nestor

Övervakningskameror som grindvakt

Jag är på en konferens i Oslo där den forskaren Heidi Mork Lomell (Oslo Universitet) redogör för sin studie om kameraövervakning. Hon talade under rubriken "Videoovervåkning: Myter og realiteter". Av studien framgår att många av förhoppningarna och punkterna för oro ej blivit uppfyllda. Flera av slutsatserna var dock intressanta.

Argumentet för kameraövervakning är att det ska avskräcka brottslighet och på så sätt avlasta polisen. Hon hade följt "övervakningssessioner" där operatörerna följer en person i mer än 30 sekunder. Det visade sig att endast 50 procent av dessa sessioner avsåg brottslighet. Nästan lika vanligt är vad hon kallar "grindvaktssituationer", dvs övervakning av icke önskvärda personer. Ett exempel avsåg en berusad person som läste tidningen på en bänk i en tågstation. Operatöreren underrättade ordningsvakten för avvisning av personen. Märk väl att personen inte gjort något brottsligt utan bara var icke önskvärd. Detta ska ses mot bakgrund av att kamerorna installerats för att förhindra brottslighet. Kameraövervakningen agerar som en grindvakt mot icke önskvärda personer.

En annan slutsats var att kameraövervakning ökar arbetsbördan för poliser när operatörerna är aktiva. Det är inget konstigt om man tänker efter, men polisen hoppas på en avskräckande funktion så att det kan ägna sig åt annan brottslighet än den som sker på gator och torg. Det sker ingen avskräckning och polisens arbetsbörda ökar. Fler brott blir uppklarade, men kanske inte de brott som polisen vill fokusera på. I ett norskt polisdistrikt hoppades polisen att de kunde införa kameraövervakning i en tätort så att de kunde vara i en annan tätort. Problemet var ju att någon måste ingripa mot de brott som fångas av kamerorna. När de fick reda på att kameraövervakning på allmänna platser inte hade avskräckande effekt och kunde öka arbetsbördan så valde de att avstå från att införa sådan övervakning. Klart tänkvärt.

tisdag, november 10, 2009

Övervakning i en rättsstat och förändringar i FRAs regelverk

Universitetet i Oslo står den 12-13 november 2009 värd för den 24:e nordiska konferensen i rättsinformatik på temat "Overvåking i en rettsstat". Programmet hittar du här. Jag talar den 12 november om FRA-lagen och dess förhållande till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Nedan finns min presentation som är en uppdatering av tidigare presentationer.

För att få en intressant diskussion med mina nordiska kollegor kommer jag även ta upp information som pekar på att FRAs danska och norska motsvarigheter sysslar med samma sak, dvs kabelspaning. Se sid. 5-7 i presentationen eller tidigare inlägg om Danmark respektive Norge. Detta sker i så fall under betydligt mindre lagreglerade former.

Till en annan sak. Som en konsekvens av de lagändringar som riksdagen antog den 14 oktober 2009 har regeringen ändrad i anslutande förordningar. Den nya lagen om försvarsunderrättelsedomstolen finns nu som SFS 2009:966. Det handlar om:
1. Ändringar i förordningen (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet,
2. Ändringar i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet,
3. Ny förordning (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.

Bland ändringarna i förordningarna är det mest substantiella att lagringen av rådata begränsas till ett år med få möjligheter att kringgå, se 2 § andra stycket och 12 § förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. Detta är i enlighet med alliansöverenskommelsen från den 25 september 2008, punkt 14. Förutom att riksdagen den 14 oktober 2009 i lag specificerade ändamålen för FRAs spaning anser jag att begränsningen i lagringstid är den mest substantiella (och positiva) förändringen som följer av alliansöverenskommelsen.

måndag, november 09, 2009

Värna rätten till icke övervakad kommunikation

Mikael Nilsson tipsar om ett dokument från ACTA-förhandlingarna där det föreslås att internetoperatörerna ska få ett ansvar att granska att innehållet i deras kunders kommuikation är lagligt. Det vore ungefär som brevbäraren skulle få öppna vanliga brev. I nedanstående avses med "third-party liability" internetoperatörers ansvar. Med "graduated response" menas ett varningssystem till kunder som fildelar vilket slutar med att kunden stängs av från internet.

ACTA negotiations. ACTA – Internet Chapter ... ACTA members have to provide for third-party liability. ... On the limitations from 3rd party liability: to benefit from safe-harbours, ISPs need to put in place policies to deter unauthorised storage and transmission of IP infringing content (ex: clauses in customers' contracts allowing, inter alia, a graduated response).
Detta ska ses mot bakgrund av vad medlemmarna i Riksdagens Näringsutskott skrev i april 2009 på Newsmill om ACTA-förhandlingarna.
Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller Internet. Vi skulle under alla förhållanden motsätta oss om sådana förslag kom upp.
Det är viktigt att politikerna står fast vid vad de sagt och inte duckar i centrala frågor som rör rätten till icke övervakad kommunikation. Även om man vill värna upphovsrätten så går förslaget ovan för långt. Intrång i upphovsrätten ska beivras på det sätt som är tillåtet enligt det nuvarande regelverket, men inte genom granskning av all kommunikation och avstängning från internet.

Vi minns natten, muren och bron

Sex liberala företrädare uppmärksammar på SvD Brännpunkt den 9 november, datumet för Kristallnatten 1938, murens kollaps 1989 och förstörelsen av bron i Mostar 1993. Per Altenberg och Per Pettersson skriver om att det blir en ljusmanifestation på Drottninggatan i Stockholm vid den bakre ingången till Stadsteatern. Tid: 16.30-17.30. Vi minns natten, muren och bron.

Sverige granskas av rådet för mänskliga rättigheter

Aftonbladet skriver att "FN ger Sverige svidande kritik". Det är Svenska FN-förbundet, inte FN, som kritiserar Sverige. Det är ganska väsentlig skillnad då FN är en sammanslutning av 192 stater medan Svenska FN-förbundet är en frivilligorganisation på samma sätt som Amnesty, Röda Korset eller Rädda Barnen. Jag är en av förbundets många individuella medlemmar. DN skriver på samma tema, men de verkar ha uppfattat vem som är avsändaren.

Granskningen är dock intressant, då FN:s råd för mänskliga rättigheter är en ny konstruktion som sedan 2006 övertagit Förenta Nationernas kommission för mänskliga rättigheters roll. En av nyheterna är att rådet ska granska samtliga FN-staters respekt för mänskliga rättigheter genom en s.k. "universell periodisk granskning". Nu har turen kommit till Sverige. Svenska FN-förbundet har då lämnat in en s.k. "parallellrapport" vid sidan av den rapport som den svenska regeringen lämnat till FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det breddar underlaget.

Svenska FN-förbundet brukar inför FNs rasdiskrimineringskommitté lyfta fram kravet att rasistiska organisationer ska förbjudas, vilket förbundet även gör i detta sammanhang. En sådan skyldighet finns enligt rasdiskrimineringskonventionen, artikel 4(b). Personligen anser jag att det vore olämpligt. Åsikter som man ogillar ska inte lagstiftas bort utan ska mötas med argument. Brottsliga handlingar i form av våld och hot kan bestraffas utan att organisationer i sig kriminaliseras. Förutom att det vore moraliskt felaktigt för staten att "godkänna" organisationer så skulle man i onödan göra rasister till någon form av martyrer. Min tidigare professor och handledare på juristutbildningen Göran Melander brukar hävda att Sverige borde ha reserverat sig i detta hänseende till rasdiskrimineringskonventionen om vi vill tillåta sådana organisationer. När vi inte gjort menar han att vi borde säga upp rasdiskrimineringskonventionen och återansluta oss till konventionen med en lämplig reservationen förutsatt att vi vill bevara den svenska organisationsfriheten i dess nuvarande form. Jag instämmer.

Huvudnumret i Svenska FN-förbundets rapport handlar dock inte om förbjudande av rasistiska organisationer utan om våld mot kvinnor, hatbrott, utbildning och hälsovård för asylsökande. Det är angelägna frågor där det kan finnas anledning för Sverige att bättra sig.

lördag, november 07, 2009

Lissabonfördraget och ACTA

Mikael Nilsson och Oscar Swartz skriver att Lissabonfördraget gör att EUs ministerråd kan fatta bindande handelsavtal för Sveriges räkning. Så är det redan idag. Se artikel 133 i Romfördraget (i kraft sedan 1958, senast ändrad 2001 i Nice):

Article 133
1. The common commercial policy shall be based on uniform principles, particularly in regard to changes in tariff rates, the conclusion of tariff and trade agreements, the achievement of uniformity in measures of liberalisation, export policy and measures to protect trade such as those to be taken in the event of dumping or subsidies.

2. The Commission shall submit proposals to the Council for implementing the common commercial policy.

3. Where agreements with one or more States or international organisations need to be negotiated, the Commission shall make recommendations to the Council, which shall authorise the Commission to open the necessary negotiations. The Council and the Commission shall be responsible for ensuring that the agreements negotiated are compatible with internal Community policies and rules.

The Commission shall conduct these negotiations in consultation with a special committee appointed by the Council to assist the Commission in this task and within the framework of such directives as the Council may issue to it. The Commission shall report regularly to the special committee on the progress of negotiations.

The relevant provisions of Article 300 shall apply.

4. In exercising the powers conferred upon it by this Article, the Council shall act by a qualified majority.

5. Paragraphs 1 to 4 shall also apply to the negotiation and conclusion of agreements in the fields of trade in services and the commercial aspects of intellectual property, in so far as those agreements are not covered by the said paragraphs and without prejudice to paragraph 6.

By way of derogation from paragraph 4, the Council shall act unanimously when negotiating and concluding an agreement in one of the fields referred to in the first subparagraph, where that agreement includes provisions for which unanimity is required for the adoption of internal rules or where it relates to a field in which the Community has not yet exercised the powers conferred upon it by this Treaty by adopting internal rules.

The Council shall act unanimously with respect to the negotiation and conclusion of a horizontal agreement insofar as it also concerns the preceding subparagraph or the second subparagraph of paragraph 6.

This paragraph shall not affect the right of the Member States to maintain and conclude agreements with third countries or international organisations in so far as such agreements comply with Community law and other relevant international agreements.
Lissabonfördraget innebär att även Europaparlamentet ska godkänna en del av handelsavtalen (se artikel 218 på sidan 190 i detta dokument). Det är en bra förändring, varför jag har en mer positiv uppfattning om Lissabonfördraget än vad Piratpartiet har.

fredag, november 06, 2009

Internationella brottmålsdomstolen ska överväga förundersökning beträffande brott i Kenya

I ett pressmeddelande meddelas att förundersökningskammare II vid internationella brottmålsdomstolen ska överväga om förundersökning ska inledas beträffande brott i Kenya. SvD och DN skriver att våldet ska bli ett fall för domstolen, men då går tidningarna händelserna i förväg. Domstolens förundersökningskammare har ännu inte godkänt åklagarens begäran om att utreda brotten. Utan ett sådant beslut kan åklagaren inte inleda en formell förundersökning.

Åklagarens begäran är dock väldigt intressant eftersom det är första gången han framför en begäran om att aktivera domstolens jurisdiktion, artikel 13(c). Tidigare utredningar har aktiverats av stater enligt artikel 13(a) (Uganda, Demokratiska republiken Kongo och Centralafrikanska republiken) och FNs säkerhetsråd enligt artikel 13(b) (Darfur i Sudan).

Flexequality i föräldraförsäkringen

Sveriges Radio rapporterar att föräldraförsäkringen splittrar folkpartiet inför dess landsmöte. Jag ser gärna en "Flexequality" lösning där flexibilitet och jämställdhets kombineras genom en tredelning av föräldraledigheten. Läs mer hos Rasmus Jonlund som delar min uppfattning och Johan Ingerö som är skeptisk.

Ska Sverige bryta mot folkrätten?

Mona Sahlin (s) skriver på Newsmill att "mycket har gått fel" i Sveriges klimatpolitik och pekar på regeringens beslut att tillåta Nord Stream AG att lägga ut två rörledningar på kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon i Östersjön för transport av gas. Urban Ahlin (s) och Anders Ygeman (s) skriver på SvD Brännpunkt att Sverige borde ha sagt nej för underlätta europeiska investeringar i förnybar energi. Den rödgröna oppositionen skriver i ett pressmeddelande att de säger nej till gasledningen bl.a. med hänvisning till frågans "säkerhetspolitiska dimensioner". Avsändare är Mona Sahlin (s), Lars Ohly (v), Maria Wetterstrand (mp) och Peter Eriksson (mp).

I havsrättskonventionen finns inget utrymme överhuvudtaget att neka denna ansökan med hänvisning till frågans "säkerhetspolitiska dimensioner". Vidare var Lars Ohly (v) med i SVTs morgonsoffa och medgav att oppositionens tidigare argument om att Sverige skulle kräva en alternativ sträckning på land ej var förenlig med havsrättskonventionen.

Sverige kan ställa miljökrav vad avser rörledning på Sveriges kontinentalsockeln och exklusiva ekonomiska zon för att skydda den marina miljön, men inte för att värna klimatet. Det framgår bl.a. av artikel 79 i havsrättskonventionen eller sidan 220 i "Sverige och folkrätten" skriven av Ove Bring och Said Mahmoudi (tredje upplagan). Vill oppositionen att Sverige ska bryta mot folkrätten när man lyfter fram argument som saknar relevans enligt havsrättskonventionen?

Jag kan ha all respekt för de som vill begränsa andra staters användning av naturgas, men att bryta mot folkrätten är inte rätt väg. Hur ska Sverige i klimatförhandlingar som EU-ordförande kräva att andra stater går med på tvingande folkrättsliga överenskommelser som begränsar utsläpp av växthusgaser när Sverige bryter mot folkrätten?

Bloggar
Staffan Danielsson, Newsmill, Mats Engström, Wiseman, Christoffer Fagerberg. Här hittar du regeringens promemoria och presentation. Johan Westerholm (s) har en nykter syn på det hela.

torsdag, november 05, 2009

MR-dagarna och krigsförbrytare

Den 16-17 november anordnas MR-dagarna 2009. Programmet hittar du här.

Jag medverkar i en paneldiskussion på temat "Varför ställs inte krigsförbrytare inför rätta?"

Tid och plats: kl. 17.00-18.30 måndagen den 16 november i lokalen K16/K17.

Övriga medverkande är Said Mahmoudi, professor i internationell rätt och Lise Bergh, generalsekreterare, Amnesty International, Svenska sektionen. Moderator är professor Claes Sandgren.

Arrangörer är Svenska avdelningen av Juristkommissionen och MR-dagarna.

Regeringen tar beslut om rörledningar

Jag har för närvarande en intensiv undervisningsperiod där vi med förberett material går igenom verkliga fall med studenterna på grundkursen i folkrätt, bl.a. ansökan från Nord Stream AG, att lägga ut två rörledningar på kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon i Östersjön för transport av gas.

Idag kan man läsa att regeringen ska ha en presskonferens där miljöminister Andreas Carlgren redogör för regeringens beslut gällande ansökan från Nord Stream AG. Det känns som grundkursen i folkrätt tar upp aktuella och relevanta fall.

Min bedömning är att regeringen säger ja till ansökan, möjligtvis förenat med miljökrav. Däremot ser jag det som närmast omöjligt för Sverige att vägra ansökan med hänvisning till att gasledningen på något sätt skulle förändra den säkerhetspolitiska balansen i eller kring Östersjön. Något sådant tillåter inte havsrättskonventionen. Skriver om samma sak på juridikbloggen.

Foto: Pawel Flato

Uppdatering. Jag fick rätt. SR, SvD och DN rapporterar att regeringen sagt ja till ansökan. Prövningen har skett enligt den så kallade kontinentalsockellagen. Regeringen har ställt miljökrav som blivit tillgodosedda.

onsdag, november 04, 2009

Sprututbytesprogram även i Stockholm

I folkpartiet har det sedan länge pågått om sprututbytesprogram där partiets tyngsta organ, landsmötet, tagit ställning för att sådana kan prövas. När frågan avgjordes var jag en av dem som på landsmötet argumenterade för detta.

Med anledning av vad generaldirektörerna Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut skriver på DN Debatt menar jag att det är dags att även införa sprututbytesprogram i Stockholms län.

Jag kan ha respekt för de som tidigare hävdat att det saknas vetenskapligt stöd kring fördelarna med sprututbytesprogram, men nämnda generaldirektörer stödjer sina slutsatser på till synes stabil statistik. Läs även vad Seved Monke, Amanda Brihed, Alexander Bard, Gustav Andersson, Linnea Darell, Peter Andersson, Per Pettersson, Gulan Avci och Andreas Bergström skriver.

tisdag, november 03, 2009

Överbelastningsattack mot FRAs hemsida

Frendo skriver att FRAs hemsida har stora problem med sin hemsida på grund av en överbelastningsattack. I skrivande stund ligger hemsidan nere.

Sådana attacker är ett ofog som ska beivras. FRA är inte den enda myndighet eller organisation som blivit drabbad. Det är förmodligen svårt att helt skydda sig mot överbelastningsattacker. Följande bör dock uppmärksammas, Försvarets radioanstalt har förutom signalspaningsverksamheten ett särskilt ansvar för svensk it-säkerhet. Myndigheten ska ha spetskompetens inom området. Ett tungt vägande argument för signalspaning i kabel var just att FRA har ett ansvar för IT-säkerhet och ska bibehålla en sådan förmåga. Den naturliga frågan blir då, är kabelspaning en nödvändighet för att uppnå sådan säkerhet eller handlar det om mindre insatser som var och en måste göra?

Uppdatering. I DN och på FRAs hemsida kan man läsa om händelsen.

söndag, november 01, 2009

En stilla undran

Har inte engagerat mig så mycket i IPRED. Beslutet från socialdemokraternas kongress väcker dock en fråga hos mig. I DN och SvD står det att IPRED inte ska rivas upp. Samtidigt står det i kongressbeslutet följande.

Utgångspunkten är att det är polisen som utreder brott, även mot upphovsrätten.
IPRED handlar om civilrättsliga sanktioner. Borde inte den logiska konsekvensen ha varit att socialdemokraterna ska kräva att IPRED-lagstiftningen helt rivs upp om det är polisen som ska utreda upphovsrättsliga intrång? Det påminner mig om när Fredrik Reinfeldt (m) före valet sa att "vi kan inte jaga en hel ungdomsgeneration” men senare införde IPRED. Regeringsföreträdare förklarade denna synbara kappvändning med att IPRED inte handlade om brottsutredningar, det är ju en civilrättslig sanktion. Ska socialdemokraterna upprepa samma sak, före valet tala om avblåst jakt på fildelare för att därefter ändra position?

Det är bara en stilla undran, i sakfrågan anser jag att man ska fildela lagligt. Om man inte vill betala, använda reklamfinansierade eller andra lagliga tjänster så ska man avstå från att ta del av upphovsskyddat material.

Försvarsunderrättelsedomstolen tar form

NyTeknik skriver att det mesta pekar på att det blir Runar Viksten, chefsrådman i Stockholms tingsrätt, som tar plats som domare i Försvarsunderrättelsedomstolen.

Av de antagna lagändringarna framgår att Försvarsunderrättelsedomstolen ska bestå av en ordförande, en eller högst två vice ordförande samt minst två och högst sex särskilda ledamöter (2 §). Av intervjun med Viksten framgår att tre av de särskilda ledamöterna ska ha bakgrund inom svensk underrättelseverksamhet, t.ex. före detta FRA-anställda. De övriga tre blir advokater eller före detta parlamentariker eller liknande betrodda medborgare.

Domstolen är dock domför med ordförande och två särskilda ledamöter. Fler än tre ledamöter får inte delta i ett enskilt avgörande (9 §). Av intervjun med Viksten framgår att vid varje avgörande ska det finnas en ledamot med underrättelsebakgrund och en som beaktar den personliga integritetsaspekterna.

Det är intressant att läsa vad Runar Viksten tillsammans med Maria Broms Hagelin på signalspaningsnämndens vägnar skrivit i ett yttrande om signalspaning för polisiära ändamål. Nämnden lyfter i sitt yttrande flera relevanta frågeställningar och synpunkter. Jämför gärna med yttranden från andra myndigheter.

Hur många abonnenter omfattas av ett domstolstillstånd?
Läs kommentatorsfältet till ett inlägg hos Staffan Danielsson där han och Mikael Nilsson nu verkar vara överens om att den minsta mängd kommunikation som domstolen vid sin tillståndsprövning kan ge FRA fysisk tillgång till motsvarar 50 000 abonnenter. Det avser då bara en signalbärare hos den minsta av de berörda teleoperatörna. Det kan jämföras med att polisens egen statistik för år 2008. Då fick man 990 tillstånd för teleavlyssning (som alltid även omfattar teleövervakning) och 465 tillstånd för enbart teleövervakning. Mikael Nilsson konstaterar följdaktligen att varje tillstånd avseende en signalbärare som Försvarsunderrättesledomstolen meddelar kommer att motsvara drygt 50 år av teleavlyssning (50 000/990).

Jag vill med hänsyn till omfattningen av den efterföljande inhämtningen och lagringen istället göra en jämförelse med teleövervakning. Då motsvarar en signalbärare drygt 100 år av teleövervakning (50 000/465).

PTS har som bekant gjort bedömningen att FRA behöver få tillgång till samtliga signalbärare, vilket gör att 50 eller 100 år inte kommer räcka. Signalspaningsnämnden skriver mycket riktigt följande i sitt yttrande om signalspaning för polisiära ändamål.

Signalspaning är, till skillnad från det processuella tvångsmedlet teleavlyssning, ett trubbigt instrument vilket gör att mängder av kommunikation kommer att avlyssnas inom de syften som utredaren anger.

Mängden överskottsinformation som kan förekomma i samband med signalspaning överstiger vida den som uppkommer i samband med teleavlyssning.