fredag, juni 05, 2009

Seminarietips: FRA-lagen och europakonventionen

Staffan Malmgren tipsar om att föreningen ADBJ ska hålla ett seminarium den 17 juni om FRA-lagen och Europakonventionen. Utgångspunkten är den examensuppsats som jur kand. Anders Lagervall skrivit, “Privacy and Secret Surveillance from a European Convention Perspective”.

Anders Lagervall har bland annat tagit fasta på det faktum att uppgifter insamlade i FRAs sk utvecklingsverksamhet även kan användas för underrättelseproduktion, tvärtemot vad regeringen låtit påskina. FRAs utvecklingsverksamhet är som han skriver inte begränsad till yttre militära hot, terrorism och dylikt. Anders Lagervall konstaterar att utvecklingsverksamheten kan vara mycket omfattande och att något liknande ännu inte prövats av Europadomstolen om mänskliga rättigheter.

The opening article’s second paragraph enables the FRA to perform signals intelligence for other purposes, provided that it is necessary for the DIO. These other purposes are, for instance, to develop technology and methodology, and to trace changes in the signals environment. According to the SIA preparatory legislative materials, necessary interception is performed for the needs of the FRA and does not generate any intelligence reports. However the FRA Personal Data Act stipulates that information originating from necessary interception can be utilized as part of the DIO. These two statements are potentially contradictory due to the difference in permitted use of information. This legal situation may furthermore blur the objective of the initial collection of the necessary interception and the demarcation in relation to the DIO.

It is therefore arguable that the gathering of incidents under the SIA legal framework is relatively extensive, as it is not restricted by the limitations which apply for signals intelligence pursuant to DIO.

Anders Lagervall kommenterar även den tyska lagstiftningen där den tyska författningsdomstolen fäst stor vikt vid att information endast får användas för det syfte som det ursprungligen inhämtats för. Lagervall skriver följande.

The Federal Constitutional Court found that the safeguards for unauthorised use were too weak and that the provisions failed to meet the Constitutional requirement for identification. Therefore the current provision was to be applied with the limitation that the personal data was marked and that it was used only for the purposes that justified its collection in the first place.

Här kan den svenska lagstiftningen brista vid en granskning av Europadomstolen. Jag har varit inne på samma sak. Följande skriver jag i Svensk Juristtidning.

Lagstiftaren försöker till synes bygga upp en mur mellan försvarsunderrättelse-
och utvecklingsverksamheten, där den senare omfattar stora mängder kommunikation och inte generar någon underrättelserapportering. Jag ifrågasätter riktigheten i denna bild. Kan FRA i förväg veta vilken kommunikation som ska hänföras till respektive verksamhet? Det verkar vara svårt då FRA inledningsvis måste genom föra någon form av analys, t.ex. genom trafikbearbetning. Denna slutsats förstärks av följande passage i förarbetena.

Eftersom [utvecklingsverksamheten] syftar till att möjliggöra försvarsunderrättelseverksamheten kan det inte anses oförenligt med det ändamål för vilka uppgifterna samlas in att uppgifterna också i viss utsträckning behandlas i försvarsunderrättelseverksamheten.
Det verkar finnas ett kommunicerande kärl mellan de två verksamheterna där uppgifter som ursprungligen samlats in för ett ändamål, t.ex. följa förändringar i signalmiljön, kan användas för ett annat ändamål — i försvarsunderrättelseverksamheten - om FRA finner det påkallat.

Medan FRA:s avlyssning förefaller vara relativt begränsad är insamlingen av trafikdata betydligt mer omfattande. Uppfyller FRA:s inhämtning och lagring av trafikdata i en bred håv utan närmare urskiljning kraven i artikel 8 om i) förutsebarhet, ii) precision och skydd mot godtyckliga intrång och iii) att varje enskild övervakningsåtgärd måste vara förenlig med strikta lagstadgade villkor och tillvägagångssätt?
Jag ska försöka att närvara den 17 juni, det blir säkert väldigt intressant.

2 kommentarer:

Fredrik sa...

Intressant. Det verkar nu också som om Staffan Danielsson fått upp ögonen för utvecklingsverksamheten. Han svarade mig så här på sin blogg:

"Fredrik: Det du anför är relevant och intressant. Min utgångspunkt är att syftet handlar om vad som anges, förändringar i signalmiljön. Jag ska inhämta mer information om detta."

Mark Klamberg sa...

Bättre sent än aldrig. Saken är den att Staffan Danielsson sitter i signalspaningsnämnden och när den ersätts av underättelsedomstolen så kommer de att tillståndspröva utvecklingsverksamheten. Då är det bra om han eller hans efterträdare har koll på saken. Jag vet inte om denna kunskap nödvändigtvis kommer påverka deras beslut, men det är bra om de åtminstone funderar på problematiken.