måndag, november 21, 2011

Kulturslussen föreslår tio körfält istället för åtta

Kulturslussen har på bred front lanserat sitt förslag, både i intervju och genom Benny Anderssons brev till Sten Nordin (m). Jag tycker det är positivt att många engagerar sig i denna fråga och tycker att Kulturslussen ser bra ut. Jag har dock svårt att förstå en del av den kritik som anhängarna till Kulturslussen för fram. Jag kommer att jämföra med det aktuella planförslaget som jag nedan benämner "Nya Slussen".

1. Kulturslussen vill ha fler körfält och mer bro över vattnet
Benny Andersson skriver i sitt öppna brev följande: "Tycker du att det är bra för miljön i Gamla stan att bredda Skeppsbron med 20 meter för att bygga en åtta­filig motorled? Hur tror du att vi som bor här, för att inte tala om turisterna som söker sig till Stockholm, kommer att uppleva det?"

Kommentar
Samtidigt anger Jonas Bohlin som presenterar förslaget Kulturslussen i DN att "[v]i har två filer på vardera sidan om allén, och en reservfil som kan utnyttjas för taxi. Och så har vi fyra leder som går under slussen." Det blir tio körfält. Nya Slussen innehåller tre filer åt vardera håll, varav ett åt vardera håll är reserverat för kollektivtrafik och  ytterligare ett åt vardera håll kan reserveras för framtida spårvagnstrafik. Ytterligare två körfält leder trafiken under slussen, alltså totalt åtta körfält. Enbart genom att titta på Kulturslussens egen skiss ser man att deras förslag är bredare än Nya Slussen. Kulturslussen riskerar liksom gamla Slussen att bli ett monument för bilismen. Eftersom mycket av kritiken mot Nya Slussen handlar om att det är för många körfält så tror jag Kulturslussen kommer att ha det än svårare.

2. Nya Slussen blir mer tillgänglig
Benny Andersson skriver följande: "Och hur ska man som fotgängare ta sig från Gamla stan till Södermalms torg/Götgatan/Hornsgatan när man måste ta sig upp för lika många trappsteg som i ett fyravåningshus innan man är uppe? Eller nere. Har du i så fall ägnat en tanke åt tillgängligheten för föräldrar med barnvagnar, rörelsehindrade eller äldre? Hur ska dom göra? Vad händer när trapporna är belagda med is och snö?"

Kommentar
Nya Slussens plankarta har gjorts om efter sommarens utställning av planerna. Det kommer att finnas flera stycken dygnetruntöppna hissar och rulltrappor, på två ställen. De ska drivas i stadens regi, just för att tillgängligheten ska kunna garanteras. Höjdskillnaden mellan Söder och Gamla stan kommer att vara likvärdig med dagens - med den skillnaden att det kommer att finnas flera möjligheter för den som är rullstolsburen, kör barnvagn, använder rullator - eller bara drar på en tung rullväska - att ta sig mellan stadsdelarna, utan att vare sig behöva korsa starkt trafikerade vägar eller hindras av trappor. Den som vill kommer att kunna gå på helt plan mark över gång- och cykelbroar i kajnivå för att sedan ta hissen upp till torgplan. Detta är lösning som stadsbyggnads- och exploateringsnämndens gemensamma handikappråd har förklarat sig nöjda med. Handikapprådet var tidigare kritiska men uttalar numera följande:

Sedan utställningen av detaljplanen för nya Slussen har plankartan, planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen reviderats för att förbättra tillgängligheten. Allmänheten kommer att ha tillgång rulltrappor och hissar mellan kajplan och torgplan på Södermalmssidan dygnet runt. 
Ingrid Dalén, som är ordförande för stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråd, är nöjd med de förbättringar av tillgängligheten som har gjorts nu.  
- Det är ett klart framsteg och mycket positivt att hissarna kommer att vara i stadens regi. Det säkerställer att tillgängligheten kommer att vara hög och det är bra med så höga ambitioner från staden.  
Men det finns många tillgänglighetsfrågor att bevaka också i den fortsatta utbyggnadsprocessen, menar Ingrid Dalén, till exempel vill handikappråden ha en fortsatt diskussion med staden om hur man ska få till en så bra lösning som möjligt när det gäller det långa avståndet mellan bussterminalen och tunnelbanan.  
- Men vi tycker ju inte att det finns någon anledning att stoppa detaljplanen på grund av det, säger Ingrid Dalén.
Det oberoende nätverket Yimby har skrivit två pedagogiska inlägg varför de menar att Nya Slussen blir bättre ur tillgänglighetssynpunkt.

3. Nya Slussen kommer att byggas i etapper
Benny Andersson skriver: "Tycker du att det är en bra idé att stänga av all trafik runt Slussen i sju år?"

Kommentar
Många kritiker oroar sig över hur resenärer kommer att kunna färdas via Slussen under genomförandet. Det är inte så att hela Slussen kommer vara nedstängd i 7 år. Projektet är uppdelat i två etapper, – först den östra sedan den västra – för att underlätta trafikflödena. Man kommer att kunna gå och cykla från Gamla stan till Södermalm under hela byggtiden, men det kommer att bli omledningar och tillfälliga broar under vissa perioder. Det kommer att bli jobbigt men det är nödvändigt. Alternativet är att gamla Slussen står kvar och vid en viss tidpunkt kommer konstruktionen inte kunna lagas mera utan det blir en risk för att delar faller ner på resenärer och andra som vistas i dess närhet. Även om man skulle genomföra Kulturslussen skulle det krävas ett bygge i etapper där delar av Slussen stängs av och framkomligheten minskar.

Nu har jag besvarat en del av Kulturslussens och Benny Anderssons kritik, men jag vill inte vara alltför negativ. Kulturslussen har agerat betydligt mer konstruktivt än delar av oppositionen genom att presentera ett relativt konkret förslag. Jag hoppas att Nya Slussen kan ta till sig en del av de förslag som förs fram, framförallt tanken om att fylla platsen med kultur.

Uppdatering. DNs Anders Bolling konstaterar samma sak som jag gör och intervjuar dessutom Slussens projektledare Andreas Burghauser. Läs även vad Per Ankersjö (c) och Sten Nordin (m) skriver.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Antingen är har du inte läst Kulturslussenförslaget - eller så är du inte så smart som du ger sken av att vara...

Mark Klamberg sa...

Vad har jag läst fel? Det framgår av intervjun i DN och skissen på Kulturslussens hemsida att det blir tio filer. För säkerhets skull ringde jag upp den kontaktperson som anges på Kulturslussens hemsida (Christine Frånlund). Hon bekräftade att Kulturslussens förslag innebär tio filer.

Mycket av kritiken handlar om att planförslaget (Nya Slussen) blir en motorväg. Sanningen är att nästan alla andra alternativ som presenterats, inklusive nuvarande Sluss, har fler körfält. Debatten måste bli mer sansad.

Den nya trafiklösningen byggs för att klara av 30 000 fordon per dag, medan den nuvarande konstruktionen klarar upp till 100 000 passerande fordon per dag.

Anonym sa...

Benny har helt fel, bygg om slussen och det omgående. Slussen ser helt enkelt för taskig ut som den är nu. Nya slussen är mycket, mycket bättre.

Anonym sa...

Öppet brev till Stockholms kommunfullmäktigeledamöter

Om ni, Stockholms kommunalfullmäktigeledamöter, säger JA till förslaget ni kallar ”Nya Slussen” kommer alla stockholmare som passerar Slussen varje dag att drabbas av följande:- att det blir upp till 500 meter att gå mellan Slussens tunnelbanestation och Värmdöbussarnas nya hållplatser, under havsnivån nere i Katarinaberget, via rulltrappor och passager som vindlar både uppåt och neråt inne i berget för att ledas runt tunnelbanespåret och andra hinder.- att övergångsstället mellan T-banestationen och McDonalds minskar i bredd från 12 till 4 meter men ökar i längd från 15 till 21 meter och kommer att sakna refug samtidigt som trottoaren på Katarinavägens sida mot T-banestationen blir bara hälften så bred som nu.- att inte bara stadsbussarna utan också andra fordon för att kunna vända färdriktning vid Slussen måste ta vägen runt hela Gamla stans kajer alternativt runt Kungsträdgården eller via Söderledstunneln upp runt Medborgarplatsen för att slutligen vända tillbaka till Slussen i motsatt riktning.- att det ingenstans på Slussenområdet finns plats för ersättningsbussar för tunnelbanan och inte heller för bussar i väntan på att sättas i trafik eller för trasiga bussar.- att stadsbussarna uppe på Slussen endast i begränsad utsträckning får egna filer och att cykelfilerna i stor utsträckning kommer att förläggas trängda mellan bussar och övrig trafik och korsad av den.- att det har nyskapats problematiska höjdskillnader mellan Gamla stan och Slussen, orsakade av den trevåningsgalleria som avses att byggas på platsen och som kommer att utbreda sig också neråt och svälja den nuvarande Värmdöbussterminalen. Bussterminalen måste då i sin tur nyskapas någon annanstans (i stadens förslag under Katarinaberget) till enorma kostnader, miljardtals kronor, som ligger utöver budgeten.- att fotgängare som använder gångbron mellan Gamla Stan och Södermalm på Mälarsidan måste klättra i en trappa vilken i en enda sammanhängande stigning motsvarar höjden av ett fyravåningshus, alternativt ta hissen inne i gallerian. Det enda återstående alternativet är att gå den långa omvägen via gångbanorna på sidorna av den biltrafikerade, långa och branta huvudbron - den är bred som Essingeleden. I praktiken kommer tiotusentals människor varje dag att till följd av ett politiskt beslut ledas genom en affärsgalleria till en hiss på sin väg genom staden till och från arbete, skolor eller på promenad.- att fotgängare som önskar gå via gångbron, utöver att övervinna trappor och hissar, kan få vänta i 15 minuter ute på bron om det råkar vara slussöppning och därmed broöppning. När det är mycket folk på sjön som önskar passera Slussen lär det också var mycket folk i rörelse på landbacken som vill passera över gångbron vilken givetvis särskilt ofta och länge just då kommer att stå i uppfällt läge. Det enda alternativet för att slippa vänta vid gångbroöppning är alltså att gå omvägen via huvudbron.

Det här är endast ett litet axplock av den omfattande sakliga information som finns att ta del av i offentliga handlingar, ritningar och dokument. Det myllrar av häpnadsväckande uppgifter för den som sätter sig in i materialet. Där kan man också, om man är intresserad, ana den politiska processen som säkert kommer att gå till historien av många skilda orsaker, när den väl blir känd.När tänker ni berätta om detta för stockholmarna, era väljare, och vem ska göra det?Här och nu har Slussenfrågan lämnat lokalpolitiken och blivit en riksfråga gällande vår demokrati.

Herbert, Tingesten sa...

Anonym, du tycks ha gått på varenda Slussenmyt som finns. Kan rekommendera dig att läsa detta.

Anonym sa...

Alla som har hängt med lite vet att YIMBY som Herbert Tingesten skriver för inte är oberoende, utan sannolikt har spons av något slag.

Att säga att tillgängligheten fixas med rulltrappor och hissar är inte trovärdigt.

När det gäller Kulturslussens förslag så vill Benny Andersson och många andra som gått med där egentligen ha en renovering, men de tror inte det är politiskt möjligt.

Orsaken är att hela saken är sönderlobbad och att det inte finns någon seriös dialog just nu.

Det går att renovera Slussen.

Anonym sa...

Till följd av ökad nederbörd orsakad av klimatförändringen så kommer risken för översvämningar ner i tunnelbanesystemet via Gamla stans t-banestation att bli överhängande inom några decennier. Det hotar även det fiberoptiska nät som bla håller igång Stockholms finanskvarter, och därmed Sveriges ekonomiska system. En massiv ombyggnation av hela området krävs för att ta bort det hotet. Så, nej, det räcker inte att renovera Slussen.