torsdag, maj 07, 2009

Okritiskt lagråd

Inlägget är uppdaterat. Lagrådet har nu godkänt regeringens förslag till uppdatering av FRA-lagstiftningen, "FRA 2.0". Maria Abrahamsson har skrivit en bra kommentar. Jag gör därutöver följande reflektion.

Masslagring av vanliga personers tele- och datakontakter fortsätter
Jag har efterfrågat en diskussion hos lagrådet om FRAs utvecklingsverksamhet, dvs masslagringen av uppgifter om vanliga privatpersoners datakontakter och uppgifter om telefonsamtal. Det kallas i lagtexten "följa förändringar i signalmiljön omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalmiljön". Lagrådet missade att kommentera detta lagrum vid sin första granskning och de lägger inte mycket besvär på denna verksamhet vid sin andra chans. Vi får nöja oss med följande.

Signalspaning får som regel inte ske innan lagligheten, inklusive risken för otillbörligt integritetsintrång, först har prövats av domstolen. Detta gäller, i motsats till den nuvarande lagstiftningen, även sådan verksamhet som avser att följa den tekniska utvecklingen (1 § tredje stycket i lagförslaget).

Tråkigt att lagrådet inte tog chansen denna gång.

Vad innebär domstolsprövning?
Nästa fråga är hur mycket kommunikation kommer FRA få tillgång till efter domstolsprövningen. Lagrådet ägnade inte en rad åt att FRAs tillgång till vår kommunikation ska begränsas till särskilda signalbärare (tidigare benämnt som trafikstråk), vilket enligt Tolgfors gjorde att grunden föll för talet om massavlyssning. En internetoperatör har förklarat att lagförslagets definition av minsta möjliga signalbärare för tvåvägskommunikation lågt räknat rymmer bredbandstrafik för en miljon hushåll. Allt detta fanns med i remissvaret från Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet, men dessa uppgifter finns inte omnämnda i det underlag med sammanfattning av remissvaren som regeringen skickat vidare till lagrådet. Post och Telestyrelsens (PTS) remissvar i denna del kommenteras inte heller. Här kommer det relevanta avsnittet.

PTS finner i detta sammanhang att anledning att framhålla att FRA vid en och samma samverkanspunkt sannolikt kommer att ha ett antal olika uppdrag som ger myndigheten tillgång till flera signalbärare. Det kan innebära att FRA på så sätt får tillgång till samtliga signalbärare vid en samverkanspunkt. ... PTS kan konstatera att det är oklart ... i vilken mån förslaget om tillståndsprövning i realiteten innebär en förstärkning av integritetsskyddet vid signalspaning.

Även om det kommit med så hade det nog inte spelat någon större roll.

Dysfunktionell lagstiftningsprocess
I likhet med Maria Abrahamsson tror jag att lagrådet känner sig uppbunden av sitt eget godkännande av "FRA 1.0" våren 2008. Jag tror inte allmänhetens förtroende för lagstiftningsprocessen ökar efter detta.

Media och bloggar
SvD, Mitt-i-steget, MinaModerataKarameller, Magnus blogg, jj.n, Nina, Nyhetshaiku, Stefan Olsson, Patrik Öhman, Storm

6 kommentarer:

Olof Bjarnason sa...

Jag bara suckar.

Bra att du fortsätter informera och läsa igenom allt Mark!

Michael Gajditza sa...

hej Mark, det var ett tag sedan nu men du är fortsatt lika stringent i dina kommentarer.

Jag tror fullt ärligt att vi nu nått ett stadium där inte ens de högsta domarna i landet längre har överblick av konsekvenserna av olika lagars införande och heller inte någon som helst teknisk kompetens för att förstå hur den teknik fungerar som man lagstiftar om.

Vi har i storleksordningen 1300 lagar kompletterade med runt 2000 förordningar i toppen av "Regelverkspyramiden". Detta har t.ex givit oss runt 2000 §§ att hålla reda på bara inom arbetsmiljöområdet.

Att med det ovan beskrivna ha en möjlighet att inse att en liten korrigering av något i den ena änden kan få logaritmiskt ökade konsekvenser i den andra, är i praktiken omöjligt.

Därför hör vi också ofta förvånade politiker stå i TV och förklara att de hade ingen aning om att en liten justering av t.ex fasighetsskatten, skulle få som konsekvens att de gamla som bott i skärgården hela sitt liv plötsligt måste sälja hus och hem.

Det var ju beklagligt att det skulle bli så.....

Inte världens bästa exempel kanske men jag har en natt fylld av tandvärk bakom mig. Tror du förstår hur jag menar ändå.

Keep up the good work!!

Anonym sa...

Konstitutionsdomstol - NU!

Politiker och tjänstemän måste respektera författningen!

Den här aktuella politikerstyrda kulissen Lagrådet och även Riksdagens Vet-Hut-Utskott (KU) kan skrotas. Portalparagrafen i vår svenska Författning lyder: All makt utgår från Folket. Dags att göra verklighet av detta. Demokratin Sverige har ingen Konstitutionsdomstol och har i denna märkligt envisa åsikt sällskap av diktaturer som av naturliga skäl inte heller tycker om Konstitutionsdomstolar.

Centern och Socialdemokraterna tycks f.n. vara inne på att öka den byråkratiska offentliga tjänstemannasektorn med en Allmänhetens Integritetsombudsman (IOR, efter åsnan i Nalle Puh?) för att dämpa kritiken mot FRA och IPRED m.m. Vi behöver inte fler tandlösa ombudsmän! Däremot behöver Sverige en Konstitutions- eller Författningsdomstol, helt fristående från Riksdag och Regering. Bryter politiker eller tjänstemän inom offentlig sektor mot grundlagen ska de straffas. Läs mer här: http://www.forfattningsdomstol.se/

Nemokrati sa...

Faktum är att sedan ratificeringen av Lissabonfördraget godkändes av Lagrådet - utan att man krävde förfarande för grundlagsändring - dvs två likalydande beslut med kvalificerad majoritet och val emellan, så har man tappat allt förtroende för Lagrådet.

Det är helt och hållet tandlöst och tar inte strid för något som helst.

Anonym sa...

Tack för att du hjälper mig med medelmåttigt intellekt att hänga med. Skönt att någon håller koll på juridiken i frågan.

Nu när man vet hur stort ett "trafikstråk" är så blir man upprörd (igen).

Nicke sa...

Jag tror inte jag är den enda som betraktar FRA-lagen, tillsammans med dess trogna kompanjon Ipred, som följande två vals (EU + Riksdagen) kardinalfråga.

För FRA = Mot min röst. Och märk väl, jag kommer inte att rösta blankt. Men någonstans behöver dagens maktfullkompliga politiker en läxa i demokrati: Går ni mot folkets vilja så får ni en parlamentariskt mycket svårlöst situation.

Piratpartiet får min röst.