lördag, september 20, 2008

SOS från Bryssel

Jag ska erkänna att jag inte engagerat mig tillräckligt i EU:s telekompaket. FRA-frågan tar för mycket krafter. Erik Josefsson är den svensk som har engagerat sig mest i frågan. Jag lovar att gräva mer i denna fråga om jag får tid över. Under tiden och efter besök hos Oscar Swartz lämnar jag över ordet till Erik Josefsson. Jag har samtidigt skickat ett personligt brev till min europaparlamentariker Olle Schmidt (fp) där jag hänvisar till Eriks brev. Skicka ett personligt meddelande till din europarlamentariker. Du hittar dem här.

Förklaring och brev från Erik Josefsson till de svenska EU-parlamentarikerna:

"Telekompaketet" är ett ambitiöst projekt att uppdatera ett antal gamla direktiv som reglerar telekommarknaden så att lagstiftningen blir enhetlig i EU och och anpassad till modern teknisk nivå. I paketet ingår till exempel standardisering av SOS-nummer och hur nya frekvensområden ska kunna komma till nytta. Bra grejjer alltså. Men i paketet har också lagts förslag som har och göra med både piratproblemet och privatlivet. Och som vi sett så många gånger förut så har upphovsrättsindustrin varit framme och pillat med förslag om att stänga av folk från Internet, blockera sajter och förbjuda olika nya sätt att använda Internet (som dom inte riktigt har kommit på hur man tjänar pengar på än). Andra aktörer har verkat för att göra det lättare för företag att processa personuppgifter utan begränsningar.

För att ge stadga åt diskussionen, och mota Olle i grind, försökte Fjellner säkerställa åtminstone två principer inom vilka hela projektet skulle tolkas. Dels att säkerställa att Internet får fortsätta vara en självklar del av alla människors liv och dels att hålla Internet fritt från obligatorisk övervakning och teknik som hindrar fri konkurrens och utveckling.

Det är det brevet handlar om.

Hej!
Det inte svårt att lägga ändringsförslag till plenum. Det svåra är att få en majoritet. Som ni alla säkert vet har Eva-Britt Svensson tagit över stafettpinnen efter Christofer Fjellner och lagt de två förslag vars principer både hon och Christofer har förordat i SVT och i Parlamentet.
Om vi börjar med ändringsförslaget till Harbours rapport. I grunden är det samma förslag som ni enhälligt röstade för i Bonos rapport om "Cultural Industries" fast i det bredare sammanhanget av generell access till Internet. Den texten byggde i sin tur på att vi i Sverige har sagt nej till avstängning från Internet som en framkomlig väg att lösa frågan om upphovsrättsintrång, bl a för att vi satsat så mycket på 24-timmarsmyndigheten. Ändringsförslaget säger att om någon restriktiv åtgärd skall tas vad gäller access så skall den utfärdas enligt straffrättsliga principer (den ska vara proportionerlig, effektiv och avskräckande) och inte kränka grundläggande medborgerliga rättigheter. Jag tror ni fortfarande håller med om detta.

Det andra förslaget till Trautmanns rapport har en enklare skrivning, men faktiskt en mer komplicerad bakgrund. På samma sätt som diskussionen om FRA-lagen visat upp en teknisk sida många inte var beredda på, så ligger dolt bakom ordet "filtrering" ny avancerad teknik. Det är numera tekniskt möjligt för privata företag att samla in och bearbeta beteendemönster ända ner på enskild användarnivå. Men till skillnad från FRA som har ett statligt mandat så handlar det här om privata aktörer med ett naturligt intresse av att veta mer om var och en av oss för att till exempel kunna skicka riktad reklam (men då alltså på en helt annan nivå än det vi är vana att få hem i brevlådan). Enkelt uttryckt är det idag tekniskt möjligt för ett internetsäkerhetsföretag både att sälja ditt digitala beteendemönster till hugad tredjepart och att blockera dig från någon konkurrent, utan att du vet om det. Ändringsförslaget säger att behöriga myndigheter ska avstå från att göra sådan teknik obligatorisk. Om alla inblandade parter, inklusive den enskilde användaren, är villiga att ingå avtal om användning av sådan övervaknings- eller filtreringsteknik så är det naturligtvis OK. Men det ska inte nu eller i framtiden vara olagligt att ha den typ av internetuppkoppling som är vanlig idag. Jag är nästan säker på att ni alla har en restriktiv hållning till övervakning och att ni skulle vara än mer försiktiga om det handlade om att göra en viss övervakningsteknik obligatorisk för alla kommersiella aktörer på marknaden.

Jag skulle vilja be er om att stödja både Eva-Britt och Fjellner inte bara på tisdag nästa vecka när ni röstar, utan faktiskt redan nu. Det är endast om dessa förslag i förväg kan bli erkända av er alla som en Svensk Hållning till allas våra liv på Internet som de har skuggan av en chans att få majoritet.

Därför är det väldigt viktigt att andra parlamentariker får veta vad ni tycker. Jag tror att era kollegor kommer att lyssna på er, just för att vi i Sverige har haft en så lång och intensiv debatt om de här frågorna. Vi kan det här. Låt inte tillfället att förklara för andra vad vi kommit fram till gå förlorat.

Och är dessutom inte Eva-Britt och Fjellner värda att sluta upp bakom? En gammal vänsterpartist och en ung moderat som står upp tillsammans - kan det bli mera svenskt?

Vänliga hälsningar,

Erik Josefsson

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag tror att en orsak till den ryggmärgsmässiga repressionen inom EU har att göra med att EUs rättsordning vilar på den kontinentala Code Napoleon.

Code Napoleon har haft ett enormt inflytande på rättsordningarna i de flesta länder i Europa, dock ej Sverige och UK.

Något förenklat bygger Code Napoleon på principen att allt är förbjudet som myndigheterna inte uttryckligen tillåter.

Jämför det med den anglosaxiska rättstraditionen som bygger på Common Law, enligt vilket allt är tillåtet som inte uttryckligen är förbjudet.

Även om man kan argumentera för att slutresultatet blir detsamma lär de som formats av Code Napoleon världsbild naturligtvis ha en mycket mer repressiv syn på världen – per definition.