lördag, oktober 18, 2008

Motsägelserna i FRAs besked

Scaber Nestor tipsar om en artikel i Aftonbladet där det framkommer att FRA ägnat sig åt brottsbekämpande verksamhet utan lagstöd, alltså olagligt. För de som undrar så hittar ni de tidigare hemligstämplade FRA-dokumentet som Aftonbladet hänvisar till här, se frågorna 3, 12 och 13. Dokumentet är en sammanställning av frågor och svar från ett internt möte på FRA i februari 2007.

1. Uppgiftslämnande till polisen inte tillåtet
Aftonbladet tar upp en intressant aspekt där FRAs chefsjurist Michaela Dráb svarat följande på fråga 12.

Signalspaningslagen innehåller en bestämmelse som innebär förbud mot rapportering av sådan överskottsinformation rörande enskilda som saknar relevans ur försvarsunderrättelsesynpunkt. Av detta följer att det inte vid sidan av den generella rapporteringsregleringen finns utrymme för uppgiftslämnande i särskild ordning till polisen eller andra brottsbekämpande myndigheter.
Michaela Dráb tänkte förmodligen på 4 § första stycket lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och sidan 72 prop. 2006/07:63. Notera dock att "den generella rapporteringsregleringen" verkar tillåta uppgiftslämnande till polisen.
Inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter ligger inom ramen för polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

Inhämtning av information av teknisk karaktär... genererar... inte någon underrättelserapportering.
Aftonbladet beskriver hur den anställde i samband med FRAs interna möte inte var riktigt klar över betydelsen av svaret beträffande FRAs stöd till polisen.

2. Stöd och tekniskt bistånd till polisen tillåtet
Det som ställer till det för Michaela Dráb och som gör att hennes svar på fråga 12 förmodligen var fel är fortsättningen av 4 § stycket lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och sidan 72 prop. 2006/07:63. Där hittar vi ett undantag från huvudregeln.
Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

Inhämtning av information av teknisk karaktär ... kommer även andra myndigheter till del ... genom bistånd i tekniskt avseende. Verksamheten avser normalt inte innehållet i meddelanden som utväxlas mellan enskilda. Intrånget i den personliga integriteten blir därmed marginellt. Emellertid kan det inte uteslutas att verksamheten kan komma att innefatta inhämtning av information, t.ex. om mellan vilka viss kommunikation äger rum, som är känslig ur integritetssynpunkt.
3. Motsägelser
Lagen innehåller allstå undantag som öppnar upp för dubbla och motsägelsefulla besked. Det framgår dock att både lag och förarbete ger FRA rätt att lämna över trafikuppgifter till andra myndigheter, t.ex. polisen. Man verkar kalla detta "bistånd i tekniskt hänseende".

FRAs generaldirektör skrev på SvD Brännpunkt den 21 juli 2008: "Brottsutredningar är en polisiär uppgift som FRA inte sysslar med över huvud taget." Två dagar senare berättar samma Ingvar Åkesson i SvD hur FRAs spaning har stoppat ett politiskt mord i Sverige. Är mord inte ett brott? Problemet verkar vara att FRA inte erkänner kopplingen mellan sitt eget bistånd till polisen och den brottsutredning som är en direkt följd av FRA signalspaning och inhämtning av information. FRA har tidigare hjälpt polisen utan lagstöd och med den nya lagen gör man det lagligt, men det verkar man inte vilja berätta.

4. Dubbla besked till politikerna
De dubbla beskeden verkar till och med ha förvirrat Mikael Odenberg som skrev under regeringsförslaget, vilket jag skrivit om här. Vad är slutresultatet? Vissa politiker blir sura och SvD berättar hur man tillfälligt skurit bort FRAs stöd till polisen och SÄPO. Frågan är om FRA denna gång kommer följa lagen?

5 kommentarer:

Anonym sa...

Så här avslutade jag min blogg idag kring detta:

"För det första, varför släpps just detta dokument just nu? Är det som förberedelse för något i den remiss som är på gång i anledning av de 15 punkterna? Någon mer än jag som känner att texten i dokumentet är väldigt tillrättalagd? Pratar folk på FRA verkligen som man skriver?"

Med småparanoida hälsningar, Micke

Anonym sa...

Aftonbladet skrev om samarbetet mellan FRA och polisen tidigare i höstas.

Rikskriminalchef Therese Mattsson har tidigare uttalat sig om FRA-samarbetet:

Tidningen Svensk Polis, 2003-04-14:

Therese Mattsson intervjuas angående dåvarande regeringens utredning av FRA:s verksamhet:

-Det finns många samarbetsområden att utveckla. Samhället är idag så tekniskt att en aktör inte kan hålla sig uppdaterad. Idag använder sig brottslingarna i hög grad av informationsteknik, och det är ju ett område som FRA är experter på. Med FRA:s hjälp kan vi till exempel få uppgifter om olika grupper och deras positioner.

Hon kommenterar vidare justitierådet Johan Muncks förslag att göra Säpo till en civil underrättelsetjänst:

-Blir det så kommer med största sannolikhet samarbetet mellan FRA och Rikskriminalen att fördjupas och även öka till omfång, tror Therese Mattsson.

I det senaste uttalandet vill dock Mattsson tona ned FRA:s betydelse för Rikskrim:

Rikskriminalpolisen använder sig dock ytterst sällan av FRA och signalspaning, låter dess chef Therese Mattsson hälsa via medarbetare. De senaste fyra åren har FRA bistått Rikskrim med underrättelser vid "färre än en handfull" tillfällen.

Winston Smith sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Winston Smith sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Winston Smith sa...

Som man kunde misstänka:

"Ny FRA-domstol får makt över trafiken"