måndag, mars 28, 2011

Även rebeller i Libyen kan hamna inför skranket i Haag

DN rapporterar att rebellerna i Libyen misshandlar och på lösa grunder arresterar personer som har eller misstänks ha band till Gaddafis regering. Även om jag tycker att FN-interventionen mot Libyen är legitim så kan det vara värt att påminna att Internationella Brottmålsdomstolens (ICC) jurisdiktion inte är begränsad till personer lojala mot Gaddafis regim utan kan även omfatta rebeller som begår brott. Det framgår av resolution 1970(2011) där FNs säkerhetsråd hänskjuter situationen i Libyen till den Internationella Brottmålsdomstolen.

Det förefaller troligt att ICCs åklagare väcker åtal mot Gaddafi och de som är trogna mot hans regim. Är det lika sannolikt att åklagaren väcker åtal mot de libyiska rebellerna? En parallell kan dras till domstolens utredning beträffande Darfur, Sudan, där åklagaren förvisso sökt arrestering av landets president al-Bashir och regimlojala personer, men den första rättegången rör rebeller knutna till Justice and Equality Movement (JEM). Vid Haagtribunalen (ICTY) har åtalen inte varit begränsade till serber utan det finns även åtskilliga mål mot kroater, bosniska muslimer och kosovoalbaner.

Med andra ord, det finns flera skäl för rebellerna i Libyen att följa krigets lagar. Om de inte bryr sig om eventuella framtida rättegångar i Haag så bör de inse att omvärldens stöd i form av flygförbudszon kan omprövas.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Varför är jag INTE förvånad?

Anonym sa...

De kan även åtalas i nationella domstolar bland annat Sverige om de kommer hit vill säga.

profanum_vulgus sa...

De har väl sett FN-resolutionen som klartecken att upprätta en gudsstat med sharialagar, och så börjar de med det i de delar som de kontrollerar.

Anonym sa...

Sammanfattningsvis så kan alltså både medlemmar av Gaddafi-trogna styrkor och rebeller komma att bli lagförda av ICC. Därmed är det alla som deltar i det kriget som riskerar lagföring om om de begår krigsförbrytelser. Eller har jag måhända glömt någon/några aktörer i sammanhanget?


PS.
En tilläggsfråga:
Den internationella straffrättens hastiga utveckling efter det kalla krigets slut rättfärdigades ofta med åberopanden av Nirnbergsprinciperna. Trots detta kan man konstatera att "Crime against peace" - som alltså intar central ställning i dessa principer enligt vilka brott mot freden (det så kallade "supreme crime") betraktas som orsak till alla andra brott - lyser med sin frånvaro i samtliga stadgor för både ordinära och ad hoc internationella brottsmålsdomstolar. Vad kan vara anledningen till att detta centrala brott nu i princip har strukits bort och vilka följder kommer detta att ha för den framtida krigföringen och världsfreden?

Tacksam för ett svar.
DS.

Gustav P.