lördag, september 18, 2010

Sjukpenningen är inte tidsbegränsad för personer med mycket allvarliga sjukdomar

Det cirkulerar påståenden att sjukförsäkringsreformen innebär att cancersjuka som är döende måste delta i arbetsförmedlingens program. Det stämmer inte. Enligt 3 kap. 4 § i lagen om allmän försäkring (AFL) är inte sjukpenningen tidsbegränsad för personer med mycket allvarliga sjukdomar. I nämnda lagrum kan man läsa följande.

Om den försäkrade har en allvarlig sjukdom får sjukpenning enligt första stycket 2 lämnas efter ansökan av den försäkrade, trots att sådan sjukpenning redan har lämnats för 364 dagar under ramtiden.
Förarbetena, prop. 2007/08:136 anger följande på sid. 80-81.
Exempel på sådana sjukdom är vissa tumörsjukdomar, neurologiska sjukdomar såsom ALS eller om den försäkrade väntar på transplantation av ett vitalt organ. Om sådana synnerliga skäl föreligger kan sjukpenning motsvarande 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten beviljas även sedan den försäkrade påbörjat en ersättningsperiod med förlängd sjukpenning.
Genom en komplettering 2009 av 3 kap. 4 § AFL förtydligas att sjukpenning får lämnas för ytterligare dagar även i följande fall
1. när den försäkrade vårdas intagen på sjukhus eller på grund av sjukdom får omfattande vård utan att vara intagen på sjukhus,

2. när den försäkrade på grund av sjukdom har fått en sådan avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och förmågan att orientera sig att den försäkrade inte kan tillgodogöra sig information, eller

3. när en återgång i arbete eller ett deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program skulle medföra risk för allvarlig försämring av den försäkrades sjukdom.
Fallet Annica diskuteras intensivt på olika bloggar och i media. Enligt DN ska Försäkringskassan se över hur beslutet om Annicas sjukersättning fattades. Sjukersättning är vad man vanligen benämner som förtidspension och ska ej förväxlas med sjukpenning.

Enligt Stig Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan, kommer de att träffa Annica Holmquist på måndag för att diskutera alternativa lösningar.

– Jag är ganska hoppfull att vi ska kunna lösa hennes ekonomiska situation utifrån de förutsättningar som finns, säger han till DN.

Mot bakgrund av att Försäkringskassan kan komma att ompröva sitt beslut anser jag att man bör vara försiktig med dra alltför stora växlar på detta fall.

Bloggar
Per Altenberg I Annika Beijbom I Erik Svansbo I Thomas Bölmark I Hanna Wagenius I Mikael Wendt I Mary Jensen I P.O. Kjellberg I Jessica Ericsson I Hans Åberg I Peter Soilander

måndag, september 13, 2010

Socialdemokraterna driver sina väljare till sverigedemokraterna

Sahlin och Östros kräver gång på gång alliansen på svar om sverigedemokraterna trots att de får samma svar varje gång. Alliansen kommer inte att samarbeta med sverigedemokraterna. Om alliansen blir största block men utan egen majoritet kommer man söka stöd över blockgränsen, i första hand hos miljöpartiet. Alliansen har till och med varit tydligare än de rödgröna. Lars Ohly har öppnat för att de rödgröna kan tänka sig fälla en alliansregering ihop med sverigedemokraterna. Jan Björklund kommer inte göra motsvarande utan har deklarerat att om de rödgröna blir störst, då släpper alliansen fram en rödgrön regering. Alliansen kommer inte rösta med SD i ett misstroendevotum mot Sahlin. Socialdemokraterna och miljöpartiet vägrar svara om de ska fälla en alliansregering om misstroendevotumet kommer från SD. Vem är det som är svaret skyldigt?

Socialdemokraterna borde titta på diagrammet bredvid från SCB avseende valet 2006 som visar hur 17 000 av socialdemokraternas väljare gick över till sverigedemokraterna medan motsvarande siffra för allianspartiernas tapp till sverigedemokraterna var 2 000 väljare. Om vi även räknar med miljöpartiets och vänsterpartiets väljarförluster till sverigedemokraterna så växer förlustsiffrorna för de rödgröna till 32 000.

Mot bakgrund av SCBs diagram borde socialdemokraterna fundera på varför deras stöd minskar samtidigt som sverigedemokraterna ökar inför valet 2010. En delförklaring kan vara att socialdemokraterna ständigt ger sverigedemokraterna uppmärksamhet som potentiell vågmästare istället för att lägga kraft på att kritisera sverigedemokraternas politik. Det är kanske dags att för socialdemokraterna att omvärdera denna strategi, den gynnar varken socialdemokraterna eller Sverige. För närvarande riskerar Sahlin och Östros att driva sina egna väljare till sverigedemokraterna.

Opinionsmätningarna visar att endast alliansen har en realistisk chans att skapa en majroitetsregering, därför bör väljare som väger mellan blocken rösta på alliansen. Gå gärna med i gruppen "Stoppa SD från att bli vågmästare - rösta på alliansen" som sammanfattar saken väl.

Bloggar
Rasmus Jonlund I Per Altenberg I Seved Monke

Signalspaning med övergångsbestämmelser

SvD skriver att de rödgröna kommit överens om att riva upp den s.k. FRA-lagen och därefter tillsätta en parlamentarisk utredning. De rödgröna har nu till synes återvänt till sitt ursprungliga löfte som gavs sommaren 2008.

Men denna slutsats behöver kvalificeras eftersom Bodström i samma intervju anger att de rödgröna vill ha övergångsbestämmelser. Det innebär att verksamheten kan fortsätta med tillfälliga regler. I normalfallet brukar övergångsbestämmelser ange att hela eller delar av det befintliga regelverket ska fortsätta gälla en viss tid. En fråga blir därmed hur lång tid dessa övergångsbestämmelser ska gälla och vad som händer om de rödgröna efter utredning inte kan komma överens.

Om övergångsbestämmelserna är av karaktären av en s.k. solnedgångsparagraf som innebär att lagstiftningen helt upphör efter en viss tid om ingen ny lagstiftning antas så kan vi nog få en ny meningsfull och nödvändig diskussion om vad FRAs verksamhet innebär.

söndag, september 12, 2010

Tveksamma mittenväljare bör taktikrösta på alliansen

Diskussionen om konsekvenserna av att SD eventuellt får en vågmästarställning diskuteras intensivt. Visst är det relevant att som socialdemokraterna diskutera vad man ska göra i en sådan situation. Jag anser att alliansen i en sådan situation ska bjuda in miljöpartiet som en regeringspartner så att det blir en majoritetsregering. Sakpolitiskt skulle jag lätt kunna stödja miljöpartiets förslag om höghastighetståg, höjd bensinskatt och sänkt tjänstemoms.

Än mer angeläget är att diskutera hur vi ska undvika att sverigedemokraterna får en vågmästarställning. Svaret är att tveksamma mittenväljare som väger i valet mellan blocken bör taktikrösta på alliansen. Det verkar vara fler som tänker samma tanke. Jenny Madestam, statsvetare, universitetslektor vid Stockholms universitet gör följande bedömning i SvD.

Kan det vara så att folk taktikröstar på alliansen för att minska SD:s makt?

Det skulle kunna vara så för väljare som står och väger mellan blocken. Är det så att min enskilt viktigaste preferens är att få ett stabilt regeringsunderlag så tänker man så. Alliansen är så pass långt före att det kan få en positiv spinoff-effekt på det här viset.

– Jag tror absolut att det finns människor som tänker så nu när alliansen ligger så bra till för en majoritetsregering. Då kan man utestänga SD.

Bloggar
Peter Soilander
I Kent Persson I Henrik Sjöholm I Per Altenberg I Birger Schlaug I Rasmus Jonlund I Mary Jensen I Seved Monke I Agneta Berliner I P O Kjellberg I

lördag, september 04, 2010

Välskriven artikel om sjukförsäkringsreformen

Farouk Medina, personlig handläggare och SACO-S-Ombud på Försäkringskassan skriver väl om sjuksförsäkringsreformen på SvD Brännpunkt. När reformer av socialförsäkringar genomförs finns det en ofta berättigad oro hos medborgarna hur det ska påverka dem. Då har samtliga politiker ett ansvar att diskutera och bemöta denna oro på ett seriöst sätt. Det verkar inte som socialdemokraterna lever upp till detta ansvar.

Jag vill gärna påminna om det inslag som SVT sände den 1 februari 2010 där det framgår att en del av oron som människor känt inför sjukförsäkringsreformen visat sig vara obefogad.Jag vill inte utesluta att det finns brister som behöver korrigeras men låt oss diskutera det på ett seriöst sätt.

Bloggar
Per Ankersjö I Den hälsosamme ekonomisten

fredag, september 03, 2010

Jag är en "Euro-orphan"

I onsdagens Aktuellt förklarade Mona Sahlin sitt alternativ till RUT-jobb: bättre ersättningssystem. Med andra ord, de rödgröna vill hellre hänvisa människor till a-kassa och socialbidrag än jobb. Sanna Rayman konstaterar att den rödgröna jobbpolitiken är passé.

I anknytning till RUT-debatten har "Uppdrag granskning" sänt ett reportage om "Euro-orphans". Jag har tyvärr bara hunnit se vinjetten men i denna gavs bilden att RUT skapat fenoment "Euro-orphans" dvs att föräldrar i Öst- och centraleuropa lämnar sina barn för att städa svenska hem. Jag tycker det är en märklig slutsats och vad är lösningen på detta problem? Under mer än 20 år har polska byggarbetare kommit till Sverige, ofta med stöd av ROT. Varför har Uppdrag Granskning inte gjort ett reportage om hur det har drabbat byggarbetarnas barn? Ska vi tro att det inte fanns några städare från Öst- och Centraleuropa i Sverige före RUTs införande 2009? Förbättras situationen personerna om RUT avskaffas, marknaden blir svart, de anställda står utan trygghetssystem och kollektivavtal? Är det inte bättre med ett jobb i Sverige än arbetslöshet i ett land som Lettland?

Jag kan avslöja en hemlighet, jag är en "Euro-orphan". Min far arbetade i Ryssland under 90-talet för att överleva den svenska byggkrisen. Visst saknade jag honom, men jag har klarat mig alldeles utmärkt. Jag upplever inte att ryssarna utnyttjat en svensk som under en period inte kunde få arbete i sitt eget hemland. För min fars självkänsla var det viktigare att ha ett arbete än att gå på bidrag.

Det ska va’ kul att ha barn i stan

I början av denna vecka presenterade jag och Lotta Edholm, skolborgarråd, folkpartiet liberalernas program för föräldrar och barn i Stockholm. Som föräldraledig har jag inte hunnit kommentera saken förrän nu.

Programmet innehåller ett flertal punkter, bland annat flexiblare skola, en politik för 100 nya förskolor, kultur i parker och parklekar, mer vuxenkultur där barn är välkomna, fler fik i parklekarna, att även barn med funktionsnedsättning ska rätt till innerstaden, utökat stöd för föräldrar, nytt Rum för barn i Medborgarhuset samt kollo för alla.

Läs hela programmet här. I detta sammanhang kan även nämnas folkpartiet liberelarens förslag att öppna lätt- eller närakuten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus dygnet runt. Birgitta Rydberg, Pia Närman och Rasmus Jonlund kommenterar saken ytterligare.

torsdag, september 02, 2010

Var sak har sin tid

Efter SVTs utfrågning av Fredrik Reinfeldt har det blivit diskussion kring exemplet med den utförsäkrade överläkaren Jörg Teichert - som sedan visade sig ha kopplingar till Socialdemokraterna. Han har drabbats av en stroke som förlamade hans högra sida. I dag kan han arbeta 75 procent, trots obrukbar högerarm. Men Försäkringskassan beviljar inte sjukersättning. De kräver att han söker nytt jobb där han kan arbeta heltid, inklusive Samhall.

Jag överlåter diskussionen om Teicherts eventuella koppling till socialdemokratin åt andra.

Jag tar hellre fasta på den ursprungliga artikeln i Dalarnas tidningar. Med den information som är tillgänglig så verkar det fel att en överläkare med obrukbar högerarm ska överge sin läkartjänst på 75 % för att syssla med mindre kvalificerade uppgifter. Därför är det bra att han, som Dalarna tidningar anger, överklagat beslutet. I artikeln framgår det vidare att Jörg Teichert har ansökt och nekats sjukersättning (tidigare benämnt som förtidspension). Vinkeln i SVTs utfrågning var att regeringens förändringar skapat detta problem för Jörg Tecihert. Jag har uppfattat att regeringens proposition "En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete" (prop. 2007/08:136) bl.a. innebär att möjligheten till tidsbegränsad sjukersättning avskaffades. På sidan 88 i förarbetena kan man läsa följande.

Sjukersättning ska därför i fortsättningen endast komma i fråga om den försäkrades arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. Det måste således röra sig om kroniska sjukdomar och irreversibla skador där ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga eller att den arbetsförmåga som finns kan förbättras.
Frågan blir därmed om Jörg Teciherts skada är kronisk eller irreversibel. Om svaret är ja ska han ha rätt till sjukersättning, annars inte. Jag tycker det är svårt att bedöma Teicherts rätt till ersättning utan att ha tillgång till Jörg Teciherts sjukintyg och övrigt material i Försäkringskassans akt. Eftersom Fredrik Reinfeldt avkrävs ett svar om detta så blir det intressant att se hur socialdemokraterna ser på saken under sin presskonferens. Själv skulle jag vänta tills domstol har prövat Jörg Teciherts överklagande.

Till en annan sak. SVTs utfrågare tog åter upp de uppmärksammade fallen av cancersjuka som var oroade över förändringarna i sjukförsäkringen. När SVT i februari 2010 följde upp hur det gått för de cancersjuka fick man en annan bild. Av SVT-inslaget nedan framgår det att de berörda personerna fått ett gott stöd från sina arbetsgivare och samhället.Media och bloggar
Aftonbladet I Mary Jensen I Karin Långström Vinge I Kent Persson I Thomas Böhlmark