torsdag, januari 31, 2013

Krav på Spårväg Syd och hårdare tag mot felparkeringar

I måndags antog kommunfullmäktige framkomlighetsstrategi för Stockholm. Nedan finns mitt inlägg i debatten.

Kommunfullmäktigeledamöter samt Stockholmare som följer denna debatt,

Stockholm växer så att det knakar. Prognoserna visar att Stockholms stads invånare kommer att vara cirka 25 procent fler år 2030 än jämfört med dagsläget. För att klara den kraftiga befolkningsökningen krävs det att stadens gator och spår i framtiden lyckas med att transportera fler människor och mer gods på ungefär samma yta som i dag.

I detta syfte har staden tagit fram en Framkomlighetsstrategi, vars slutversion som vi idag ska ta beslut om. Kortfattat handlar det om att stärka kapaciteten för och attraktiviteten hos de trafikslag som är yt- och transporteffektiva – dvs. kollektivtrafiken samt cykel- och gångtrafik – samtidigt som man förändrar kapaciteten för biltrafiken.

Det är glädjande att spår och vägar ska byggas ut för att stödja regionens utveckling och läns-planen för Stockholm innebär att investeringar i transportinfrastrukturen på 100 miljarder kronor genomförs till år 2021. Alliansens har kommit överens om att genomföra en förstudie avseende förlängning av den blåa linjen till Nacka, vilket är glädjande. Efterfrågan på resor inom stadens gränser bedöms dock vara större än transportsystemets fysiska kapacitet – stadens gator och spår kommer att behöva transportera fler människor och mer gods på samma yta som idag. Även om vi blir fler stockholmare så ökar inte gatuutrymmet i det befintliga nätet. Det blir snarare trängre. För att klara ett ökat transportbehov när fler invånare och be-sökare ska dela på ett begränsat gatuutrymme krävs ett effektivare utnyttjande av gatuutrymmet och transportinfrastrukturen.

Framkomlighetsstrategin är i mångt och mycket ett utmärkt dokument som på många sätt knyter an till Folkpartiets trafikpolitiska program, men vi ser utvecklingspotential. Ett problem i dag är felparkerade fordon som dubbelparkerar eller skapar övriga slag av hinder för trafikflödet. En effektiv och snabb bortforsling av fordon bör initieras så att fordon kan bogseras bort direkt när man felparkerar. Folkpartiet vill gärna utveckla strategi kring hur felparkerade bilar ska hanteras. Folkpartiet anser att böterna för de fordon som parkerar i kollektivtrafikkörfält ska höjas och att fordonen skyndsamt ska forslas bort för att säkra kollektivtrafikens framkomlighet.

Tidigare har jag i denna talarstol talat om vikten av en levande cykelstad. Det handlar inte bara om att förenkla cykelpendling mellan förorter och centrum utan även mellan förorter. Det knyter an till en annan viktig åtgärd för att knyta ihop förorterna, Spårväg Syd. Några talar om en BRT-lösning, dvs stombuss. Folkpartiet förespråkar att vi kommer igång med bygget av spårväg direkt.

Framkomlighetsstrategin ställer krav på att det finns ett fungerande och sammanhängande trafiksystem även för fotgängare. Då krävs en stad som är trygg, tät och attraktiv. Vardagslivet fungerar då även utan bil och den fysiska aktiviteten tillåts bli en naturlig del av vardagen. Det tycker vi är viktigt.

Vi tar ett ansvar för ett växande Stockholm där kommunikationerna fungerar.

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag avseende framkomlighetsstrategin.

måndag, januari 14, 2013

Märkliga besked av Sverige om Syrien och ICC

Sverige har som enda EU-land valt att inte ställa sig bakom kravet att FNs säkerhetsråd ska hänföra situationen i Syrien till Internationella brottmålsdomstolen (ICC). När TT frågar varför ger utrikesdepartementet märkliga besked. Jag hade förväntat mig att man skulle svara att det eventuellt skulle skada fredsförhandlingar. Istället svarar utrikesministerns pressekreterare Sziga enligt TT att

EU:s utrikesministrar den 10 december nådde en gemensam linje om att alla som är ansvariga för krigsbrott i Syrien, oavsett vilka de är, ska ställas till svars på ett adekvat sätt."

Men där det schweiziska initiativet vill gå direkt till ICC fokuserar Sverige på att först pröva ansvarsutkrävande inom det syriska systemet, enligt Zsiga.

- Det är det valet som regeringen har gjort, säger han.
 Följande står i EUs beslut från den 10 december 2012.
The EU remains deeply concerned about the widespread and systematic violations of human rights and international humanitarian law which, according to the Independent International Commission of Inquiry, may amount to crimes against humanity and war crimes under the Rome Statute of International Criminal Court. The EU recalls that all those responsible for such crimes must be held accountable and that there should be no impunity for such violations and abuses. The EU has repeatedly stated that, if concerns about war crimes and crimes against humanity are not adequately addressed on a national level, the International Criminal Court should deal with the situation. The United Nations Security Council can refer the situation in Syria to the International Criminal Court at any time. The EU calls on the United Nations Security Council to urgently address the situation in Syria in all aspects, including this issue.
På vanlig svenska, om Syrien inte utreder brotten på egen hand så borde ICC göra det. Eftersom konflikten ej har upphört och fortsatta överträdelser sker utan att ansvar utkrävs så borde den logiska slutsatsen vara att FNs säkerhetsråd ska hänskjuta situationen till ICC.

Det bör även påpekas att ICC styrs enligt artikel 17 i sin stadga av komplementaritetsprincipen vilket innebär att om syriska myndigheter utreder eventuella brott så är domstolen blockerad från att ta sig an situationen. Vidare anger artikel 16 att om ICC påbörjat en utredning så kan en sådan utredning avbrytas av FNs säkerhetsråd för en 12-månadersperiod om säkerhetsrådet finner så lämpligt, t.ex. för att underlätta fredsförhandlingar. Det finns en föreställning att hot om åtal vid ICC kan göra politiska ledare mindre villiga att inleda fredsförhandlingar, dvs det finns en konflikt mellan fred och rättvisa. Jag utesluter inte att det kan finnas sådana situationer men snart har konflikten i Syrien pågått två år utan att ICC haft behörighet och likväl har inga fredsförhandlingar skett.

I ett tidigare inlägg har jag förklarat varför situationen i Syrien endast kan utredas vid ICC ett beslut av FNs säkerhetsråd, läs mer här.

Intervention i Mali och utredning vid ICC

För de som är intresserade av Frankrikes (och Sveriges) insats i Mali är följande passage i resolution 2085 (2012) från den 20 december 2012 relevant.

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

/.../

Deployment of AFISMA
9. Decides to authorize the deployment of an African-led International Support Mission in Mali (AFISMA) for an initial period of one year, which shall take all necessary measures, in compliance with applicable international humanitarian law and human rights law and in full respect of the sovereignty, territorial integrity and unity of Mali to carry out the following tasks:

(a) To contribute to the rebuilding of the capacity of the Malian Defence and Security Forces, in close coordination with other international partners involved in this process, including the European Union and other Member States;

(b) To support the Malian authorities in recovering the areas in the north of its territory under the control of terrorist, extremist and armed groups and in reducing the threat posed by terrorist organizations, including AQIM, MUJWA and associated extremist groups, while taking appropriate measures to reduce the impact of military action upon the civilian population;

/.../
Mali kan även utan en FN-resolution ge sitt samtycke till att andra stater stödjer regeringen, men med resolution 2085 (2012) får den franska insatsen även ett godkännande från FNs säkerhetsråd.

Mali har genom ett brev den 18 juli 2012 hänfört situation i Mali till internationella brottsmålsdomstolen (ICC). Domstolen är därmed aktiverad och den har jurisdiktion (behörighet) över alla eventuella internationella brott som begås i Mali oberoende av vem som begår dem (Malis regeringsstyrkor, rebeller och andra staters styrkor). Enligt beslut den 19 juli 2012 ansvarar förundersökningskammare II vid ICC för situationen i Mali.

onsdag, januari 09, 2013

Inslag om två svenskar som står åtalade i USA för terrorbrott

Idag medverkade jag i P1-morgon om de två svenskar som står åtalade i USA för terrorbrott. Lyssna här på inslaget "Rekryteringen till Al-Shabaab".