tisdag, juni 17, 2008

Jurister bör frukta FRA-lagen

Veckans Krönika i Dagens Juridik den 17 juni 2008

Jurister bör frukta FRA-lagen

Regeringen vill att riksdagen den 18 juni ska ändra lagen så att Försvarets radioanstalt FRA ska kunna ta del av all telefon- och internettrafik som passerar landets gränser. Nästan all kommunikation, även inom Sverige, passerar idag gränsen och kommer därmed att avlyssnas. Internet och modern telekommunikation tar inte fågelvägen utan använder de kablar där det är minst trafik, oberoende om detta för ett meddelande från Norrmalmstorg till Kista via Sverige, Tyskland eller USA. FRA kommer under en femårsperiod att få 200 miljoner kronor för utbyggnad av sin avlyssningsförmåga. Vi jurister, oberoende om vi är forskare eller praktiker bör frukta FRA-lagen om den blir verklighet.

Den praktiserande juristen måste förstå att det handlar om avlyssning utan domstolsprövning, oberoende förhands - och efterkontroll och effektiva rättsmedel saknas vid överträdelser. Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, har pekat på att begrepp som advokatsekretess och meddelarskydd därmed riskerar att få ett illusoriskt innehåll. Kommunikation via telefon- och internet mellan advokat och klient kan komma att fångas upp av FRA:s spaning och hamna på en handläggares bord. Förespråkarna för lagen skulle svara att i sådana situationer kommer meddelandet att raderas, men kränkningen av sekretessen har redan inträffat. Handen på hjärtat, har du förtroende för att handläggarna vid FRA alltid kommer att följa instruktionerna och aldrig lämna er kommunikation till obehöriga?

Det sägs att med rent mjöl i påsen har man inget att frukta. De som liksom mig tar upp terrorism och extremism i sin undervisning och forskning riskerar att fångas av FRA:s garn. I andra europeiska länder finns motsvarande system. Förra året genomsöktes den tyske sociologen Andrej Holms lägenhet av polisen, var på han arresterades eftersom han forskade om extremistgruppers aktivism i städer och hade gjort internetsökningar på ord som används i tyska vänsterkretsar, t.ex. "social statushöjning av ett stadsområde" och "orättvisa". Även om vi inte har haft några större terrordåd i Sverige måste forskningen få undersöka dessa frågor med akademisk frihet. Många kommer säkert att ändra sitt beteende med införandet av den nya lagen vilket är en förlust i sig.

Justitiedepartementet har länge varit motståndare till lagen. I deras remissvar kan vi läsa att förslaget "innebär ett integritetsintrång som saknar motstycke i ett internationellt perspektiv." Säpo skriver i sitt remissvar att det är "fråga om en massiv telefonavlyssning och förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet som vida överstiger den kränkning som förslagen om buggning och preventiva tvångsmedel sammantaget innebär." De förändringar som vidtagits efter remissvaren är otillräckliga. De rättssäkerhetsgarantier som rättegångsbalken föreskriver förbigås fortfarande. Anders Eriksson, i dag ordförande för nya Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, tidigare Säpochef anser att det nuvarande förslaget brister i rättssäkerhet och han ifrågasätter om det är förenligt med grundlagen.

Brottslighet måste bekämpas, men total laglydnad och kontroll kan aldrig uppnås i ett fritt och öppet samhälle. FRA-förslaget ger associationer till det Orwellska samhället, varför det bör förkastas. Med de rådande majoritetsförhållandena i riksdagen kommer förslaget att bifallas. Det krävs att fyra borgerliga riksdagsledamöter går emot sina partier för att förslaget ska falla. Min uppmaning till dig är att du som jurist kontaktar din riksdagsledamot och argumenterar för ett nej till förslaget. Annars har vi alla anledning att frukta FRA-lagen.

onsdag, juni 11, 2008

Folkpartiets gräsrötter vill inte ha FRA-lagen

Folkpartiet har under våren genomfört ett integritetssamråd, men anmärkningsvärt nog har arbetsgruppen blivit instruerade att inte ta ta upp FRA-frågan eftersom saken redan varit avgjord av folkpartiets riksdagsgrupp. Talande nog innehåller frågorna på sidan 14 och 15 ingenting om FRA-frågan. Som Folkpartiet Östermalms ordförande och gräsrotsaktiv tycker jag användandet av samråd är utmärkt, men om inte den mest brännande och aktuella frågan lyfts upp till debatt så riskerar samrådet att betraktas som en skenmanöver. Lyckligtvis nog har bl.a. Folkpartiet Stockholm tagit tillfället i akt och sagt nej till FRA-förslaget i sitt samrådssvar.

Jag upplever att FRA-frågan hanteras inom folkpatiet på samma som det impopulära förslaget om övergångsregler. När Folkpartiets valplattform inför Europaparlamentsvalet juni 2004 skulle antas mars/april 2004 av ett särskilt representantskap var beskedet att frågan om övergångsregler inte skulle hanteras eftersom det ej var en fråga för Europaparlament. En vecka senare byter folkpartiets riksdagsgrupp fot och är för övergångsregler. Övergångsregler skulle bli samma valvinnare som språktestet blev i det föregående riksdagsvalet. Vi vet alla hur det gick - folkpartiets gräsrötter tappade lusten att driva valrörelse och partiet gick bakåt. Vad ska vi ha representanskap och samråd till om de kontroversiella frågorna inte är föremål för diskussion?

När Folkpartiet Stockholm diskuterade integritetssamrådet var det ingen representant för folkpartiets riksdagsgrupp eller regeringsrepresentant som försvarade förslaget. Det verkar inte som någon folkpartist stöder förslaget i sak. Enstaka folkpartister har i media uttryckt stöd för förslaget, men mitt intryck är att detta sker, liksom med övergångsreglerna, utan äkta övertygelse.

Till sakfrågan. Det ingrepp i den personliga integriteten som FRA-förslaget innebär är oproportionellt och onödigt. Jag tror att vi måste acceptera en viss risk för brottslighet i ett demokratiskt och öppet samhälle. Ett samhälle helt befriat från brott går endast att uppnå i stater med total kontroll och jag betackar mig för att Sverige ska gå i den riktningen. När totatalitära stater övervakar sina medborgares internetanvändning uttrycker svenska politiker bestörtning, varför ska vi öppna upp för samma möjlighet av maktmissbruk? Det som börjar med en begränsad övervakning kan relativt snabbt byggas ut. Låt oss sätta stopp redan nu.

I media och blogosfären
Expressen, Expressen, Aftonbladet, Johan Ingarö och Leiph Berggren