lördag, november 28, 2009

Mer om utbyte av bankdata

Via Mikael Nilsson och Brussels Blogger hittar man två intressanta dokument om utbyte av bankdata (SWIFT) mellan EU-länder och USA. Det första dokumentet innehåller frågor och svar om utbytet. Det andra dokumentet innehåller det svenska utkastet till ministerrådets beslut med bifogat avtal mellan EU och USA (annex II).

I preambeln framgår att överenskommelsen grundas på FNs säkerhetsråds resolution 1373(2001) som fattades under kapitel VII av FN-stadgan vilket gör resolutionen bindande gentemot alla FNs medlemsstater. Resolution 1373 (2001) brukar jag diskutera med studenterna på grundkursen i folkrätt vid Stockholms Universitet. Resolutionen är långtgående och föreskriver bl.a. att FNs medlemsstater har en skyldighet att utbyta information i syfte att förhindra finansiering av terrorism.

Efter att ha läst avtalet mellan EU och USA blir jag lugnare, då artikel 4 föreskriver följande om amerikanska myndigheters tillgång till bankdata. Det begränsas till begäran som grundas på pågående undersökningar av terroristaktivitet, vars grund ska vila på existerande information eller bevisning som ger anledning att tro att sådan aktivitet pågår. Artikel 5(2) anger att "data mining" och automatiserad sökning efter misstänkta ej är tillåten. Det begränsar tillgången och förhindrar att amerikanska myndigheter urskiljningslöst kan söka i information. Det är rimligt vilket jag skrivit tidigare.

Avtalet ska antas före Lissabonfördraget träder ikraft (1 december 2009), vilket gör att Europaparlamentet ej kommer att delta i beslutet. Enligt artikel 16 gäller avtalet bara i 12 månader. När avtalet ska förnyas så kommer därför Europaparlamentet i enlighet med Lissabonfördraget få direkt inflytande över frågan huruvida avtalet ska löpa under en längre period. Att avtalet endast löper i 12 månader är rimligt och visar även att Lissabonfördraget innehåller positiva förändringar vad avser EUs demokratiska struktur.

Samtidigt kan jag genom European Voice konstatera att mina liberala meningsfränder Alexander Alvaro och Sophie in 't Veld vill att Ministerrådet ska vänta till efter den 30 november 2009 så att Europaparlamentet får inflytande över frågan. Per Pettersson är också oroad.

3 kommentarer:

Brussels Blogger sa...

Thanks for your post and the link. I have replied to your comment over here: http://brusselsblogger.blogactiv.eu/2009/11/26/swift-eu-to-grant-usa-nearly-unlimited-access-to-all-eu-banking-data/#comment-423

What is especially worrying is article 5 (h) which permits data to be transfered to any country cooperating on anti-terrorism investiugations.

Bulk data transfers seem indeed NOT to be excluded.

Mark Klamberg sa...

Before we can discuss bulk transfer from American authorities to other countries we must first establish that is possible for the American Authorities to collect and retain data in bulk from SWIFT.

I do not see that possibility, but you are welcome to convince me.

Brussels Blogger sa...

@Mark: Article 4 does not specify how much data can be requested. It does not limit requests to individual accounts. I don't see why - for example after a terror attack - requests like "all transfers to the UK in December 2009" would not be possible.

Article 4.6 clearly states that bulk transfers will be done if the provider (SWIFT) can not respond to the specific requests for "technical reasons".

Also an angreement where all data can be kept even after the agreement is terminated and where deletion of data is dependent solely on the third country legislation (in case of transfers to third country) is simply unacceptable.