söndag, december 05, 2010

Ingen anledning till oro - det är reglerat genom en blank check till regeringen och dess myndigheter

Jag har tittat på SVTs inslag om utbyte av personuppgifter med USA. Det är ingen fara, saken är vad FRA och MUST angår reglerad genom att riksdagen gett en blank check till regeringen och dess myndigheter. Man hade ju kunnat tänka sig att riksdagen i lag hade begränsat överföringen av personuppgifter till misstänkta terrorister, spioner eller främmande makts agenter och tjänstemän, men så är det inte.

Vi börjar med lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

3 § Den eller de myndigheter som skall bedriva försvarsunderrättelseverksamhet får, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer.
Läs lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
Överföring av personuppgifter till andra länder

Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer endast om sekretess inte hindrar det och det är nödvändigt för att Försvarets radioanstalt skall kunna fullgöra sina uppgifter inom ramen för det internationella försvarsunderrättelse- och säkerhetssamarbetet, om inte regeringen har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat om att överföring får ske även i andra fall då det är nödvändigt för verksamheten vid Försvarets radioanstalt.

Läs lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Internationellt samarbete

I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet finns bestämmelser om internationellt samarbete på försvarsunderrättelseområdet.

Signalspaningsmyndigheten får för den verksamhet som anges i 1 § tredje stycket, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer.

Läs lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Överföring av personuppgifter till andra länder

17 § Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer endast om sekretess inte hindrar det och det är nödvändigt för att Försvarsmakten skall kunna fullgöra sina uppgifter inom ramen för det internationella försvarsunderrättelse- och säkerhetssamarbetet, om inte regeringen har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat om att överföring får ske även i andra fall då det är nödvändigt för verksamheten vid Försvarsmakten.

Nu kanske någon undrar, Försvarsmakten, MUST och FRA samlar ändå inte in information som rör vanliga medborgare, vi behöver inte oroa oss. Se då SVT rapports inslag från den 16 juni 2008 och NyTekniks avslöjande den 27 augusti 2008. Visst är det bra att utbyte av information är reglerat, men vi måste också fundera över hur det är reglerat.

Media och bloggar
SvD I Aftonbladet I SVT1 I SVT2 I Mats Engström I Expressen I Johan Linander

22 kommentarer:

Henrik Sundström sa...

Om det är som du säger, vad kan då vara orsaken till att regeringsföreträdare kategoriskt förnekar all kännedom om dylika samarbeten med USA's ambassad?

Mark Klamberg sa...

Ovanstående bestämmelser rör Försvarsmakten (inklusive MUST) och FRA.

Motsvarande bestämmelser finns, vad jag vet, inte för SÄPO vad avser utbyte av underrättelseinformation med andra länder.

Det kan tänkas att diskussionen handlar om SÄPO.

Mark Klamberg sa...

Låt mig fortsätta med samma tanke.

Det finns ett legitimt intresse i att SÄPO utbyter underättelser med exempelvis USA om misstänkta terrorister. Eftersom sådant utbyte inte är reglerat (dvs förankrat i lag) så måste det ske informellt (utan lagstöd). Det är också vad inslaget från Dokument inifrån visar.

Med facit i hand så kanske det hade varit bättre om Sverige följt den amerikanska uppmaningen och formaliserat och avgränsat utbytet istället för att dölja det. Ett sådant avtal hade kostat politiskt, men kostnaden är än högre med denna typ av avslöjanden.

Henrik Sundström sa...

Tack för dina svar!

Om jag förstår rätt så har en del av de händelser som nu avslöjats genom WikiLeaks publicering skett innan de lagar du refererar till instiftades.

Vilken betydelse har detta?

Anonym sa...

Polisdatalagen medger väl internationellt informationsutbyte vad gäller personuppgifter?

Anonym sa...

(tillägg till närmast ovanstående)
Och 18 § enligt den nu gällande polisdataförordningen ger också denna rätt.

Vincent sa...

Hm, var USA verkligen så pådrivande för att man skulle formalisera samarbetet? Jag tolkar snarare dokumenten som att de struntade blankt i vilket och insåg att det troligtvis skulle bli en plågsam granskning i riksdagen och framför allt att det svenska folket inte skulle acceptera det hela. Jag är för FRA och ökad övervakning men jag är också för öppenhet och demokrati och detta är extremt odemokratiska arbetsmetoder.

Mark Klamberg sa...

@anonym 10.11 och 10.15,
Tack!

Jag har ju faktiskt i en artikel skrivit om denna möjlighet i polisdatalagen, men glömde bort det. Se avsnitt 4.2.3 i denna artikel.

Av 7 § i polisdatalagen framgår det att internationellt informationsutbyte förutsätter en överenskommelse som riksdagen har godkänt.

Anonym sa...

7 § 2 st ger regeringen en möjlighet att styra detta (utöver de avtal som godkänts av riksdagen), som man utnyttjar genom polisdataförordningens 18 §.

Sedan finns det korresponderande bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen (8 kap. 3 §).

Mark Klamberg sa...

@anonym 10.46 em
Tack igen!

Hur ska man tolka 18 § i polisdataförordningen?

Innebär det att polisen utan ytterligare inblandning av riksdag och regering kan utbyta information med 1) utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst och 2) polis- eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol?

Anonym sa...

Jag är lite splittrad i kväll, men här kommer lite till.

Enligt den av riksdagen nyligen beslutade nya polisdatalagen (2010:361) så framgår detta tydligt i 2 kap. 15 §. Så numera är detta förhållande direkt godkänt av lagstiftaren.

Den bestämmelsen har även en ganska tydlig författningskommentar, samt i kap 12 och 13 i Prop. 2009/10:85.

Mark Klamberg sa...

Jag uppfattar att det är grönt ljus för SÄPO att lämna ut information till utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst utan ytterligare beslut av riksdag eller regering,

På sidan 200 i förarbetena för den nya polisdatalagen kan vi läsa följande.

"Promemorian har som utgångspunkt att uppgifter ska kunna lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation i samma utsträckning som enligt gällande reglering. ... Det är framför allt i tre olika situationer som informationsutbyte aktualiseras i internationellt polisiärt samarbete. ... Den tredje situationen är s.k. spontant uppgiftsutlämnande, där initiativet till informationsutbytet tas av den svenska polisen. Sådant informationsutbyte kan bygga på en internationell överenskommelse, men behöver inte göra det."

Sidan 202
"Utlämnande till utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst

Internationellt informations- och erfarenhetsutbyte utgör en viktig del av Säkerhetspolisens verksamhet. Den brottslighet som Säkerhetspolisen har till uppgift att förebygga och avslöja är nämligen i många fall gränsöver-skridande till sin natur. Terrorism bedrivs t.ex. ofta av terrornätverk med omfattande internationella förgreningar. Spioneri och andra brott mot rikets säkerhet har av naturliga skäl normalt utländska kopplingar. Eftersom utbyte av underrättelseinformation är en viktig förutsättning för Säkerhetspolisens arbete, bör uppgifter i samma utsträckning som nu kunna lämnas till en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst, om det är förenligt med svenska intressen. Bestämmelsen om detta bör tas in i den nya lagen i stället för i förordning, eftersom det är fråga om frekvent uppgiftslämnande. Någon annan begränsning än att utlämnandet ska vara förenligt med svenska intressen bör inte uppställas för dessa fall."

Anonym sa...

Undrar om inte detta bordde kunna bryta mot grundlagen? Att föra folket bakom ljuset?

Tycker det är anmärkningsvärt att Beatrice Ask fortsätter ljuga i tv och vägrar svara SVT på frågan om hon anser att USA´s ambassad ger en felaktig bild, och istället säger "ingen kommentar".

Om det nu är som de påstår Amerikanska fantasier som visas i dokumentetn varför inte säga "ja"?

Detta gör ju också att man undrar vad övriga ministrar känner till om sådana här överenskommelser, är det något som behandlas på regeringsmöten?


Och finns det några liberaler kvar någonstans som står upp för medborgarna?

Mark Klamberg sa...

@anonym 11.22 em
Det finns ett visst skydd i grundlagen vad avser registrering av medborgare genom automatisk databehanling samt av korrespondens men detta skydd kan inskränkas genom lag. En sådan begränsning ska dock inte gå utöver vad som är nödvändigt.

Om det finns en lag som tillåter utbyte av information så kan det alltså vara förenligt med grundlagen.

Jonas B sa...

Om man lägger ihop alla de uppgifter som nu finns om hur terrorbekämpningen bedrivits sedan 2001, så uppstår en obehaglig helhet.

Det förefaller som om en ofantlig mängd personuppgifter är på vift ut över världen. Knappast någon kan sägas ha kontroll över denna information längre. Och i ett sådant läge är det inte heller möjligt att utföra meningsfulla gallringar.

Svensk underrättelsetjänst är säkerligen inte oviktig i sammanhanget. FRA torde t.ex. vara en av de betydande spelarna. Generaldirektören brukar själv framhålla att man spelar en större roll i underrättelsevärlden än vad landets storlek motiverar. Inte utan stolthet och med darr på stämman.

Det förekommer också uppgifter om att systemen har kortslutits här och där för att snabba på informationsutbytet. Hur ser egentligen kontaktvägarna ut numera mellan NSA, GCHQ, FRA, Säpo, FBI, BND, CIA, MUST/KSI och MI5/6?

Skulle t.ex Säpo kunna utbyta information direkt med NSA eller GCHQ och FRA direkt med CIA? Det låter som en lämplig fråga att ställa till ansvarig minister (som förstås kommer att hänvisa till sekretessen).

Annars räcker det nog långt att ställa frågor om det internationella informationsutbytet inom respektive underättelse- och säkerhetsfamilj. Det skulle jag göra om jag satt i riksdagen.

Det har länge ropats efter en sanningskommission. Nu är det hög tid att göra slag i saken.

Henrik Sundström sa...

Mark, vad är dina tankar kring Piratpartiets krav att " De involverade statsråden måste åtalas för brottet trolöshet vid förhandling med främmande makt, och alla som känt till det utan att ingripa måste åtalas för medhjälp." ?

Kung CG sa...

Om svenska folkets intressen ställs mot främmande makts intressen (ok da, USAs intressen), hur stor del av den svenska regeringen och av beslutsfattarna pa FRA och Säpo kommer da att arbeta för det svenska folkets intressen, och hur stor del kommer att arbeta för USAs intressen?

David sa...

Henrik: Frågan är väl om uppsåtsrekvisitet är uppfyllt? Dessutom säger BrB 19:3 att "avsevärt men" ska ha orsakats av trolösheten, och frågan är vad som krävs för att detta rekvisit ska vara uppnått. (I sammanhanget vill jag bara citera Berggren et al, "Brottsbalken - en kommentar":

"Skadeverkningarna skall träffa riket. Härunder får emellertid, såsom departementschefen uttalat, anses ingå jämväl att skadan i första hand drabbar enskilda svenska intressen men dock är av sådan betydenhet att den tillika kan sägas innebära men för riket."

Med andra ord, även om bara enskilda medborgare har drabbats är detta inte redan i sig ett hinder.)

Sen är det ju KU som beslutar om åtal mot statsråd, och detta kan bara ske om statsråden "grovt" har åsidosatt sin tjänsteplikt (RF 12:3). Frågan är om det som har hänt uppfyller detta rekvisit. Jag förutsätter att HD, som har att pröva åtal mot statsråd, ska pröva inte bara om de åtalade handlingarna utgör ett brott, utan också om de utgör/härrör från ett grovt åsidosättande av tjänsteplikten?

Jag är inte jurist, men det känns som att det blir ganska knepigt att få dem fällda bara på juridiska grunder.

Anonym sa...

Som USA själva beskriver Sveriges betydelse: "1. (S) In response to reftel, post would like to add Sweden's communications
infrastructure to the CI/KR list. Although Sweden does not posses a direct undersea cable from the U.S., Sweden is a central European communications hub.
For example, Swedish company TeliaSonera is an international carrier that owns and manages 43,000 km of fiber optic cable linking Russia and the Baltics to the rest of Europe and the U.S. If these lines of communications were to be destroyed, disrupted, or exploited, it may compromise global communications." Cablegate 000194

MickeNo sa...

Snälla, säg att rubriken är lite, lite ironisk/sarkastisk – och att du som liberal är lite, lite mer upprörd än vad du ger sken av?

(Även om jag verkligen uppskattar din vanliga saklighet, och att den debatt som förs i denna blogg nästan alltid dröjer vid sakfrågan och inte skenar iväg i pajkastning; heder åt er alla som skriver här!)

Mark Klamberg sa...

Rubriken är ironisk!

Jag har varit upprörd över hur frågan hanterats beträffande FRA, omfattningen av inhämtning och utbyte av information.

När det gäller det senaste avslöjandet som skedde via wikileaks så gav Dokument Inifrån en väldigt oroväckande bild.

Om du läser mitt senaste blogginlägg så menar jag att Dokument Inifrån möjligtvis missat att granska huruvida utbytet med USA bryter mot svensk lag. Redaktionen verkar förutsätta det, men jag är inte lika säker. Det gör att diskussionen handlar om fel sak.

MickeNo sa...

Jo, jag såg inslaget; iofs bra att det tas upp, men som du säger, förmodligen fel fokus. De små stegens tyranni, under de flestas radar.